Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Verapamil Mylan Tablett 80mg Burk, 100tabletter

Snabbfakta
Verksamt ämne: Verapamil Varunummer: 135319 Apotekets varuid: 6595
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. VAD VERAPAMIL MYLAN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

  Verapamil Mylan sänker blodtrycket genom att vidga vissa blodkärl så att kärlmotståndet minskar. Verapamil Mylan ökar även blodflödet i hjärtats kranskärl och motverkar därmed kärlkramp (angina pectoris). Verapamil Mylan används vid högt blodtryck och kärlkramp och som förebyggande behandling efter den akuta fasen av en hjärtinfarkt för att minska risken att en ny hjärtinfarkt uppkommer. Verapamil Mylan används även vid oregelbunden hjärtverksamhet.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

  Verapamil Mylan

  40 mg, 80 mg och 120 mg filmdragerade tabletter
  verapamil

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  • Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. VAD VERAPAMIL MYLAN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
  2. VAD DU BEHÖVER VETA INAN DU TAR VERAPAMIL MYLAN
  3. HUR DU TAR VERAPAMIL MYLAN
  4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
  5. HUR VERAPAMIL MYLAN SKA FÖRVARAS
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. VAD VERAPAMIL MYLAN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

  Verapamil Mylan sänker blodtrycket genom att vidga vissa blodkärl så att kärlmotståndet minskar. Verapamil Mylan ökar även blodflödet i hjärtats kranskärl och motverkar därmed kärlkramp (angina pectoris). Verapamil Mylan används vid högt blodtryck och kärlkramp och som förebyggande behandling efter den akuta fasen av en hjärtinfarkt för att minska risken att en ny hjärtinfarkt uppkommer. Verapamil Mylan används även vid oregelbunden hjärtverksamhet.

  2. VAD DU BEHÖVER VETA INAN DU TAR VERAPAMIL MYLAN

  Ta inte Verapamil Mylan

  • om du är allergisk (överkänslig) mot verapamilhydroklorid eller mot något av övriga innehållsämnen i Verapamil Mylan.

  • vid vissa allvarliga hjärtsjukdomar såsom hjärtsvikt eller hjärtblock (störningar i hjärtats retledningssystem),

  • akut hjärtinfarkt med komplikation

  • vid förmaksflimmer/fladder med oregelbunden hjärtverksamhet (WPW).

  • i samband med överdosering av läkemedel innehållande digitalis.

  • om du redan använder ett läkemedel som innehåller ivabradin för behandling av vissa hjärtsjukdomar.

  Verapamil Mylan ska inte heller användas som förebyggande behandling efter hjärtinfarkt om du har mycket låg puls, om du samtidigt tar vissa läkemedel mot högt blodtryck (betablockerare) eller om du får verapamil intravenöst.

  Varningar och försiktighet

  De som har följande sjukdomar bör rådgöra med läkare innan behandling med Verapamil Mylan påbörjas

  • lågt blodtryck

  • långsam hjärtfrekvens (puls)

  • förträngning i stora kroppspulsådern

  • rubbningar i saltbalansen (framför allt minskad kaliumhalt i blodet)

  • dålig vänsterkammarfunktion

  • nedsatt leverfunktion

  • nedsatt njurfunktion

  • hjärtblock (störningar i hjärtats retledningssystem)

  • neuromuskulära sjukdomar (nervsjukdomar med muskelpåverkan, t ex muskelsvaghet).

  Sluta att ta Verapamil Mylan och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom (angioödem):

  • svullnad av ansikte, tunga eller svalg

  • svårigheter att svälja

  • nässelutslag och andningssvårigheter.

  Andra läkemedel och Verapamil Mylan

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria läkemedel, naturläkemedel eller andra naturprodukter.


  Verapamil Mylan kan påverka eller påverkas av behandling med bland annat vissa läkemedel mot:

  • blodproppar (dabigatran – ett läkemedel som används för att förhindra att blodproppar bildas)

  • astma (teofyllin)

  • cancer (paklitaxel, doxorubicin)

  • epilepsi (fenotyin, fenobarbital, karbamazepin)

  • hjärtsjukdomar (t ex beta-receptorblockerande medel, diuretika och digitoxin)

  • höga blodfetter (så kallade statiner t ex simvastatin, atorvastatin, lovastatin)

  • infektioner (rifampicin, klaritromycin, erytromycin, telitromycin)

  • magbesvär (cimetidin)

  • manodepressiv sjukdom (litium)

  • oregelbunden hjärtrytm (digoxin, kinidin)

  • värk (acetylsalicylsyra)

  • ångest (buspiron)

  • avstötning efter transplantation (ciklosporin)

  • sövning inför operation (inhalationsanestetika, midazolam, neuromuskulära blockerare)

  • gikt (kolkicin, sulfinpyrazin)

  • naturläkemedlet Johannesört


  Det är därför behandlande läkare behöver känna till sådan samtidig medicinering.

  Verapamil Mylan med mat och dryck

  Grapefruktjuice kan öka effekten av Verapamil Mylan. Hos vissa patienter påverkar Verapamil Mylan effekten av alkohol.

  Graviditet och amning

  Risk finns att fostret påverkas. Rådgör därför alltid med läkare före användning av Verapamil Mylan under graviditet.

  Verapamil Mylan går över i modersmjölk. Man bör inte amma under behandling med Verapamil Mylan.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Hos vissa personer kan förmågan att framföra fordon eller att använda maskiner påverkas vid behandling med Verapamil Mylan.

  Verapamil Mylan innehåller laktos

  Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


  3. HUR DU TAR VERAPAMIL MYLAN

  Använd alltid Verapamil Mylan enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Dosen ska bestämmas av läkare, som avpassar den individuellt för dig.

  Rekommenderad dos för vuxna är 240-480 mg per dag fördelat på 2-4 doseringstillfällen.


  Användning för barn och ungdomar

  Verapamil Mylan: 4-10 mg/kg/dag fördelat på 2-3 doser för spädbarn. För större barn bör en lägre dos, 3-6 mg/kg/dag ges.

  Om du har tagit för stor mängd av Verapamil Mylan

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  Om du har glömt att ta Verapamil Mylan

  Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

  Om du slutar att använda Verapamil Mylan

  Rådfråga alltid läkare innan du slutar ta Verapamil Mylan.

  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

  Liksom alla läkemedel kan Verapamil Mylan orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare)

  Förstoppning. Långsam puls. Hjärtsvikt eller försämring av hjärtsvikt, lågt blodtryck. Huvudvärk, yrsel, trötthet. Svullna vrister. Klåda, nässelfeber.


  Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare)

  Värmekänsla och rodnad i ansiktet, smärta i bröstet, ökad puls. Påverkan på hjärtrytmen. Förändring av vissa levervärden. Nedsatt sexuell förmåga. Aptitlöshet. Hudutslag, myrkrypningar eller domningar. Illamående, diarré, magsmärtor, muskelkramp, skakningar, förvirring, sömnrubbningar, täta urineringsbehov.


  Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare)

  Överkänslighetsreaktioner. Allvarliga störningar i hjärtats rytm, hjärtklappning, svimningsanfall. Hormonförändringar (förhöjda prolaktinnivåer). Rinnande bröst. Kräkningar. Dimsyn.


  Mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 10 000 användare)

  Svindel. Förstoring av bröstkörtlarna hos män. Svullnader i tandköttet. Blockerad tarmpassage (tarmvred). Ljuskänslighet som ger allergiska reaktioner. Hudrodnad och små blödningar i huden på grund av inflammation i blodkärlen. Hud- och slemhinneförändringar (ibland allvarliga). Svullnad av ansikte, läppar, tunga eller svalg, ibland med andnöd eller sväljsvårigheter (så kallat angioödem se avsnitt Varningar och försiktighet). Muskelsmärta, ledvärk.


  Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare)

  Tinnitus (öronsusning, öronringning). Håravfall. Rörelsestörningar som skakningar, ofrivilliga rörelser, muskelstelhet, inre oro och oförmåga att vara stilla (extrapyramidalt syndrom).


  Endast i sällsynta fall behöver behandlingen avbrytas på grund av biverkningar. Förstoppning förekommer oftast i början av behandlingen och kan motverkas med fiberrik kost eller ett milt laxativ (kontakta din läkare för rådgivning).


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. HUR VERAPAMIL MYLAN SKA FÖRVARAS

  Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på etiketten och kartongen efter Utg. dat.. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  - Den aktiva substansen är verapamilhydroklorid 40 mg, 80 mg respektive 120 mg per tablett.

  - Övriga innehållsämnen är vattenfri laktos 31 mg, 80 respektive 120 mg, mikrokristallin cellulosa, natriumstärkelseglykolat, stärkelse pregelatiniserad, talk, magnesiumstearat, hypromellos, karnubavax, dietylftalat, makrogol och färgämne titaniumdioxid (E 171).


  Tabletten innehåller laktos. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  40 mg, bikonvexa, vita, diameter 7 mm märkta VL/40 och G.

  80 mg, bikonvexa, vita, diameter 10 mm märkta VL/80 och G

  120 mg, bikonvexa, vita diameter 11 mm märkta VL/120 och G


  Tabletter 40 mg: 100 st (plastburk), 250 st (plastburk), 100 x1 (endosförpackning)

  Tabletter 80 mg: 100 st (plastburk), 250 st (plastburk), 100 (endosförpackning)

  Tabletter 120 mg: 100 st (plastburk), 100x1(endosförpackning)

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Innehavare av godkännande för försäljning/Information lämnas av:

  Mylan AB Box 23033, 104 35 Stockholm


  Tillverkare: Gerard Laboratories, Dublin, Irland.


  Denna bipacksedel godkändes senast den

  2016-06-15

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.