Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Cialis® Filmdragerad tablett 20mg Tryckförpackning, 8tabletter

Snabbfakta
Verksamt ämne: Tadalafil Varunummer: 008950 Apotekets varuid: 7337
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. VAD ÄR CIALIS OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR

  CIALIS är en behandling för vuxna män med erektil dysfunktion. Detta innebär att en man inte kan få, eller bibehålla, en hård, erigerad penis, tillräcklig för sexuellt umgänge. CIALIS har visat sig signifikant förbättra förmågan att få en hård, erigerad penis, tillräcklig för sexuellt umgänge.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

  CIALIS

  20 mg filmdragerade tabletter, tadalafil
  Tadalafil

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. VAD ÄR CIALIS OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR
  2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU TAR CIALIS
  3. HUR DU TAR CIALIS
  4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
  5. HUR CIALIS SKA FÖRVARAS
  6. För packningens innehåll och övriga upplysningar

  1. VAD ÄR CIALIS OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR

  CIALIS innehåller den aktiva substansen tadalafil som tillhör en grupp läkemedel som kallas fosfodiesteras typ 5-hämmare. CIALIS verkar vid sexuell stimulering genom att blodkärlen i penis slappnar av, så att blod kan strömma in. Detta resulterar i förbättrad erektil funktion. Om du inte har erektil dysfunktion hjälper inte CIALIS.


  Det är viktigt att komma ihåg att CIALIS inte har någon effekt, om du inte är sexuellt stimulerad. Behovet av förspel för dig och din partner är detsamma som när du inte har tagit något läkemedel för erektil dysfunktion.

  CIALIS är en behandling för vuxna män med erektil dysfunktion. Detta innebär att en man inte kan få, eller bibehålla, en hård, erigerad penis, tillräcklig för sexuellt umgänge. CIALIS har visat sig signifikant förbättra förmågan att få en hård, erigerad penis, tillräcklig för sexuellt umgänge.

  2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU TAR CIALIS

  Ta inte CIALIS om du:

  • är allergisk mot tadalafil eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  • tar läkemedel som innehåller organiska nitrater eller kväveoxid-donatorer som t ex amylnitrit. Dessa läkemedel (”nitrater”) används för att behandla kärlkramp (bröstsmärta). CIALIS har visat sig öka effekten av dessa läkemedel. Om du tar någon form av nitrat eller är osäker, ska du tala med din läkare.

  • har en allvarlig hjärtsjukdom eller nyligen har haft en hjärtattack inom de senaste 90 dagarna.

  • nyligen har haft slaganfall (stroke) inom de senaste 6 månaderna.

  • har lågt blodtryck eller okontrollerat högt blodtryck.

  • någonsin tidigare har förlorat synen på grund av icke-arteritisk främre ischemisk optikusneuropati (NAION), så kallad ”stroke i ögat”.

  • tar riociguat. Detta läkemedel används för att behandla pulmonell arteriell hypertension (dvs högt blodtryck i lungorna) och kronisk tromboembolisk pulmonell hypertension (dvs högt blodtryck i lungorna till följd av blodproppar). PDE5-hämmare, så som CIALIS, har visats öka den blodtryckssänkande effekten av detta läkemedel. Om du tar riociguat eller om du är osäker, tala med din läkare.

  Varningar och försiktighet

  Tala med din läkare innan du tar CIALIS.


  Tänk på att sexuellt umgänge utgör en möjlig risk för patienter med hjärtsjukdom, eftersom det anstränger hjärtat mer än vanligt. Om du har problem med hjärtat ska du tala om det för din läkare.


  Innan du tar tabletterna, tala om för din läkare om du har:

  • sicklecellanemi (onormala röda blodkroppar).

  • multipelt myelom (cancer i benmärgen).

  • leukemi (blodcellscancer).

  • deformerad penis.

  • allvarlig leversjukdom.

  • allvarlig njursjukdom.

  Det är inte känt om CIALIS är effektivt hos patienter som har genomgått:

  • bäckenoperation.

  • operation där delar av, eller hela, prostatakörteln avlägsnas och där nerverna inte bevaras (radikal icke-nervsparande prostatektomi).


  Om du får en plötslig synnedsättning eller synförlust ska du avbryta behandlingen med CIALIS och omedelbart ta kontakt med din läkare.


  CIALIS är inte avsett för användning av kvinnor.

  Andra läkemedel och CIALIS

  Tala alltid om för din läkare om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


  Ta inte CIALIS om du redan tar nitrater.

  Vissa läkemedel kan påverkas av CIALIS eller påverka hur väl CIALIS kommer att fungera. Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du redan tar:


  • alfa-blockerare (används för att behandla högt blodtryck eller urinvägssymtom relaterade till benign prostatahyperplasi).

  • något annat läkemedel för högt blodtryck.

  • riociguat.

  • en 5-alfa reduktashämmare (som används för att behandla benign prostatahyperplasi).

  • läkemedel så som ketokonazoltabletter (för att behandla svampinfektioner) och proteashämmare för behandling av AIDS eller HIV infektion.

  • fenobarbital, fenytoin och karbamazepin (antiepileptiska läkemedel).

  • rifampicin, erytromycin, klaritromycin eller itrakonazol.

  • andra behandlingar för erektil dysfunktion.

  CIALIS med dryck och alkohol

  För information om påverkan av alkohol, se avsnitt 3. Grapefruktjuice kan påverka hur väl CIALIS kommer att fungera och skall intas med försiktighet. Tala med din läkare för ytterligare information.

  Barn och ungdomar

  CIALIS är inte avsett för användning av barn och ungdomar under 18 år.

  Fertilitet

  När hundar behandlades sågs en minskning av sperma. Minskning av sperma har setts hos några män. Det är osannolikt att denna minskning av sperma skulle leda till infertilitet.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Yrsel har rapporterats av några av de män som tagit CIALIS i de kliniska studierna. Känn efter hur du reagerar på tabletterna innan du kör bil eller använder maskiner.

  CIALIS innehåller laktos

  Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


  3. HUR DU TAR CIALIS

  Ta alltid detta läkemedel exakt enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  CIALIS tabletter intas genom munnen och är endast avsedda för män. Svälj tabletten hel med lite vatten. Tabletten kan tas oberoende av måltid.


  Den rekommenderade dosen är en 10 mg tablett före sexuell aktivitet. Du har fått dosen 20 mg då din läkare ansett att den rekommenderade dosen 10 mg är för svag. CIALIS kan tas ända fram till 30 minuter före sexuell aktivitet. Effekten av CIALIS kan kvarstå upp till 36 timmar efter tablettintag.


  Ta inte CIALIS mer än en gång per dag. CIALIS 10 mg och 20 mg är avsett att användas före förväntad sexuell aktivitet och rekommenderas inte att användas kontinuerligt varje dag.


  Det är viktigt att komma ihåg att CIALIS inte har någon effekt, om du inte är sexuellt stimulerad. Behovet av förspel för dig och din partner är detsamma som när du inte har tagit något läkemedel för erektil dysfunktion.


  Alkoholintag kan påverka din förmåga att få erektion och kan tillfälligt sänka ditt blodtryck. Undvik intag av stora mängder alkohol (0,08 % eller mer i blodet) när du har tagit eller planerar att ta CIALIS eftersom detta kan öka risken för yrsel när man står upp.

  Om du har tagit för stor mängd av CIALIS

  Kontakta din läkare.Du kan få biverkningar beskrivna i avsnitt 4.

  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel vänd dig till din läkare eller apotekspersonal.

  4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

  Liksom alla läkemedel kan kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. Biverkningarna är vanligen milda eller måttliga till sin natur.


  Om du får någon av följande biverkningar, sluta använda läkemedlet och uppsök läkare omedelbart:

  - allergiska reaktioner med utslag (frekvens mindre vanlig).

  - bröstsmärta – använd inte nitrater men uppsök läkare omedelbart.

  - förlängd och möjligtvis smärtsam erektion efter att ha tagit CIALIS (frekvens sällsynt). Om du får erektion som varar kontinuerligt i över 4 timmar, ska du omedelbart kontakta läkare.

  - plötslig synförlust (frekvens sällsynt).


  Andra biverkningar har rapporterats:


  Vanliga (förekommer hos 1 till 10 av 100 patienter)

  - huvudvärk, ryggsmärta, muskelvärk, smärta i armar och ben, ansiktsrodnad, nästäppa och matsmältningsbesvär.


  Mindre vanliga (förekommer hos 1 till 10 av 1000 patienter)

  - yrsel, magsmärta, illamående, kräkningar, reflux, dimsyn, smärta i ögonen, andningssvårigheter, förekomst av blod i urinen, hjärtklappning, snabba hjärtslag, högt blodtryck, lågt blodtryck, näsblod, tinnitus (ljud i öronen utan yttre ljudkälla),

  svullna händer, fötter eller anklar och trötthet.


  Sällsynta (förekommer hos 1 till 10 av 10000 patienter)

  - svimning, krampanfall och tillfällig minnesförlust, svullna ögonlock, röda ögon, plötslig förämring eller förlust av hörsel, utslag (kliande röda små blåsor på huden),

  blödning från penis, förekomst av blod i sperma och ökad svettning.


  Hjärtattack och, slaganfall har rapporterats sällsynt hos män som intagit CIALIS. De flesta hade kända problem med hjärtat innan de tog läkemedlet.


  Partiell, tillfällig eller varaktig synnedsättning eller synförlust på ett eller båda ögonen har rapporterats sällsynt.


  Ytterligare några sällsynta biverkningar som inte observerades i de kliniska prövningarna, har rapporterats av män som tar CIALIS. Dessa är:


  migrän, ansiktssvullnad, allvarlig allergisk reaktion som orsakar svullnad av ansikte och svalg, allvarliga hudutslag, störningar i blodflödet till ögonen, oregelbundna hjärtslag, kärlkramp och plötslig hjärtdöd.


  Biverkningen yrsel har rapporterats oftare hos män över 75 år som tar CIALIS. Diarré har rapporterats oftare hos män över 65 år som tar CIALIS.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. HUR CIALIS SKA FÖRVARAS

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

  Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg.dat. och blisterkartan efter Exp.

  Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Använd inte CIALIS efter utgångsdatumet på kartongen eller blisterkartan.


  Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt. Förvaras vid högst 30°C.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. För packningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  Den aktiva substansen är tadalafil. En tablett innehåller 20 mg tadalafil.

  Övriga innehållsämnen är:

  Tablettkärna: laktosmonohydrat (se slutet av avsnitt 2), kroskarmellosnatrium, hydroxipropylcellulosa, mikrokristallin cellulosa, natriumlaurilsulfat, magnesiumstearat.


  Filmdragering: laktosmonohydrat, hypromellos, triacetin, titandioxid (E171), gul järnoxid (E172), talk.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  CIALIS 20 mg är en gul och filmdragerad tablett. Den är mandelformad och märkt med ”C 20” på ena sidan.


  CIALIS 20 mg tillhandahålls i tryckförpackning innehållande 2, 4, 8, 10 eller 12 tabletter.


  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare:

  Innehavare av godkännande för försäljning: Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Nederländerna.


  Tillverkare: Lilly S.A., Avda. de la Industria 30, 28108 Alcobendas, Madrid, Spanien.

  Ytterligare upplysningar om detta läkemedel kan erhållas hos den nationella representanten för innehavaren av godkännandet för försäljning.


  Sverige

  Eli Lilly Sweden AB

  Tel: +46 (0) 8 737 88 00


  Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens

  webplats http://www.ema.europa.eu.


  Denna bipacksedel godkändes senast den

  2016-07-22

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.