Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Zovirax® Oral suspension 80mg/ml Glasflaska 1x100ml

Snabbfakta
Verksamt ämne: Aciklovir Varunummer: 044560 Apotekets varuid: 12638
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Zovirax är och vad det används för

  Zovirax hämmar förökningen av herpes-virus.

  Zovirax används mot svåra infektioner i hud och slemhinnor orsakade av Herpes simplex-virus eller som långtidsbehandling för att förebygga utbrott av återkommande svåra Herpes simplex-infektioner i könsorganens hud- och slemhinnor.

  Zovirax används också för behandling av vattkoppor hos barn och vuxna som anses riskutsatta t ex på grund av annan underliggande sjukdom samt för behandling av bältros där ett allvarligt sjukdomsförlopp kan befaras. Zovirax används även för att förebygga infektioner orsakade av cytomegalovirus (CMV) efter benmärgstransplantation.

  Aciklovir som finns i Zovirax kan också vara godkänt för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Zovirax

  40 mg/ml och 80 mg/ml oralsuspension
  aciklovir

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Zovirax är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Zovirax
  3. Hur du använder Zovirax
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Zovirax ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Zovirax är och vad det används för

  Zovirax hämmar förökningen av herpes-virus.


  Zovirax används mot svåra infektioner i hud och slemhinnor orsakade av Herpes simplex-virus eller som långtidsbehandling för att förebygga utbrott av återkommande svåra Herpes simplex-infektioner i könsorganens hud- och slemhinnor.

  Zovirax används också för behandling av vattkoppor hos barn och vuxna som anses riskutsatta t ex på grund av annan underliggande sjukdom samt för behandling av bältros där ett allvarligt sjukdomsförlopp kan befaras. Zovirax används även för att förebygga infektioner orsakade av cytomegalovirus (CMV) efter benmärgstransplantation.


  Aciklovir som finns i Zovirax kan också vara godkänt för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Zovirax

  Ta inte Zovirax

  • om du är allergisk mot aciklovir, valaciklovir eller något av övriga innehållsämnen i detta läkemedel.


  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Zovirax om du:

  • har nedsatt njurfunktion eller är äldre. Behandlande läkare kan eventuellt ge dig en lägre dos. För äldre personer och personer med nedsatt njurfunktion är det viktigt att dricka mycket under behandlingen.

  • använder läkemedel mot psykiska besvär. Behandlande läkare kan vilja sänka din dos alternativt be dig sluta ta Zovirax.

  • har nedsatt immunförsvar och använt aciklovir under längre tid eller vid upprepade tillfällen.


  Om du är osäker på om något av ovanstående gäller dig, kontakta läkare eller apotekspersonal innan du tar Zovirax.

  Andra läkemedel och Zovirax

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


  Det är särskilt viktigt att du informerar behandlande läkare om du använder något av följande läkemedel:

  • cimetidin, används vid magsår och halsbränna

  • probenicid, används vid gikt

  • litium, används vid bipolär sjukdom

  • teofyllin, används vid andningssvårigheter

  • mykofenolatmofetil, används efter transplantation.

  Graviditet, amning och fertilitet

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel


  Graviditet

  Erfarenhet av användning under graviditet är måttlig. Användning av Zovirax under graviditet ska endast övervägas om den eventuella nyttan för modern uppväger de möjliga riskerna för fostret.


  Amning

  Zovirax går över i modersmjölk men påverkan på det ammade barnet är osannolik. Rådgör dock med läkare innan bruk av Zovirax under amning.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Biverkningar som trötthet och yrsel är förknippat med användning av Zovirax vilket bör beaktas eftersom detta kan påverka förmågan att köra bil eller handha maskiner.


  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Zovirax oral suspension innehåller sorbitol.

  Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


  3. Hur du använder Zovirax

  Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Behandling av svåra Herpes simplex-infektioner i hud och slemhinnor hos personer med normalt immunförsvar

  Vanlig dos för vuxna och barn över 2 år är: 200 mg 5 gånger dagligen.

  Vanlig dos för barn (3 mån-2 år) är: 100 mg 5 gånger dagligen.

  Dosen ges var 4:e timme under den vakna delen av dygnet i 5-10 dagar. Den första dosen bör tas så fort symtom visar sig.


  Förebyggande behandling av svåra former av återkommande Herpes simplex-infektioner i könsorganens hud- och slemhinnor hos patienter med normalt immunförsvar

  Vanlig dos för vuxna är: 400 mg 2 gånger dagligen.

  Läkaren kan efter en tid besluta att göra uppehåll i behandlingen för att se naturliga förändringar i sjukdomen.


  Behandling av vattkoppor hos barn och vuxna, som anses riskutsatta, t ex på grund av annan underliggande sjukdom

  Vanlig dos för vuxna och barn över 12 år är: 800 mg 5 gånger dagligen. Dosen ges var 4:e timme under den vakna delen av dygnet i 7 dagar.

  Vanlig dos för barn (2 -12 år) är: 20 mg/kg kroppsvikt (max 800 mg) 4 gånger dagligen. Dosen ges var 5:e timme under den vakna delen av dygnet i 5 dagar.

  Behandlande läkare kan överväga att ge dig Zovirax intravenöst om skäl föreligger.


  Behandling av bältros där ett allvarligt förlopp kan befaras

  Vanlig dos för vuxna är: 800 mg 5 gånger dagligen. Dosen ges var 4:e timme under den vakna delen av dygnet i 7 dagar. Den första dosen bör tas inom 72 timmar från första blåsans uppträdande.

  Behandlande läkare kan överväga att ge dig Zovirax intravenöst om skäl föreligger.


  Förebyggande behandling av infektioner orsakade av cytomegalovirus (CMV) efter benmärgstransplantation

  Vanlig dos för vuxna och barn över 12 år är: 800 mg 4 gånger dagligen. Dosen ges var 6:e timme under 6 månader och bör föregås av en månads intravenös behandling.


  Behandlande läkare kan justera din dos av Zovirax om du:

  - är äldre

  - har nedsatt immunförsvar

  - har njurproblem

  - använder läkemedel mot psykiska besvär

  Tala med behandlande läkare innan du tar Zovirax om något av ovanstående gäller dig.


  Omräkningstabell för Zovirax oral suspension


  Zovirax oral suspension 40 mg/ml

  Zovirax oral suspension 80 mg/ml

  100 mg - 2,5 ml

  200 mg - 5 ml

  400 mg -10 ml

  200 mg- 2,5 ml

  400 mg- 5 ml

  800 mg-10 ml

  Om du har tagit för stor mängd Zovirax

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  Tecken på överdosering kan vara illamående, kräkningar, yrsel, huvudvärk och förvirring.

  Om du har glömt att ta Zovirax

  Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Om du glömt att ta en dos bör du ta den glömda dosen så snart som möjligt. Fortsätt sedan att ta den orala suspensionen enligt anvisning.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. Eventuella biverkningar

  Ytterligare biverkningar hos barn och ungdomar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Sluta att ta Zovirax och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom (angioödem):

  • svullnad av ansikte, tunga eller svalg

  • svårigheter att svälja

  • nässelutslag och andningssvårigheter


  Detta är en sällsynt biverkning (förekommer hos färre än 1 av 1 000 användare).


  Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare): Huvudvärk, yrsel, illamående, kräkningar, diarré, buksmärtor, klåda, hudutslag inklusive fotosensitivitet (hudirritation vid starkt solljus), trötthet, feber.


  Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare): Nässelutslag, håravfall.


  Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1 000 användare): Allergisk överkänslighetsreaktion med symtom såsom svullnad, svårighet att andas och blodtrycksfall. Andnöd, påverkan på lever och njurar.


  Mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 10 000 användare): Minskat antal röda och vita blodkroppar och blodplättar, inflammation i levern, gulsot, njursvikt, smärta i nedre delen av ryggen (flanken eller njurtrakten). Oro, förvirring, hallucinationer, darrning, ostadig gång, svårt att uttala ord tydligt, kramper, hjärnsjukdom, sömnighet, medvetslöshet.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Zovirax ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

  Används före utgångsdatum som anges på förpackningen.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är aciklovir. 1 ml oral suspension innehåller 40 mg respektive 80 mg aciklovir.

  • Övriga innehållsämnen: sorbitol 315 mg, glycerol, mikrokristallin cellulosa, metyl- och propylparahydroxibensoat (konserveringsmedel E218 och E216), smakämnen (banan/vanilj respektive apelsin), renat vatten.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Zovirax oral suspension: vitfärgad oral suspension


  40 mg/ml: Glasflaska, brun med metallförslutning, innehåller 125 ml oral suspension

  80 mg/ml: Glasflaska, brun med metallförslutning, innehåller 100 ml oral suspension

  Innehavare av godkännande för försäljning

  GlaxoSmithKline AB, Box 516, 169 29 Solna

  Tel: 08-638 93 00

  E-post: info.produkt@gsk.com


  Tillverkare

  Aspen Bad Oldesloe GmbH

  Industriestrasse 32-36

  23843 Bad Oldesloe

  Tyskland


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2013-11-07


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.