Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Desentol® Oral lösning Glasflaska, 250ml

Snabbfakta
Verksamt ämne: Difenhydramin Varunummer: 532796 Apotekets varuid: 21292
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Desentol är och vad det används för

  Desentol används mot olika typer av allergiska reaktioner såsom nässelfeber, hösnuva eller allergisk klåda.

  Desentol innehåller ett antihistamin (difenhydramin) som motverkar och dämpar allergiska symtom. Difenhydramin verkar även lugnande. Desentol innehåller också ammoniumklorid som har en svagt slemlösande effekt.

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Desentol

  oral lösning
  difenhydraminhydroklorid

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Desentol är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Desentol
  3. Hur du tar Desentol
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Desentol ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Desentol är och vad det används för

  Desentol används mot olika typer av allergiska reaktioner såsom nässelfeber, hösnuva eller allergisk klåda.


  Desentol innehåller ett antihistamin (difenhydramin) som motverkar och dämpar allergiska symtom. Difenhydramin verkar även lugnande. Desentol innehåller också ammoniumklorid som har en svagt slemlösande effekt.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Desentol

  Använd inte Desentol:

  • om du är allergisk mot difenhydraminhydroklorid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  • om du har förhöjt tryck i ögat (grön starr).

  • samtidigt med vissa medel mot psykiska störningar (tricykliskt antidepressiva) och atropinlika läkemedel (antikolinergika).

  • till spädbarn under 1 år.

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Desentol om du har urineringssvårigheter på grund av:

  • förträngning i urinvägarna

  • förstorad prostata

  • förträngning av nedre magmunnen

  • sjukdomen myastenia gravis (svår muskelsvaghet)

  • nedsatt lever- eller njurfunktion

  Desentol kan ge muntorrhet vid regelbundet bruk, för att undvika tandskador är det därför viktigt att borsta tänderna med fluortandkräm två gånger dagligen.

  Desentol kan ge torra ögon vid regelbundet bruk, vid användning av kontaktlinser kan detta orsaka skador på ögats hornhinna.

  Andra läkemedel och Desentol

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


  Vissa hjärt- och blodtrycksmediciner (t ex metoprolol), vissa medel mot depression (venlafaxin) och även vissa andra läkemedel kan påverka eller påverkas av behandlingen med Desentol. Samtidig behandling med vissa lugnande mediciner kan förstärka den trötthet eller dåsighet som Desentol ger.

  Desentol med alkohol

  Alkohol förstärker biverkningarna av Desentol. Alkohol bör därför inte intas i samband med behandlingen med Desentol.

  Graviditet, amning och fertilitet

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


  Inga ogynnsamma effekter på fostret har påvisats. Användning under graviditet bör dock ske med försiktighet. Rådgör därför alltid med läkare före användning av

  Desentol under graviditet.


  Desentol går över i modersmjölk. Desentol bör därför inte användas under amning.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Desentol innehåller sorbitol

  Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta läkare innan du tar denna medicin. Kan ha en milt laxerande verkan. Kalorivärde: 2,6 kcal/g sorbitol.


  3. Hur du tar Desentol

  Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisning. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Dosen bestäms av läkaren, som avpassar den individuellt för dig.

  Rekommenderad dos för vuxna är 10 ml 2-4 gånger dagligen.

  Rekommenderad dos för barn 11-12 år (30-40 kg) är 5 ml 3-5 gånger dagligen.

  Rekommenderad dos för barn 6-10 år (20-30 kg) är 5 ml 2-4 gånger dagligen.

  Rekommenderad dos för barn 3-5 år (15-20 kg) är 2,5 ml 2-4 gånger dagligen.

  Rekommenderad dos för barn 1-2 år (10-15 kg) är 1 ml 2-4 gånger dagligen.

  Om du har tagit för stor mängd av Desentol

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla behöver inte få dem.


  Vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 100 patienter):

  • dåsighet

  • muntorrhet.

  Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

  • omtöckning

  • ringning i öronen (tinnitus),

  • trötthet

  • oförmåga att samordna rörelser (ataxi)

  • synstörning

  • dubbelseende

  • känsla av välbefinnande (eufori)

  • nervositet

  • darrningar

  • oregelbunden hjärtverksamhet

  • förstoppning

  • urinvägsstörningar


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Desentol ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på flaskan efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  - Den aktiva substansen är difenhydraminhydroklorid 3.72 mg/ml.

  - Övriga hjälpämnen är ammoniumklorid, Cremophor RH40, natriumcitrat, citronsyra, sorbitol, sackarinnatrium, lakritsessens, anisolja och renat vatten.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Klar färglös till svagt gulfärgad lösning.


  Förpackning: 250 ml i brun glasflaska

  Innehavare av godkännande för försäljning

  Meda AB

  Box 906

  170 09 Solna

  Telefon: 08-630 1900  Tillverkare

  Unimedic AB, Box 91, 864 21 Matfors


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2016-06-09


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.