Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Ventoline® Diskus® Inhalationspulver, avdelad dos 0,2mg/dos Inhalator, 3x60doser

Snabbfakta
Verksamt ämne: Salbutamol Varunummer: 141549 Apotekets varuid: 18103
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Ventoline Diskus är och vad det används för

  Ventoline Diskus är ett luftrörsvidgande läkemedel som gör det lättare att andas.

  Ventoline Diskus används för symtomlindring vid:

  Ventoline Diskus ska användas för att lindra akuta besvär.

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Ventoline Diskus

  0,2 mg/dos inhalationspulver, avdeladdos
  salbutamol
  laktos

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.


  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Ventoline Diskus är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Ventoline Diskus
  3. Hur du använder Ventoline Diskus
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Ventoline Diskus ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Ventoline Diskus är och vad det används för

  Ventoline Diskus är ett luftrörsvidgande läkemedel som gör det lättare att andas.

  Ventoline Diskus används för symtomlindring vid:

  • astma

  • kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL).


  Ventoline Diskus ska användas för att lindra akuta besvär.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Ventoline Diskus

  Ta inte Ventoline Diskus:

  • om du är allergisk mot salbutamol eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Ventoline Diskus.


  Före behandling med Ventoline Diskus påbörjas, rådgör med läkare om du har någon av följande sjukdomar:

  • hjärt-kärlsjukdom

  • kärlkramp

  • ökad sköldkörtelfunktion (hypertyreos)

  • tillstånd med minskad kaliumhalt i blodet

  • diabetes (sockersjuka).


  Om astmabesvären tilltar eller om effekten av Ventoline Diskus försämras, t.ex. om en tidigare effektiv dos inte ger symtomlindring i minst 3 timmar ska man omedelbart kontakta läkare. Upprepade inhalationer som inte ger effekt vid svåra astmaanfall kan betyda att annan behandling behövs.


  Sluta att ta Ventoline och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom (angioödem):

  • svullnad av ansikte, tunga eller svalg

  • svårigheter att svälja

  • nässelutslag och andningssvårigheter

  Andra läkemedel och Ventoline Diskus

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


  Effekten av behandlingen kan påverkas om Ventoline Diskus och vissa andra läkemedel tas samtidigt. Rådgör därför med läkare före annan samtidig medicinering. Vissa blodtryckssänkande läkemedel (beta-blockerare) kan upphäva effekten av Ventoline Diskus.

  Graviditet och amning

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


  Inga ogynnsamma effekter på fostret har påvisats vid användning av Ventoline Diskus under graviditeten.


  Det är okänt om salbutamol passerar över i modersmjölk. Rådgör därför med läkare före användning under amning.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Ventoline Diskus innehåller laktos

  Ventoline Diskus innehåller laktos i upp till 12,5 mg/dos. Denna mängd orsakar normalt inga problem för laktosintoleranta personer.


  3. Hur du använder Ventoline Diskus

  Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Dosen bestäms av läkaren, som avpassar den individuellt för dig.


  Vuxna och barn i åldern 12 år och äldre

  Vanlig dos är 1 inhalation vid behov. Se Bruksanvisning för mer information.


  Barn (4-11 år)

  Vanlig dos för lindring av akut kramp i luftrören är 1 inhalation vid behov. Den totala

  användningen får inte överskrida 4 inhalationer dagligen.


  Vanlig dos vid kronisk behandling av astma är 1 inhalation fyra gånger dagligen.

  Om du har tagit för stor mängd av Ventoline Diskus

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


  Vid överdosering kan du få hjärtklappning, darrningar och huvudvärk.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. Eventuella biverkningar


  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Biverkningar indelas i följande kategorier:

  mycket vanliga (förekommer hos fler än 1 person av 10)

  vanliga (förekommer hos fler än 1 person av 100)

  mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 person av 100)

  sällsynta (förekommer hos färre än 1 person av 1000)

  mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 person av 10 000)


  Vanliga: Darrningar. Ökad hjärtfrekvens. Huvudvärk. Muskelkramp.


  Mindre vanliga: Hjärtklappning. Irritation i munhåla och svalg.


  Sällsynta: Minskad kaliumhalt i blodet. Utvidgning av ytliga blodkärl som kan ge rodnad och värmekänsla i huden.


  Mycket sällsynta: Överkänslighetsreaktioner, t ex klåda och hudutslag (nässelfeber) svullnad i ansikte, tunga och/eller svalg (s k angioödem), kramp i luftrören, blodtrycksfall. Överaktivitet och sömnstörningar. Oregelbunden hjärtrytm. Bröstsmärta (tecken på kärlkramp).*


  * Om bröstsmärta (tecken på kärlkramp) skulle inträffa bör du tala med din läkare så snart som möjligt. Avbryt dock inte behandlingen på egen hand.


  Inhalationsbehandling kan genom ej klarlagda mekanismer ge upphov till kramp i luftrören.


  Darrningar och hjärtklappning kan förekomma, speciellt i början av behandlingen. Dessa brukar försvinna efter en viss tids användning.  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Ventoline Diskus ska förvaras


  • Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

  • Förvaras vid högst 30°C.

  • Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  Eftersom läkemedelsrester kan finnas kvar i de tomma förpackningarna bör man inte kasta dessa i soporna utan även de tomma förpackningarna bör återlämnas till apotek.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  Den aktiva substansen i Ventoline Diskus är salbutamol. Varje dos innehåller 0,2 mg salbutamol (som salbutamolsulfat) och laktosmonohydrat 12,5 mg.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Ventoline Diskus är en formgjuten blå plastinhalator, i vilken inhalationspulvret ligger förpackat i avdelade blisterdoser i en folieremsa.


  Ventoline Diskus är förpackad i kartonger i förpackningsstorlekarna 1x60 doser eller 3×60 doser.

  Innehavare av godkännande för försäljning

  GlaxoSmithKline AB, Box 516, 169 29 Solna

  Tel: 08-638 93 00

  E-post: info.produkt@gsk.com


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2015-03-19


  Bruksanvisning

  Läs noggrant igenom bruksanvisningen, innan du använder Ventoline Diskus.


  STÄNGD

  ventoline_1a

  Inhalatorn öppnas i den här riktningen

  Ytterhölje


  Tumgrepp (för att öppna och stänga inhalatorn)

  ÖPPEN

  ventoline_2

  Ytterhölje

  Munstycke

  Frammatningsspak

  Tumgrepp

  Dosräknare

  Full 60

  Tom 0

  Dosräknaren anger hur många doser som finns kvar. Siffrorna 5 till 0 är markerade med RÖTT, för att varna när inhalatorn snart är tom.  1. ÖPPNA

  Fatta tag om inhalatorn som

  på bilden och för tumgreppet i pilens riktning så långt det går.

  ventoline_3

  2. MATA FRAM

  Håll inhalatorn med munstycket mot dig.

  För frammatningsspaken från dig, så långt det går - tills ett klick hörs.

  Ventoline Diskus är nu klar att användas.

  ventoline_4

  3. INHALERA

  • Gör en normal utandning.
   OBS! Andas aldrig ut genom inhalatorn.

  • För därefter inhalatorn till munnen och slut läpparna om munstycket. Andas in djupt genom munnen

  • Tag bort inhalatorn

  • Håll andan 5-10 sekunder

  • Andas ut

  ventoline_5

  4. STÄNG

  Du stänger inhalatorn genom att

  föra tumgreppet mot dig så långt

  det går.

  Ett klicks hörs när inhalatorn stängs.

  Frammatningsspaken har nu automatiskt återgått till sitt ursprungsläge.

  Inhalatorn är klar att användas på nytt.

  ventoline_6

  KOM IHÅG

  Förvara inhalatorn vid högst 30°C.


  Förvara inhalatorn stängd.


  Andas aldrig ut genom inhalatorn.


  Rör endast frammatningsspaken, när du ska inhalera

  Behöver ej rengöras

  Överskrid ej ordinerad dosering

  Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.