Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Ventavis® Lösning för nebulisator 10mikrogram/ml Glasampull, 1ml x 168st

Snabbfakta
Verksamt ämne: Iloprost Varunummer: 131014 Apotekets varuid: 34800
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Ventavis är och vad det används för

  Vad Ventavis är

  Den aktiva substansen i Ventavis är iloprost. Den efterliknar en naturlig substans i blodet som kallas prostacyklin. Ventavis förhindrar att blodkärl täpps till eller förträngs, och ökar på så sätt blodflödet genom kärlen.

  Vad Ventavis används för

  Ventavis används för att behandla måttligt svåra fall av primär pulmonell hypertension (PPH) hos vuxna patienter. PPH är en kategori av pulmonell hypertension där orsaken till det höga blodtrycket är okänt. Det är ett tillstånd där blodtrycket är för högt i blodkärlen mellan hjärtat och lungorna. Ventavis används för att förbättra den fysiska prestationsförmågan (förmågan att utföra fysisk aktivitet) och symtom.

  Hur Ventavis verkar

  När man andas in dimman förs Ventavis ner i lungorna, där det mycket effektivt kan påverka artären mellan hjärtat och lungorna. Förbättrat blodflöde leder till bättre syreförsörjning i kroppen och minskad påfrestning för hjärtat.

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Ventavis

  10 mikrogram/ml lösning för nebulisator iloprost

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.


  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Ventavis är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Ventavis
  3. Hur du använder Ventavis
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Ventavis ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Ventavis är och vad det används för

  Vad Ventavis är


  Den aktiva substansen i Ventavis är iloprost. Den efterliknar en naturlig substans i blodet som kallas prostacyklin. Ventavis förhindrar att blodkärl täpps till eller förträngs, och ökar på så sätt blodflödet genom kärlen.


  Vad Ventavis används för


  Ventavis används för att behandla måttligt svåra fall av primär pulmonell hypertension (PPH) hos vuxna patienter. PPH är en kategori av pulmonell hypertension där orsaken till det höga blodtrycket är okänt. Det är ett tillstånd där blodtrycket är för högt i blodkärlen mellan hjärtat och lungorna. Ventavis används för att förbättra den fysiska prestationsförmågan (förmågan att utföra fysisk aktivitet) och symtom.


  Hur Ventavis verkar


  När man andas in dimman förs Ventavis ner i lungorna, där det mycket effektivt kan påverka artären mellan hjärtat och lungorna.
  Förbättrat blodflöde leder till bättre syreförsörjning i kroppen och minskad påfrestning för hjärtat.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Ventavis

  Använd inte Ventavis

  • Om du är allergisk mot iloprost eller något annat innehållsämne i Ventavis (se även avsnitt 6, Förpackningens innehåll och övriga upplysningar).

  • Om du har en ökad blödningsrisk – till exempel om du har ett aktivt sår i magen eller i den övre delen av tunntarmen (sår i tolvfingertarmen), om du har fått en fysisk skada (trauma), om det finns risk för en blödning i kraniet (skallen)

  • Om du har hjärtproblem, som till exempel:

   • dåligt blodflöde till hjärtmuskeln (allvarlig kranskärlssjukdom eller ostabil angina). Symtomen kan omfatta bröstsmärta

   • en hjärtinfarkt under de senaste sex månaderna

   • ett svagt hjärta (dekompenserad hjärtsvikt) som inte följs noga av läkare

   • allvarliga instabila hjärtslag

   • en defekt i hjärtklaffen (medfödd eller förvärvad) som får hjärtat att fungera dåligt (inte relaterad till pulmonell hypertension)

  • Om du har drabbats av stroke under de senaste 3 månaderna, eller någon annan händelse som minskat blodflödet till hjärnan (t ex transitorisk ischemisk attack).

  • Om din pulmonellahypertension beror på en tilltäppt eller förträngd ven (venös ocklusiv sjukdom).

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Ventavis:

  • Inhalation av Ventavis kan orsaka andningssvårigheter (se avsnitt 4.), framför allt hos patienter med bronkospasm (plötslig sammandragning av musklerna i väggarna i de mindre luftvägarna) och väsande andning. Tala om för din läkare om du har en lunginfektion, allvarlig astma eller kronisk lungsjukdom (kronisk obstruktiv lungsjukdom). Din läkare kommer att övervaka dig noggrant.

  • Ditt blodtryck kontrolleras före behandling och om det är för lågt (under 85 mm Hg som övre värde) ska behandling med Ventavis inte påbörjas.

  • Generellt behöver du vara särskilt försiktig för att försöka undvika effekter av lågt blodtryck, som svimning och yrsel:

   • Tala om för din läkare om du tar andra läkemedel eftersom kombinationen med Ventavis kan sänka ditt blodtryck ytterligare (se under ”Andra läkemedel och Ventavis”).

   • Res dig långsamt från sittande eller liggande ställning.

   • Om du har tendens att svimma så snart du reser dig ur sängen, kan det hjälpa om du tar din första dos medan du fortfarande ligger ned.

   • Om du har lätt för att svimma, undvik alltför stor ansträngning, t.ex. under fysisk träning; det kan hjälpa att inhalera Ventavis innan.
    Svimningsanfall kan bero på den underliggande sjukdomen. Tala om för din läkare om det blir värre. Din läkare kan överväga att anpassa din dos eller ändra din behandling.

  • Om du lider av ett tillstånd med svagt hjärta såsom högersidig hjärtsvikt, och känner att din sjukdom blir värre, tala om det för din läkare. Symtomen kan omfatta svullna fötter och anklar, andfåddhet, hjärtklappning, tätare vattenkastningar under natten eller ödem. Din läkare kommer att överväga om din behandling behöver ändras.

  • Om du upplever svårigheter att andas, hostar blod och/eller svettas kraftigt kan detta vara ett tecken på vätskeansamling i lungorna (lungödem). Sluta använda Ventavis och tala genast med din läkare. Han/hon kommer att undersöka orsaken och vidta lämplig åtgärd.

  • Om du har leverbesvär, eller väldigt svåra njurbesvär som kräver dialys, kontakta din läkare. Du kan få en gradvis högre dos, eller få en lägre dos Ventavis förskriven än andra patienter (se avsnitt 3 “Hur du använder Ventavis”).


  Hudkontakt med Ventavis eller nedsväljning av Ventavis

  • Låt INTE Ventavis lösning komma i kontakt med din hud eller dina ögon. Om det ändå gör det, skölj huden eller ögonen omedelbart med rikligt med vatten.


  • Drick eller svälj INTE Ventavis-lösning. Om du oavsiktligt sväljer Ventavis, drick mycket vatten och kontakta din läkare.

  Barn och ungdomar

  Säkerhet och effektivitet för Ventavis givet till barn i åldern upp till 18 år har ej fastställts.

  Andra läkemedel och Ventavis

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.


  Ventavis och vissa andra läkemedel kan påverka varandras sätt att verka i kroppen. Tala om för din läkare om du använder:

  • Läkemedel som används i behandlingen av högt blodtryck eller hjärtsjukdom (t.ex. betablockerare, vasodilaterare av nitroglycerintyp, ACE-hämmare). Ditt blodtryck kan sjunka mycket mer. Din läkare kan ändra din dosering.

  • Läkemedel som förtunnar blodet eller hämmar blodets koagulation, däribland acetylsalicylsyra för att sänka feber och lindra smärta, heparin, antikoagulantia av kumarin-typ (t.ex. warfarin, fenprokumon), icke-steroida anti-inflammatoriska läkemedel, fosfodiesterashämmare och vasodilaterare av nitroglycerintyp. Din läkare kommer att övervaka dig noggrant.


  Innan du tar något läkemedel, tala med läkare eller apotekspersonal som har mer information om läkemedel som du ska vara försiktig med eller undvika när du använder Ventavis.

  Graviditet

  • Om du lider av pulmonellhypertension, undvik att bli gravid då graviditet kan orsaka en försämring av ditt tillstånd och även bli livshotande.

  • Om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, ska du genast tala om det för din läkare. Ventavis bör endast användas under graviditet om din läkare anser att de eventuella fördelarna överväger de eventuella riskerna för dig och fostret.


  Amning

  Det är okänt om Ventavis utsöndras i bröstmjölk. En möjlig risk för det ammade barnet kan inte uteslutas och amning bör därför undvikas under behandling med Ventavis.


  Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.


  Nyfödda, spädbarn och gravida kvinnor bör inte vara i rummet medan du inhalerar Ventavis.


  Körförmåga och användning av maskiner

  Ventavis sänker blodtrycket och kan orsaka yrsel eller berusningskänsla hos vissa personer. Kör inte bil eller använd inte verktyg eller maskiner om du känner av dessa effekter.

  Ventavis innehåller etanol

  Ventavisinnehåller små mängder etanol (alkohol) (mindre än 100 mg per dos).


  3. Hur du använder Ventavis

  Behandling med Ventavis ska bara påbörjas av en läkare med erfarenhet av behandling av pulmonell hypertension.


  Hur mycket ska du inhalera och hur länge


  Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare om du är osäker.


  Hur stor dos och behandlingslängd som är lagom för dig beror på ditt individuella tillstånd. Din läkare kommer att hjälpa dig. Ändra inte den rekommenderade dosen utan att först rådgöra med din läkare. Vanligtvis ska den första inhalerade dosen när du börjar med Ventavis-behandling vara 2,5 mikrogram iloprost (givet genom munstycket). Om dosen tolereras väl ska dosen ökas till 5 mikrogram och bibehållas på den nivån. Om 5 mikrogram dos tolereras dåligt bör dosen minskas till 2,5 mikrogram.


  De flesta personer behöver 6-9 inhalationstillfällen utspridda över dagen. Varje inhalationstillfälle varar vanligen ungefär 4-10 minuter, beroende på den ordinerade dosen och på nebulisatorn.


  Om du har njur- eller leverproblem


  Det är inte nödvändigt att anpassa dosen för patienter med milda till måttliga njurbesvär (patienter med ett kreatininclearence > 30 ml/min).


  Om du har väldigt svåra njurbesvär som kräver dialys eller om du har leverbesvär kommer din läkare att låta dig börja med Ventavis stegvis och kanske ordinera färre inhalationer per dag. I början av behandlingen ska doser på 2,5 mikrogram användas med doseringsintervall på 3-4 timmar (detta motsvarar maximalt 6 administreringar per dag). Därefter kan din läkare försiktigt korta ner doseringsintervallen beroende på hur du tolererar behandlingen. Om din läkare beslutar att öka dosen till 5 mikrogram, ska doseringsintervall på 3-4 timmar till en början användas igen, och kortas ner beroende på hur du tolererar behandlingen.


  Om det känns som om Ventavis har för stark eller för svag effekt, ska du tala med din läkare eller apotekspersonal.

  Be din läkare att någon hjälper dig så att du blir ordentligt van att använda nebulisatorn. Du ska inte byta nebulisator utan att rådfråga läkaren som behandlar dig.


  Hur du inhalerar


  Använd en ny Ventavis-ampull för varje inhalationstillfälle. Bryt upp glasampullen och för över hela innehållet till nebulisatorns läkemedelsbehållare precis innan du börjar inhalera.


  Eventuell kvarvarande Ventavis-lösning i nebulisatorn som inte används vid ett inhalationstillfälle måste slängas.


  Följ även de anvisningar om hygien och rengöring av nebulisatorn som medföljer nebulisatorn.


  Ta alltid Ventavis enligt läkarens anvisningar.

  • Ventavis lösning för nebulisator är avsedd att inhaleras med hjälp av de nebulisatorer som din läkare har ordinerat (antingen HaloLite-, Prodose-, Venta-Neb- eller I-Neb AAD-systemet).

  • Nebulisatorn omvandlar Ventavis-lösningen till en dimma, som du andas in genom munnen.

  • Vid inhalering ska du använda ett munstycke för att undvika att Ventavis kommer i kontakt med din hud. Använd inte ansiktsmask.

  • Följ noggrant eventuella anvisningar som medföljer nebulisatorn. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  • Släng all Ventavis-lösning som inte går åt vid ett inhalationstillfälle (se avsnitt 5).


  Ventavis med mat och dryck

  • Mat och dryck förväntas inte påverka Ventavis. Du bör ändå undvika intag av mat och dryck under inhalering.


  Rumsventilation


  Se till att du ordentligt ventilerar eller vädrar det rum där du har tagit Ventavis. Andra personer skulle av misstag kunna få i sig Ventavis med rumsluften. Speciellt gäller att nyfödda, spädbarn och gravida kvinnor inte får vara i rummet medan du inhalerar Ventavis.


  HaloLite- och Prodosesystemen


  1. Alldeles innan du börjar inhalera bryter du upp glasampullen som innehåller 2 ml lösning, och är märkt med två färgade ringar (vit-rosa), och överför hela innehållet till nebulisatorns läkemedelsbehållare.

  2. Om du behöver en hög dos (5 mikrogram) ska du utföra inhalationscykeln två gånger. Om du behöver en lägre dos (2,5 mikrogram) ska du utföra den en gång. Du ska alltid fylla på nebulisatorn med en hel glasbehållare oavsett dos.

  3. Inhalationstiden beror på ditt andningsmönster.


  Nebulisator

  Dos iloprost i

  munstycket

  Skattad inhalationstid

  (vid andningsfrekvens 15 andetag per minut)

  HaloLite och Prodose

  2,5 mikrogram

  5 mikrogram

  4–5 min

  8–10 min

  Venta-Neb-systemet


  1. Alldeles innan du börjar inhalera bryter du upp glasampullen som innehåller 2 ml lösning, och är märkt med två färgade ringar (vit-rosa), och överför hela innehållet till nebulisatorns läkemedelsbehållare.

  2. Två program kan användas:

  3. Din läkare kommer att ställa in Venta-Neb på det program som du behöver för att få den dos som du har ordinerats.
   P1, program 1: 5 mikrogram aktivt innehållsämne i munstycket 25 inhalationscykler.
   P2, program 2: 2,5 mikrogram aktivt innehållsämne i munstycket 10 inhalationscykler

  4. Du ska använda den gröna mellanväggen för att få den droppstorlek som är optimal för administrering av Ventavis.


  Nebulisator

  Dos iloprost i munstycket

  Skattad inhalationstid

  Venta-Neb

  2,5 mikrogram
  5 mikrogram

  4 min
  8 min

  I-Neb AAD-systemet

  1. Alldeles innan du börjar inhalera bryter du upp glasampullen som innehåller 1 ml lösning och är märkt med två färgade ringar (vit-gul), och överför hela innehållet till nebulisatorns läkemedelsbehållare.

  2. Den förinställda dos som avges av I-Neb AAD styrs av läkemedelsbehållaren i kombination med en styrskiva. Det finns två läkemedelsbehållare med olika färgkod. För var och en av läkemedelsbehållarna finns det en styrskiva med motsvarande färgkod:

   • För dosen 2,5 mikrogram används läkemedelsbehållaren med röd spärr tillsammans med den röda styrskivan.

   • För dosen 5 mikrogram används läkemedelsbehållaren med lila spärr tillsammans med den lila styrskivan.

  3. För att försäkra dig om att du får rätt dos, kontrollera färgen på läkemedelsbehållaren och färgen på styrskivan. De ska båda ha samma färg, antingen röd för 2,5 mikrogram-dosen eller lila för 5 mikrogram-dosen.


  Nebulisator

  Dos iloprost i munstycket

  Skattad inhalationstid

  I-Neb AAD

  2,5 mikrogram
  5 mikrogram

  3,2 min
  6,5 min

  För närmare beskrivning, se bruksanvisningen till Venta-Neb eller fråga din läkare.

  Om du använt för stor mängd av Ventavis

  Om du använder för stor mängd av Ventavis kan det leda till att blodtrycket sjunker med symtom som yrsel eller svimning. Det kan också hända att du får svår huvudvärk, ansiktsrodnad (värmevallning), illamående, kräkningar eller diarré. En ökning av blodtrycket, minskad eller ökad puls och smärta i armar, ben eller ryggen kan också förekomma. Om något av detta inträffar:

  • avbryt inhalationen

  • kontakta din läkare

  Om du har glömt att använda Ventavis

  Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Fråga din läkare vad du ska göra.

  Om du slutar att använda Ventavis

  Om du slutar eller vill sluta att använda Ventavis, ska du först diskutera det med din läkare.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Följande allvarliga biverkningar kan inträffa. Om det händer, kontakta omedelbart läkare.


  Mycket vanliga (kan påverka mer än 1 av 10 personer):

  • Blödningar (mestadels epistaxis (näsblod) och hemoptys (blodiga upphostningar där blödningen kommer från luftvägarna)) kan förekomma väldigt ofta, framför allt om du även tar blodförtunnande läkemedel (antikoagulantia). Risken för blödning kan öka hos patienter när trombocytaggregationshämmare eller antikoagulantia ges samtidigt (se även avsnitt 2). Mycket sällsynta, dödliga fall av cerebral och intrakraniell blödning (hjärnblödning) har rapporterats.


  Vanliga (kan påverka upp till 1 av 10 personer):

  • Svimning (synkope) är ett symtom på själva sjukdomen, men kan även uppträda under behandlingen med Ventavis. (Se även avsnitt 2, “Varningar och försiktighet”, där du hittar råd om vad du kan göra för att försöka undvika detta).

  • Lågt blodtryck (hypotension).


  Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data):

  • Bronkospasm (plötslig sammandragning av musklerna i väggen till de mindre luftvägarna) och väsande andning (se även avsnitt 2 ”Varningar och försiktighet”).


  Här nedan följer en lista över andra möjliga biverkningar ordnade efter hur sannolika de är:


  Mycket vanliga biverkningar: kan påverka fler än 1 av 10 personer

  • vidgning av blodkärl (vasodilatation). Symtomen kan vara värmevallning eller ansiktsrodnad.

  • bröstbesvär/bröstsmärta

  • hosta

  • huvudvärk

  • illamående

  • värk i käkarna/kramp i käkmusklerna (trismus)

  • svullnad i armar, händer, ben och fötter (perifert ödem)


  Vanliga biverkningar: kan påverka upp till 1 av 10 personer

  • andningssvårigheter (dyspné)

  • yrsel

  • kräkningar

  • diarré

  • smärta när man sväljer (faryngeal irritation)

  • halsirritation

  • irritation inklusive smärta i mun och tunga

  • utslag

  • snabb puls (takykardi)

  • hjärtklappning (palpitationer)


  Ingen känd frekvens: frekvensen kan inte beräknas från tillgängliga data

  • minskning av antalet blodplättar (trombocytopeni)

  • överkänslighet (allergi)

  • smakrubbning (dysgeusi)


  Andra möjliga biverkningar

  • Svullnad av huvudsakligen anklar och ben beroende på ansamling av vätska (perifert ödem) är ett mycket vanligt symtom på själva sjukdomen, men kan även uppkomma under behandling med Ventavis.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Ventavis ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.
  Används före utgångsdatum som anges på förpackningen.
  Inga särskilda förvaringsanvisningar.


  Släng all Ventavis-lösning som inte går åt vid ett inhalationstillfälle.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är iloprost.
   1 ml lösning innehåller 10 mikrogram iloprost (i form av iloprosttrometamol).
   Varje ampull med 1 ml innehåller 10 mikrogram iloprost.
   Varje ampull med 2 ml innehåller 20 mikrogram iloprost.


  • Övriga innehållsämnen är trometamol, etanol, natriumklorid, saltsyra för pH-justering och vatten för injektionsvätskor.


  Ventavis levereras i ofärgade ampuller (typ I glas), som innehåller antingen 1 ml eller 2 ml lösning för nebulisator.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Ventavis är en klar, färglös lösning för inhalation via nebulisator.


  Ventavis säljs i förpackningar som innehåller:

  • 30, 90, 100 eller 300 ampuller med 2 ml för användning med HaloLite, Prodose och Venta-Neb. Ampullerna som innehåller 2 ml är märkta med två färgade ringar (vit-rosa).

  • eller 30 eller 168 ampuller med 1 ml för användning med I-Neb-nebulisatorn. Ampullerna som innehåller 1 ml är märkta med två färgade ringar (vit-gul).


  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning:

  Bayer Pharma AG, D-13342 Berlin, Tyskland


  Tillverkare:

  Berlimed. S.A., Polígono Industrial Santa Rosa s/n, 28806 Alcalá de Henares, Madrid, Spanien


  Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel.

  België/Belgique/Belgien

  Bayer SA-NV

  Tél/Tel: +32-(0)2-5356311

  Lietuva

  UAB Bayer

  Tel. +37 05 23 36 868

  България

  Байер България ЕООД

  тел. + 359 (0)2 81 401 01

  Luxembourg/Luxemburg

  Bayer SA.-NV

  Tél/Tel: +32-(0)2-5356311

  Česká republika

  Bayer s.r.o.

  Tel: + 420 266 101 111

  Magyarország

  Bayer Hugária KFT

  Tel.: +36 1487-4100

  Danmark

  Bayer A/S

  Tlf: +45-45 235000

  Malta

  Alfred Gera and Sons Ltd.

  Tel: +35 621 44 62 05

  Deutschland

  Bayer Vital GmbH

  Tel: +49-(0)214-30 513 48

  Nederland

  Bayer B.V.

  Tel: +31-(0)297-28 06 66

  Eesti

  Bayer OŰ

  Tel: +372 655 8565

  Norge

  Bayer AS

  Tlf: +47 24 11 18 00

  Ελλάδα

  Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ

  Τηλ: +30 210 618 75 00

  Österreich

  Bayer Austria Ges.m.b.H.

  Tel: +43-(0)1-71146-0

  España

  Bayer Hispania S.L.

  Tel: +34-93-495 65 00

  Polska

  Bayer Sp. z o.o.

  Tel.: +48 22 572 35 00

  France

  Bayer HealthCare

  Tél(N° vert): +33-(0)800 87 54 54

  Portugal

  Bayer Portugal S.A.

  Tel: +351 21 416 42 00

  Hrvatska
  Bayer d.o.o.
  Tel: + 385–(0)1–6599 900

  Romania

  SC Bayer SRL

  Tel.: +40 21 529 59 00

  Ireland

  Bayer Limited

  Tel: + 353 1 2999313

  Slovenija

  Bayer d.o.o.

  Tel: + 386 1 58 14 400

  Ísland

  Icepharma hf.

  Simi: + 354 540 8000

  Slovenská republika

  Bayer spol. s r.o.

  Tel. +421 2-59 21 31 11

  Italia

  Bayer S.p.A.

  Tel: +39-02-3978 1

  Suomi/Finland

  Bayer Oy

  Puh/Tel: +358-20-78521

  Κύπρος

  NOVAGEM Limited

  Τηλ: + 357 22 48 38 58

  Sverige

  Bayer AB

  Tel: +46-(0)8580 223 00

  Latvija

  SIA Bayer

  Tel: +371 67 84 55 63

  United Kingdom

  Bayer plc

  Tel: +44-(0)16 35-56 30 00


  Denna bipacksedel ändrades senast

  18 juli 2014


   

  Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu. Där finns också länkar till andra webbplatser rörande sällsynta sjukdomar och behandlingar.

  Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

  Anvisningar för användning och hantering


  Två tryckluftsdrivna nebulisatorsystem, HaloLite och Prodose, har visats vara lämpliga för administrering av Ventavis. Vid varje inhalationstillfälle ska innehållet i en ampull à 2 ml Ventavis lösning för nebulisator överföras till nebulisatorns läkemedelsbehållare omedelbart före användning. HaloLite och Prodose är dosimetriska system. De stannar automatiskt när den förinställda dosen har avgivits. Inhalationstiden är beroende av patientens andningsmönster.

  Nebulisator

  Dos iloprost i

  munstycket

  Skattad inhalationstid

  (vid andningsfrekvens 15 andetag per minut)

  HaloLite och Prodose

  2,5 mikrogram

  5 mikrogram

  4–5 min

  8–10 min


  För en dos på 5 mikrogram iloprost i munstycket rekommenderas det att man genomför två inhalationscykler med det förinställda programmet för 2,5 mikrogram, med innehållet i en ampull à 2 ml Ventavis lösning för nebulisator, som är märkt med två färgade ringar (vit-rosa).


  För närmare beskrivning, se bruksanvisningen till nebulisatorn HaloLite eller Prodose


  Venta-Neb, en bärbar, batteridriven ultraljudsnebulisator har också visats vara lämplig för administrering av Ventavis. Aerosoldropparnas uppmätta MMAD konstaterades vara 2,6 mikrometer. Vid varje inhalationstillfälle ska innehållet i en ampull à 2 ml Ventavis lösning för nebulisator, som är märkt med två färgade ringar (vit-rosa), överföras till nebulisatorns läkemedelsbehållare omedelbart före användning.


  Två program kan användas:
  P1, program 1: 5,0 mikrogram aktivt innehållsämne i munstycket 25 inhalationscykler.
  P2, program 2: 2,5 mikrogram aktivt innehållsämne i munstycket 10 inhalationscykler
  Läkaren ställer in programväljaren.


  Venta-Neb uppmanar patienten att inhalera med en ljus- och ljudsignal. Den stannar automatiskt när den förinställda dosen har avgivits.

  För att få optimal droppstorlek för administrering av Ventavis ska den gröna mellanväggen användas. För närmare beskrivning, se bruksanvisningen till Venta-Neb.

  Nebulisator

  Dos iloprost i munstycket

  Skattad inhalationstid

  Venta-Neb

  2,5 mikrogram
  5 mikrogram

  4 min
  8 min


  I-Neb AAD är ett bärbart, handhållet nebulisatorsystem som använder en teknik med vibrerande nät. I detta system bildas små droppar när lösningen pressas genom ett nät med hjälp av ultraljud. I-Neb AAD-nebulisatorn har också visats vara lämplig för administrering av Ventavis. Aerosoldropparnas uppmätta MMAD var 2,1 mikrometer.

  Denna nebulisator kontrollerar andningsmönstret för att bestämma den aerosolpulstid som krävs för att avge den förinställda dosen om 2,5 eller 5 mikrogram iloprost.


  Den förinställda dos som avges av I-Neb AAD styrs av läkemedelsbehållaren i kombination med en styrskiva. Det finns två läkemedelsbehållare med olika färgkod. För var och en av läkemedelsbehållarna finns det en styrskiva med motsvarande färgkod:
  För dosen 2,5 mikrogram används läkemedelsbehållaren med röd spärr tillsammans med den röda styrskivan.
  För dosen 5 mikrogram används läkemedelsbehållaren med lila spärr tillsammans med den lila styrskivan.


  För varje inhalationstillfälle med I-Neb AAD ska innehållet i en 1 ml Ventavis-ampull märkt med två färgade ringar (vit-gul) överföras till rätt läkemedelsbehållare omedelbart före användning.


  Nebulisator

  Dos iloprost i munstycket

  Skattad inhalationstid

  I-Neb AAD

  2,5 mikrogram
  5 mikrogram

  3,2 min
  6,5 min


  Eftersom I-Neb-nebulisatorn har visats kunna ge en aerosol med något annorlunda fysikaliska egenskaper jämfört med HaloLite-, Prodose- och Venta-Neb-systemen och även snabbare tillförsel av lösningen, bör patienter som är stabiliserade på en nebulisator inte byta till en annan utan övervakning av behandlande läkare.


  Effekten och toleransen av inhalerat iloprost när det administreras med andra nebulisatorsystem, som ger andra nebuliseringskarakteristika för iloprost, har inte fastställts.

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.