Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Voltaren® Ophtha Ögondroppar, lösning i endosbehållare 1mg/ml Endosbehållare, 40x0,3ml

Snabbfakta
Verksamt ämne: Diklofenak Varunummer: 163172 Apotekets varuid: 6191
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. VAD VOLTAREN OPHTHA ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

  Voltaren Ophtha är ett inflammationsdämpande läkemedel för lokalt bruk i ögat.

  Voltaren Ophtha används vid inflammation efter operation av katarakt (grå starr, grumlad lins).

  Diklofenaknatrium som finns i Voltaren Ophtha kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

  Voltaren Ophtha

  1 mg/ml ögondroppar, lösning, endosbehållare
  diklofenaknatrium

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. VAD VOLTAREN OPHTHA ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
  2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU ANVÄNDER VOLTAREN OPHTHA
  3. HUR DU ANVÄNDER VOLTAREN OPHTHA
  4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
  5. HUR VOLTAREN OPHTHA SKA FÖRVARAS
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. VAD VOLTAREN OPHTHA ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

  Voltaren Ophtha är ett inflammationsdämpande läkemedel för lokalt bruk i ögat.


  Voltaren Ophtha används vid inflammation efter operation av katarakt (grå starr, grumlad lins).


  Diklofenaknatrium som finns i Voltaren Ophtha kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

  2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU ANVÄNDER VOLTAREN OPHTHA

  Använd inte Voltaren Ophtha

  - om du är allergisk mot diklofenaknatrium eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

  - om du får astma eller nässelfeber vid intag av acetylsalicylsyra eller andra inflammationsdämpande medel.

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Voltaren Ophtha.

  • Det är viktigt att du berättar för läkaren om du har någon sjukdom, eftersom vissa sjukdomar kan öka risken för hornhinnesår speciellt efter gråstarrsoperation.

  • Om tecken på hornhinnesår uppstår (t.ex. smärta, känsla av främmande kropp, ljuskänslighet eller ökat tårflöde) i samband med behandlingen ska du kontakta läkare.

  • Du bör ta ut mjuka kontaktlinser innan du droppar i lösningen i ögat och sen vänta minst 5 minuter med att sätta in de igen.

  Andra läkemedel och Voltaren Ophtha

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

  Om du samtidigt med Voltaren Ophtha också använder andra ögondroppar, bör de olika dropparna tas med minst 5 minuters mellanrum.

  Graviditet och amning

  Graviditet

  Risk finns att fostret påverkas. Rådgör därför alltid med läkare före användning av läkemedlet under graviditet.


  Amning

  Diklofenak går över i modersmjölk, men påverkar troligen inte barn som ammas. Rådgör dock med läkare vid mer än tillfälligt bruk av Voltaren Ophtha under amning.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Om du får dimsyn bör du inte köra bil eller använda maskiner.

  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  3. HUR DU ANVÄNDER VOLTAREN OPHTHA

  Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Dosen bestäms av läkaren, som avpassar den individuellt för dig. Normal dosering är 1 droppe 4 gånger dagligen.


  Innehållet är sterilt tills endosbehållaren bryts. För att undvika kontaminering får behållarens spets inte beröras. Öppnad endosbehållare används omedelbart och överblivet innehåll kasseras.


  Bruksanvisning

  Öppna blistret och tag fram kartan med endosbehållarna så långt, att en pipett kan rivas loss. Riv loss en behållare (bild 1). Stäng kuvertet noggrant genom att vika kanten. Kontrollera att lösningen är i den nedre delen av endosbehållaren. Öppna sedan behållaren genom att vrida av vingen (bild 2). Böj huvudet bakåt (bild 3). Dra det undre ögonlocket nedåt med ett finger och tag behållaren i den andra handen (bild 4). Tryck på behållaren så, att en droppe av lösningen faller ner i ögat. Tryck sedan en fingertopp mot ögats inre vrå i 1-2 minuter (bild 5). En pipett räcker till båda ögonen. Kasta därefter behållaren med eventuellt kvarvarande innehåll.  Bilden beskriver hur man river loss en behållare.

  Bild 1

  Bilden beskriver hur man vrider av vingen på behållaren.

  Bild 2

  Bilden beskriver hur man ska böja huvudet bakåt.

  Bild 3

  Bilden beskriver hur man ska dra det undre ögonlocket nedåt med ett finger och ta behållaren i den andra handen.

  Bild 4

  Bilden beskriver hur man ska trycka en fingertopp mot ögats inre vrå i 1-2 minuter.

  Bild 5

  Om du har använt för stor mängd av Voltaren Ophtha

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

  Ögonsmärta.


  Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

  Ögonirritation, inflammation i ögat (i bindhinnan).


  Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

  Klåda, rödögdhet, dimsyn (direkt efter applikation).


  Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

  Skador på cellerna i hornhinnan.


  Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data):

  Allergiska reaktioner t.ex. klåda, hudutslag, svullna och röda ögon.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. HUR VOLTAREN OPHTHA SKA FÖRVARAS

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

  Används före utgångsdatum som anges på förpackningen.

  Förvaras vid högst 25 ºC.

  Öppnad endosbehållare skall användas omedelbart och eventuellt överblivet innehåll skall kastas.

  Endosbehållare i öppnat kuvert är hållbara 1 månad.

  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  - Den aktiva substansen är diklofenaknatrium 1 mg/ml.

  - Övriga innehållsämnen är borsyra, makrogolglycerolricinoleat, trometamol och vatten för injektionsvätskor.


  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Förpackningsstorlek: Endosbehållare 40 x 0,3 ml.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Innehavare av godkännande för försäljning:

  Laboratoires THEA, 12, rue Louis Blériot, 63017 Clermont-Ferrand Cedex 2, Frankrike.


  Tillverkare:

  Novartis Sverige AB, Box 1150, 183 11 Täby.


  eller


  Excelvision, 27, rue de La Lombardière, 07100 Annonay, Frankrike.


  Lokal företrädare:

  Théa Nordic AB, Storgatan 55, 70363 Örebro, Sverige. Tel. 019-333780


  Denna bipacksedel godkändes senast den

  2015-01-22

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.