Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Acetylcystein Meda Lösning för nebulisator 200mg/ml Injektionsflaska, 10x10ml

Snabbfakta
Verksamt ämne: Acetylcystein Varunummer: 019284 Apotekets varuid: 6245
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Acetylcystein Meda är och vad det används för

  Acetylcystein Meda löser upp segt slem så att det blir mer tunnflytande och därmed lättare att hosta upp.

  Acetylcystein Meda används vid:

  Acetylcystein som finns i Acetylcystein Meda kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Acetylcystein Meda

  200 mg/ml lösning för nebulisator
  acetylcystein

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  - Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Acetylcystein Meda är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Acetylcystein Meda
  3. Hur du använder Acetylcystein Meda
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Acetylcystein Meda ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Acetylcystein Meda är och vad det används för

  Acetylcystein Meda löser upp segt slem så att det blir mer tunnflytande och därmed lättare att hosta upp.


  Acetylcystein Meda används vid:

  • luftrörskatarr (kronisk bronkit)

  • cystisk fibros

  • inflammation i ögat (keratokonjunktivitis sicca) med segt tårsekret

  • paracetamolförgiftning

  Acetylcystein som finns i Acetylcystein Meda kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Acetylcystein Meda

  Använd inte Acetylcystein Meda

  • om du är allergisk mot acetylcystein eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Acetylcystein Meda

  • om du har astma och/eller tidigare haft kramp i luftrören.

  Graviditet och amning

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


  Graviditet

  Erfarenheten av användning under graviditet är begränsad.


  Amning

  Det är okänt om acetylcystein passerar över i bröstmjölk.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Acetylcystein Meda påverkar inte din förmåga att framföra fordon eller att använda maskiner.


  3. Hur du använder Acetylcystein Meda

  Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Doseringsanvisning

  Din läkare bestämmer dosen så att den passar för dig.


  Observera att lukt och smak kan upplevas som speciell. Det är normalt att Acetylcystein Meda lösning för nebulisator har en speciell doft och det betyder inte att det är något fel på förpackningen.


  Användaranvisning

  Acetylcystein Meda lösning för nebulisator tar man oftast med en särskild inhalationsapparat (nebulisator). Även andra sätt att ta Acetylcystein Meda lösning för nebulisator kan förekomma.


  Acetylcystein Meda i endosbehållare, 2 ml:

  Endosbehållare

  1. Håll endosbehållaren med spetsen riktad uppåt och öppna genom att vrida av vingen (se figur).


  2. Tryck ut vätskan i nebuliseringsbehållaren.

  Acetylcystein Meda i glasflaska, 10 ml: 

  Avlägsna plasthatten. Stick igenom gummiförslutningen med en kanylförsedd spruta och sug upp ordinerad mängd inhalationsvätska. Tryck sedan ut vätskan i nebuliseringsbehållaren.


  Rengöring:

  Rengör nebulisatorn efter varje användning. För information om hur du ska rengöra nebulisatorn se nebulisatortillverkarens rekommendationer eller fråga läkare, sjuksköterska eller sjukgymnast.

  Om du använt för stor mängd av Acetylcystein Meda

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. 


  De symtom du kan uppleva om du har använt för stor dos av Acetylcystein Meda är illamående, kräkningar, yrsel, hudutslag och kramp i luftrörens muskulatur.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): kramp i luftvägarna.


  Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare): illamående, diarré, snuva, inflammation i munslemhinnan, allergisk svullnad (angioödem), hudutslag, klåda, nässelfeber.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Acetylcystein Meda ska förvaras

  Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Acetylcystein Meda lösning för nebulisator i glasflaska, 10 ml: Öppnad flaska förvaras i kylskåp (2oC-8oC) och är då hållbar i 4 veckor. Spädningar som gjorts av lösningen förvaras i kylskåp (2oC-8oC) och är då hållbara i 3 veckor.


  Ögondroppar som tillverkats på apotek ska förvaras i kylskåp (2oC-8oC) och är då hållbara i 3 veckor.


  Acetylcystein Meda lösning för nebulisator i endosbehållare: Endosbehållare i öppnat innerkuvert förvaras i kylskåp (2oC-8oC) och är då hållbara i 4 veckor.


  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  Den aktiva substansen är acetylcystein. 1 ml innehåller 200 mg.

  Övriga innehållsämnen: dinatriumedetat 0,5 mg, natriumhydroxid och vatten.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Meda AB

  Box 906

  170 09 Solna

  Tel. 08-630 19 00  Denna bipacksedel ändrades senast

  2016-02-24


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.