Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Zofran® Filmdragerad tablett 4mg Tryckförpackning, 10tabl. (PVC/Al)

Snabbfakta
Verksamt ämne: Ondansetron Varunummer: 004374 Apotekets varuid: 12108
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Zofran är och vad det används för

  Vuxna

  Zofran ges förebyggande samt som behandling vid illamående och kräkningar i samband med cellgiftsbehandling, strålbehandling eller operation.

  Barn

  Zofran ges förebyggande samt som behandling vid illamående och kräkningar i samband med cellgiftsbehandling till barn som är 6 månader och äldre samt i samband med operation till barn som är 1 månad och äldre.

  Ondansetron som finns i Zofran kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Zofran 4 mg filmdragerade tabletter, Zofran 8 mg filmdragerade tabletter, Zofran 0,8 mg/ml oral lösning


  ondansetron

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Zofran är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Zofran
  3. Hur du använder Zofran
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Zofran ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Zofran är och vad det används för

  Vuxna

  Zofran ges förebyggande samt som behandling vid illamående och kräkningar i samband med cellgiftsbehandling, strålbehandling eller operation.


  Barn

  Zofran ges förebyggande samt som behandling vid illamående och kräkningar i samband med cellgiftsbehandling till barn som är 6 månader och äldre samt i samband med operation till barn som är 1 månad och äldre.


  Ondansetron som finns i Zofran kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Zofran

  Använd inte Zofran

  • om du är allergisk mot ondansetron eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  • om du använder apomorfin, ett läkemedel som används vid Parkinsons sjukdom.

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Zofran: 

  • om du har nedsatt leverfunktion, stopp eller hinder i tarmen (tarmobstruktion)

  • om du har problem med hjärtat samt om du tar eventuella läkemedel mot detta problem

  • om du är överkänslig mot andra läkemedel mot illamående och kräkningar

  • om du är äldre, då erfarenhet kring behandling av äldre är begränsad.

  Kontakta din läkare om du får andningsproblem, eftersom andningsproblem kan vara förstadium till en överkänslighetsreaktion.

  Andra läkemedel och Zofran

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana, inklusive (traditionella) växtbaserade läkemedel och naturläkemedel. Effekten av behandlingen kan påverkas om Zofran och andra läkemedel tas samtidigt.


  Det är särskilt viktigt att du informerar din läkare om du använder något av följande läkemedel eftersom dessa kan påverka effekten av behandlingen:

  • fenytoin, karbamazepin – används vid epilepsi

  • tramadol – smärtstillande läkemedel

  • rifampicin – används vid tuberkulos

  • fluoxetin, paroxetin, sertralin, fluvoxamin, citalopram, escitalopram (SSRI-läkemedel) – används för att behandla depression och/eller oro

  • venlafaxin, duloxetin (SNRI-läkemedel) – används för att behandla depression och/eller oro.


  Samtidig användning av Zofran och läkemedel som kan ge EKG-förändringar kan leda till mer uttalade EKG-förändringar.


  Samtidig användning av Zofran och läkemedel som kan ge hjärtproblem (t ex antracykliner) kan öka risken för rytmrubbningar.


  Rådgör därför med din läkare om du använder andra läkemedel innan behandlingen med Zofran påbörjas.

  Graviditet och amning

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


  Graviditet

  Zofran rekommenderas inte under graviditet eftersom säkerheten inte fastställts. Rådgör därför med läkare före användning av Zofran under graviditet.


  Amning

  Det är möjligt att ett barn som ammas kan påverkas. Använd därför inte Zofran under amning annat än på bestämd ordination från läkare.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Vissa biverkningar (synpåverkan och känsla av yrsel) kan uppträda som påverkar bilkörning eller användning av maskiner.

  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Zofran filmdragerade tabletter innehåller laktos

  Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


  Zofran oral lösning innehåller sorbitol

  Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


  Zofran oral lösning  innehåller alkohol

  Detta läkemedel innehåller små mängder etanol (alkohol), mindre än 100 mg per dos.


  3. Hur du använder Zofran

  Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Illamående och kräkningar orsakade av cellgiftsbehandling eller strålbehandling

  Vuxna: Dosen av ondansetron kan varieras inom intervallet 8-32 mg per dygn, antingen som injektion eller peroralt. Vanlig startdos är 8 mg ondansetron som långsam intravenös injektion direkt före cellgiftsbehandling och därefter kan du få ytterligare doser om 8 mg till en maximal dygnsdos på 32 mg. Efter ett dygn kan du få 8 mg Zofran 2 gånger dagligen under 2-5 dagar. Vid strålbehandling kan du ges 8 mg 2-3 gånger dagligen under hela behandlingsperioden och därefter i ytterligare 2-5 dagar.


  Barn och ungdomar (i åldern 6 månader till 17 år): Illamående och kräkningar orsakade av cellgiftsbehandling hos barn och ungdomar. Dosen är individuell och beräknas av läkaren utifrån barnets vikt eller kroppsyta.

  Zofran ges som en injektion omedelbart före cellgiftsbehandling och får inte överstiga 8 mg. Oral dosering kan påbörjas 12 timmar senare och fortsätta i upp till 5 dagar. Den totala dagliga dosen får inte överstiga vuxendosen på maximalt 32 mg.


  Behandling och förebyggande av illamående och kräkningar efter operation

  Vuxna, förebyggande och behandling: Vanlig dos är 4-8 mg en timme före narkos. Din läkare kan ha beslutat att ge läkemedlet som en injektion.


  Äldre, förebyggande och behandling: Erfarenheten av behandling av illamående efter operation hos äldre patienter är begränsad. Zofran tolereras dock väl av patienter över 65 år vid cellgifts- och strålbehandling.


  Barn och ungdomar (i åldern 1 månad till 17 år), förebyggande och behandling: Inga studier har genomförts på användning av Zofran tabletter eller Zofran oral suspension för att förebygga eller behandla illamående eller kräkning efter operation. Långsam intravenös injektion rekommenderas för detta ändamål.


  Nedsatt leverfunktion: Dygnsdosen bör inte överstiga 8 mg om du har måttligt till kraftigt nedsatt leverfunktion.

  Om du har använt för stor mängd av Zofran

  Om du eller ditt barn har tagit för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag ska du omedelbart kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Ta med läkemedelsförpackningen om du uppsöker sjukhus.


  Symtom vid överdosering:

  Tänkbart är dimsyn, dubbelseende, yrsel, huvudvärk, trötthet, snabb eller långsam hjärtrytm, lågt blodtryck, svår förstoppning, ofrivilliga muskelkramper, muskelryckningar, rastlöshet, överaktivitet, hallucinationer.

  Om du har glömt att använda Zofran

  Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

  Om du slutar att använda Zofran

  Sluta inte att ta ditt läkemedel utan att rådfråga läkare, även om du mår bra.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

  Kontakta omedelbart läkare om du får någon av följande allvarliga allergiska reaktioner:

  • överkänslighetsreaktion med feber, hudutslag, svullnad och ibland blodtrycksfall (anafylaktisk chock, sällsynt förekommande)

  • allvarlig utbredd hudskada (hudavlossning av överhuden och ytliga slemhinnor), (toxisk epidermal nekrolys, mycket sällsynt förekommande).

  Andra eventuella biverkningar:

  Mycket vanliga biverkningar (förekommer hos fler än 1 av 10 behandlade patienter):

  • huvudvärk.

  Vanliga biverkningar (förekommer hos fler än 1 av 100 behandlade patienter):

  • värmekänsla, vallningar

  • förstoppning

  • lokala reaktioner på injektionsstället (vid intravenös administrering).

  Mindre vanliga biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 100 behandlade patienter):

  • rörelsestörningar, ofrivilliga muskelryckningar, smärtsamma rörelser. Blickkramp när ögonen tvingas i en bestämd riktning, detta kan ge yrselliknande upplevelse.

  • krampanfall

  • oregelbunden hjärtrytm eller långsam hjärtverksamhet

  • bröstsmärta

  • lågt blodtryck

  • hicka

  • förhöjda levervärden vid leverfunktionstester.

  Sällsynta biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 1 000 behandlade patienter):

  • överkänslighetsreaktioner

  • övergående synförändringar t ex dimsyn (förekommer huvudsakligen vid injektionsbehandling)

  • yrsel (vid snabb injektionsadministrering).

  Mycket sällsynta biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 10 000 behandlade patienter):

  • övergående blindhet, oftast övergående inom 20 minuter (förekommer huvudsakligen vid injektionsbehandling).


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Zofran ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Oral lösning: Flaskan förvaras upprätt vid högst 30 ºC i skydd mot kyla.


  Används före utgångsdatum som anges på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  Filmdragerad tablett

  • Den aktiva substansen är ondansetron. 1 filmdragerad tablett innehåller ondansetronhydrokloriddihydrat motsvarande 4 mg respektive 8 mg ondansetron.

  • Övriga innehållsämnen är: vattenfri laktos, magnesiumstearat, mikrokristallin cellulosa, pregelatiniserad majsstärkelse, hypromellos, järnoxid (färgämne E172) och titandioxid (färgämne E171).

  Oral lösning

  • Den aktiva substansen är ondansetron. 1 ml oral lösning innehåller ondansetronhydrokloriddihydrat motsvarande 0,8 mg ondansetron

  • Övriga innehållsämnen är: vattenfri citronsyra, natriumcitratdihydrat, sorbitol, jordgubbssmak (innehåller alkohol, mindre än 100 mg per dos), natriumbensoat (konserveringsmedel E211), renat vatten.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Filmdragerad tablett

  De filmdragerade tabletterna är gula, ovala och märkta GXET3 (4 mg tabletterna) respektive GXET5 (8 mg tabletterna) på ena sidan.


  Zofran 4 respektive 8 mg filmdragerade tabletter finns tillgängliga i blisterförpackningar om 10 och 50x1 tabletter.


  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


  Oral lösning

  Gul glasflaska med barnsäker kapsyl 50 ml.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Novartis Sverige AB

  Kemistvägen 1B, Box 1150

  183 11 Täby

  Tel: 08-732 32 00


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2016-03-17


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.