Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Abilify Tablett 5mg Blister, 28x1tabletter

487:58
Tillfälligt slut
  • Webblager 0 st Slut i lager
Läs mer
Snabbfakta
Verksamt ämne: Aripiprazol Varunummer: 016606 Apotekets varuid: 14717
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

  • Fri frakt
  • Enkla betalningar genom Klarna
  • Snabba leveranser
  • Om produkten

    1. Vad ABILIFY tabletter är och vad det används för

    ABILIFY tabletter innehåller den aktiva substansen aripiprazol och tillhör en grupp läkemedel som kallas antipsykotiska läkemedel. Det används för att behandla vuxna personer och ungdomar från 15 år och uppåt som lider av en sjukdom som kännetecknas av att personen hör, ser eller upplever saker som inte finns där, är misstänksam, tror felaktiga saker, talar och beter sig inkonsekvent samt visar brist på känslor. Personer i detta tillstånd kan också känna sig deprimerade, skyldiga, ängsliga eller spända.

    ABILIFY tabletter används för att behandla vuxna personer och ungdomar från 13 år och uppåt som lider av ett tillstånd som tar sig uttryck i att personen t ex känner sig "hög", har överskottsenergi, behöver mycket mindre sömn än vanligt, talar väldigt snabbt och med snabbt flöde av idéer och ibland är starkt irriterad. Hos vuxna patienter som har fått effekt av ABILIFY tabletter motverkar läkemedlet även att tillståndet uppträder igen.

  • Leveransinformation

    Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

    Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

    Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

    *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

  • Bipacksedeln
    Källa: Fass.se

    Bipacksedel: Information till användaren

    ABILIFY tabletter

    5 mg/10 mg/15 mg/30 mg tabletter
    aripiprazol
    laktos

    Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

    • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

    • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

    • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

    • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

    I denna bipacksedel finner du information om:
    1. Vad ABILIFY tabletter är och vad det används för
    2. Vad du behöver veta innan du använder ABILIFY tabletter
    3. Hur du använder ABILIFY tabletter
    4. Eventuella biverkningar
    5. Hur ABILIFY tabletter ska förvaras
    6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

    1. Vad ABILIFY tabletter är och vad det används för

    ABILIFY tabletter innehåller den aktiva substansen aripiprazol och tillhör en grupp läkemedel som kallas antipsykotiska läkemedel. Det används för att behandla vuxna personer och ungdomar från 15 år och uppåt som lider av en sjukdom som kännetecknas av att personen hör, ser eller upplever saker som inte finns där, är misstänksam, tror felaktiga saker, talar och beter sig inkonsekvent samt visar brist på känslor. Personer i detta tillstånd kan också känna sig deprimerade, skyldiga, ängsliga eller spända.


    ABILIFY tabletter används för att behandla vuxna personer och ungdomar från 13 år och uppåt som lider av ett tillstånd som tar sig uttryck i att personen t ex känner sig "hög", har överskottsenergi, behöver mycket mindre sömn än vanligt, talar väldigt snabbt och med snabbt flöde av idéer och ibland är starkt irriterad. Hos vuxna patienter som har fått effekt av ABILIFY tabletter motverkar läkemedlet även att tillståndet uppträder igen.

    2. Vad du behöver veta innan du använder ABILIFY tabletter

    Använd inte ABILIFY tabletter

    • om du är allergisk mot aripiprazol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

    Varningar och försiktighet

    Tala med läkare innan du använder ABILIFY tabletter om du har

    • Högt blodsocker (vilket kan ge symtom som överdriven törst, ökad urinmängd, ökad aptit och svaghetskänsla) eller diabetes inom familjen

    • Kramper

    • Ofrivilliga, oregelbundna muskelrörelser, särskilt i ansiktet

    • Hjärtkärlsjukdomar, hjärtkärlsjukdomar inom familjen, slaganfall (stroke) eller övergående, lätta slaganfall (TIA), onormalt blodtryck

    • Blodproppar eller blodproppar inom familjen, eftersom antipsykotika har förknippats med bildning av blodproppar

    • Tidigare historik av olämpligt spelbeteende

    Tala om för läkaren om du märker att du går upp i vikt, utvecklar ett onormalt rörelsemönster, upplever en trötthet som påverkar normala dagliga aktiviteter, upplever svårigheter att svälja eller får allergiska symtom.


    Om du är äldre och lider av demens (har minnesförlust eller lider av några andra mentala störningar) bör du eller en anhörig/vårdnadshavare berätta för din läkare om du någon gång har haft ett slaganfall eller övergående, lätt slaganfall.


    Tala omedelbart om för din läkare om du har tankar på eller en känsla av att vilja skada dig själv. Självmordstankar och självmordsbeteenden har rapporterats vid aripiprazolbehandling.


    Tala omedelbart om för läkare om du drabbas av muskelstelhet eller orörlighet med hög feber, svettningar, förändrat sinnestillstånd eller mycket snabb eller oregelbunden puls.

    Barn och ungdomar

    Barn och ungdomar under 13 år ska inte använda detta läkemedel. Det är inte känt om det är säkert och effektivt för dessa patienter.

    Andra läkemedel och ABILIFY tabletter

    Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana.


    Blodtryckssänkande läkemedel: ABILIFY tabletter kan öka effekten av läkemedel som används för att sänka blodtrycket. Tala därför om för din läkare om du använder något läkemedel för att hålla ditt blodtryck under kontroll.


    När ABILIFY tabletter tas tillsammans med vissa andra läkemedel kan dosen av ABILIFY tabletter behöva ändras. Det är särskilt viktigt att nämna följande för din läkare:

    • Läkemedel för att korrigera hjärtrytmen

    • Antidepressiva läkemedel eller naturläkemedel för behandling av depression eller ångest

    • Läkemedel mot svamp

    • Vissa läkemedel för behandling av HIV infektion

    • Läkemedel mot epilepsi


    Läkemedel som ökar halten av serotonin: triptaner, tramadol, tryptofan, SSRI-läkemedel (t.ex. paroxetin och fluoxetin), tricykliska antidepressiva (t.ex. klomipramin, amitriptylin), petidin, johannesört och venlafaxin. Dessa läkemedel ökar risken för biverkningar. Kontakta din läkare om du får något ovanligt symtom när du tar något av dessa läkemedel tillsammans med ABILIFY tabletter.

    ABILIFY tabletter med mat, dryck och alkohol

    ABILIFY tabletter kan tas med eller utan mat.

    Alkohol bör undvikas.

    Graviditet, amning och fertilitet

    Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel.

    Hos nyfödda barn vars mammor har tagit ABILIFY tabletter under den sista trimestern (de sista tre månaderna av graviditeten), kan följande symtom förekomma: skakningar, stela och/eller svaga muskler, sömnighet, upprördhet, andningsproblem och svårigheter att äta. Om ditt barn får några av dessa symtom kan du behöva kontakta din läkare.


    Tala genast om för din läkare om du ammar.
    Du ska inte amma om du tar ABILIFY tabletter .

    Körförmåga och användning av maskiner

    Kör inte bil eller använd verktyg eller maskiner innan du vet hur ABILIFY tabletter påverkar dig.

    ABILIFY tabletter innehåller laktos

    Om du har fått veta att du är överkänslig mot vissa sockerarter, kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


    3. Hur du använder ABILIFY tabletter

    Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


    Rekommenderad dos för vuxna är 15 mg en gång dagligen. Din läkare kan dock behöva minska eller öka dosen (till högst 30 mg en gång dagligen).


    Användning för barn och ungdomar

    Man bör starta med en låg dos av den orala lösningen (i vätskeform) av detta läkemedel. Dosen kan sedan ökas gradvis upp till den rekommenderade dosen på 10 mg en gång dagligen för ungdomar. Din läkare kan dock behöva minska eller öka dosen (till högst 30 mg en gång dagligen).


    Om du upplever att effekten av ABILIFY tabletter är för stark eller för svag, vänd dig till din läkare eller apotekspersonal.


    Försök ta ABILIFY tabletter vid samma tidpunkt varje dag. Det har ingen betydelse om du tar dem tillsammans med eller utan mat. Svälj alltid tabletten hel tillsammans med vatten.


    Även om du känner dig bättre ska du inte ändra eller låta bli att ta din dagliga dos av ABILIFY tabletter utan att först ha talat med din läkare.

    Om du har tagit för stor mängd av ABILIFY tabletter

    Om du inser att du har tagit mer ABILIFY tabletter än vad din läkare har rekommenderat (eller om någon annan har tagit någon av dina ABILIFY tabletter), kontakta genast läkare. Om du inte kan nå din läkare, ta dig till närmaste sjukhus och ta läkemedelsförpackningen med dig.

    Om du har glömt att ta ABILIFY tabletter

    Om du glömmer en dos, ta den så fort du kommer på det, men ta inte dubbla doser under samma dag.

    Om du slutar att ta ABILIFY tabletter

    Avbryt inte behandlingen bara för att du mår bättre. Det är viktigt att du fortsätter att ta ABILIFY tabletter så länge som din läkare har sagt.


    Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

    4. Eventuella biverkningar

    Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


    Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

    • diabetes mellitus,

    • sömnsvårigheter,

    • oroskänsla,

    • känsla av rastlöshet och oförmåga att vara stilla, svårighet att sitta stilla,

    • okontrollerbara ryckande, knyckiga eller vridande rörelser, rastlöshet i benen,

    • skakningar,

    • huvudvärk,

    • trötthet,

    • sömnighet,

    • svimningskänsla,

    • skakningar och dimsyn,

    • minskad avföringsfrekvens eller svårighet vid avföring,

    • matsmältningsbesvär,

    • illamående,

    • onormalt mycket saliv i munnen,

    • kräkningar,

    • trötthetskänsla.


    Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

    • ökade nivåer av hormonet prolaktin i blodet,

    • för mycket socker i blodet,

    • depression,

    • förändrat eller ökat sexuellt intresse,

    • okontrollerbara rörelser i mun, tunga, armar och ben (tardiv dyskinesi),

    • muskelsjukdom som medför vridande rörelser (dystoni),

    • dubbelseende,

    • hög puls,

    • blodtrycksfall som uppstår när man reser sig upp, vilket medför yrsel, svimningskänsla eller svimning,

    • hicka.


    Följande biverkningar har rapporterats efter marknadsintroduktionen av aripiprazol som tas via munnen, men deras frekvens är inte känd:

    • låga nivåer av vita blodkroppar,

    • låga nivåer av blodplättar,

    • allergiska reaktioner (t.ex. svullnad i mun, tunga, ansikte och hals, klåda, utslag),

    • uppkomst eller försämring av diabetes, ketoacidos (ketoner i blod och urin) eller koma,

    • högt blodsocker,

    • otillräcklig halt av natrium i blodet,

    • aptitförlust (anorexi),

    • viktminskning,

    • viktökning,

    • självmordstankar, självmordsförsök och självmord,

    • olämpligt spelbeteende,

    • aggressivitet,

    • agitation,

    • oro,

    • en kombination av feber, muskelstelhet, snabbare andhämtning, svettningar, minskad medvetenhet och plötsliga förändringar av blodtryck och hjärtfrekvens, svimning (malignt neuroleptikasyndrom),

    • krampanfall,

    • serotonergt syndrom (en reaktion som kan ge lyckokänsla, dåsighet, klumpighet, rastlöshet, berusningskänsla, feber, svettningar eller stela muskler),

    • talförändringar,

    • plötslig oförklarlig död,

    • livshotande oregelbunden hjärtrytm,

    • hjärtattack,

    • långsammare puls,

    • blodproppar i venerna, speciellt i benen (symtom inkluderar svullnad, smärta och rodnad av benet), vilka kan transporteras genom blodkärlen till lungorna och orsaka bröstsmärta och svårigheter att andas (om du noterar några av dessa symtom måste du omedelbart söka medicinsk hjälp),

    • högt blodtryck,

    • svimning,

    • oavsiktlig inandning av mat med risk för lunginflammation,

    • spasm i musklerna runt struphuvudet,

    • inflammation i bukspottkörteln,

    • svårigheter att svälja,

    • diarré,

    • obehagskänsla i buken,

    • magbesvär,

    • leversvikt,

    • inflammation i levern,

    • gulfärgning av hud och ögonvitor,

    • rapporter om onormala levervärden,

    • hudutslag,

    • ljuskänslighet,

    • håravfall,

    • stark svettning,

    • onormal muskelnedbrytning vilket kan medföra njurproblem,

    • muskelsmärta,

    • stelhet,

    • ofrivillig urinavgång (inkontinens),

    • svårighet att urinera,

    • abstinenssymtom hos nyfödda barn efter exponering under graviditeten,

    • ihållande och/eller smärtsam erektion,

    • störningar i kroppens temperaturreglering (t.ex. feber),

    • bröstsmärtor,

    • svullnad av händer, vrister eller fötter,

    • vid blodprover: stigande och sjunkande blodsocker, ökning av glykosylerat hemoglobin.

    Hos äldre patienter med demens har fler dödsfall rapporterats bland dem som använt aripiprazol. Vidare har slaganfall eller övergående, lätt slaganfall rapporterats.


    Ytterligare biverkningar hos barn och ungdomar

    Ungdomar från 13 år och uppåt upplevde biverkningar som liknade dem hos vuxna i frekvens och typ med undantag av att sömnighet, okontrollerbara ryckningar eller ryckiga rörelser, rastlöshet och trötthet var mycket vanliga (förekommer hos fler än 1 av 10 användare) och buksmärtor i övre regionen, muntorrhet, ökad hjärtfrekvens, viktökning, ökad aptit, muskelryckningar, okontrollerade rörelser och yrselkänsla, särskilt då man reser sig från liggande eller sittande ställning, var vanliga (förekommer hos 1-10 av 100 användare).


    Rapportering av biverkningar

    Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

    Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

    5. Hur ABILIFY tabletter ska förvaras

    Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


    Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blisterkartan efter Utg.dat respektive EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


    Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.


    Läkemedlet ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

    6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

    Innehållsdeklaration

    • Den aktiva substansen är aripiprazol.

      Varje tablett innehåller 5 mg aripiprazol.

      Varje tablett innehåller 10 mg aripiprazol.

      Varje tablett innehåller 15 mg aripiprazol.

      Varje tablett innehåller 30 mg aripiprazol.

    • Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat, majsstärkelse, mikrokristallin cellulosa, hydroxypropylcellulosa, magnesiumstearat.

    Tablettdragering

    ABILIFY 5 mg tabletter:

    ABILIFY 10 mg tabletter:

    ABILIFY 15 mg tabletter:

    ABILIFY 30 mg tabletter:

    indigotin aluminiumlack (E 132)

    röd järnoxid (E 172)

    gul järnoxid (E 172)

    röd järnoxid (E 172)


    Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

    ABILIFY 5 mg tabletter är rektangulära och blå märkta med "A-007" och "5" på ena sidan.

    ABILIFY 10 mg tabletter är rektangulära och skära märkta med "A-008" och "10" på ena sidan.

    ABILIFY 15 mg tabletter är runda och gula märkta med "A-009" och "15" på ena sidan.

    ABILIFY 30 mg tabletter är runda och skära märkta med "A-011" och "30" på ena sidan.


    ABILIFY saluförs i perforerade endosblister förpackade i kartonger med 14 x 1, 28 x 1, 49 x 1, 56 x 1 eller 98 x 1 tabletter.


    Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

    Innehavare av godkännande för försäljning

    Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd.
    Gallions, Wexham Springs, Framewood Road,

    Wexham, SL3 6PJ - Storbritannien


    Tillverkare
    Bristol-Myers Squibb S.r.l.
    Contrada Fontana del Ceraso
    I-03012 Anagni-Frosinone - Italien


    AndersonBrecon (UK) Limited
    Wye Valley Business Park, Brecon Road, Hay-on-Wye
    Hereford - Herefordshire HR3 5PG - Storbritannien


    Elaiapharm

    2881 Route des Crêtes, Z.I. Les Bouilides-Sophia Antipolis,

    06560 Valbonne - Frankrike


    Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning. om du vill veta mer om detta läkemedel

    België/Belgique/Belgien

    Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd.

    Tel: + 44 (0)203 747 5000

    Lietuva

    Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd.

    Tel: + 44 (0)203 747 5000

    България

    Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd.

    Tel: + 44 (0)203 747 5000

    Luxembourg/Luxemburg

    Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd.

    Tel: + 44 (0)203 747 5000

    Česká republika

    Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd.

    Tel: + 44 (0)203 747 5000

    Magyarország

    Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd.

    Tel: + 44 (0)203 747 5000

    Danmark

    Otsuka Pharma Scandinavia AB

    Tlf: + 46 854 528 660

    Malta

    Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd.

    Tel: + 44 (0)203 747 5000

    Deutschland

    Otsuka Pharma GmbH

    Tel: + 49 (0)69 170086-0

    Nederland

    Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd.

    Tel: + 44 (0)203 747 5000

    Eesti

    Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd.

    Tel: + 44 (0)203 747 5000

    Norge

    Otsuka Pharma Scandinavia AB

    Tlf: + 46 854 528 660

    Ελλάδα

    Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd.

    Tel: + 44 (0)203 747 5000

    Österreich

    Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd.

    Tel: + 44 (0)203 747 5000

    España

    Otsuka Pharmaceutical, S.A.

    Tel: + 34 93 550 01 00

    Polska

    Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd.

    Tel: + 44 (0)203 747 5000

    France

    Otsuka Pharmaceutical France SAS

    Tél: + 33 (0)48 08 00 00

    Portugal

    Lundbeck Portugal Lda

    Tel: + 351 21 00 45 900

    Hrvatska

    Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd.

    Tel: + 44 (0)203 747 5000

    România

    Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd.

    Tel: + 44 (0)203 747 5000

    Ireland

    Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd.

    Tel: + 44 (0)203 747 5000

    Slovenija

    Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd.

    Tel: + 44 (0)203 747 5000

    Ísland

    Vistor hf.

    Sími: + 354 535 7000

    Slovenská republika

    Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd.

    Tel: + 44 (0)203 747 5000

    Italia

    Otsuka Pharmaceutical Italy S.r.l.

    Tel: + 39 02 00 63 27 10

    Suomi/Finland

    Otsuka Pharma Scandinavia AB

    Puh/Tel: + 46 854 528 660

    Κύπρος

    Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd.

    Tel: + 44 (0)203 747 5000

    Sverige

    Otsuka Pharma Scandinavia AB

    Tel: + 46 854 528 660

    Latvija

    Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd.

    Tel: + 44 (0)203 747 5000

    United Kingdom

    Otsuka Pharmaceuticals (UK) Ltd.

    Tel: + 44 (0)203 747 5300


    Denna bipacksedel ändrades senast

    09/2016


    Övriga informationskällor

    Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu/.

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.