Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Zoladex Implantat i förfylld spruta 10,8mg Implantat, förfylld spruta, 1x10,8mg

Snabbfakta
Verksamt ämne: Goserelin Varunummer: 021701 Apotekets varuid: 22040
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Zoladex är och vad det används för

  Det verksamma ämnet är goserelin. Zoladex hör till en grupp mediciner som förminskar de hormonella effekterna i kroppen genom att inverka på halterna av vissa hormoner (= naturliga ämnen som produceras av kroppen). Hos män sänker Zoladex halten av manligt könshormon, testosteron.

  Zoladex ges till män för behandling av prostatacancer.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Zoladex

  10,8 mg implantat, förfylld spruta
  goserelin

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen

  - Om du har ytterligare frågor, vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina

  - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Zoladex är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du ges Zoladex
  3. Hur Zoladex ges
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Zoladex skall förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Zoladex är och vad det används för

  Det verksamma ämnet är goserelin. Zoladex hör till en grupp mediciner som förminskar de hormonella effekterna i kroppen genom att inverka på halterna av vissa hormoner (= naturliga ämnen som produceras av kroppen). Hos män sänker Zoladex halten av manligt könshormon, testosteron.


  Zoladex ges till män för behandling av prostatacancer.

  2. Vad du behöver veta innan du ges Zoladex

  Du ska inte ges Zoladex

  • om du är allergisk mot goserelin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare innan behandlingen med Zoladex inleds

  • om du haft svårigheter vid urinering eller besvär i nedre delen av ryggen

  • ifall du har diabetes

  • om du har någon sjukdom, som påverkar benbyggnadens styrka eftersom läkemedel av denna typ kan förorsaka minskning av kalcium i skelettet

  • om du har gravt nedsatt njurfunktion

  • om du behandlas med antiandrogener. Risken för hjärtsvikt och hjärtinfarkt kan öka vid kombination av Zoladex med antiandrogen

  • om du har något av följande: Hjärtkärlsjukdom inklusive hjärtrytmrubbningar (arytmi), eller om du tar medicin mot detta. Risken för att drabbas av hjärtrytmrubbningar kan vara förhöjd när man använder Zoladex.

  Om du blir intagen på sjukhus, tala då om för sjukvårdspersonalen att du får behandling med Zoladex.


  Depression, som kan vara allvarlig, har rapporterats hos patienter som tar Zoladex. Informera din läkare om du blir nedstämd/deprimerad under tiden du tar Zoladex.

  Barn och ungdomar

  Zoladex skall inte ges till barn och ungdomar under 18 år.

  Andra läkemedel och Zoladex

  Tala om för läkare eller sjukhuspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.


  Zoladex kan påverka vissa andra läkemedel som används för att behandla hjärtrytmrubbningar (t.ex. kinidin, prokainamid, amiodaron och sotalol) eller kan öka risken för hjärtrytmrubbningar när det används tillsammans med andra läkemedel t.ex. metadon (används mot smärta och vid behandling av drogberoende), moxifloxacin (ett antibiotikum), antipsykotika (används mot allvarlig psykisk sjukdom).

  Körförmåga och användning av maskiner

  Man känner inte till att Zoladex skulle inverka på förmågan att köra bil eller använda maskiner.


  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  3. Hur Zoladex ges

  Din läkare eller en sjuksköterska sprutar in Zoladex implantat under huden på buken var tredje månad. Det är viktigt att du fortsätter behandlingen med Zoladex även om du mår bra, såvida din läkare inte fattar beslutet att avsluta behandlingen. Om du har ytterligare frågor gällande behandlingen med Zoladex, kontakta läkare eller sjuksköterska.

  Om du ges för stor mängd av Zoladex

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  Om du slutar använda Zoladex

  Avsluta inte behandlingen med Zoladex om inte läkaren uppmanar dig att göra så.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Mycket vanliga (förekommer hos fler än 1 av 10 användare)

  • Minskad sexlust

  • Impotens

  • Värmevallningar och kraftig svettning. Dessa biverkningar kan kvarstå (ibland i månader) efter avslutad behandling med Zoladex.

  • Kraftig svettning

  Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare)

  • Minskning av sockerbalansen i blodet

  • Onormala känselförnimmelser (t.ex. myrkrypningar, stickningar)

  • Ryggmärgskompression

  • Hjärtsvikt, hjärtattack

  • Blodtrycksförändringar

  • Hudutslag

  • Skelettsmärta

  • Förstoring av bröst hos män

  • Reaktioner vid injektionsställe (t.ex. rodnad, smärta, svullnad, blödning). Det kan förekomma skador (t.ex. skador i magens blodkärl) vid injektionsstället efter administrering av Zoladex. I mycket sällsynta fall har det lett till en allvarlig blödning. Kontakta genast läkare om du upplever något av följande symtom: smärta i magen, svullnad i magen, andnöd, svindel och nedsatt medvetande

  • Minskning av bentäthet

  • Viktökning

  • Humörförändringar, depression

  Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare)

  • Överkänslighetsreaktioner

  • Ledsmärta

  • Förträngning av urinväg

  • Ömhet i brösten

  Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1 000 användare)

  • Snabb och kraftig allergisk reaktion (anafylaktisk reaktion)

  Mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 10 000 användare)

  • • Tumör/växt i hypofysen. Om du har en växt i hypofysen kan Zoladex förorsaka blödningar från den eller kollaps (plötslig känsla av svaghet). Detta är mycket ovanligt, och förorsakar svår huvudvärk, illamående, synförlust samt medvetslöshet

  • Psykotiska störningar

  Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)

  • Håravfall

  • Förändringar (QT-förlängning) i EKG (elektrokardiogram)


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Zoladex skall förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

  Förvaras vid högst 25 °C.

  Förvaras i originalförpackningen. Öppna ej innerförpackningen. Innerförpackningen är steril på insidan och får endast öppnas av den sjukvårdspersonal som ger dig sprutan under huden.


  Används före utgångsdatum som anges på kartongen och innerförpackningen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  Den aktiva substansen är goserelin. Ett implantat innehåller 10,8 mg goserelin.

  Övriga innehållsämnen är laktid-glykolidcopolymer.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlek

  En steril engångsspruta med skyddshylsa, i en försluten aluminiumpåse innehållande torkmedel.

    

  Importör

  Medartuum AB, Göteborg


  Tillverkare

  AstraZeneca koncernen


  Ompackare

  Munro Wholesale Medical Supplies Ltd., Glasgow, Skottland


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2015-09-04


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.