Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Zyvoxid Filmdragerad tablett 600mg Blister, 1x10tabletter

Snabbfakta
Verksamt ämne: Linezolid Varunummer: 006500 Apotekets varuid: 22893
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad ZYVOXID är och vad det används för

  Zyvoxid är ett antibiotikum ur oxazolidinonklassen som förhindrar tillväxten av vissa bakterier (patogener) som orsakar infektioner. Zyvoxid används för behandling av lunginflammation och vissa hud- och mjukdelsinfektioner. Din läkare beslutar om Zyvoxid är en passande behandling för din infektion.

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  ZYVOXID

  600 mg filmdragerade tabletter
  linezolid

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.


  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad ZYVOXID är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder ZYVOXID
  3. Hur du använder ZYVOXID
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur ZYVOXID ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad ZYVOXID är och vad det används för

  Zyvoxid är ett antibiotikum ur oxazolidinonklassen som förhindrar tillväxten av vissa bakterier (patogener) som orsakar infektioner. Zyvoxid används för behandling av lunginflammation och vissa hud- och mjukdelsinfektioner. Din läkare beslutar om Zyvoxid är en passande behandling för din infektion.

  2. Vad du behöver veta innan du använder ZYVOXID

  Använd inte ZYVOXID

  • om du är allergisk mot linezolid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  • om du använder eller om du under de senaste 2 veckorna har använt någon monoaminoxidashämmare (MAO-hämmare: exempelvis fenelzin, isokarboxazid, selegilin, moklobemid). Dessa läkemedel kan bland annat användas för att behandla depression eller Parkinsons sjukdom.

  • om du ammar, eftersom Zyvoxid passerar över i bröstmjölken och kan påverka barnet.

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Zyvoxid.


  Zyvoxid ska eventuellt inte användas om du svarar ja på någon av nedanstående frågor. Om så är fallet, informera din läkare som kan behöva se över ditt allmänna hälsotillstånd inklusive ditt blodtryck före samt under behandlingen, och eventuellt besluta om att en annan behandling är mer lämplig för dig.


  Diskutera med din läkare om du är tveksam om någon av nedanstående frågor gäller dig.

  • Har du högt blodtryck, oavsett om du tar något läkemedel för det?

  • Har du diagnostiserats med en överaktiv sköldkörtel?

  • Har du en tumör på binjuren (feokromocytom) eller karcinoidsyndrom (orsakat av tumörer i hormonsystemet med symtom som diarré, rodnad, problem med väsande ljud vid andning)?

  • Lider du av maniska depressioner, schizofreni med växlande sinnesstämning, förvirringstillstånd eller andra psykiska problem?

  • Använder du något av följande läkemedel?

  - avsvällande medel som används vid förkylning eller influensa och som innehåller pseudoefedrin eller fenylpropanolamin

  - läkemedel som används för att behandla astma, såsom salbutamol, terbutalin, fenoterol

  - antidepressiva läkemedel, såsom tricykliska eller SSRI (selektiva serotoninåterupptagshämmare) t.ex. amitriptylin, citalopram, klomipramin, dosulepin, doxepin, fluoxetin, fluvoxamin, imipramin, lofepramin, paroxetin, sertralin

  - läkemedel som används för att behandla migrän, såsom sumatriptan och zolmitriptan

  - läkemedel som används för att behandla plötsliga, allvarliga allergiska reaktioner, såsom adrenalin

  - läkemedel som höjer ditt blodtryck, såsom noradrenalin, dopamin och dobutamin

  - läkemedel som används för att behandla måttliga till kraftiga smärttillstånd, såsom petidin

  - läkemedel som används för att behandla ångestsyndrom, såsom buspiron

  - ett antibiotikum vid namn rifampicin


  Var särskilt försiktig med Zyvoxid

  Tala om för din läkare innan du påbörjar behandling med detta läkemedel om du

  • lätt får blåmärken och börjar blöda

  • har blodbrist (litet antal röda blodkroppar)

  • är känslig för infektioner

  • tidigare har fått anfall

  • har lever- eller njurproblem och framförallt om du står på dialys

  • har diarré


  Tala omedelbart om för din läkare om du under pågående behandling råkar ut för

  • problem med synen, såsom dimsyn, förändrat färgseende, försämrad synskärpa eller begränsningar av synfältet.

  • förlust av känseln i armar eller ben eller stickningar eller myrkrypningar i armar eller ben.

  • diarré. Du kan utveckla diarré under tiden du tar eller efter du tagit antibiotika, inklusive Zyvoxid. Om diarrén blir allvarlig eller kvarstående eller om du upptäcker att din avföring innehåller blod eller slem, ska du omedelbart avbryta din behandling med Zyvoxid och kontakta din läkare. I denna situation ska du inte ta något läkemedel som kan stanna upp eller förlångsamma tarmrörelse.

  • återkommande illamående eller kräkningar, buksmärta eller snabbare andning.

  Andra läkemedel och ZYVOXID

  Det finns en risk att Zyvoxid ibland samverkar med vissa andra läkemedel och orsakar biverkningar såsom förändringar i blodtrycket, kroppstemperaturen eller hjärtfrekvensen.


  Tala om för din läkare om du tar eller under de senaste två veckorna har tagit något av följande läkemedel eftersom Zyvoxid inte får användas om du redan använder eller nyligen har använt dem (se också avsnitt 2 ”Använd inte Zyvoxid”).


  • monoaminoxidashämmare (exempelvis fenelzin, isokarboxazid, selegilin, moklobemid). Dessa läkemedel kan användas för att behandla depression eller Parkinsons sjukdom.


  Tala också om för din läkare om du tar något av följande läkemedel. Din läkare kan fortfarande besluta att ge dig Zyvoxid men behöver kontrollera ditt allmänna hälsotillstånd och blodtryck innan du påbörjar behandlingen samt fortlöpande under behandlingen. Din läkare kan också besluta att ge dig en annan lämpligare behandling.

  • avsvällande förkylningsmedel som innehåller pseudoefedrin eller fenylpropanolamin

  • vissa läkemedel som används för att behandla astma såsom salbutamol, terbutalin, fenoterol

  • vissa antidepressiva läkemedel kända som tricykliska eller SSRI (selektiva serotoninåterupptagshämmare). Det finns många sådana läkemedel såsom amitriptylin, citalopram, klomipramin, dosulepin, doxepin, fluoxetin, fluvoxamin, imipramin, lofepramin, paroxetin, sertralin

  • läkemedel som används för att behandla migrän, såsom sumatriptan och zolmitriptan

  • läkemedel som används för att behandla plötsliga, allvarliga allergiska reaktioner, såsom adrenalin

  • läkemedel som höjer ditt blodtryck, såsom noradrenalin, dopamin och dobutamin

  • läkemedel som används för att behandla måttliga till kraftiga smärttillstånd såsom petidin

  • läkemedel som används för att behandla ångestsyndrom såsom buspiron

  • läkemedel som förhindrar uppkomsten av blodproppar, såsom warfarin.

  Tala om för läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana.


  ZYVOXID med mat, dryck och alkohol

  • Du kan ta Zyvoxid antingen före, under eller efter måltid.

  • Undvik stora mängder av lagrad ost, jästextrakt, eller extrakt av sojabönor (såsom sojasås) och undvik att dricka alkohol (framförallt fatöl och vin). Detta eftersom Zyvoxid kan reagera med en substans, tyramin, som finns naturligt i viss mat. Denna interaktion kan öka blodtrycket.

  • Informera din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska omedelbart om du upplever dunkande huvudvärk efter att du har ätit eller druckit.

  Graviditet, amning och fertilitet

  Effekten av Zyvoxid hos gravida är okänd. Därför bör Zyvoxid inte användas under graviditet annat än efter särskild ordination av läkare. Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

  Du bör inte amma när du använder Zyvoxid eftersom läkemedlet passerar över i bröstmjölken och kan påverka barnet.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Zyvoxid kan göra att du känner dig yr eller upplever problem med din syn. Om detta inträffar, ska du inte köra bil eller använda maskiner. Kom ihåg att om du inte mår bra kan din förmåga att köra bil och använda maskiner påverkas.


  3. Hur du använder ZYVOXID

  Vuxna

  Använd alltid detta läkemedel enligt vad som står i denna bipacksedel eller enligt läkarens, apotekspersonalens eller sjuksköterskans anvisningar. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker. Rekommenderad dos är en tablett (600 mg linezolid) två gånger dagligen (var 12:e timme). Svälj tabletten hel tillsammans med vatten.


  Om du genomgår njurdialys ska Zyvoxid intas efter dialysbehandlingen.


  Vanlig behandlingslängd är 10 till 14 dagar men kan vara upp till 28 dagar. Säkerheten och effektiviteten av detta läkemedel har inte fastställts vid behandling över 28 dagar. Din läkare kommer att avgöra hur länge du ska behandlas.


  Under tiden du tar Zyvoxid ska din läkare genomföra regelbundna blodtester för att kontrollera din blodbild.


  Din läkare ska kontrollera din syn om du får Zyvoxid under mer än 28 dagar.


  Användning för barn och ungdomar

  Zyvoxid används normalt inte för behandling hos barn och ungdomar (under 18 år).

  Om du använt för stor mängd av ZYVOXID

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag

  kontakta omedelbart läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. i Sverige 112, i Finland 09-471 977) för bedömning av risken samt rådgivning. Alternativt tag kontakt med apotekspersonal omedelbart.

  Om du har glömt att använda ZYVOXID

  Ta den glömda tabletten så snart du kommer på det. Ta den efterföljande tabletten 12 timmar efter detta och fortsätt sedan att ta dina tabletter var 12:e timme. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

  Om du slutar att använda ZYVOXID

  Det är viktigt att du fortsätter att ta Zyvoxid, om inte din läkare uppmanat dig att avsluta behandlingen.


  Tala omedelbart om för din läkare eller apotekspersonal om du avbryter behandlingen och dina ursprungliga symtom kommer tillbaka.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.


  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Tala omedelbart om för din läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal om du upplever några av dessa biverkningar under behandlingen med Zyvoxid:

  • hudreaktioner såsom öm, rodnad och fjällande hud (dermatit), utslag, klåda eller svullnad framförallt i ansiktet och på halsen. Detta kan vara tecken på en allergisk reaktion och det kan vara nödvändigt för dig att avsluta behandlingen med Zyvoxid.

  • problem med din syn såsom dimsyn, förändrat färgseende, svårigheter att se detaljer eller om du upplever att ditt synfält blir begränsat.

  • allvarlig diarré innehållande blod och/eller slem (antibiotikaassocierad kolit inkluderande pseudomembranös kolit), vilket i sällsynta fall kan utvecklas till livshotande komplikationer.

  • återkommande illamående eller kräkningar, magsmärta eller snabbare andning.

  • krampanfall har rapporterats med Zyvoxid. Du ska omedelbart kontakta din läkare om du upplever oro, konfusion, sinnesförvirring, stelhet, skakningar, svårigheter att koordinera dina rörelser eller får krampanfall om du samtidigt också tar antidepressiva läkemedel kända som SSRI (se avsnitt 2).


  Domningar, stickningar eller dimsyn har rapporterats av patienter som behandlats med Zyvoxid i mer än 28 dagar. Ta omedelbart kontakt med din läkare om du upplever synproblem.


  Andra biverkningar innefattar:


  Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

  • svampinfektioner framförallt i slidan eller munhåla

  • huvudvärk

  • metallsmak i munnen

  • diarré, illamående eller kräkningar

  • förändring i vissa blodprovsresultat, inkluderande dem som visar din njur- eller leverfunktion eller blodsockernivå

  • oförklarliga blödningar eller blåmärken som kan bero på förändringar i antalet av vissa blodkroppar vilket kan påverka blodets förmåga att levras (koagulera) eller leda till blodbrist (anemi)

  • sömnsvårigheter

  • ökat blodtryck

  • anemi (litet antal röda blodkroppar)

  • förändringar i antalet av vissa blodkroppar vilket kan påverka din förmåga att bekämpa infektioner

  • hudutslag

  • kliande hud

  • yrsel

  • lokaliserad eller generaliserad buksmärta

  • förstoppning

  • matsmältningsbesvär

  • lokaliserad smärta

  • feber


  Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

  • inflammation i slidan eller underlivet hos kvinnor

  • känselförnimmelser såsom domningar och myrkrypningar

  • dimsyn

  • öronsusning (tinnitus)

  • inflammation i vener

  • muntorrhet eller munsår, svullen, öm eller missfärgad av tunga

  • ökad urineringsfrekvens

  • frossa

  • trötthetskänsla, ökad törst

  • inflammation i bukspottkörteln

  • ökade svettningar

  • påverkan på blodprovsresultat som proteinnivåer, salter eller enzymer som används som ett mått på njur- eller leverfunktionen

  • kramper

  • hyponatremi (låga halter av natrium i blodet)

  • njursvikt

  • minskat antal blodplättar

  • gaser i magen

  • transitoriska ischemiska attacker (tillfälliga rubbningar i blodflödet genom hjärnan vilket orsakar korta, övergående symtom såsom synförlust, svaghet i ben och armar, sluddrigt tal samt medvetslöshet)

  • smärta vid injektionsstället

  • hudinflammation

  • förhöjt kreatinin

  • magont

  • påverkan på hjärtrytmen (snabbare hjärtrytm)


  Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

  • begränsat synfält

  • ytlig tandmissfärgning, vilket går att avlägsna med professionell tandrengöring (manuell avlägsning)


  Följande biverkningar har också rapporterats (ingen känd frekvens: kan inte beräknas från tillgängliga data):

  • serotonergt syndrom (med symtomen snabb hjärtrytm, förvirring, onormala svettningar, hallucinationer, ofrivilliga rörelser, frossa och skakningar)

  • mjölksyraacidos (med symtomen återkommande illamående och kräkningar, buksmärta och snabbare andning)

  • allvarliga hudreaktioner

  • sideroblastisk anemi (en typ av anemi (litet antal röda blodkroppar))

  • håravfall

  • förändrat färgseende eller svårigheter att se detaljer

  • minskat antal blodkroppar

  • svaghet och/eller sensoriska förändringar


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur ZYVOXID ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

  Används före utgångsdatum som anges på förpackningen eller blisterförpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad. Detta läkemedel har inga särskilda förvaringsanvisningar.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är linezolid. En tablett innehåller 600 mg linezolid.

  • Övriga innehållsämnen är majsstärkelse (från majs), mikrokristallin cellulosa (E460), hydroxipropylcellulosa (E463), natriumstärkelseglykolat typ A och magnesiumstearat (E572). Filmdrageringen innehåller hypromellos (E464), titandioxid (E171), makrogol 400 och karnaubavax (E903). Bläcket innehåller röd järn (III) oxid (E172).

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Zyvoxid 600 mg tabletter är vita, ovala och märkta “ZYVOXID 600 mg” med rött bläck. Zyvoxid tabletter levereras i blisterförpackningar om 10 tabletter förpackade i en kartong. Varje kartong innehåller antingen 10, 20, 30, 50, 60 eller 100 tabletter. Tabletterna levereras även i en vit burk av HDPE med ett skruvlock av polypropen innehållande antingen 10, 14, 20, 24, 30, 50, 60 eller 100 (endast för sjukhusbruk) tabletter.


  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Sverige:

  Pfizer AB

  191 90 Sollentuna

  Telefon: 08/550 520 00


  Finland:

  Pfizer Oy

  Datagränden 4

  00330 Helsingfors

  Telefon: (09) 430 040


  Tillverkare:

  Pfizer Manufacturing Belgium NV, Rijksweg 12, B-2870 Puurs, Belgien

  Pfizer Service Company, BVBA, Hoge Wei 10, 1930 Zaventem, Belgien

  eller

  Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH, Betriebsstätte Freiburg, Mooswaldallee 1, D-79090 Freiburg,

  Tyskland


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2016-06-20


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.