Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Cyklokapron Filmdragerad tablett 500mg Plastburk, 100tabletter

Snabbfakta
Verksamt ämne: Tranexamsyra Varunummer: 021899 Apotekets varuid: 15160
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Cyklokapron är och vad det används för

  Cyklokapron är ett blödningshämmande medel. Det innehåller tranexamsyra, som hindrar effekten av det enzym som löser upp levrat blod (koagel). Detta leder till mindre blodförlust och att snabbare läkningsprocess återfås.

  Cyklokapron används för:

  Kraftiga menstruationsblödningar. Blödningar från mag-tarmkanalen, blödningar från urinvägarna, svåra näsblödningar. Blödningar eller ökad blödningsrisk efter operationer särskilt i urinblåsa och lungor. Efter tandoperationer på personer med ökad blödningsrisk.

  Tranexamsyra som finns i Cyklokapron kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Cyklokapron

  500 mg filmdragerade tabletter
  tranexamsyra

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Cyklokapron är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du tar Cyklokapron
  3. Hur du tar Cyklokapron
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Cyklokapron ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Cyklokapron är och vad det används för

  Cyklokapron är ett blödningshämmande medel. Det innehåller tranexamsyra, som hindrar effekten av det enzym som löser upp levrat blod (koagel). Detta leder till mindre blodförlust och att snabbare läkningsprocess återfås.


  Cyklokapron används för:

  Kraftiga menstruationsblödningar. Blödningar från mag-tarmkanalen, blödningar från urinvägarna, svåra näsblödningar. Blödningar eller ökad blödningsrisk efter operationer särskilt i urinblåsa och lungor. Efter tandoperationer på personer med ökad blödningsrisk.


  Tranexamsyra som finns i Cyklokapron kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

  2. Vad du behöver veta innan du tar Cyklokapron

  Ta inte Cyklokapron

  • Om du behandlas för blodpropp t.ex. i benen, lungorna eller hjärnan

  • Om du behandlas för hjärnblödning

  • Om du har kraftigt nedsatt njurfunktion

  • Om du tidigare har haft kramper

  • Om du är allergisk mot tranexamsyra eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare innan du tar Cyklokapron om du har något av följande :

  • Oregelbundna menstruationer

  • Tidigare haft blodpropp samt om blodpropp förekommit hos föräldrar och/eller syskon

  • Blod i urinen (mellan menstruationsperioder)

  • Nedsatt njurfunktion

  Graviditet och amning

  Det finns begränsad erfarenhet av användning under graviditet

  Tranexamsyra går över i modersmjölk, men påverkar troligen inte barn som ammas.

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Biverkningar som t.ex. yrsel och synstörningar har rapporterats, vilka kan påverka förmågan att köra bil och använda maskiner.

  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Andra läkemedel och Cyklokapron

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

  Samtidig behandling med antikoagulantia (blodförtunnande medel) skall endast utföras av läkare med koagulation som specialistkompetens.


  3. Hur du tar Cyklokapron

  Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Dosen skall bestämmas av läkare som avpassar den individuellt för dig.

  Rekommenderad dos för vuxna är 2-3 tabletter 2 eller 3 gånger per dygn. Dosen kan variera något beroende på användningsområde.

  Om du har tagit för stor mängd av Cyklokapron

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Tecken på en överdos kan vara yrsel, huvudvärk, blodtrycksfall och kramper.

  Om du har glömt att ta Cyklokapron

  Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem


  Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): Illamående, kräkningar, diarré, buksmärtor, huvudvärk, yrsel.


  Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): Allergiska hudreaktioner (t.ex. nässelutslag).


  Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare): Förändringar i färgseendet eller andra synrubbningar.


  Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare): Blodpropp, kramper.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Cyklokapron ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

  Används före utgångsdatum som anges på kartongen eller blistren efter Utg.dat.. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  Den aktiva substansen är: Tranexamsyra. En tablett innehåller 500 mg tranexamsyra.

  Övriga innehållsämnen: Mikrokristallin cellulosa, hydroxipropylcellulosa, talk, magnesiumstearat, kolloidal vattenfri kiseldioxid, povidon

  Dragering: Basisk butylerad metakrylatcopolymer, titandioxid (E 171), talk, magnesiumstearat, makrogol 8000, vanillin.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Vita tabletter, kapselformade, med skåra och prägling, CY, inom bågar över och under.

  Tryckförpackning med 49x1 tabletter (endosförpackning), 60 tabletter eller 98x1 tabletter (endosförpackning).

  Plastburk med skruvlock med 100 tabletter.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Meda AB

  Box 906

  170 09 Solna

  Telefon 08 630 19 00


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2016-08-30


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.