Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Aerius® Filmdragerad tablett 5mg Blister, 30tabl

Snabbfakta
Verksamt ämne: Desloratadin Varunummer: 004370 Apotekets varuid: 19096
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Aerius är och vad det används för

  Vad Aerius är

  Aerius innehåller desloratadin som är ett antihistamin.

  Hur Aerius verkar

  Aerius är ett antiallergiskt läkemedel som inte gör dig dåsig. Det hjälper till att hålla dina allergiska reaktioner och deras symtom under kontroll.

  När Aerius ska användas

  Aerius lindrar symtomen vid allergisk rinit (inflammation i nässlemhinnan orsakad av allergi, till exempel hösnuva eller allergi mot dammkvalster) hos vuxna och ungdomar 12 år och äldre. Dessa symtom omfattar nysningar, rinnande eller kliande näsa, gomklåda och kliande, röda eller vattniga ögon.

  Aerius används också för att lindra symtom i samband med urtikaria (en hudåkomma orsakad av allergi). Dessa symtom omfattar klåda och nässelutslag.

  Lindring av dessa symtom varar hela dagen och hjälper dig att upprätthålla normala vardagssysslor och normal sömn.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Aerius

  5 mg filmdragerade tabletter
  desloratadin
  laktos

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  - Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Aerius är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du tar Aerius
  3. Hur du tar Aerius
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Aerius ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Aerius är och vad det används för

  Vad Aerius är

  Aerius innehåller desloratadin som är ett antihistamin.


  Hur Aerius verkar

  Aerius är ett antiallergiskt läkemedel som inte gör dig dåsig. Det hjälper till att hålla dina allergiska reaktioner och deras symtom under kontroll.


  När Aerius ska användas

  Aerius lindrar symtomen vid allergisk rinit (inflammation i nässlemhinnan orsakad av allergi, till exempel hösnuva eller allergi mot dammkvalster) hos vuxna och ungdomar 12 år och äldre. Dessa symtom omfattar nysningar, rinnande eller kliande näsa, gomklåda och kliande, röda eller vattniga ögon.


  Aerius används också för att lindra symtom i samband med urtikaria (en hudåkomma orsakad av allergi). Dessa symtom omfattar klåda och nässelutslag.


  Lindring av dessa symtom varar hela dagen och hjälper dig att upprätthålla normala vardagssysslor och normal sömn.

  2. Vad du behöver veta innan du tar Aerius

  Ta inte Aerius

  • om du är allergisk mot desloratadin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6) eller mot loratadin.

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Aerius:

  • om du har nedsatt njurfunktion.

  Barn och ungdomar

  Ge inte detta läkemedel till barn under 12 år.

  Andra läkemedel och Aerius

  Det finns inte några kända interaktioner mellan Aerius och andra läkemedel.

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

  Aerius med mat, dryck och alkohol

  Aerius kan tas med eller utan mat.

  Var försiktig om du tar Aerius tillsammans med alkohol.

  Graviditet, amning och fertilitet

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel.

  Intag av Aerius rekommenderas inte om du är gravid eller ammar.


  Fertilitet

  Det finns inga fertilitetsdata för män och kvinnor.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Vid rekommenderad dos förväntas inte detta läkemedel påverka din förmåga att köra eller använda maskiner. Även om de flesta personer inte känner sig dåsiga, rekommenderas att man inte utför aktiviteter som kräver skärpt uppmärksamhet, såsom att framföra fordon eller använda maskiner tills du vet hur du reagerar på läkemedlet.

  Aerius innehåller laktos

  Aerius tabletter innehåller laktos. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


  3. Hur du tar Aerius


  Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Vuxna och ungdomar 12 år och äldre

  Rekommenderad dos är en tablett en gång dagligen med vatten, med eller utan mat.


  Detta läkemedel ska sväljas.

  Tabletten sväljes hel.


  Beträffande behandlingens längd så kommer din läkare att fastställa vilken typ av allergisk rinit du lider av och bestämma hur länge du ska ta Aerius.

  Om din allergiska rinit är periodiskt återkommande (närvaro av symtom i mindre än 4 dagar per vecka eller i mindre än 4 veckor) så kommer din läkare att rekommendera ett behandlingsschema som beror på bedömningen av din sjukdomshistoria.

  Om din allergi är ihållande (närvaro av symtom i 4 dagar eller mer per vecka och i mer än 4 veckor) så kan din läkare rekommendera en längre tids behandling.


  Vid urtikaria kan behandlingstiden variera från patient till patient och du ska därför följa din läkares ordination.

  Om du har tagit för stor mängd av Aerius

  Ta Aerius som det har förskrivits till dig. Inga allvarliga problem är att förvänta vid oavsiktlig överdos. Om du emellertid skulle ta mer Aerius än du har ordinerats ska du genast tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  Om du har glömt att ta Aerius

  Om du har glömt att ta din dos i rätt tid ska du ta den så snart som möjligt och sedan gå tillbaka till den vanliga doseringen. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

  Om du slutar att ta Aerius

  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Under marknadsföringen av Aerius har fall av allvarliga allergiska reaktioner (svårigheter att andas, pipljud, klåda, nässelutslag och svullnad) rapporterats i mycket sällsynta fall. Om du får någon av dessa allvarliga biverkningar, sluta att ta läkemedlet och sök omedelbart akut läkarvård.


  I kliniska prövningar på vuxna var biverkningarna ungefär desamma som med en overksam tablett. Trötthet, muntorrhet och huvudvärk rapporterades emellertid oftare än med en overksam tablett. Hos ungdomar var huvudvärk den mest vanligt rapporterade biverkningen.


  I kliniska prövningar med Aerius har följande biverkningar rapporterats som:


  Vanliga (följande kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

  • trötthet

  • muntorrhet

  • huvudvärk.


  Vuxna

  Under marknadsföringen av Aerius har följande biverkningar rapporterats som:


  Mycket sällsynta: följande kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare:

  • allvarliga allergiska reaktioner

  • snabba hjärtslag

  • kräkningar

  • yrsel

  • muskelsmärtor

  • rastlöshet med ökad kroppsrörelse

  • utslag

  • ont i magen

  • orolig mage

  • dåsighet

  • hallucinationer

  • leverinflammation

  • bultande eller oregelbundna hjärtslag

  • illamående

  • diarré

  • sömnsvårigheter

  • krampanfall

  • avvikande leverfunktions-tester

  Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

  • ovanlig svaghet

  • gulfärgning av hud och/eller ögon

  • ökad känslighet i huden för solljus, även vid soldis och för UV-ljus, till exempel för UV-ljus i solarium

  • förändring i hur hjärtat slår.


  Barn

  Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

  • långsamma hjärtslag

  • förändring i hur hjärtat slår.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Aerius ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter ”Utg.dat” och på blistern efter ”EXP”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Förvaras vid högst 30ºC. Förvaras i originalförpackningen.


  Använd inte detta läkemedel om du märker någon förändring i tabletternas utseende.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är desloratadin 5 mg

  • Övriga innehållsämnen är kalciumvätefosfatdihydrat, mikrokristallin cellulosa, majsstärkelse, talk. Tablettdrageringen innehåller filmdragering (som innehåller laktosmonohydrat, hypromellos, titandioxid, makrogol 400, indigotin (E132)), genomskinlig dragering (som innehåller hypromellos, makrogol 400), karnaubavax, vitt vax.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Aerius 5 mg filmdragerade tabletter förpackas i blister i förpackningar på 1, 2, 3, 5, 7, 10, 14, 15, 20, 21, 30, 50, 90 eller 100 tabletter.

  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Innehavare av godkännande för försäljning: Merck Sharp & Dohme Ltd, Hertford Road, Hoddesdon, Hertfordshire EN11 9BU, Storbritannien.


  Tillverkare: SP Labo N.V., Industriepark 30, B-2220 Heist-op-den-Berg, Belgien.


  Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

  België/Belgique/Belgien

  MSD Belgium BVBA/SPRL

  Tél/Tel: 0800 38 693 (+32(0)27766211)

  dpoc_belux@merck.com

  Lietuva

  UAB Merck Sharp & Dohme

  Tel. + 370 5 278 02 47

  msd_lietuva@merck.com

  България

  Мерк Шарп и Доум България ЕООД

  Тел.: +359 2 819 3737

  info-msdbg@merck.com

  Luxembourg/Luxemburg

  MSD Belgium BVBA/SPRL

  Tél/Tel: 0800 38 693 (+32(0)27766211)

  dpoc_belux@merck.com

  Česká republika

  Merck Sharp & Dohme s.r.o.

  Tel: +420 233 010 111

  dpoc_czechslovak@merck.com

  Magyarország

  MSD Pharma Hungary Kft.

  Tel.: +36 1 888 5300

  hungary_msd@merck.com

  Danmark

  MSD Danmark ApS

  Tlf: + 45 4482 4000

  dkmail@merck.com

  Malta

  Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited

  Tel: 8007 4433 (+356 99917558)

  malta_info@merck.com

  Deutschland

  MSD SHARP & DOHME GMBH

  Tel: 0800 673 673 673

  (+49 (0) 89 4561 2612)

  e-mail@msd.de

  Nederland

  Merck Sharp & Dohme BV

  Tel: 0800 9999000 (+31 23 5153153)

  medicalinfo.nl@merck.com

  Eesti

  Merck Sharp & Dohme OÜ

  Tel: + 372 6144 200

  msdeesti@merck.com

  Norge

  MSD (Norge) AS

  Tlf: +47 32 20 73 00

  msdnorge@msd.no

  Ελλάδα

  MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε.

  Τηλ: +30 210 98 97 300

  dpoc_greece@merck.com

  Österreich

  Merck Sharp & Dohme Ges.m.b.H.

  Tel: +43 (0) 1 26 044

  msd-medizin@merck.com

  España

  Merck Sharp & Dohme de España, S.A.

  Tel: +34 91 321 06 00

  msd_info@merck.com

  Polska

  MSD Polska Sp. z o.o.

  Tel: +48 22 549 51 00

  msdpolska@merck.com

  France

  MSD France

  Tél: + 33 (0)1 80 46 40 40

  Portugal

  Merck Sharp & Dohme, Lda

  Tel: +351 21 4465700

  clic@merck.com

  Hrvatska

  Merck Sharp & Dohme d.o.o.

  Tel: + 385 1 6611 333

  croatia_info@merck.com

  România

  Merck Sharp & Dohme Romania S.R.L.

  Tel: + 40 21 529 29 00

  msdromania@merck.com

  Ireland

  Merck Sharp & Dohme Ireland (Human Health) Limited

  Tel: +353 (0)1 2998700

  medinfo_ireland@merck.com

  Slovenija

  Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila d.o.o.

  Tel: +386 1 5204 201

  msd.slovenia@merck.com

  Ísland

  Vistor hf.

  Sími: + 354 535 70 00

  Slovenská republika

  Merck Sharp & Dohme, s. r. o.

  Tel: +421 2 58282010

  dpoc_czechslovak@merck.com

  Italia

  MSD Italia S.r.l.

  Tel: +39 06 361911

  medicalinformation.it@merck.com

  Suomi/Finland

  MSD Finland Oy

  Puh/Tel: + 358 (0)9 804 650

  info@msd.fi

  Κύπρος

  Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited

  Τηλ.: 800 00 673

  (+357 22866700)

  cyprus_info@merck.com

  Sverige

  Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB

  Tel: +46 77 5700488

  medicinskinfo@merck.com

  Latvija

  SIA Merck Sharp & Dohme Latvija

  Tel: + 371 67364224

  msd_lv@merck.com

  United Kingdom

  Merck Sharp & Dohme Limited

  Tel: +44 (0) 1992 467272

  medicalinformationuk@merck.com


  Denna bipacksedel ändrades senast

  03/2015


  Övriga informationskällor

  Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu/.

  Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu/.

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.