Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Visipaque Injektionsvätska, lösning 320mgI/ml Plastflaska, 6x500ml

Snabbfakta
Verksamt ämne: Jodixanol Varunummer: 583708 Apotekets varuid: 24430
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Visipaque är och vad det används för

  Visipaque är ett ’kontrastmedel’ och är endast avsett för diagnostiskt bruk. Det används som ett hjälpmedel vid sjukdomsbestämning.

  Det ges före röntgenundersökning för att göra röntgenbilden tydligare.

  Din läkare kommer att tala om för dig vilken del av din kropp som ska undersökas.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Visipaque

  270 mg I/ml, 320 mg I/ml injektionsvätska, lösning
  jodixanol

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller sjuksköterska.

  - Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Visipaque är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du ges Visipaque
  3. Hur du ges Visipaque
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Visipaque ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Visipaque är och vad det används för

  Visipaque är ett ’kontrastmedel’ och är endast avsett för diagnostiskt bruk. Det används som ett hjälpmedel vid sjukdomsbestämning.


  Det ges före röntgenundersökning för att göra röntgenbilden tydligare.


  • Visipaque kan hjälpa din läkare att skilja mellan normalt och avvikande utseende och form på vissa organ i kroppen.

  • Visipaque används vid röntgenundersökningar i urinvägar, ryggmärg och blodkärl inklusive blodkärl i hjärtat.

  • Vissa patienter får detta läkemedel före eller under en bildtagning av huvud eller kropp med en så kallad ’datortomografi’ (även kallad CT-scan).

  • Visipaque används också för att undersöka matstrupen (oesofagus), mag- och tarmkanalen eller för att titta i kroppskaviteter (kroppens hålrum) såsom i lederna eller livmoder och äggstockar.


  Din läkare kommer att tala om för dig vilken del av din kropp som ska undersökas.

  2. Vad du behöver veta innan du ges Visipaque

  Använd inte Visipaque

  • Om du lider av svåra sköldkörtelproblem.

  • Om du är allergisk (överkänslig) mot jodixanol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (som anges i avsnitt 6).

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare innan du ges Visipaque om du har:

  • Tidigare fått en allergisk reaktion efter att ha fått ett annat ’kontrastmedel’.

  • Sköldkörtelproblem

  • Eller haft några allergier

  • Diabetes

  • Astma

  • Någon hjärnsjukdom eller tumörer

  • Allvarliga hjärtsjukdomar

  • Njurproblem eller både lever- och njurproblem

  • Sjukdomen ’myastenia gravis’; ett tillstånd som orsakar svår muskelsvaghet

  • ’Feokromocytom’ (konstant eller attacker av högt blodtryck pga. en sällsynt tumör i din binjure)

  • Varit beroende av alkohol eller läkemedel/droger

  • Epilepsi

  • Om du ska få sköldkörteln undersökt inom de närmaste veckorna

  • Om du ska lämna urin- eller blodprov samma dag


  Om du är osäker på om något av de ovannämda gäller dig, kontakta din läkare eller sköterska innan du ges Visipaque.

  Andra läkemedel och Visipaque

  Tala om för läkare om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


  Tala om för läkaren om du

  • Tar metformin mot diabetes

  • Om du behandlats med interleukin-2, t.ex. i samband med transplantation.


  Detta ska du göra för att vissa läkemedel kan påverka effekten av Visipaque.

  Graviditet och amning

  Tala om för din läkare om du är gravid, om du tror att du kan vara gravid eller om du försöker att bli gravid. Undersökningen kommer endast att genomföras om din läkare bedömmer nyttan vara större än risken.


  Amning kan fortsätta som vanligt efter undersökning med Visipaque.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Du bör inte köra bil eller använda maskiner 24 timmar efter en hjärnundersökning (intratekal användning av Visipaque). Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  3. Hur du ges Visipaque


  Visipaque kommer alltid att ges till dig av en speciellt utbildad och kvalificerad sjukvårdspersonal.


  • Visipaque kommer att ges på sjukhus eller klinik.

  • Din läkare kommer att berätta det du behöver veta för säker användning.


  Rekommenderad dos är:

  Visipaque injiceras i ett blodkärl före eller under röntgenundersökning eller du kan bli ombedd att dricka det. De injicerade mängderna varierar beroende på typ av undersökning, användartekniken och din ålder samt vikt.


  Efter du fått Visipaque

  Ombeds du att:

  Dricka rikligt med vätska för att underlätta läkemedlets utsöndring ur kroppen.

  Stanna kvar på avdelningen där du gjort din röntgenundersökning i minst 30 minuter och på kliniken eller sjukhuset i en timme.

  Om du får biverkningar under denna tid ska du omedelbart kontakta din läkare (se avsnitt 4 ”Eventuella biverkningar”). Detta råd gäller alla patienter som fått Visipaque.


  Om du är osäker på något av det ovannämnda fråga din läkare.


  Visipaque kan ges på många olika sätt, en beskrivning på de vanligaste användningssätten finner du nedan:


  Injektion i artär eller ven

  Visipaque injiceras oftast i en ven i arm eller ben. Ibland ges det via en tunn plastslang (kateter), insatt i en artär vanligen i armen eller ljumsken.


  Injektion i ryggmärgen

  Visipaque injiceras i området runt ryggmärgen för att se ryggmärgskanalen. Därefter ombeds du att följa nedanstående råd:

  • Att vila huvud och kropp i upprätt läge under en timme eller sex timmar om du vilar i säng, och

  • Att gå försiktigt och att undvika böja dig ner i sex timmar, och

  • Att inte vara helt ensam under de första 24 timmarna efter att du fått Visipaque, om du är en öppenvårdspatient och haft krampanfall någon gång.

  Ovanstående råd gäller endast om du fått Visipaque injicerat i ryggrad. Om du är osäker vänd dig till din läkare.


  Användning i kroppskaviteter (kroppens hålrum) eller leder

  Kroppskaviteter är t.ex livmoder, blodkärl och blåsa. Hur och var Visipaqe ges varierar.


  Oral användning som dryck

  Vid undersökning av matstrupen, magsäcken/magen eller tunntarmen, ges Visipaque som dryck som kan utspädas med vatten.

  Om du fått för stor mängd av Visipaque

  Eftersom du kommer att få Visipaque av utbildad sjukvårdspersonal är överdosering osannolik.

  4. Eventuella biverkningar


  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Allergiska reaktioner

  Om du får en allergisk reaktion när du undersöks på sjukhuset ska du omedelbart tala om det för din läkare eller sköterska. Tecken på allergisk reaktion kan vara:

  • Väsande andning, svårigheter att andas, tryck eller smärta i bröstet

  • Hudutslag, knölar, kliande ställen, blåsor på hud och i mun eller andra allergiska symtom

  • Svullnad i ansikte

  • Yrsel eller svimning (orsakat av lågt blodtryck)

  Ovanstående reaktioner kan uppträda flera timmar eller dagar efter Visipaque givits.

  Om det sker efter du lämnat sjukhuset ska du vända dig direkt till närmaste akutmottagning.


  Andra önskade effekter som du kan få listas nedan. Dessa beror på hur eller varför du fick Visipaque.


  Efter en injektion i artär eller ven

  Mindre vanliga (färre än 1 av 100 personer får biverkningen):

  Allergisk reaktion även känd som överkänslighetsreaktion, se avsnittet ”Allergiska reaktioner” som beskriver symtom.

  • Huvudvärk, illamående, kräkningar, värmekänsla

  Sällsynta (färre än 1 av 1000 personer får biverkningen):

  • Yrsel, oregelbundna hjärtslag, lågt blodtryck, hjärtinfarkt

  • Hosta, frossa, feber

  • Smärta

  Mycket sällsynta (färre än 1 av 10 000 personer får biverkningen):

  • Rubbningar i syn eller hörsel

  • Högt blodtryck

  • Andningssvårigheter, köldkänsla

  • Magbesvär, buksmärta

  • Njurproblem

  • Hjärtstillestånd

  • Kortvarig minnesförlust

  Okänd frekvens:

  • Allergisk reaktion, allergisk chock som leder till chock och kollaps, se avsnittet ”Allergiska reaktioner” som beskriver symtom.

  • Förvirring, svimning, övergående svårighet att röra på sig, kramper

  • Bröstsmärta, blodproppar (trombos), smärta och svullnad i ven

  • Allvarliga andningsvårigheter (på grund av vätska i lungorna)

  • Smärta i leder, svullnad och ömhet (smärta) i salivkörtlar

  • Smärta och lokala reaktioner vid injektionsstället

  • Hjärt- och cirkulationsstillestånd

  • Kortvariga störningar i hjärnfunktionen (encefalopati) inklusive hallucinationer


  Efter en injektion i ryggraden

  Mindre vanliga (färre än 1 av 100 personer får biverkningen):

  • Huvudvärk (kan vara svår och vara i timmar)

  • Kräkningar

  Okänd frekvens:

  • Yrsel

  • Illamående

  • Smärta vid injektionsstället

  • Allergisk reaktion, se avsnittet ”Allergiska reaktioner” som beskriver symtom.

  • Kortvariga störningar i hjärnfunktionen (encefalopati) inklusive förvirring, minnesförlust och hallucinationer


  Efter användning i kroppskaviteter (såsom livmoder och blåsa)

  Mycket vanliga (fler än 1 av 10 personer får biverkningen):

  • Smärta kring magområdet

  • Vaginal blödning

  Vanliga (färre än 1 av 10 personer får biverkningen):

  • Huvudvärk, sjukdomskänsla (illamående), höjning av kroppstemperatur

  Okänd frekvens:

  • Kräkningar

  • Allergisk reaktion, se avsnittet ”Allergiska reaktioner” som beskriver symtom.


  Efter injektion i leder

  Vanliga (färre än 1 av 10 personer får biverkningen):

  • Smärta vid injektionstället

  Okänd frekvens:

  • Allergisk reaktion, se avsnittet ”Allergiska reaktioner” som beskriver symtom.


  Efter oral användning som dryck

  Vanliga (färre än 1 av 10 personer får biverkningen):

  • Diarré, sjukdomskänsla (illamående)

  • Smärta kring magområdet

  Mindre vanliga (färre än 1 av 100 personer får biverkningen):

  • Kräkningar

  Okänd frekvens:

  • Allergisk reaktion, se avsnittet ”Allergiska reaktioner” som beskriver symtom.


  Om någon av dessa biverkningar bli allvarlig eller om du upplever att du har andra än ovannämnda biverkningar ska du tala om det för din läkare.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare eller, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


  Läkemedelsverket

  Box 26

  751 03 Uppsala

  www.lakemedelsverket.se


  5. Hur Visipaque ska förvaras

  Används före utgångsdatum som anges på etiketten efter förkortning som används för utgångsdatum, EXP.


  Visipaque får ej frysas. Förvaras i ytterkartongen. Ljuskänsligt.


  Kan uppvärmas och förvaras i värmeskåp vid 37°C upp till en månad före användning.


  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  Den aktiva substansen är jodixanol. Övriga innehållsämnen är trometamol, natriumklorid, kalciumkloriddihydrat, vattenfri natrium-kalciumedetat, saltsyra (pH-reglering) och vatten för injektionsvätskor.


  Visipaque 270 mg I/ml innehåller 550 mg jodixanol per ml (motsvarande 270 mg jod per ml).

  Visipaque 320 mg I/ml innehåller 652 mg jodixanol per ml (motsvarande 320 mg jod per ml).

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Visipaque är en injektionslösning. Produkten är en klar, färglös till svagt gul vattenlösning.

  Visipaque tillhandahålls som:


  270 mg I/ml injektionsvätska

  Glasflaska:10x20 ml, 10x50 ml, 10x75 ml, 10x100 ml, 6x200 ml och 6x500 ml

  Polypropylenflaska med USB:10x50 ml, 10x75 ml, 10x100 ml, 10x150 ml, 10x175 ml, 10x200 ml och 6x500 ml.


  320 mg I/ml injektionsvätska

  Glasflaska: 10x20 ml, 10x50 ml, 10x100ml, 6x200 ml och 6x500 ml

  Polypropylenflaska med USB: 10x50 ml, 10x75 ml, 10x100 ml, 10x150 ml,10x175 ml, 10x200 ml och 6x500 ml.


  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekarna att marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning:

  GE Healthcare AS

  Nycoveien 1-2

  Box 4220 Nydalen

  NO-0401 Oslo

  Norge


  Tillverkare:

  GE Healthcare AS

  Nycoveien 1-2

  Box 4220 Nydalen

  NO-0401 Oslo

  Norge


  eller

  GE Healthcare Ireland

  IDA Business Park

  Carrigtohill

  Co. Cork

  Irland


  Lokal företrädare:

  GE Healthcare AB

  Vendevägen 89

  FE 366

  182 82 Stockholm

  Sverige


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2013-10-09


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.