Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Depo-Provera Injektionsvätska, suspension, förfylld spruta 150mg/ml Endosspruta 1x1ml

Snabbfakta
Verksamt ämne: Medroxiprogesteron Varunummer: 537209 Apotekets varuid: 12172
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Depo-Provera är och vad det används för

  Depo-Provera innehåller medroxiprogesteronacetat. Medroxiprogesteronacetat är ett syntetiskt hormon som liknar det naturligt förekommande hormonet progesteron (gulkroppshormon). Injektion av medroxiprogesteronacetat förhindrar att ägglossning sker och därmed kan man inte bli gravid. Graviditetsskyddet förstärks av att medroxiprogesteronacetat påverkar livmoderslemhinnan så att den inte är mottaglig för ett befruktat ägg samt påverkar slemmet i livmoderhalsen så att det blir ogenomträngligt för spermier.

  Depo-Provera används som preventivmedel, men också för symtomlindring vid endometrios, för behandling av olika gynekologiska sjukdomar eller för behandling av cancer i bröst och livmoder.

  Medroxiprogesteronacetat som finns i Depo-Provera kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Depo-Provera

  150 mg/ml injektionsvätska, suspension eller injektionsvätska, suspension förfylld spruta
  medroxiprogesteronacetat

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Depo-Provera är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Depo-Provera
  3. Hur du använder Depo-Provera
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Depo-Provera ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Depo-Provera är och vad det används för

  Depo-Provera innehåller medroxiprogesteronacetat. Medroxiprogesteronacetat är ett syntetiskt hormon som liknar det naturligt förekommande hormonet progesteron (gulkroppshormon). Injektion av medroxiprogesteronacetat förhindrar att ägglossning sker och därmed kan man inte bli gravid. Graviditetsskyddet förstärks av att medroxiprogesteronacetat påverkar livmoderslemhinnan så att den inte är mottaglig för ett befruktat ägg samt påverkar slemmet i livmoderhalsen så att det blir ogenomträngligt för spermier.


  Depo-Provera används som preventivmedel, men också för symtomlindring vid endometrios, för behandling av olika gynekologiska sjukdomar eller för behandling av cancer i bröst och livmoder.


  Medroxiprogesteronacetat som finns i Depo-Provera kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Depo-Provera

  Använd inte Depo-Provera

  • om du är allergisk mot medroxiprogesteronacetat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

  • om du är gravid eller om du misstänker att du är gravid

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Depo-Provera om du:


  • har någon leversjukdom

  • tidigare haft diabetes (sockersjuka) i samband med graviditet

  • brukar ha glesa menstruationer. Informera också din läkare om du haft onormala blödningar mellan menstruationerna; Depo-Provera ska inte användas om läkaren inte vet orsaken till dessa mellanblödningar

  • upplevt nedstämdhet vid tidigare användning av p-piller eller annat läkemedel som innehåller progesteron


  Om blödningsmönstret avviker från det förväntade när du behandlas med Depo-Provera, bör du kontakta en gynekolog. Detta gäller framför allt om en riklig och långvarig blödning uppträder efter en längre tids blödningsfrihet.


  Depo-Provera bör endast användas av unga (<18 år) kvinnor när andra metoder är olämpliga.


  Användning av Depo-Provera kan innebära en ökad risk för benskörhet hos kvinnor med riskfaktorer för benskörhet, t.ex. hög alkoholkonsumtion, rökning, anorexi, låg fysisk aktivitet, ärftliga anlag för benskörhet eller långtidsanvändning av andra läkemedel som kan minska benmassan (t.ex. läkemedel mot kramper och kortikosteroider).


  När behandling med Depo-Provera avslutas dröjer det en viss tid innan ägglossning och menstruationsblödningar kommer igång igen. Först då återkommer också möjligheten att bli gravid. Denna tidsperiod varierar från kvinna till kvinna men för de flesta inträffar ägglossning 6-8 månader efter den sista injektionen av Depo-Provera. Hos en del kan ägglossningen inträffa mycket snart efter att den förväntade skyddseffekten på 3 månader upphört. I undantagsfall kan det dröja ända upp till 1,5 år innan förmågan att bli gravid återkommer.

  Andra läkemedel och Depo-Provera

  Tala om för läkare, barnmorska eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.


  Vissa läkemedel kan minska effekten av hormonella preventivmedel. Exempel är läkemedel mot epilepsi (t.ex. primidon, fenobarbital, fenytoin, karbamazepin), vissa antibiotika (rifampicin och rifabutin) och naturläkemedel som innehåller Johannesört (Hypericum perforatum).

  Graviditet, amning och fertilitet

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


  Depo-Provera ska inte ges under graviditet. Om graviditet inträffar under pågående behandling ska behandlingen omedelbart avbrytas.


  Medroxiprogesteronacetat går över i modersmjölk men påverkar troligen inte barn som ammas. Rådgör dock med läkare vid mer än tillfälligt bruk av Depo-Provera under amning.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Depo-Provera har ingen effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

  Depo-Provera innehåller metylparahydroxibensoat och propylparahydroxibensoat

  Kan ge allergisk reaktion (eventuellt fördröjd) och undantagsvis kramp i luftrören.


  3. Hur du använder Depo-Provera

  Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Depo-Provera injiceras djupt intramuskulärt av sjukvårdspersonal.


  Rekommenderad dos:

  Preventivmedel: 150 mg var 3:e månad. Den första injektionen ges inom de 3 första dagarna av menstruationscykeln eller, hos kvinnor som inte ammar, senast 3 veckor efter förlossningen. Hos kvinnor som ammar bör första injektionen ges tidigast 6 veckor efter förlossningen. På så sätt får du ett maximalt skydd mot graviditet redan från första injektionsdagen. Om injektionen ges senare i menstruationscykeln finns det en risk att du redan är gravid eller att skyddet inte är maximalt under de första veckorna efter injektionen.


  Symtomlindring vid endometrios: 100 mg varannan vecka under minst 6 månader.


  Behandling vid bröstcancer: 500 mg per dag i 4 veckor (laddningsdos), därefter 1000 mg per vecka som underhållsbehandling. Denna dos kan fördelas på 500 mg 2 gånger per vecka. Underhållsbehandling bör pågå så länge tumören svarar på behandlingen.


  Behandling vid livmodercancer: 1000 mg per vecka. Behandlingen fortsätter livet ut. Efter ett år eller längre tid av kvarstående minskning av tumören kan dosen minskas till 500 mg per vecka.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Följande biverkningar kan förekomma när Depo-Provera används som preventivmedel


  I början av behandlingen brukar oregelbundna blödningar uppträda med oförutsägbara intervall.


  Kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom som kan bero på en anafylaktisk reaktion vilket är en allvarlig biverkan (förekommer hos ett okänt antal användare):

  • klåda

  • hudutslag

  • lokal vätskesvullnad (ödem)

  • andnöd


  Övriga biverkningar


  Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

  • huvudvärk

  • magsmärtor, magbesvär

  • viktökning


  Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

  • nedstämdhet

  • nedsatt sexlust

  • illamående

  • akne (finnar)

  • håravfall 

  • hudutslag 

  • ryggsmärtor 

  • kraftlöshet 

  • ömma bröst


  Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

  • ökad sexlust

  • sömnlöshet

  • oförutsägbara vaginala blödningar (oregelbunden, ökad, minskad, stänkblödning)


  Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

  • anafylaktisk reaktion

  • oro

  • förändrad kroppsform pga omfördelning av fett

  • bensmärtor

  • ledvärk

  • utebliven menstruation

  • feber

  • lokal reaktion på injektionsstället (smärta, minskad vävnad under huden, knöl under huden)


  Följande biverkningar kan förekomma när Depo-Provera används vid cancerbehandling


  Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

  • viktökning

  • darrningar (tremor)

  • svettningar

  • vätskeansamling i kroppen

  • lokal reaktion på injektionsstället


  Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

  • tjockare i ansiktet (månansikte)

  • inflammation i ytliga blodkärl

  • oförutsägbara vaginala blödningar (oregelbunden, ökad, minskad, stänkblödning)

  • lokal reaktion på injektionsstället (smärta, ömhet)


  Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

  • feber


  Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):  

  • förändrad kroppsform pga omfördelning av fett

  • Benskörhet inklusive benskörhetsfrakturer

  • lokal reaktion på injektionsstället (minskad vävnad under huden, knöl under huden)

  • avvikande levervärden.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Depo-Provera ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

  Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är medroxiprogesteronacetat 150 mg/ml.

  • Övriga innehållsämnen är makrogol, polysorbat, natriumklorid, konserveringsmedlen metylparahydroxibensoat (E 218) och propylparahydroxibensoat (E 216), natriumhydroxid/saltsyra vatten för injektionsvätskor.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Injektionsvätska, suspension: 1 ml, 10×3,3 ml, 10×6,7 ml i glasflaska

  Injektionsvätska, suspension förfylld spruta: 1 ml i endosspruta


  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Pfizer AB

  191 90 Sollentuna

  Tel: 08-550 520 00

  E-mail: eumedinfo@pfizer.com


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2016-03-07


  Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:


  Suspensionen ska omskakas väl och ges djupt intramuskulärt.

  • För att bl.a. minska risken för ett stopp i kanylen/nålen vid injektion, så är det viktigt att sprutan eller injektionsflaskan är väl omskakad före injektion.

  • Eftersom Depo-Provera utsöndras mycket långsammare från fettvävnad, är det väsentligt att preparatet injiceras djupt intramuskulärt.

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.