Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Avamys Nässpray, suspension 27,5mikrogram/spraydos Glasflaska med dospump, 120sprayningar

Snabbfakta
Verksamt ämne: Flutikasonfuroat Varunummer: 088261 Apotekets varuid: 17723
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Avamys är och vad det används för

  Avamys (flutikasonfuroat) tillhör en grupp läkemedel som kallas kortison (kortikosteroider). Avamys verkar för att minska inflammation som orsakas av allergi (rinit) och minskar därför symtomen vid allergi.

  Avamys nässpray används för att behandla symtom vid allergisk rinit som nästäppa, rinnsnuva eller klåda i näsan, nysningar samt ögon som tåras, kliar eller är röda hos vuxna och barn 6 år och äldre.

  Allergibesvären kan inträffa under vissa tider på året och orsakas av allergi mot gräs eller pollen (hösnuva) eller så kan de inträffa året runt och orsakas av allergi mot djur, husdammskvalster eller mögel, för att nämna några av de vanligaste.

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Avamys

  27,5 mikrogram per spraydos nässpray, suspension
  flutikasonfuroat

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa om den.

  • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Avamys är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Avamys
  3. Hur du använder Avamys
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Avamys ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Avamys är och vad det används för

  Avamys (flutikasonfuroat) tillhör en grupp läkemedel som kallas kortison (kortikosteroider). Avamys verkar för att minska inflammation som orsakas av allergi (rinit) och minskar därför symtomen vid allergi.


  Avamys nässpray används för att behandla symtom vid allergisk rinit som nästäppa, rinnsnuva eller klåda i näsan, nysningar samt ögon som tåras, kliar eller är röda hos vuxna och barn 6 år och äldre.


  Allergibesvären kan inträffa under vissa tider på året och orsakas av allergi mot gräs eller pollen (hösnuva) eller så kan de inträffa året runt och orsakas av allergi mot djur, husdammskvalster eller mögel, för att nämna några av de vanligaste.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Avamys

  Använd inte Avamys

  • om du är allergisk mot flutikasonfuroat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  Barn och ungdomar

  Används inte till barn under 6 år.


  Användning av Avamys:

  • kan när det används under en längre tid göra att barn växer långsammare. Läkaren kommer kontrollera ditt barns längd regelbundet och se till att han eller hon använder den lägsta möjliga effektiva dosen.

  • kan orsaka ögonsjukdomar såsom glaukom (ökat tryck i ögat), eller katarakt (ögats lins grumlas). Tala om för din läkare om du har haft dessa tillstånd tidigare eller om du lägger märke till någon synförändring när du tar Avamys.

  Andra läkemedel och Avamys

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

  Det är speciellt viktigt om du tar, eller nyligen har tagit något av följande läkemedel:

  • kortisontabletter eller kortisoninjektioner

  • kortisonkräm eller salva

  • läkemedel mot astma

  • ritonavir som används för att behandla hiv

  • ketokonazol som används för att behandla svampinfektioner


  Läkaren kommer att bedöma om du kan ta Avamys tillsammans med dessa läkemedel.


  Avamys ska inte användas samtidigt med andra nässprayer som innehåller steroider.

  Graviditet och amning

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du tar detta läkemedel.


  Använd inte Avamys om du är gravid eller planerar att bli gravid, såvida inte läkare eller apotekspersonal talar om att du ska göra det.


  Använd inte Avamys om du ammar, såvida inte läkare eller apotekspersonal talar om att du ska göra det.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Det är osannolikt att Avamys påverkar körförmåga eller användning av maskiner.

  Avamys innehåller bensalkoniumklorid

  Hos en del patienter kan bensalkoniumklorid orsaka irritation på insidan av näsan. Tala om för läkare eller apotekspersonal om du känner obehag när du använder sprayen.


  3. Hur du använder Avamys

  Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Överskrid inte rekommenderad dos. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  När ska du använda Avamys

  • En gång om dagen

  • Använd den vid samma tid varje dag

  Dina besvär behandlas då under hela dygnet


  Hur lång tid tar det innan Avamys verkar

  En del känner inte att de får full effekt förrän flera dagar efter att de börjat ta Avamys. Vanligtvis får man effekt inom 8 till 24 timmar.


  Hur mycket Avamys ska användas


  Vuxna och barn 12 år och äldre

  • Den vanliga startdosen är 2 sprayningar i varje näsborre en gång om dagen.

  • När besvären är under kontroll, kan dosen minskas till 1 sprayning i varje näsborre en gång om dagen.

  Barn 6 till 11 år

  • Den vanliga startdosen är 1 sprayning i varje näsborre en gång om dagen.

  • Vid mycket svåra besvär kan läkaren öka dosen till 2 sprayningar i varje näsborre en gång om dagen tills besvären är under kontroll. Därefter kan dosen minskas till 1 sprayning i varje näsborre en gång om dagen


  Hur du använder nässprayen

  Avamys har i princip ingen smak eller lukt. Den sprayas i näsan som en fin dimma. Var försiktig så att du inte får någon spray i ögonen. Om du skulle få det, skölj ögonen med vatten.


  Det finns en steg-för-steg-instruktion efter avsnitt 6 i denna bipacksedel som beskriver hur nässprayen ska användas. Följ instruktionen noggrant för att användningen av Avamys ska ge full effekt.


  • Se steg-för-steg-instruktionen hur nässprayen ska användas, efter avsnitt 6.

  Om du använt för stor mängd Avamys

  Kontakta din läkare eller apotekspersonal

  Om du har glömt att använda Avamys

  Om du glömt att ta en dos, ta den så snart du kommer ihåg.

  Om det är nära i tid när du brukar ta Avamys, vänta då till dess. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel eller om du upplever obehag när du använder nässprayen, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Vid allergiska reaktioner: kontakta läkare omedelbart


  Allergiska reaktioner av Avamys är sällsynta och kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare. Hos ett litet antal personer kan allergiska reaktioner utvecklas till mer allvarliga och till och med livshotande problem om de inte behandlas. Symtomen inkluderar:

  • väsningar, hostningar eller andningssvårigheter

  • plötslig känsla av svaghet eller svimfärdighet (vilket kan leda till kollaps eller medvetslöshet)

  • ansiktssvullnad

  • hudutslag eller rodnad.


  I många fall är dessa symtom tecken på mindre allvarliga biverkningar. Du måste dock vara medveten om att de kan vara allvarliga – så om du drabbas av något av dessa symtom;

  Kontakta läkare snarast möjligt.


  Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

  • Näsblödning (oftast lätt) särskilt om du använder Avamys regelbundet i mer än 6 veckor.


  Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

  • Sårbildning i näsan – vilket kan medföra irritation eller obehag i näsan. Du kan också få lätt blodblandat sekret när du snyter dig.

  • Huvudvärk.


  Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

  • Smärta, sveda, irritation, ömhet eller torrhet på insidan av näsan.


  Mycket sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare)

  • Små hål (perforeringar) i nässkiljeväggen som separerar näsborrarna.


  Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare)

  • Hämmad längdtillväxt hos barn

  • Tillfälliga synförändringar vid långtidsanvändning.


  Nasala kortikosteroider kan påverka den normala produktionen av hormoner i din kropp, särskilt om du använder höga doser under lång tid. Hos barn kan denna biverkan göra så att de växer långsammare än andra.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Avamys ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

  Avamys bör förvaras stående upprätt. Skyddskåpan ska behållas på.

  Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatum på etiketten på flaskan och kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad. Avamys nässpray ska användas inom två månader efter första gångens öppnande.

  Förvaras i skydd mot kyla. Får ej frysas.

  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  Den aktiva substansen är flutikasonfuroat. Varje spraydos avger 27,5 mikrogram flutikasonfuroat.

  Övriga innehållsämnen är vattenfri glukos, dispergerbar cellulosa, polysorbat 80, bensalkoniumklorid, dinatriumedetat, renat vatten (se avsnitt 2).

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Läkemedlet är en vit nässpraysuspension som är förpackad i en bärnstensfärgad glasflaska med spraypump. Glasflaskan är innesluten i ett benvitt plasthölje med en ljusblå skyddskåpa och sprayknapp på sidan. Plasthöljet har ett dosfönster som visar flaskinnehållet.

  Läkemedlet finns i förpackningsstorlekarna 30, 60 och 120 spraydoser. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning

  Glaxo Group Ltd

  980 Great West Road

  Brentford, Middlesex, TW8 9GS

  Storbritannien


  Tillverkare

  Glaxo Operations UK Ltd (trading as Glaxo Wellcome Operations)

  Harmire Road

  Barnard Castle

  County Durham

  DL12 8DT

  Storbritannien


  Glaxo Wellcome S.A

  Avenida de Extremadura 3

  09400 Aranda de Duero

  Burgos

  Spanien


  Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

  België/Belgique/Belgien

  GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v.

  Tél/Tel: + 32 (0)10 85 52 00

  Lietuva

  GlaxoSmithKline Lietuva UAB

  Tel: + 370 5 264 90 00

  info.lt@gsk.com

  България

  ГлаксоСмитКлайн ЕООД

  Teл.: + 359 2 953 10 34

  Luxembourg/Luxemburg

  GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v.

  Belgique/Belgien

  Tél/Tel: + 32 (0)10 85 52 00

  Česká republika

  GlaxoSmithKline s.r.o.

  Tel: + 420 222 001 111

  cz.info@gsk.com

  Magyarország

  GlaxoSmithKline Kft.

  Tel.: + 36 1 225 5300

  Danmark

  GlaxoSmithKline Pharma A/S

  Tlf: + 45 36 35 91 00

  dk-info@gsk.com

  Malta

  GlaxoSmithKline (Malta) Limited

  Tel: + 356 21 238131

  Deutschland

  GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG

  Tel.: + 49 (0)89 36044 8701

  produkt.info@gsk.com

  Nederland

  GlaxoSmithKline BV

  Tel: + 31 (0)30 6938100

  nlinfo@gsk.com

  Eesti

  GlaxoSmithKline Eesti OÜ

  Tel: + 372 6676 900

  estonia@gsk.com

  Norge

  GlaxoSmithKline AS

  Tlf: + 47 22 70 20 00

  firmapost@gsk.no

  Ελλάδα

  GlaxoSmithKline A.E.B.E.

  Τηλ: + 30 210 68 82 100

  Österreich

  GlaxoSmithKline Pharma GmbH

  Tel: + 43 (0)1 97075 0

  at.info@gsk.com

  España

  GlaxoSmithKline, S.A.

  Tel: + 34 902 202 700

  es-ci@gsk.com

  Polska

  GSK Services Sp. z o.o.

  Tel.: + 48 (0)22 576 9000

  France

  Laboratoire GlaxoSmithKline

  Tél.: + 33 (0)1 39 17 84 44

  diam@gsk.com

  Portugal

  GlaxoSmithKline – Produtos Farmacêuticos, Lda.

  Tel: + 351 21 412 95 00

  FI.PT@gsk.com

  Hrvatska

  GlaxoSmithKline

  Tel: +385 1 6051 999

  România

  GlaxoSmithKline (GSK) S.R.L.

  Tel: + 4021 3028 208

  Ireland

  GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

  Tel: + 353 (0)1 4955000

  Slovenija

  GlaxoSmithKline d.o.o.

  Tel: + 386 (0)1 280 25 00

  medical.x.si@gsk.com

  Ísland

  Vistor hf.

  Sími: + 354 535 7000

  Slovenská republika

  GlaxoSmithKline

  Slovakia s. r. o.

  Tel: + 421 (0)2 48 26 11 11

  recepcia.sk@gsk.com

  Italia

  GlaxoSmithKline S.p.A.

  Tel: + 39 (0)45 9218 111

  Suomi/Finland

  GlaxoSmithKline Oy

  Puh/Tel: + 358 (0)10 30 30 30

  Finland.tuoteinfo@gsk.com

  Κύπρος

  GlaxoSmithKline (Cyprus) Ltd

  Τηλ: + 357 22 39 70 00

  gskcyprus@gsk.com

  Sverige

  GlaxoSmithKline AB

  Tel: + 46 (0)8 638 93 00

  info.produkt@gsk.com

  Latvija

  GlaxoSmithKline Latvia SIA

  Tel: + 371 67312687

  lv-epasts@gsk.com

  United Kingdom

  GlaxoSmithKline UK Ltd

  Tel: + 44 (0)800 221441

  customercontactuk@gsk.com


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2015-12-17.


  Övriga informationskällor

  Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu.

  Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu.

  STEG-FÖR-STEG INSTRUKTION OM HUR NÄSSPRAYEN SKA ANVÄNDAS

  Hur nässprayen ser ut


  Nässprayen tillhandahålls i en bärnstensfärgad glasflaska inuti ett plasthölje – se bild a. Den innehåller antingen 30, 60 eller 120 spraydoser, beroende på vilken förpackningsstorlek som förskrivits till dig.


  avamys_a


  skyddskåpa  näspip  sprayknapp


  dosfönster

  Framsida

  Baksida


  Ett dosfönster i plasthöljet visar hur mycket Avamys som finns kvar i flaskan. Du kommer att kunna se vätskenivån i en nyöppnad förpackning som innehåller 30 eller 60 doser, men inte i en nyöppnad förpackning som innehåller 120 doser eftersom vätskenivån befinner sig ovanför fönstret.


  Sex viktiga punkter som du behöver veta vid användning av nässprayen

  • Avamys tillhandahålls i en bärnstensfärgad. Om du behöver se hur mycket som finns kvar, håll nässprayen upprätt mot ljuset. Du kommer då att kunna se nivån genom dosfönstret.

  • Innan du använder nässprayen skaka den kraftigt med skyddskåpan på i ungefär 10 sekunder. Detta är viktigt eftersom Avamys är en tjock suspension som blir flytande när den omskakas väl – se bild b. Den kan bara sprayas när den är flytande.


  avamys_b
  • Sprayknappen måste tryckas ända in, för att sprayen ska komma ut genom näspipen – se bild c.

  avamys_c
  • Om du har svårigheter att pressa ner knappen med din tumme, kan du använda två händer – se bild d.

  avamys_d
  • Behåll alltid skyddskåpan på när du inte använder nässprayen. Skyddskåpan stänger ute damm, bibehåller trycket och förhindrar att näspipen täpps igen. När skyddskåpan är på plats kan inte sprayknappen tryckas in av misstag.

  • Använd aldrig en nål eller något vasst för att göra rent näspipen. Det skadar nässprayen.


  Att förbereda nässprayen för användning:


  Du måste förbereda nässprayen:

  • innan du använder den för första gången

  • om skyddskåpan inte varit på sedan 5 dagar eller om nässprayen inte har använts på 30 dagar eller mer.


  Att förbereda nässprayen hjälper till att säkerställa att du alltid får full dos av läkemedlet. Följ dessa steg:

  1

  Skaka nässprayen kraftigt med skyddskåpan på i ungefär 10 sekunder.


  2

  Ta av skyddskåpan genom att trycka lätt på sidorna av skyddskåpan med tumme och pekfinger – se bild e.


  avamys_e


  3

  Håll nässprayen upprätt, luta den och rikta näspipen ifrån dig.


  4

  Tryck sprayknappen ända in. Gör detta minst 6 gånger så att en fin spraydusch frigörs i luften – se bild f.


  avamys_f


  Nässprayen är nu klar för att användas.


  Att använda nässprayen


  1

  Skaka nässprayen kraftigt.


  2

  Ta av skyddskåpan.


  3

  Snyt näsan för att göra rent näsborrarna, luta sedan huvudet en bit framåt.


  4

  Placera näspipen i en av dina näsborrar – se bild g. Rikta näspipen mot näsans yttervägg, bort från näsans skiljevägg. Detta underlättar för läkemedlet att hamna på rätt ställe i näsan.


  5

  Tryck stadigt på sprayknappen ända in medan du andas in genom näsan – se bild h.


  avamys_g_h

  6

  Ta ut näspipen och andas ut genom munnen.


  7

  Om din dos är 2 sprayningar i varje näsborre, upprepa steg 4–6.


  8

  Upprepa steg 4–7 i den andra näsborren.


  9

  Sätt tillbaka skyddskåpan på nässprayen.

  Att rengöra nässprayen


  Efter varje användning:

  1

  Torka av näspipen och insidan av skyddskåpan med en ren, torr näsduk – se bild i och j.


  avamys_i_j

  2

  Använd inte vatten för att rengöra den


  3

  Använd aldrig en nål eller något vasst i näspipen


  4

  Sätt alltid tillbaka skyddskåpan efter användning  Om nässprayen inte fungerar:

  • Kontrollera att det fortfarande finns läkemedel kvar. Titta på nivån i dosfönstret. Om nivån är väldigt låg kan det vara så att det inte finns tillräckligt kvar för att nässprayen ska kunna fungera.

  • Kontrollera nässprayen så att den inte har några skador.

  • Om du tror att näspipen har blockerats, använd inte en nål eller något vasst för att göra rent den.

  • Försök att återställa den genom att följa instruktionerna under “Att förbereda nässprayen för användning”.

  • Om den fortfarande inte fungerar, eller om den producerar en ström av vätska, ta med nässprayen till apoteket för att få råd.

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.