Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Baymite vet Koncentrat till spray, emulsion 500mg/ml Plastflaska, 1000ml

Snabbfakta
Verksamt ämne: Foxim Varunummer: 154596 Apotekets varuid: 37232
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  Användningsområde

  Behandling av angrepp av röda hönskvalster (Dermanyssus gallinae) känsliga för organofosfater, i

  uppfödningsanläggningar för unghönor och värphöns, i närvaro av djuren.

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

  Innehavare av godkännande för försäljning:


  Bayer Animal Health GmbH
  D-51368 Leverkusen
  Tyskland


  Tillverkare:


  KVP Pharma + VeterinärProdukte GmbH
  Projensdorfer Str. 324
  24106 Kiel
  Tyskland

  2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

  Baymite vet. 500 mg/ml koncentrat till spray, emulsion till värphöns

  3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

  Baymite vet. är ett klart, ljusgult till brunt koncentrat till sprayemulsion innehållande 500 mg/ml foxim.

  ANVÄNDNINGSOMRÅDE(N)

  Behandling av angrepp av röda hönskvalster (Dermanyssus gallinae) känsliga för organofosfater, i

  uppfödningsanläggningar för unghönor och värphöns, i närvaro av djuren.

  5. KONTRAINDIKATIONER

  Skall inte användas i anläggningar för gödkycklingar.

  6. BIVERKNINGAR

  Stressreaktioner på grund av sprayningen eller den tillfälligt undanhållna maten under sprayningen kan orsaka en lätt minskning i äggläggning dagen efter.


  Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.

  7. DJURSLAG

  Värphöns

  8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

  Bered en spraylösning på 2000 ppm foxim genom utspädning av det veterinärmedicinska läkemedlet med 100 ml per 25 liter vatten och rör om noggrant. Applicera denna spraylösning med doseringen 25 liter per tusen hönsplatser på ytor som precis omger hönorna och där parasiterna gömmer sig, d.v.s. burtrådar, stödutrustning, metallstolpar, foderrännor, transportband, reden etc. Använd en sprayanordning som ger stora spraydroppar. Upprepa behandlingen 7 dagar senare. Bered vattenlösningen strax före applicering. Mängden spraylösning skall beräknas noggrant och hela mängden skall appliceras på behandlingsytan. För att minska belastning på miljön med foxim, begränsa det årliga antalet behandlingar av hönshus till 2 stycken, d.v.s. upp mot totalt 4 appliceringar.

  9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

  Spraylösningen sprayas på burarna i närvaro av fjäderfä.

  KARENSTID

  Ta bort ägg innan behandling. Kassera ägg som lagts under behandlingen och resten av dagen.

  Ägg:

  12 timmar.

  Kött och slaktbiprodukter:

  25 dagar efter andra behandlingen

  11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

  Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


  Förvaras vid högst 25 ºC


  Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på flaskan efter ”Utg. dat ”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Hållbarhet i öppnad innerförpackning: 6 månader


  Hållbarhet efter spädning enligt anvisning: 24 timmar.

  12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

  Särskilda försiktighetsåtgärder för djur


  Kvalster parasiterar inte hönorna konstant utan gömmer och förökar sig i miljöer inom ett kort avstånd från djuren. Det är därför viktigt under manuell och automatisk sprayning att inte spraya direkt på hönorna utan på burarna och deras inredning samt omgivningen (metallstolpar, fodertråg, transportband för ägg etc.) i närheten av hönsen.


  Spraya inte direkt på fåglarna. Avlägsna foder och ägg före behandlingen. Allt löst strö i redet tas bort före sprayning. Kassera ägg som lagts under behandlingen och resten av dagen.


  Rengöring, desinficering och dödande av kvalster i det tomma hönshuset är viktiga åtgärder för kontroll av Dermanyssus gallinae. Dessutom skall varje form av införande av nya kvalster i ett hönshus, genom kontaminerat material eller människa, vildfåglar eller gnagare, undvikas. Användning av denna produkt skall begränsas till de fall där dess användning är oundviklig på grund av massivt Dermanyssus-angrepp.


  Spraya inte med läkemedlet inom en månad före planerad rengöring av anläggningen.


  Följande praxis skall undvikas på grund av ökad risk av resistensutveckling och kan slutligen leda till en ineffektiv behandling: Alltför frekvent och upprepad behandling med medel mot ektoparasiter från samma klass över en längre tidsperiod.


  Som hos andra parasiter är resistens mot medel som dödar kvalster och fästingar i kvalsterpopulationer ett resultat av urval av individer med lägre medfödd känslighet efter exponering för dessa kvalster och fästingdödande medel. Resistensutveckling kan påskyndas om lägre doser än minsta effektiva dos används vid behandling.


  För att fördröja utveckling av foxim-resistenta Dermanyssus-stammar rekommenderas det att behandling av hönshus skall

  • begränsas till fall där behandling är oundvikligt utifrån djurvälfärd och ekonomiska anledningar

  • rengöring och desinficering av hönshuset under betäckning/insemineringsperioden utföras korrekt

  • korrekt dosering beräknas och tillräcklig mängd produkt beredas

  • det säkerställas att alla ytor och gömställen runt om hönsen är tillräckligt våta av beredd lösning

  Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur


  Foxim är ett hudsensibiliserande medel och lätt irriterande för hud och ögon. Personer som är överkänsliga mot den aktiva substansen skall undvika kontakt med läkemedlet.


  Foxim är en organisk fosforförening. Använd den inte om du av läkaren blivit avrådd från att arbeta med sådana föreningar. Om du tidigare har känt dig sjuk efter att ha använt en produkt som innehåller en organisk fosforförening, rådgör med din läkare innan du använder denna produkt och visa läkaren bipacksedeln.


  Till läkaren: Förgiftning med organiska fosforföreningar orsakas av acetylkolinesterashämning med överaktivitet av acetylkolin som följd. Symtom innefattar huvudvärk, utmattning och kraftlöshet, mental förvirring tillsammans med dimsyn, ökad salivutsöndring och svettning, krampliknande smärta i bukhålan, tryck över bröstet, diarré, sammandragna pupiller och onormalt stor slemutsöndring från bronkerna. Symtomen kan uppkomma upp till 24 timmar efter exponering. Svår förgiftning kan innefatta allmänna muskelryckningar, försämrad koordination, extrem andningssvårighet och kramper vilka kan leda till medvetslöshet i frånvaro av medicinsk behandling. Behandla symtomatiskt och uppsök sjukhus omedelbart om förgiftning misstänks.


  Denna produkt är avsedd att användas av veterinärer, personer som arbetar med skadedjursbekämpning eller av informerade lantbrukare, vilka fått information av veterinär.
  Produkten ska inte användas utan att man bär skyddsutrustning såsom angivet nedan, vid hantering av produkten och administrering av spraylösningen. Användaren måste följa alla krav om skyddskläder och alla säkerhetsföreskrifter för användning. Kontrollera att reservskyddskläder finns tillgängligt om någon artikel skulle skadas. Ingen person, förutom den som sprayar, ska närvara i hönshuset under sprayningen. Ingen person ska gå tillbaka in i hönshuset förrän morgon därpå (eller mer än 12 timmar) efter sprayningen.


  Skyddsoverall med huva:
  Kategori III, typ 4 (spraytät klädsel) i enlighet med europeisk lagstiftning. Fäst overallmanschetterna på skyddshandskarna med tejp.


  Ansiktsmask och filter:
  Fullständig ansiktsmask med kombinationsfilter A2P3 eller högre. Om den karakteristiska aromatiska lukten från produkten blir kännbar, kontrollera att masken passar ordentligt och/eller byt filter.


  Skyddshandskar:
  Nitrilgummihandskar enligt EN 374, permeationsklass 4 (> 120 minuter) eller högre.


  Håll fast vid den maximala exponeringstiden, vilken är specifik för skyddsutrustningen.


  Produkt (emulsionskoncentrat)
  Undvik direktkontakt med produkten på hud. Byt handskar eller skyddsoverall efter synlig kontakt med produkten. I fall av oavsiktligt spill på huden, tvätta med tvål och vatten. Vid oavsiktligt spill i ögonen, skölj med riklig mängd vatten.


  Spraylösning
  Undvik varje form av kontakt med spraylösningen på huden under applicering och avklädning. Tvätta händerna med tvål och vatten efter avklädning. Återanvänd inte skyddsoverallen.


  Förvara produkten och spraylösningen långt bort från mat, dryck och djurfoder. Vid handhavande av produkten eller spraylösningen, varken ät, drick eller rök.


  Andra försiktighetsåtgärder


  Foxim är mycket toxiskt för fisk och vattenlevande ryggradslösa djur. För att minska belastning på miljön med foxim, begränsa det årliga antalet behandlingar av hönshus till 2 stycken, d.v.s. upp mot totalt 4 appliceringar. Dessutom, vid spridning av gödsel från behandlade djur på jordbruksmark skall ett säkerhetsavstånd på 10 meter hållas till närliggande vattenytor för att undvika exponering av vattenmiljö.


  Användning under dräktighet, laktation eller äggläggning:


  Ej relevant.


  Interaktioner med andra produkter och övriga interaktioner


  Inga.


  Överdosering (symptom, akuta åtgärder, motgift) (om nödvändigt)


  Fördubbling av den rekommenderade dosen ger inte biverkningar. I en studie med 4 gånger rekommenderad dos observerades nysningar hos 60% av fåglarna och ett övergående uppehåll i äggläggning under 2 dagar för 8% av fåglarna.


  Förgiftning med organiska fosforföreningar i höna kan behandlas med intramuskulärinjektion med 0,5 till 1,0 mg atropin per kg kroppsvikt.


  Inkompatibiliteter:


  Skall inte blandas med andra produkter.

  13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

  Ej använd veterinärmedicinskt produkt eller avfall skall kasseras enligt gällande anvisningar. Foxim är mycket toxiskt för fisk och vattenlevande ryggradslösa djur. Detta läkemedel får inte släppas ut i vattendrag på grund av fara för fiskar och andra vattenlevande organismer.

  14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

  2014-05-06

  15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  Farmakoterapeutisk grupp: Medel mot ektoparasiter, insektsdödande och repellerande medel, organiska fosforföreningar


  ATCvet-kod: QP53AF01


  Foxim är en hämmare av enzymet kolinesteras (AChE) vid nervsynapser. Enzymhämningen är irreversibel under fysiologiska förhållanden. Postsynaptisk ansamling av acetylkolin hindrar normal impulsöverföring i nervsystemet hos leddjur. Ett tillstånd med tydlig hyperexcitation och kramper åtföljs av förlamning och död hos parasiten. Foxim är verksamt mot Dermanyssus gallinae.


  Foxim hydrolyseras till en inaktiv förening och utsöndras huvudsakligen via urinen.


  250 ml

  1000 ml

  5000 ml


  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


  Information lämnas av:

  Bayer A/S, Bayer HealthCare, Animal Health Division, Arne Jacobsens Allé 13, DK-2300 Köpenhamn, Danmark. Kontaktas via tel: 08-580 223 00

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.