Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Amoxicillin Sandoz Pulver till oral suspension 100mg/ml Glasflaska, 60ml

112:64

Produkten kan inte skickas via Posten utan måste hämtas på apotek.

Läs mer
Snabbfakta
Verksamt ämne: Amoxicillin Varunummer: 014147 Apotekets varuid: 14730
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Amoxicillin Sandoz är och vad det används för

  Amoxicillin Sandoz är ett antibiotika. Amoxicillin Sandoz tillhör en grupp antibiotika som kallas penicillin. Amoxicillin Sandoz används för att behandla infektioner som är orsakade av bakterier som är känsliga för amoxicillin.

  Amoxicillin Sandoz används vid:

  Amoxicillin som finns i Amoxicillin Sandoz kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Amoxicillin Sandoz

  100 mg/ml pulver till oralsuspension
  amoxicillin
  aspartam

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Amoxicillin Sandoz är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Amoxicillin Sandoz
  3. Hur du använder Amoxicillin Sandoz
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Amoxicillin Sandoz ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Amoxicillin Sandoz är och vad det används för

  Amoxicillin Sandoz är ett antibiotika. Amoxicillin Sandoz tillhör en grupp antibiotika som kallas penicillin. Amoxicillin Sandoz används för att behandla infektioner som är orsakade av bakterier som är känsliga för amoxicillin.


  Amoxicillin Sandoz används vid:

  • inflammation i öron, svalg, näsa eller bihålor

  • lunginflammation och bronkit

  • urinvägsinfektioner

  • för att förebygga infektion i hjärtklaffarna t.ex. inför ingrepp i munnen eller svalget

  Amoxicillin som finns i Amoxicillin Sandoz kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Amoxicillin Sandoz

  Använd inte Amoxicillin Sandoz

  - om du är allergisk mot amoxicillin, penicillin, cefalosporin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Amoxicillin Sandoz om du har:

  - Nedsatt njurfunktion: din läkare kan behöva göra en dosjustering.

  - Infectious mononucleosis (körtelfeber) eller leukemi: du kan ha en ökad risk att få hudreaktioner.

  - Anfall (epilepsi). Du kan ha en ökad risk för att få anfall.

  - Kateter. Om så, drick mycket vätska för att förhindra kristallbildning i din urin.

  Detta läkemedel kan också förändra resultat av urintester eller blodsockertester. Om du har diabetes och rutinmässigt testar din urin eller ditt blod ska du tala om detta för din läkare. Detta på grund av att andra test kanske måste användas.

  Andra läkemedel och Amoxicillin Sandoz

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana. Vissa läkemedel kan orsaka problem om du tar dem tillsammans med Amoxicillin Sandoz.


  Var aktsam med följande läkemedel:

  • Allopurinol (medel mot gikt): du kan ha en ökad risk att få hud reaktioner.

  • Metotrexat (medel mot artrit): toxiciteten av metotrexat kan öka.

  • Digoxin (medel mot vissa hjärtsjukdomar): absorptionen av digoxin kan öka.

  • Antikoagulantia (påverkar blodets levringsförmåga) såsom kumarin: tendensen att blöda ökar.

  • P-piller: det finns en risk att effekten av p-piller försämras.

  Amoxicillin Sandoz med mat, dryck och alkohol

  Du kan ta Amoxicillin Sandoz före, under eller efter måltider.

  Graviditet, amning och fertilitet

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


  Data från ett begränsat antal exponerade graviditeter tyder inte på några skadliga effekter av amoxicillin under graviditet eller på fostret/det nyfödda barnet. Som en försiktighetsåtgärd ska amoxicillin endast användas om läkaren bedömer att nyttan överväger risken.

  Detta läkemedel passerar över i modersmjölken i små mängder därför kan det i vissa fall vara nödvändigt att avbryta amningen.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Amoxicillin Sandoz kan ge biverkningar och symtomen kan göra att du inte kan köra något fordon.

  Kör inte bil och använd inga maskiner om du inte mår bra.


  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Amoxicillin Sandoz innehåller aspartam

  Amoxicillin Sandoz innehåller sötningsmedlet aspartam som omvandlas till fenylalanin i kroppen.

  Detta kan skada personer med fenylketonuri.


  3. Hur du använder Amoxicillin Sandoz

  Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekpersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Suspensionen bereds av farmaceut. För att bereda suspensionen tillsätt färskt kranvatten till ca 1 cm under ringmarkeringen, sätt därefter direkt på locket och skaka ordentligt. Efter att skummet lagt sig tillsätt färskt kranvatten långsamt exakt upp till ringmarkeringen. Skaka ordentligt igen.

  Den vita till gulvita suspensionen är nu färdig att användas.

  Skaka flaskan ordentligt inför varje dosering.


  Din läkare kommer att tala om för dig vilken dos (i ml eller enligt mätsked) du ska ta varje dag.

  Vanlig dos för barn under 40 kg kroppsvikt är 40-90 mg/kg/dag i 2-3 uppdelade doser.

  Vanlig dos för vuxna och barn med kroppsvikt över 40 kg är 750 mg till 3000 mg dagligen i uppdelade doser.


  I speciella fall (bronkit) rekommenderas en dos av 1000 mg två gånger dagligen.


  För förebyggande av hjärtinfektioner: Hos vuxna, 3000 mg ges en timme före ingreppet; för barn rekommenderas en dos av 50 mg/kg.


  Din läkare talar om för dig hur länge du ska ta ditt läkemedel.


  Personer med njursjukdom

  Din läkare kan behöva sänka dosen.

  Om du använt för stor mängd av Amoxicillin Sandoz

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Vanligaste symtom på överdos är: illamående, kräkning, diarré, magsmärta.

  Om du har glömt att använda Amoxicillin Sandoz

  Om du glömmer att ta ditt läkemedel ska du ta glömd dos så fort du kommer på det. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

  Om du slutar att använda Amoxicillin Sandoz

  Det är viktigt att hela kuren fullföljs enligt ordinationen även om man känner sig bättre redan efter några få dagar. Om du slutar för tidigt kan infektionen återkomma. Bakterierna kan också utveckla resistens mot läkemedlet.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Om du noterar några av följande biverkningar ska du genast tala med din läkare eller uppsöka sjukhus:


  Följande biverkningar är sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

  • Plötslig svårighet att andas, tala och svälja

  • Smärtsam svullnad av läppar tunga, ansikte och nacke

  • Extrem yrsel eller kollaps

  • Svåra eller kliande hudutslag, speciellt om de uppvisar sveda och det bildas sår runt ögon, mun eller könsorgan

  • Gulfärgning av huden eller ögonvitorna eller mörkare urin och blekare avföring: Detta är tecken på leverproblem.

  Följande biverkningar är mycket sällsynta (kan förekomma hos färre än 1 av 10 000 användare):

  • Svår diarré som varar under lång tid och som innehåller blod: Detta kan vara tecken på svår tarminflammation.


  Andra möjliga biverkningar under behandlingen:


  Följande biverkningar är vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

  • illamående, kräkningar, aptitlöshet, smakförändringar, muntorrhet, utslag i munregionen (enantem), väderspänning, diarré eller lös avföring. Dessa biverkningar är oftast milda och försvinner under behandlingen eller väldigt snart efter behandlingens slut. De kan minskas genom att man tar läkemedlet med mat.

  • Hudutslag, klåda, ”fem dagars” hudutslag vilket liknar mässlingen.


  Följande biverkningar är mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

  • Superinfektioner orsakade av resistenta bakterier eller jästsvampar (såsom oral eller vaginal svamp)

  • Måttlig stegring av leverenzymer


  Följande biverkningar är sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

  • Ökning av vissa vita blodkroppar (eosinofili), onormal nedbrytning av röda blodkroppar (hemolytisk anemi).

  • Feber (läkemedelsrelaterad)

  • Yrsel, hyperaktivitet, kramper

  • Ytlig missfärgning av av tänderna. Missfärgningen kan tas bort genom tandborstning.

  • Hepatit och kolestatisk gulsot

  • Njurinflammation (interstitial nefrit), kristaller i urinen


  Följande biverkningar är mycket sällsynta (kan förekomma hos färre än 1 av 10 000 användare):

  • Förändring av blodstatus (minskning av röda och vita blodkroppar och av blodplättar), förlängd blödningstid. Dessa kan ge symtom som feber, ont i halsen, hudutslag, näsblod eller blåmärken. Dessa biverkningar är reversibla efter behandlingen.

  • Svart tunga


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Amoxicillin Sandoz ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

  Förvaras vid högst 25 °C. Förvara flaskan tätt försluten. Fuktkänsligt.


  Används före utgångsdatum som anges på kartongen och flaskan efter Utg.dat/EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

  Färdigberedd suspension: Förvaras i kylskåp (2°C-8°C).

  Den färdigberedde suspensionen ska användas inom 14 dagar.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är amoxicillin. 1 ml beredd lösning innehåller: Amoxicillin trihydrat motsvarande 100 mg amoxicillin.

  • Övriga innehållsämnen är: citronsyra (E330), natriumbensoat (E211), aspartam (E951), talk (E553b), natriumcitrat, vattenfri (E331), guargummi (E412), kiseldioxid, utfälld (E551), citronsmak, apelsinsmak, persiko- och aprikossmak.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Vitt till gulvitt pulver.

  Bärnstensfärgad glasflaska innehållande 12 g pulver till 60 ml oral suspension, respektive 20 g pulver till 100 ml oral suspension, med skruvlock av polypropen (tryck och vrid) och förseglingsmembran.

  I förpackningen finns en mätsked av polypropen med markeringar för 1,25 ml, 2,5 ml och 5 ml.


  Förpackningsstorlekar: 60 ml och 100 ml

  Sjukhusförpackningar: 10x60 ml, 20x60 ml, 40x60 ml, 10x100 ml och 40x100 ml.


  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, A-6250 Kundl, Österrike.


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2015-08-14


  Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

  Följande mängd vatten ska tillsättas flaskan vid beredning:

  100 mg/ml

  • 51 ml vatten till 60 ml flaska

  • 85 ml vatten till 100 ml flaska


  Skaka ordentligt igen.

  Den vita till gulvita suspensionen är nu färdig att användas.

  Skaka flaskan ordentligt inför varje dosering.

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.