Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Viskén® Tablett 5mg Blister, 100tabletter

Snabbfakta
Verksamt ämne: Pindolol Varunummer: 148593 Apotekets varuid: 11532
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Viskén är och vad det används för

  Viskén tillhör den grupp av läkemedel som kallas beta-adrenerga blockerare (betablockerare).

  Den aktiva substansen i Viskén tabletter är pindolol.

  Viskén sänker blodtrycket, ger lägre puls och skyddar hjärtat mot alltför kraftig påverkan av fysiskt arbete eller psykisk stress och oro.

  Vad Viskén används för:

  Högt blodtryck, kärlkramp i hjärtat och oregelbunden hjärtverksamhet

  Pindolol som finns i Viskén kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren


   

  Viskén 5 mg, 10 mg och 15 mg tabletter

  Pindolol

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Viskén är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du tar Viskén
  3. Hur du tar Viskén
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Viskén ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Viskén är och vad det används för

  Viskén tillhör den grupp av läkemedel som kallas beta-adrenerga blockerare (betablockerare).

  Den aktiva substansen i Viskén tabletter är pindolol.

  Viskén sänker blodtrycket, ger lägre puls och skyddar hjärtat mot alltför kraftig påverkan av fysiskt arbete eller psykisk stress och oro.

  Vad Viskén används för:

  Högt blodtryck, kärlkramp i hjärtat och oregelbunden hjärtverksamhet

  Pindolol som finns i Viskén kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

  2. Vad du behöver veta innan du tar Viskén

  Använd inte läkemedlet

  Följ noga läkarens alla instruktioner. De kan skilja sig från den allmänna informationen i denna bipacksedel

  Ta inte Viskén

  - Om du är allergisk (överkänslig) mot Viskén eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6) eller mot några andra betablockerare

  - Om du har eller har haft astma, andra lungsjukdomar eller problem med andningen

  - Om du lider av en svår hjärtsjukdom (t ex icke kompenserad hjärtinsufficiens, AV-block av grad II och III, kardiogen chock, sjuk sinusknuta, hypotoni)

  - Om du lider av bröstsmärta som huvudsakligen uppträder vid vila (kärlkramp)

  - Om du tidigare har drabbats av plötslig medvetslöshet

  - Om du lider av allvarliga störningar i blodflödet i dina blodkärl som orsakar blekhet eller dålig cirkulation i armar och ben (kalla händer och fötter)

  - Om du har feokromocytom (en ovanlig hormonproducerande binjuretumör)

  Om något av detta stämmer in på dig, tala med din läkare innan du tar Visken.

  Om du tror att du kan vara allergisk, fråga din läkare om råd.

  Varningar och försiktighet

  Var särskilt försiktig med Viskén om du lider av något av följande:

  • Samtidig behandling med digitalis

  • Fönstertittarsjuka (Claudicatio intermittens)

  • Allvarlig njursjukdom

  • Långsam eller oregelbunden hjärtrytm (bradykardi)

  • Oreglerad diabetes mellitus (sockersjuka)

  • Metabolisk acidos

  • Obehandlad hjärtsvikt

  • Allvarliga allergiska reaktioner

  • Överaktiv sköldkörtel (giftstruma)

  • Psoriasis (hudsjukdom som karaktäriseras av röda, fjällande utslag eller fläckar)

  Om du är äldre bör du ges Viskén med försiktighet för att inte drabbas av vissa biverkningar.

  Om något av detta stämmer in på dig, tala med din läkare innan du tar Viskén. Läkaren kommer att ta detta i beaktande innan och under din behandling med Viskén och din läkare kan behöva kontrollera dig noggrannare när du använder detta läkemedel.

  Andra läkemedel och Viskén

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

  Vissa läkemedel kan påverka eller påverkas av behandlingen med Viskén. Dessa läkemedel inkluderar:

  • Barbitursyrederivat (läkemedel mot epilepsi)

  • Klonidin och verapamil samt kalciumantagonister såsom nifedipin (läkemedel vid hjärt- och kärlsjukdom)

  • Digitalisglykosider (läkemedel vid hjärtsvikt och hjärtflimmer)

  • Adrenalin (läkemedel vid akut chock och svår allergisk reaktion)

  • Fenylpropanolamin (läkemedel mot nästäppa)

  • Vissa läkemedel mot oregelbunden hjärtverksamhet (t ex klass-I-antiarytmika)

  • Vissa medel vid smärta och inflammation (s k NSAID) t ex ibuprofen

  • Fluoxetin (läkemedel mot depression)

  • Insulin och sulfonureider (läkemedel mot diabetes)

  Operationer

  Om du ska opereras ska du tala om för narkosläkaren eller sjukvårdspersonalen att du tar Viskén. Det beror på att ditt blodtryck kan sjunka om du får vissa narkosmedel samtidigt som du tar Viskén.

  Viskén med mat och dryck

  Du kan ta Viskén i samband med en måltid eller på fastande mage.

  Graviditet och amning

  Risk finns att fostret påverkas. Rådgör därför alltid med läkaren före använding av Viskén under graviditet.

  Viskén går över i modersmjölk men påverkar troligen inte barn som ammas. Rådgör dock med läkaren vid mer än tillfälligt bruk av Viskén under amning.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Behandling med Viskén kan ge yrsel och trötthet. Detta bör därför beaktas då skärpt uppmärksamhet krävs, t ex. vid bilkörning. Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  3. Hur du tar Viskén

  Användning för barn och ungdomar

  Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare om du är osäker. Dosen bestäms av läkaren, som avpassar den individuellt för Dig.

  Vanlig dos för vuxna är 10-15 mg om dagen.

  Om behandlingen med Viskén skall upphöra, bör detta heslt ske stegvis. Rådgör med din läkare. Före en eventuell operation bör behandlingen ha upphört minst 24 timmar före ingreppet. Ändra dock aldrig ajälv på den dos som föreskrivits.

  Om du har tagit för stor mängd av Viskén

  Om du fått i Dig för stor mängd läkemedel eller om t. ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  Tecken eller symtom på överdosering av Viskén kan vara:

  Onormalt långsam hjärtrytm, lågt blodtryck, lågt blodsocker, medvetslöshet ( pga att hjärtats förmåga att pumpa blodet minskar så pass mycket), oregelbunden hjärtrytm, hjärtsvikt, andningssvårigheter med hosta eller väsande andning, andfåddhet, kräkningar, kramper (anfall).

  Om du har glömt att ta Viskén

  Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett. Om du glömmer att ta en dos av Visken, ta den glömda dosen när du upptäcker det. Är det däremot nästan är dags för nästa dos, hoppa över den missade dosen och återgå till ditt vanliga doseringsschema.

  4. Eventuella biverkningar

  Ytterligare biverkningar hos barn och ungdomar

  Liksom alla läkemedel kan Viskén orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

  Biverkningarna kan förekomma inom olika frekvensintervall, som definieras enligt nedan:

  • Vanliga: uppträder hos 1 till 10 av 100 användare

  • Mindre vanliga: uppträder hos 1 till 10 av 1 000 användare

  • Sällsynta: uppträder hos 1 till 10 av 10 000 användare

  • Ingen känd frekvens: kan inte beräknas från tillgängliga data

  Vanliga: Trötthet, huvudvärk, mag- och tarmbesvär såsom illamående, kräkningar eller diarré, sömnstörningar, mardrömmar.

  Mindre vanliga: Köldkänsla i fingrar och tår, lågt blodtryck i stående ställning (yrsel, svartnar för ögonen), långsam hjärtverksamhet, överkänslighetsreaktioner från huden, andfåddhet, muskelkramper, nedstämdhet, darrningar.

  Sällsynta: Hjärtsvikt, minskat antal blodplättar (trombocytopeni), störningar i hjärtats retledningssystem, förvärrad psoriasis, kramp i luftrörens muskulatur (kan uppträda hos patienter med bronkialastma eller som haft astmatiska problem), hallucinationer, torra ögon.

  Ingen känd frekvens: Svettningar

  Liksom för andra läkemedel av denna typ (s k betablockerare) kan enstaka fall av yrsel och hypoglykemi (för låg blodsockerhalt) inträffa.

  Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

  5. Hur Viskén ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

  Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

  Används före utgångsdatum som anges på förpackningen.

  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  - Den aktiva substansen är pindolol 5 mg, 10 mg respektive 15 mg.

  - Övriga innehållsämnen är:

  Kolloidal kiseloxid, mikrokristallin cellulosa, pregelatiniserad stärkelse och magnesiumstearat

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Tabletter 5 mg: vitaktiga, runda, flata med fasad kant och skåra, märkta LB och Sandoz, 7 mm diameter.

  Tabletter 10 mg: vitaktiga, runda, flata med fasad kant och skåra, märkta OE och Sandoz, 8 mm diameter.

  Tabletter 15 mg: vitaktiga, runda, flata med fasad kant och skåra, märkta JU, 9 mm diameter.

  Tabletter 5 mg: tryckförpackning 100 st eller glasburk 200 st.

  Tabletter 10 mg: kalenderförpackning 98 st eller glasburk 200 st.

  Tabletter 15 mg: kalenderförpackning 98 st.

  Viskén 10 och 15 mg tabletter finns förpackade i kalenderförpackningar med angivelse av veckodagar.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Novartis Sverige AB

  Box 1150

  183 11 Täby

  Tel: 08-732 32 00


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2013-03-28


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.