Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Aciclovir Sandoz Tablett 400mg Plastburk 70tabletter

Snabbfakta
Verksamt ämne: Aciklovir Varunummer: 067805 Apotekets varuid: 15636
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Aciclovir Sandoz är och vad det används för

  Aciclovir Sandoz hämmar förökningen av herpesvirus.

  Aciclovir Sandoz används mot svåra infektioner i hud och slemhinnor orsakade av herpes-simplexvirus eller som långtidsbehandling för att förebygga utbrott av återkommande herpes-simplexinfektioner i könsorganens hud och slemhinnor.

  Aciclovir Sandoz används också för behandling av vattkoppor och för behandling av bältros (herpes zoster).

  Aciclovir Sandoz används för att förebygga infektioner orsakade av cytomegalovirus (CMV) efter benmärgstransplantation.

  Aciklovir som finns i Aciclovir Sandoz kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Aciclovir Sandoz

  200 mg, 400 mg och 800 mg tabletter
  Aciklovir
  laktos

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.

  - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Aciclovir Sandoz är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Aciclovir Sandoz
  3. Hur du använder Aciclovir Sandoz
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Aciclovir Sandoz ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Aciclovir Sandoz är och vad det används för

  Aciclovir Sandoz hämmar förökningen av herpesvirus.


  Aciclovir Sandoz används mot svåra infektioner i hud och slemhinnor orsakade av herpes-simplexvirus eller som långtidsbehandling för att förebygga utbrott av återkommande herpes-simplexinfektioner i könsorganens hud och slemhinnor.

  Aciclovir Sandoz används också för behandling av vattkoppor och för behandling av bältros (herpes zoster).

  Aciclovir Sandoz används för att förebygga infektioner orsakade av cytomegalovirus (CMV) efter benmärgstransplantation.


  Aciklovir som finns i Aciclovir Sandoz kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Aciclovir Sandoz

  Använd inte Aciclovir Sandoz

  - om du är allergisk mot aciklovir, valaciklovir eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Aciclovir Sandoz om du har nedsatt njurfunktion.


  För äldre personer, personer med nedsatt njurfunktion och personer som får höga doser aciklovir är det viktigt att dricka mycket under behandlingen.

  Andra läkemedel och Aciclovir Sandoz

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel.

  Rådgör med läkare innan du använder Aciclovir Sandoz om du behandlas med någon av nedanstående mediciner:

  • Litium (mot depression)

  • Teofyllin (mot astma)

  • Cimetidin (används för att hämma syrautsöndringen i magsäcken)

  • Mykofenolatmofetil (används för att hämma immunförsvarets aktivitet bl.a. vid organtransplantationer och bindvävssjukdomar)

  • Probenecid (används vid gikt)

  Aciclovir Sandoz med mat, dryck och alkohol

  Aciclovir Sandoz kan intas med mat och dryck.

  Graviditet, amning och fertilitet

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


  Graviditet

  Rådgör alltid med läkare vid mer än tillfälligt bruk av Aciclovir Sandoz under graviditet.


  Amning

  Aciclovir Sandoz går över i modersmjölk men påverkan på det ammade barnet är osannolik. Rådgör dock med läkare vid bruk av Aciclovir Sandoz under amning.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Aciclovir Sandoz innehåller laktos

  Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


  3. Hur du använder Aciclovir Sandoz

  Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Dosen bestäms av läkare, som avpassar den individuellt för dig beroende på din sjukdom.


  Tabletterna kan delas i lika stora delar.

  Om du använt för stor mängd av Aciclovir Sandoz

  Om du fått i Dig för stor mängd läkemedel kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen tel 112 för bedömning av risken samt rådgivning.

  Om du har glömt att använda Aciclovir Sandoz

  Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Om du glömt att ta en tablett bör du ta den glömda tabletten så snart som möjligt. Fortsätt sedan att ta tabletterna enligt föreskrift.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Sluta att ta Aciclovir Sandoz och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symptom (angioödem):

  • Svullnad av ansikte, tunga eller svalg

  • Svårigheter att svälja

  • Nässelutslag och andningssvårigheter


  Ovanstående biverkning är sällsynt (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare)


  Andra biverkningar som kan förekomma är:


  Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): Hudutslag (inklusive känslighet för solbestrålning), klåda, illamående, magkräkningar, magsmärtor, diarré, extrem trötthet/utmattning, feber, huvudvärk, yrsel.


  Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): Nässelutslag, diffust håravfall.


  Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare): Överkänslighetsreaktion med feber, hudutslag, svullnad och ibland blodtrycksfall, vätskeansamling, andnöd, lätt njurpåverkan, övergående förhöjning av levervärdena och övergående förhöjning av bilirubin (gallfärgämne) i blodet.


  Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

  Akut njursvikt, njursmärta (njursmärta kan associeras med njursvikt), inflammation i levern, gulsot, trötthet/sömnstörningar, förvirring, upprördhet/irritabilitet, försämrad rörelsekoordination, skakningar, talsvårigheter, hjärnsjukdom, koma, psykotiska symtom, hallucinationer, kramper och påverkan på bildningen av blodkroppar framför allt hos patienter med nedsatt njurfunktion.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Aciclovir Sandoz ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  Den aktiva substansen är aciklovir 200 mg, 400 mg respektive 800 mg per tablett.


  Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat (35 mg, 70 mg resp.140 mg), mikrokristallin cellulosa, natriumstärkelseglykolat, kopovidon och magnesiumstearat.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  200 mg tablett: Vit, rund tablett med brytskåra på den ena siden.

  400 mg tablett: Vit, bikonvex, rund tablett med brytskåra på den ena sidan.

  800 mg tablett: Vit, bikonvex, avlång tablett med brytskåra på båda sidorna


  200 mg tabletter: blister med 25 och 100 tabletter

  200 mg tabletter: plastburk med 25 och 100 tabletter

  400 mg tabletter: blister med 50 tabletter

  400 mg tabletter: blister med 70 tabletter

  400 mg tabletter: plastburk med 70 tabletter

  800 mg tabletter: blister med 35 tabletter

  800 mg tabletter: plastburk med 35 tabletter


  Eventuelt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Sandoz A/S

  Edvard Thomsens Vej 14

  2300 Köpenhamn S

  Danmark


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2015-07-21


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.