Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Alvedon® forte Filmdragerad tablett 1g Blister, 50x1tablett (endos)

Snabbfakta
Verksamt ämne: Paracetamol Varunummer: 097677 Apotekets varuid: 37240
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Alvedon forte är och vad det används för

  Alvedon forte innehåller paracetamol som är smärtlindrande och febernedsättande.

  Alvedon forte används mot värk och smärtor av olika slag, t ex huvudvärk, tandvärk, menstruationssmärtor, muskelsmärtor och reumatiska smärtor, samt vid feber, t ex vid förkylningar.

  Alvedon forte kan användas av personer med känslig mage eller magsår och personer med ökad blödningsbenägenhet.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Alvedon forte

  1 g filmdragerade tabletter
  paracetamol

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Alvedon forte är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Alvedon forte
  3. Hur du använder Alvedon forte
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Alvedon forte ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Alvedon forte är och vad det används för

  Alvedon forte innehåller paracetamol som är smärtlindrande och febernedsättande.


  Alvedon forte används mot värk och smärtor av olika slag, t ex huvudvärk, tandvärk, menstruationssmärtor, muskelsmärtor och reumatiska smärtor, samt vid feber, t ex vid förkylningar.


  Alvedon forte kan användas av personer med känslig mage eller magsår och personer med ökad blödningsbenägenhet.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Alvedon forte

  Använd inte Alvedon forte

  om du är allergisk mot paracetamol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  Varningar och försiktighet

  Om du använder andra smärtstillande läkemedel som innehåller paracetamol ska du inte använda Alvedon forte utan att först tala med läkare eller apotekspersonal.


  Ta aldrig mer Alvedon forte än läkaren ordinerat. Högre doser än de rekommenderade ger inte bättre smärtlindring utan medför istället risk för mycket allvarlig leverskada. Symtomen på leverskada kommer normalt först efter ett par dagar. Därför är det viktigt att du kontaktar läkare så snart som möjligt om du har tagit för stor dos.


  Använd inte Alvedon forte utan läkares ordination om du har alkoholproblem eller leverskada och använd heller inte Alvedon forte tillsammans med alkohol. Berusnings­effekten av alkohol ökar inte genom tillägg av Alvedon forte.


  Rådgör med läkare innan du använder Alvedon forte om du har en lever- eller njursjukdom.


  Var särskilt försiktig med Alvedon forte om du har astma och samtidigt är känslig för acetylsalicylsyra.


  Rådgör med läkare innan du använder Alvedon forte om du har en allvarlig infektion såsom blodförgiftning, eftersom detta kan öka risken för s.k. metabolisk acidos. Tecken på metabolisk acidos inkluderar: djup, snabb, ansträngd andning; illamående, kräkningar; aptitlöshet. Kontakta genast läkare om du får en kombination av dessa symtom.

  Andra läkemedel och Alvedon forte

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel. Alvedon kan påverka eller påverkas av följande läkemedel och (traditionellt) växtbaserade läkemedel.

  • warfarin (blodförtunnande läkemedel). Enstaka doser av Alvedon forte anses inte påverka effekten av warfarin. Ta högst 1 tablett Alvedon forte per dygn under 5 dagar i följd. Behöver du ta mer kontakta läkare först.

  • probenecid (läkemedel mot gikt)

  • fenytoin (läkemedel mot epilepsi)

  • fenobarbital (läkemedel mot epilepsi)

  • karbamazepin (läkemedel mot epilepsi)

  • rifampicin (läkemedel mot tuberkulos)

  • kolestyramin (läkemedel vid höga blodfetter). Medicinerna bör tas med minst en timmes mellanrum.

  • kloramfenikol för injektion (läkemedel vid bakterieinfektioner). Kloramfenikol mot infektioner i ögat och Alvedon forte kan användas samtidigt.

  • johannesörtextrakt (ingår i vissa (traditionella) växtbaserade läkemedel och naturläkemedel)

  Alvedon med mat, dryck och alkohol

  Alvedon kan tas med eller utan mat. Använd inte Alvedon tillsammans med alkohol, se avsnittet ”Varningar och försiktig”.

  Graviditet och amning

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


  Inga kända risker vid användning under graviditet. Du bör dock använda lägsta möjliga dos som lindrar din smärta och/eller din feber och använda den under kortast möjliga tid. Kontakta din läkare eller barnmorska om smärtan och/eller febern inte minskar eller om du behöver ta läkemedlet oftare.


  Paracetamol passerar över i modersmjölk, men påverkar troligen inte barn som ammas. Tala ändå med läkare vid mer än tillfällig användning av Alvedon forte under amning.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Alvedon forte påverkar inte din förmåga att köra bil eller använda maskiner.


  3. Hur du använder Alvedon forte

  Använd alltid detta läkemedel enligt anvisningar från läkaren eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Observera! Högre doser än de rekommenderade medför risk för mycket allvarlig leverskada.


  Rekommenderad dos för vuxna:

  ½–1 tablett var 4–6 timme, högst 4 tabletter per dygn.


  Alvedon forte ska inte användas för långvarigt bruk annat än på läkares ordination.

  Om du använt för stor mängd av Alvedon forte

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


  Det finns risk för leverskada även om du mår bra.

   

  För att förhindra eventuell leverskada är det viktigt att motgift sätts in av läkare så tidigt som möjligt.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan Alvedon forte orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Sällsynta (förekommer hos färre än 1 person av 1 000 användare):

  • Angioödem: Sluta att ta Alvedon forte och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom:

   1. svullnad av ansikte, tunga eller svalg

   2. svårigheter att svälja

   3. nässelutslag och andningssvårigheter

  • Allergiska reaktioner som hudutslag och nässelfeber. Om du får allergiska reaktioner bör du sluta ta Alvedon forte. Kontakta snarast läkare.

  • Leverpåverkan

  Mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 person av 10 000 användare):

  • Blödning från hud och slemhinnor och blåmärken, allmän slöhet, tendens till inflammation (infektioner) särskilt halsont och feber på grund av förändringar i blodet (minskat antal vita blodkroppar och blodplättar). Kontakta snarast läkare.

  • Allvarliga andningssvårigheter med flämtande andning. Kontakta snarast läkare. Ring ev. 112.

  • Njurbiverkningar

  • Blekhet, trötthet och gulsot på grund av allvarlig blodbrist. Kontakta snarast läkare.

  • Mycket sällsynta fall av allvarliga hudreaktioner har rapporterats. Kontakta snarast läkare.

  • Anafylaksi: överkänslighetsreaktion med feber, hudutslag, svullnad och ibland blodtrycksfall. Kontakta snarast läkare.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Alvedon forte ska förvaras

  Förvaras utom syn- och räckhåll för barn och ungdomar.


  Används före det utgångsdatum som står på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  Den aktiva substansen är paracetamol 1 g.

  Övriga innehållsämnen är: Majsstärkelse, pregelatiniserad stärkelse (majs), povidon, kaliumsorbat, talk, stearinsyra, hypromellos, triacetin.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Vita, avlånga tabletter med delningsskåra, märkta ALV 1G, 10×19 mm

  Tabletten kan delas i två lika stora delar.


  Blister: 50×1 eller 100×1 filmdragerade tabletter (endosförpackning)

  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  GlaxoSmithKline Consumer Healthcare AB

  c/o GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S

  Nykær 68

  2605 Brøndby

  Danmark


  Tel: 020–10 05 79

  E-mail: scanda.consumer-relations@gsk.com


  Tillverkare

  Famar A.V.E. Anthoussa Plant, Grekland

  GlaxoSmithKline Dungarvan Ltd., Irland

  Catalent UK Swindon Zydis Ltd., England


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2015-11-16


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.