Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Verminator Oral emulsion 100mg/g Påse, 5x100g

Snabbfakta
Verksamt ämne: Flubendazol Varunummer: 407771 Apotekets varuid: 17333
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  Användningsområde

  Höns (värphöns, avelsdjur och unghöns)

  Behandling av parasitinfestation orsakad av:

  - Ascaridia galli (adulta stadier)

  - Heterakis gallinarum (adulta stadier)

  - Capillaria spp. (adulta stadier)

  Svin:

  Behandling av infektioner orsakade av adulta och i tarmen levande larvstadier av Ascaris suum hos smågrisar, slaktsvin och dräktiga suggor.

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

  Innehavare av godkännande för försäljning:

  Elanco Animal Health A/S

  Lyskær 3E, 2 t.v.

  2730 Herlev, Danmark


  Tillverkare:

  SANICO N.V.

  Veedijk 59

  B-2300 Turnhout, Belgien

  2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

  Verminator 100 mg/goralemulsion för svin och höns. flubendazol

  3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

  Verminator 100 mg/g är en vit, homogen, trögflytande vätska innehållande flubendazol 100 mg/g (aktivt innehållsämne). Övriga innehållsämnen är: butylhydroxitoluen (E321) 0,2 mg/g, propylparahydroxibensoat (E216) 4,0 mg/g, metylparahydroxibensoat (E218) 4,0 mg/g, propylenglykol (E1520) 50,0 mg/g

  4. ANVÄNDNINGSOMRÅDE

  Höns (värphöns, avelsdjur och unghöns)

  Behandling av parasitinfestation orsakad av:

  - Ascaridia galli (adulta stadier)

  - Heterakis gallinarum (adulta stadier)

  - Capillaria spp. (adulta stadier)


  Svin:

  Behandling av infektioner orsakade av adulta och i tarmen levande larvstadier av Ascaris suum hos smågrisar, slaktsvin och dräktiga suggor.

  5. KONTRAINDIKATIONER

  Skall inte användas vid överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne.

  6. BIVERKNINGAR

  Inga oönskade effekter har noterats efter administrering av den rekommenderade dosen på svin eller höns.

  Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.

  7. DJURSLAG

  Svin (smågrisar, slaktsvin och dräktiga suggor) och höns (värphönor, avelsdjur och unghöns).

  8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

  Höns (värphöns, avelsdjur och unghöns):

  1,43 mg flubendazol per kg kroppsvikt dagligen via oraladministrering under 7 dagar, dvs 1 g av produkten per 70 kg kroppsvikt dagligen i 7 dagar.


  Svin:

  Behandling av adulta och i tarmen levande larvstadier av Ascaris suum hos smågris, slaktsvin och dräktiga suggor

  a) 1 mg flubendazol (= 10 mg av produkten) per kg kroppsvikt dagligen via oraladministrering under 5 dagar, dvs 1 g av produkten per 100 kg kroppsvikt dagligen i 5 dagar.


  Behandling av adulta stadier av Ascaris suum hos smågrisar och slaktsvin

  b) 2,5 mg flubendazol (= 25 mg av produkten) per kg kroppsvikt dagligen via oraladministrering under 2 dagar, dvs 2,5 g av produkten per 100 kg kroppsvikt dagligen i 2 dagar.


  För att förebygga under- eller överdosering bör grisarna grupperas efter vikt innan behandlingen, detta underlättar en korrekt dosering.


  Kalkylera korrekt dosering enligt följande formel:


  ... mg [av produkten] per kg kroppsvikt/dag

  x

  Genomsnittlig kroppsvikt (kg) hos de behandlade djuren

  =

  ... mg [av produkten] per liter dricksvatten

  genomsnittlig mängd dricksvatten (liter/djur) som konsumeras på 4 tim

  9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

  Administrering via dricksvattnet:

  1) Den erfordrade volymen av produkten står i relation till den beräknade kroppsvikten hos det totala antalet djur (se tabell nedan ungefärliga mängder).


  7 dagars behandling av höns

  Total vikt av hönsen

  Total mängd läkemedel per dag (g/dag)

  Total mängd läkemedel per behandling (g/7 dagar)

  1 400 kg

  7 000 kg

  35 000 kg

  20 g

  100 g

  500 g

  7 x 20 g

  7 x 100g

  7 x 500 g


  5 dagars behandling av svin

  Total vikt av svin

  Total mängd läkemedel per dag (g/dag)

  Total mängd läkemedel per behandling (g/5 dagar)

  2 000 kg

  10 000 kg

  50 000 kg

  20 g

  100 g

  500 g

  5 x 20 g

  5 x 100g

  5 x 500 g


  2 dagars behandling av svin

  Total vikt på svin

  Total mängd läkemedel per dag (g/dag)

  Total mängd läkemedel per behandling (g/2 dagar)

  2 000 kg

  10 000 kg

  50 000 kg

  50 g

  250 g

  1250 g

  2 x 50 g

  2 x 250g

  2 x 1250 g


  2) Varje dag förbereds en lösning innehållande den dagliga erfordrade dosen av produkten tillsammans med 10-100 gånger dess vikt i vatten beroende på distributionssystemet. Till exempel: för 500 g av produkten, kan blandas i 5 till 50 liter vatten.

  3) Krama dospåsen försiktigt innan användning och töm sedan innehållet i tanken.

  4) Rör om lösningen kraftigt för hand (visp) i minst 3 minuter för att uppnå en vit mjölkaktig homogenblandning.

  5) Denna förblandning måste sedan distribueras via det vanliga vattensystemet:


  Tank: tillsätt förblandningen till den volym vatten som normalt sett konsumeras av djuren under en period av 4 timmar, homogenisera innehållet i behållaren/tanken minst en gång varje halvtimme med en elektrisk mixer eller för hand.

  Doseringspumpar: justera hastigheten på pumpens flöde för att distribuera lösningen under en period av upp till 4 timmar. Homogenisera lösningen varje halvtimme med en automatisk mixer eller för hand.


  För att se till att korrekt dos administreras måste ett ansenligt flöde finnas i dricksvattensystemet och omrörning av lösningen i blandningssystemet (behållare eller doseringspump) är nödvändig under pågående behandling. Administrering av produkten under en period av upp till 4 timmar vid varje behandlingsdag, vid tidpunkter när vattenkonsumtionen kan förväntas vara som högst, förhindrar utfällning av flubendazol i dricksvattensystemet och möjliggör tvättning av detta inom 24 timmar efter att läkemedelsadministrering är avslutad.


  6) Se till att vattensystemet rengörs innan och efter behandlingsperioden.

  7) Se till att alla djuren i gruppen får i sig tillräckligt med vatten med produkten. Stäng av dricksvattnet under en period av 2 timmar innan behandling påbörjas för att stimulera törst.

  Behandlingen skall alltid distribueras när vattenkonsumtionen är som högst hos djuren.

  10. KARENSTID

  Kött och slaktbiprodukter:

  fjäderfä: 4 dagar.

  svin: 4 dagar.

  Ägg:

  noll dagar.

  11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

  Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

  Inga särskilda förvaringsanvisningar.

  Hållbarhet efter spädning eller beredning enligt anvisning: 1 dag


  Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på kartongen

  12. SÄRSKILDA VARNINGAR

  Särskilda varningar för varje djurslag

  Hos båda djurslagen:

  Försiktighet bör vidtas för att undvika följande, eftersom det ökar risken för resistensutveckling och kan i slutänden leda till ineffektiv behandling:

  • Alltför frekvent och upprepad behandling med antihelmintika från samma klass under en längre tid.

  • Underdosering, vilket kan bero på underskattning av kroppsvikt, feladministrering av produkten eller bristande kalibrering av eventuell doseringsapparatur.

  Misstänkta kliniska fall av antihelmintikaresistens ska utredas vidar med lämpliga tester (t ex Faecal Egg Count Reduction Test). Om testresultatet tydligt visar på resistens mot ett visst antihelmintikum, skall ett antihelmintikum av en annan farmakologisk klass och med annan verkningsmekanism istället användas.


  Särskilda försiktighetsåtgärder vid användning

  Utvecklingsstörningar på fjädrarna kan inte helt uteslutas efter administrering av flubendazol. Hos höns kan optimalt resultat endast uppnås om strikta regler för hygien följs vid underhåll av burarna.


  Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur

  Direkt kontakt med produkten skall undvikas. Använd handskar när produkten hanteras. Tvätta händerna efter användning.

  Personer med känd överkänslighet mot flubendazol bör undvika kontakt med den veterinärmedicinska produkten.

  Vid händelse av kontakt med ögon, skölj noga med vatten och om bindhinnan/orna förblir röda, uppsök läkarvård.


  Övrigt

  När produkten används på frigående höns eller svin skall djuren hållas inomhus under behandlingsperioden och 1 dag efter behandlingen av miljöhänsyn.


  Överdosering

  Hos höns har inga oönskade effekter observerats efter administrering av upp till

  4 gånger den rekommenderade dosen under en period av 14 dagar. Även vid doser av 4 gånger den rekommenderade dosen förändrades inte äggens kvalité. Endast en reducering på äggens vikt och en något minskad äggproduktion kan observeras vid doser av 2 gånger den rekommenderade dosen eller högre. Vikten på äggen återgår till det normala när behandlingen avslutas.


  Hos svin har inga oönskade effekter observerats efter administrering av den högsta dosen: 5 x 2,5 mg per kg kroppsvikt under 3 x 2 på varandra följande dagar (eller 12,5 mg under 6 på varandra följande dagar). I händelse av massiv överdosering kan lätt övergående diarré uppstå vid andra behandlingsdagen och möjligtvis hålla i sig i 7-12 dagar utan att påverka beteendet eller produktionen hos djuren.


  Användning under dräktighet och laktation

  Säkerheten hos denna produkt har visats hos äggläggande hönor. Produkten kan ges till dessa djur.

  Vid doseringen 1 mg flubendazol per kg kroppsvikt dagligen i 5 dagar kan produkten användas till dräktiga suggor.

  Säkerheten vid användning av produkten vid doseringen 2,5 mg flubendazol per kg kroppsvikt i 2 dagar är inte undersökt. Denna dosering ska därför inte användas till dräktiga suggor.

  Säkerheten vid användning av produkten till digivande suggor är inte undersökt. Användning av preparatet under digivning bör ske i enlighet med den ansvarige veterinärens nytta/riskbedömning.

  13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

  Fråga veterinären hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

  2014-10-03

  15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


  För information:

  Orion Pharma Animal Health

  Box 520, 192 05 Sollentuna

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.