Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

CoAprovel Filmdragerad tablett 300mg/12,5mg Blister, 98tabletter

Snabbfakta
Verksamt ämne: Irbesartan, Hydroklortiazid Varunummer: 019776 Apotekets varuid: 16451
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad CoAprovel är och vad det används för

  CoAprovel är en kombination av två aktiva ämnen, irbesartan och hydroklortiazid.Irbesartan tillhör en grupp mediciner som kallas angiotensin-II receptor antagonister. Angiotensin-II är ett ämne, som produceras i kroppen, och som binds till vissa strukturer (receptorer) i blodkärlen och får dem att dra ihop sig. Detta leder till ett ökat blodtryck. Irbesartan förhindrar bindningen av angiotensin-II till dessa receptorer, och får blodkärlen att slappna av och blodtrycket att sjunka.Hydroklortiazid tillhör en grupp mediciner (kallade tiaziddiuretika) som ökar urinutsöndringen och därigenom sänker blodtrycket.De två aktiva ämnena i CoAprovel samverkar så att blodtrycket sänks mer än om man givit ämnena var för sig.

  CoAprovel används för att behandla högt blodtryck, då behandling med enbart irbesartan eller hydroklortiazid ej givit tillräcklig kontroll av blodtrycket.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  CoAprovel

  300 mg/12,5 mg filmdragerade tabletter
  irbesartan/hydroklortiazid

   

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad CoAprovel är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du tar CoAprovel
  3. Hur du tar CoAprovel
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur CoAprovel ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad CoAprovel är och vad det används för

  CoAprovel är en kombination av två aktiva ämnen, irbesartan och hydroklortiazid.
  Irbesartan tillhör en grupp mediciner som kallas angiotensin-II receptor antagonister. Angiotensin-II är ett ämne, som produceras i kroppen, och som binds till vissa strukturer (receptorer) i blodkärlen och får dem att dra ihop sig. Detta leder till ett ökat blodtryck. Irbesartan förhindrar bindningen av angiotensin-II till dessa receptorer, och får blodkärlen att slappna av och blodtrycket att sjunka.
  Hydroklortiazid tillhör en grupp mediciner (kallade tiaziddiuretika) som ökar urinutsöndringen och därigenom sänker blodtrycket.
  De två aktiva ämnena i CoAprovel samverkar så att blodtrycket sänks mer än om man givit ämnena var för sig.


  CoAprovel används för att behandla högt blodtryck, då behandling med enbart irbesartan eller hydroklortiazid ej givit tillräcklig kontroll av blodtrycket.

  2. Vad du behöver veta innan du tar CoAprovel

  Ta inte CoAprovel

  • om du är allergisk mot irbesartan eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  • om du är allergisk mot hydroklortiazid eller mot någon annan sulfonamidbaserad medicin

  • Gravida kvinnor ska inte använda CoAprovel under de 6 sista månaderna av graviditeten. (Även tidigare under graviditeten är det bra att undvika CoAprovel, se avsnitt Graviditet, amning och fertilitet).

  • om du har allvarliga lever- eller njurproblem

  • om du har svårigheter att ‘kasta vatten’

  • om din läkare bedömer att du har ett tillstånd som förknippas med ihållande höga kalciumnivåer eller låga kaliumnivåer i blodet

  • om du har diabetes eller nedsatt njurfunktion och behandlas med ett blodtryckssänkande läkemedel som innehåller aliskiren

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare innan du tar CoAprovel och om något av följande gäller för dig:

  • om du får kraftig kräkning eller diarré

  • om du lider av njurproblem eller har ett njurtransplantat

  • om du lider av hjärtproblem

  • om du lider av leverproblem

  • om du lider av diabetes

  • om du lider av lupus erytematosus (också känt som lupus eller SLE)

  • om du lider av primär aldosteronism (ett tillstånd förknippat med hög produktion av hormonet aldosteron, vilket orsakar minskad utsöndring av natrium och i sin tur en förhöjning av blodtrycket)

  • om du tar något av följande läkemedel som används för att behandla högt blodtryck:

   • en ACE-hämmare (till exempel enalapril, lisinopril, ramipril), särskilt om du har diabetesrelaterade njurproblem.

   • aliskiren.

  Din läkare kan behöva kontrollera njurfunktion, blodtryck och mängden elektrolyter (t.ex. kalium) i blodet med jämna mellanrum.


  Se även informationen under rubriken ”Ta inte CoAprovel”.


  Om du tror att du är gravid eller blir gravid under behandlingen, kontakta din läkare. CoAprovel rekommenderas inte under tidig graviditet och ska inte användas under de 6 sista månaderna av graviditeten eftersom det då kan orsaka fosterskador, se avsnitt Graviditet, amning och fertilitet.


  Du bör också tala om för din läkare:

  • om du står på saltfattig diet

  • om du har symtom som onormal törst, muntorrhet, allmän svaghet, sömnighet, muskelvärk eller
   -kramp, illamående, kräkning
   , eller en onormalt snabb hjärtfrekvens vilket kan indikera en alltför stark effekt av hydroklortiazid (som finns i CoAprovel)

  • om du märker ökad solkänslighet hos huden, som blir bränd (med rodnad, klåda, svullnad, blåsbildning) snabbare än vanligt

  • om du skall opereras eller få narkos

  • om du får synförändringar eller smärta i ett eller båda av dina ögon under tiden du tar CoAprovel. Detta kan vara ett tecken på att du utvecklat glaukom (ökat tryck i dina ögon). Du ska då avsluta behandlingen med CoAprovel och uppsöka läkare.


  Hydroklortiazid som finns i denna medicin kan ge ett positivt resultat vid dopingtest.

  Barn och ungdomar

  CoAprovel bör inte ges till barn eller ungdomar (under 18 år).

  Andra läkemedel och CoAprovel

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


  Urindrivande läkemedel såsom hydroklortiazid som finns i CoAprovel kan påverka andra mediciner. Läkemedel som innehåller litium bör ej tas tillsammans med CoAprovel utan noggrann kontroll av din läkare.


  Din läkare kan behöva ändra din dos och/eller vidta andra försiktighetsåtgärder:

  Om du tar en ACE-hämmare eller aliskiren (se även informationen under rubrikerna ”Ta inte CoAprovel” och ”Varningar och försiktighet”).


  Du kan behöva gå på blodprovskontroller om du tar:

  • kaliumtillägg

  • saltersättning innehållande kalium

  • kaliumsparande mediciner eller andra urindrivande läkemedel

  • vissa laxermedel

  • läkemedel för behandling av gikt

  • terapeutiskt vitamin D-tillägg

  • läkemedel för att kontrollera hjärtrytmen

  • läkemedel mot diabetes (tabletter eller insulin)

  • karbamazepin (ett läkemedel för behandling av epilepsi)


  Det är också viktigt att tala om för din läkare om du tar andra mediciner för att sänka blodtrycket, steroider, läkemedel för att behandla cancer, smärtstillande, medel mot ledinflammationer eller kolestyramin- och kolestipolresiner för att sänka kolesterolnivåerna i blodet.

  CoAprovel med mat och dryck

  CoAprovel kan tas med eller utan föda.


  På grund av hydroklortiazidinnehållet i CoAprovel kan du, om du dricker alkohol under behandling med den här medicinen, få en ökad känsla av yrsel då du ställer dig upp, särskilt då du ställer dig upp från sittande ställning.

  Graviditet, amning och fertilitet

  Graviditet
  Om du tror att du är gravid eller blir gravid under behandlingen, kontakta din läkare. Vanligtvis föreslår din läkare att du ska sluta ta CoAprovel före graviditet eller så snart du vet att du är gravid och istället rekommendera ett annat läkemedel till dig. CoAprovel bör inte användas under tidig graviditet och ska inte användas under de 6 sista månaderna av graviditeten, eftersom det då kan orsaka fosterskador.


  Amning
  Berätta för din läkare om du ammar eller tänker börja amma. CoAprovel rekommenderas inte vid amning och din läkare kan välja en annan behandling till dig om du vill amma ditt barn, särskilt om ditt barn är nyfött eller föddes för tidigt.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Inga studier har utförts på förmågan att köra bil eller använda maskiner. CoAprovel har sannolikt ingen inverkan på din förmåga att köra bil eller använda maskiner. Tillfälligtvis kan dock yrsel eller trötthet uppstå under behandling av högt blodtryck. Om du drabbas av detta, tala då med din läkare innan du kör eller använder maskiner.

  CoAprovel innehåller hjälpämnen

  CoAprovel innehåller laktos. Om du inte tål vissa sockerarter (t ex laktos), bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


  3. Hur du tar CoAprovel


  Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Dosering
  Rekommenderad dos av CoAprovel är en tablett dagligen. CoAprovel ordineras vanligtvis av din läkare när tidigare behandling mot högt blodtryck inte sänkte ditt blodtryck tillräckligt. Din läkare talar om för dig hur du skall byta från tidigare behandling till CoAprovel.


  Intag
  CoAprovel används oralt. Svälj tabletterna med en tillräcklig mängd vätska (t ex ett glas med vatten). Du kan ta CoAprovel med eller utan föda. Du bör försöka att ta den dagliga dosen vid ungefär samma tidpunkt varje dag. Det är viktigt att du fortsätter att ta CoAprovel tills din läkare ger dig andra instruktioner.


  Maximal blodtryckssänkning bör uppnås 6-8 veckor efter det att behandlingen påbörjats.

  Om du har tagit för stor mängd av CoAprovel

  Om du av misstag tar för många tabletter, kontakta omedelbart din läkare.


  Barn bör inte ta CoAprovel
  CoAprovel bör inte ges till barn under 18 år. Kontakta omedelbart din läkare om ett barn sväljer några tabletter.

  Om du har glömt att ta CoAprovel

  Om du av misstag hoppar över en daglig dos, ta då bara nästa dos på normalt sätt. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.


  4. Eventuella biverkningar


  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.
  Vissa biverkningar kan vara allvarliga och kan kräva medicinsk behandling.


  Sällsynta fall av såväl allergiska hudreaktioner (hudutslag, nässelutslag) som lokal svullnad av ansikte, läppar och/eller tunga har rapporterats hos patienter som behandlats med irbesartan. Om du får något av ovan symtom eller blir andfådd, sluta då att ta CoAprovel och kontakta omedelbart din läkare.


  Frekvensen av biverkningar listade nedan definieras enligt följande konvention:
  Vanliga: kan påverka upp till 1 av 10 patienter
  Mindre vanliga: kan påverka upp till 1 av 100 patienter


  Biverkningar som rapporterades i kliniska prövningar hos patienter som behandlades med CoAprovel var:


  Vanliga biverkningar (kan påverka upp till 1 av 10 patienter)

  • illamående/kräkningar

  • förändrad urinavgång

  • trötthet

  • yrsel (också när man reser sig upp från liggande eller sittande ställning)

  • blodprover kan visa förhöjda nivåer av ett enzym som mäter muskel- och hjärtfunktion (kreatinkinas) eller förhöjda nivåer av ämnen som mäter njurfunktion (s-urea, kreatinin).

  Om någon av dessa biverkningar orsakar dig problem, meddela din läkare.


  Mindre vanliga biverkningar (kan påverka upp till 1 av 100 patienter)

  • diarré

  • lågt blodtryck

  • svimningskänsla

  • hjärtklappning

  • rodnad

  • svullnad

  • försämrad sexuell förmåga

  • blodprover kan visa minskade nivåer av kalium och natrium i blodet

  Om någon av dessa biverkningar orsakar dig problem, meddela din läkare.


  Biverkningar som rapporterats efter det att CoAprovel har kommit ut på marknaden

  Vissa biverkningar har rapporterats efter det att CoAprovel kommit ut på marknaden. Biverkningar utan känd frekvens är: huvudvärk, ringningar i öronen, hosta, smakförändringar, matsmältningsbesvär, led- och muskelsmärtor, störd leverfunktion och nedsatt njurfunktion, ökade nivåer av kalium i blodet och allergiska reaktioner som hudutslag, nässelfeber, svullnad av ansikte, läppar, mun, tunga eller hals. Gulsot (gulfärgning av huden och/eller av ögonvitorna) har, som mindre vanlig biverkning, också rapporterats.


  Som för alla kombinationer av två aktiva ämnen, så kan biverkningar som förknippats med varje enskilt aktivt ämne ej uteslutas.
  Biverkningar som förknippas med enbart irbesartan
  I tillägg till de biverkningar som beskrivs ovan, har också bröstsmärtor rapporterats.
  Biverkningar som förknippas med enbart hydroklortiazid
  Aptitförlust; magbesvär; magkramp; förstoppning; gulsot (gulfärgning av huden och/eller av ögonvitorna); inflammation i bukspottkörteln kännetecknad av svår smärta i övre delen av magen, ofta med illamående och kräkningar; sömstörningar; depression; dimsyn; brist på vita blodkroppar, vilket kan leda till frekventa infektioner, feber; minskat antal blodplättar (en blodcell som behövs för att blodet ska kunna koagulera), minskat antal röda blodkroppar (anemi) kännetecknat av trötthet, huvudvärk, andfåddhet vid kroppsansträngning, yrsel och blekhet; njursjukdom; lungproblem inklusive lunginflammation eller vätskeansamling i lungorna; ökad hudkänslighet för solen; inflammation av blodkärl; en hudsjukdom som kännetecknas av att huden fjällar på hela kroppen; kutan lupus erytematosus, vilket identifieras genom ett hudutslag som kan förekomma i ansikte, nacke och hårbotten; allergiska reaktioner; svaghet och muskelryckning; förändrad hjärtfrekvens; minskat blodtryck vid förändrad kroppsställning; svullnad av spottkörtlarna; höga blodsockernivåer; socker i urinen; ökade nivåer av vissa typer av blodfetter; höga urinsyrenivåer i blodet, något som kan orsaka gikt.


  Det är känt att biverkningar förknippade med hydroklortiazid kan öka med högre doser.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur CoAprovel ska förvaras


  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på kartongen och på blistern efter "Utg.dat" respektive "EXP". Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Förvaras vid högst 30°C.


  Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • De aktiva substanserna är irbesartan och hydroklortiazid. Varje filmdragerad tablett CoAprovel 300 mg/12,5 mg innehåller 300 mg irbesartan och 12,5 mg hydroklortiazid.

  • Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat, mikrokristallin cellulosa, kroskarmellosnatrium, hypromellos, kiseldioxid, magnesiumstearat, titandioxid, makrogol 3000, röd och gul järnoxid, karnaubavax.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  CoAprovel 300 mg/12,5 mg filmdragerad tablett är persikofärgad, bikonvex, oval, med ett hjärta inpräglat på ena sidan och nummer 2876 ingraverat på den andra sidan.


  CoAprovel 300 mg/12,5 mg filmdragerade tabletter tillhandahålls i blisterförpackningar på 14, 28, 30, 56, 84, 90 och 98 tabletter. Endosförpackningar (tryckförpackningar) på 56 × 1 tabletter finns också tillgängliga för användning på sjukhus.


  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning

  Sanofi Clir SNC
  54, rue La Boétie,
  F-75008 Paris - Frankrike


  Tillverkare
  SANOFI WINTHROP INDUSTRIE
  1, rue de la Vierge
  Ambarès & Lagrave
  F-33565 Carbon Blanc Cedex - Frankrike


  CHINOIN PRIVATE CO. LTD.
  Lévai u.5.
  2112 Veresegyház - Ungern


  SANOFI WINTHROP INDUSTRIE
  30-36 Avenue Gustave Eiffel
  37100 Tours - Frankrike


  Ytterligare upplysningar om detta läkemedel kan erhållas hos ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning:


  België/Belgique/Belgien

  Sanofi Belgium

  Tél/Tel: +32 (0)2 710 54 00


  Lietuva

  UAB sanofi-aventis Lietuva

  Tel: +370 5 2755224


  България

  sanofi-aventis Bulgaria EOOD

  Тел.: +359 (0)2 970 53 00


  Luxembourg/Luxemburg

  Sanofi Belgium

  Tél/Tel: +32 (0)2 710 54 00 (Belgique/Belgien)


  Česká republika

  sanofi-aventis, s.r.o.

  Tel: +420 233 086 111


  Magyarország

  sanofi-aventis zrt., Magyarország

  Tel.: +36 1 505 0050


  Danmark

  sanofi-aventis Denmark A/S

  Tlf: +45 45 16 70 00


  Malta

  Sanofi Malta Ltd.

  Tel: +356 21493022


  Deutschland

  Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

  Tel: +49 (0)180 2 222010


  Nederland

  sanofi-aventis Netherlands B.V.

  Tel: +31 (0)182 557 755


  Eesti

  sanofi-aventis Estonia OÜ

  Tel: +372 627 34 88


  Norge

  sanofi-aventis Norge AS

  Tlf: +47 67 10 71 00


  Ελλάδα

  sanofi-aventis ΑΕBE

  Τηλ: +30 210 900 16 00


  Österreich

  sanofi-aventis GmbH

  Tel: +43 1 80 185 – 0


  España

  sanofi-aventis, S.A.

  Tel: +34 93 485 94 00


  Polska

  sanofi-aventis Sp. z o.o.

  Tel.: +48 22 280 00 00


  France

  sanofi-aventis France

  Tél: 0 800 222 555

  Appel depuis l’étranger : +33 1 57 63 23 23


  Portugal

  Sanofi - Produtos Farmacêuticos, Lda

  Tel: +351 21 35 89 400


  Hrvatska

  sanofi-aventis Croatia d.o.o.

  Tel: +385 1 600 34 00


  România

  Sanofi Romania SRL

  Tel: +40 (0) 21 317 31 36


  Ireland

  sanofi-aventis Ireland Ltd. T/A SANOFI

  Tel: +353 (0) 1 403 56 00


  Slovenija

  sanofi-aventis d.o.o.

  Tel: +386 1 560 48 00


  Ísland

  Vistor hf.

  Sími: +354 535 7000


  Slovenská republika

  sanofi-aventis Pharma Slovakia s.r.o.

  Tel: +421 2 33 100 100


  Italia

  Sanofi S.p.A.

  Tel: +39.800.536389


  Suomi/Finland

  Sanofi Oy

  Puh/Tel: +358 (0) 201 200 300


  Κύπρος

  sanofi-aventis Cyprus Ltd.

  Τηλ: +357 22 871600


  Sverige

  Sanofi AB

  Tel: +46 (0)8 634 50 00


  Latvija

  sanofi-aventis Latvia SIA

  Tel.: +371 67 33 24 51


  United Kingdom

  Sanofi

  Tel: +44 (0) 845 372 7101  Denna bipacksedel ändrades senast

  2015-09-24.


   

  Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu/

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.