Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Alfuzosin Actavis Depottablett 10mg Blister, 30st

Snabbfakta
Verksamt ämne: Alfuzosin Varunummer: 032624 Apotekets varuid: 19926
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Alfuzosin Actavis är och vad det används för

  Alfuzosin Actavis leder till att muskulaturen i prostata, urinblåsa och urinrör slappnar av, vilket förbättrar urinflödet. Alfuzosin Actavis används vid godartad prostataförstoring och vid kompletterande behandling med kateter i urinröret. Alfuzosin Actavis tillhör en grupp läkemedel som kallas alfa-1-blockerande läkemedel.

  Alfuzosinhydroklorid som finns i Alfuzosin Actavis kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Alfuzosin Actavis

  10 mg depottabletter
  alfuzosinhydroklorid

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller apotekspersonal.

  - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Alfuzosin Actavis är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Alfuzosin Actavis
  3. Hur du använder Alfuzosin Actavis
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Alfuzosin Actavis ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Alfuzosin Actavis är och vad det används för

  Alfuzosin Actavis leder till att muskulaturen i prostata, urinblåsa och urinrör slappnar av, vilket förbättrar urinflödet. Alfuzosin Actavis används vid godartad prostataförstoring och vid kompletterande behandling med kateter i urinröret. Alfuzosin Actavis tillhör en grupp läkemedel som kallas alfa-1-blockerande läkemedel.


  Alfuzosinhydroklorid som finns i Alfuzosin Actavis kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Alfuzosin Actavis

  Använd inte Alfuzosin Actavis

  • om du är allergisk mot alfuzosinhydroklorid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

  • om du tar andra alfa-1-blockerande läkemedel (används vid prostataförstoring och vid högt blodtryck)

  • om du har ortostatik hypotension. Detta är ett fall i blodtryck som vanligtvis inträffar när du ställer dig upp. Det kan göra att du känner dig yr eller svimmar när du reser dig upp eller sätter dig upp snabbt.

  • om du har nedsatt leverfunktion.

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Alfuzosin Actavis. Detta gäller särskilt:

  • om du har svårt nedsatt njurfunktion

  • om du tar läkemedel mot högt blodtryck

  • om du tar läkemedel mot kärlkramp (så kallade nitrater)

  • om du tidigare reagerat med kraftigt blodtrycksfall vid behandling med liknande läkemedel.

  • om du har någon hjärtsjukdom.

  • om du har en avvikelse på hjärtats aktivitet, så kallad QT-förlängning (syns på EKG), eller om du använder läkemedel som kan leda till en QT-förlängning

  Inom några timmar efter intag av Alfuzosin Actavis kan du känna att du får blodtrycksfall när du reser dig upp eller sätter dig upp. Du kan också känna yrsel, trötthet eller svettning. Om detta inträffar bör du ligga ner tills symtomen har försvunnit fullständigt. Detta är inträffar oftast i början av behandlingen och är övergående. Informera din läkare eftersom dosen kan behöva justeras.

  Hos patienter som har någon hjärtsjukdom eller behandlas med blodtryckssänkande läkemedel har uttalat blodtrycksfall rapporterats. Risken för att utveckla lågt blodtryck och relaterade biverkningar kan vara större hos äldre personer.


  Om du ska genomgå ögonkirurgi på grund av gråstarr (grumlighet av ögonlinsen) ska du informera din ögonspecialist före operationen om att du använder eller har använt Alfuzosin Actavis. Detta för att användning av Alfuzosin Actavis kan orsaka komplikationer under operation vilka kan hanteras om din specialist är informerad.

  Andra läkemedel och Alfuzosin Actavis

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.


  Du ska inte använda Alfuzosin Actavis om du tar andra alfa-1-blockerande läkemedel (används vid prostataförstoring och vid högt blodtryck).


  Alfuzosin Actavis kan påverka och påverkas av vissa andra läkemedel såsom:

  • läkemedel mot högt blodtryck

  • kärlvidgande läkemedel

  • läkemedel mot svampinfektioner (ketokonazol, itrakonazol)

  • läkemedel vid behandling av HIV (ritonavir), eftersom läkemedel av denna typ kan leda till ökade nivåer av alfuzosin i blodet

  Om du ska få narkos tala om för läkaren att du tar Alfuzosin Actavis, eftersom kombinationen av alfuzosin och narkosmedel kan ge instabilt blodtryck.

  Graviditet och amning

  Ej relevant.

  Körförmåga och användning av maskiner

  I början av behandlingen kan Alfuzosin Actavis försämra reaktionsförmågan hos vissa patienter, vilket man bör tänka på då skärpt uppmärksamhet krävs, t ex vid bilkörning och precisionsbetonat arbete.


  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  3. Hur du använder Alfuzosin Actavis

  Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Rekommenderad dos för vuxna är 1 depottablett dagligen efter kvällsmåltid.


  Det är viktigt att du sväljer tabletten hel, då det annars är ökad risk för biverkningar.


  Om du upplever att effekten av Alfuzosin Actavis är för stark eller för svag vänd dig till din läkare eller apotekspersonal.

  Användning för barn

  Alfuzosin Actavis rekommenderas inte till barn.

  Om du använt för stor mängd av Alfuzosin Actavis

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  Om du har glömt att använda Alfuzosin Actavis

  Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Sluta att ta Alfuzosin Actavis och kontakta omedelbart läkare eller åk till sjukhuset om du får något av följande symtom:

  • bröstsmärta (kärlkramp). Normalt händer detta endast om du tidigare har haft kärlkramp. Detta kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare.

  • allergiska reaktioner. Du kan få symtom på angioödem såsom nässelutslag, svullnad av ansikte, tunga eller svalg, svårt att svälja och andningssvårigheter. Detta kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare.

  Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

  Huvudvärk, yrsel/svindel. Illamående, buksmärtor. Kraftlöshet.


  Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

  Svindel (framför allt när man hastigt reser sig upp). Svimning. Ökad hjärtfrekvens. Plötsligt blodtrycksfall (ofta i början av behandlingen eller vid återinsättande), värmevallningar. Rinnsnuva. Matspjälkningsproblem, diarré. Hudutslag (med eller utan blåsor), klåda. Urininkontinens. Svullnad (ödem), bröstsmärtor.


  Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

  Minskat antal vita blodkroppar. Lågt antal blodplättar. Ögonsjukdomen Intraoperative Floppy Iris Syndrome. Förmaksflimmer. Kräkningar. Leverskada, leversjukdom. Krampaktig och långvarig erektion.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Alfuzosin Actavis ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

  Inga särskilda förvaringsanvisningar.


  Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är alfuzosinhydroklorid 10 mg per depottablett.

  • Övriga innehållsämnen är hypromellos, povidon, hydrerad vegetabilisk olja, kalciumvätefosfatdihydrat, magnesiumstearat, propylenglykol, kolloidal, vattenfri kiseldioxid, titandioxid (E 171).

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Rund, bikonvex, vit filmdragerad tablett.


  Förpackningsstorlek:

  7, 10, 14, 20, 21, 28, 30, 30x1, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 100, 500 tabletter.

  Eventuellet kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Actavis Group hf.

  Reykjavikurvegi 76-78

  IS-220 Hafnarfjordur

  Island


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2015-03-16


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.