Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Venofer Injektionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning 20mg/ml Glasampuller, 5x5ml

Snabbfakta
Verksamt ämne: Järn trevärt Varunummer: 036358 Apotekets varuid: 16626
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Venofer är och vad det används för

  Venofer är ett läkemedel som innehåller järn.

  Läkemedel som innehåller järn ges till personer som inte har tillräcklig mängd järn i kroppen. Detta kallas järnbrist.

  Venofer ges när:

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du eventuellt får. Information om hur du rapporterar biverkningar finns i slutet av avsnitt Biverkningar.


  Bipacksedel: Information till användaren

  Venofer

  20 mg järn/ml Injektionsvätska, lösning eller koncentrat till infusionsvätska, lösning

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du ges detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare.

  • Om du får biverkningar, tala med din läkare. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Venofer är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan Venofer ges till dig
  3. Hur du får Venofer
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Venofer ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Venofer är och vad det används för

  Venofer är ett läkemedel som innehåller järn.

  Läkemedel som innehåller järn ges till personer som inte har tillräcklig mängd järn i kroppen. Detta kallas järnbrist.


  Venofer ges när:

  • du inte kan ta järn via munnen, till exempel därför att du känner dig sjuk om du tar järntabletter,

  • du har tagit järn via munnen utan att det hade någon verkan.

  2. Vad du behöver veta innan Venofer ges till dig

  Du får inte ges Venofer:

  • om du är allergisk (överkänslig) mot produkten eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6),

  • om du har fått allvarliga allergiska reaktioner mot andra injicerbara järnpreparat,

  • om din blodbrist beror på något annat än brist på järn,

  • om du har för mycket järn i kroppen eller en rubbning i kroppens utnyttjande av järn.

  Du kan inte få Venofer om något av ovanstående tillstånd gäller dig. Om du är osäker tala med läkaren innan du får Venofer.


  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare eller sjuksköterska innan du ges Venofer:

  • om du tidigare har varit allergisk mot läkemedel,

  • om du har systemisk lupus erythematosus,

  • om du har reumatoid artrit,

  • om du har svår astma, eksem eller andra allergier,

  • om du har en infektion,

  • om du har leverproblem.

  Om du är osäker beträffande infektioner eller leverproblem tala med läkare eller apotekspersonal innan du får Venofer.

  Andra läkemedel och Venofer

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana såsom örtläkemedel.

  Venofer kan nämligen påverka effekten av andra läkemedel och andra läkemedel kan påverka Venofer.


  Du bör vara särskilt noga med att tala med läkare eller apotekspersonal om du redan tar:

  • Läkemedel som innehåller järn som tas via munnen eftersom dessa preparat kan vara mindre verksamma om de tas samtidigt med Venofer.

  Graviditet och amning

  Venofer har inte testats på kvinnor som är i de tre första månaderna av graviditeten. Det är viktigt att du talar om för läkaren om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn.

  Om du blir gravid under behandlingen måste du rådfråga din läkare. Din läkare bestämmer om du ska få detta läkemedel eller inte.

  Om du ammar ska du rådfråga din läkare innan du ges Venofer.

  Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder något läkemedel om du är gravid eller ammar.


  Körförmåga och användning av maskiner

  Du kan känna dig yr i huvudet, förvirrad eller omtöcknad när du har fått Venofer. I så fall ska du inte köra bil eller använda maskiner. Tala med läkaren om du är osäker.

  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  3. Hur du får Venofer

  Läkaren bestämmer hur mycket Venofer du får. Han/hon fastställer också hur ofta och hur länge du behöver läkemedlet och tar ett blodprov för att lättare kunna beräkna dosen.


  Läkaren eller sjuksköterskan ger Venofer via ett av följande sätt:

  • långsam injektion i en ven – 1 till 3 gånger i veckan

  • som infusion (dropp) i en ven – 1 till 3 gånger i veckan

  • under dialys – det kommer att tillföras i dialysmaskinens venösa slang

  Venofer ges i en miljö där allergiska reaktioner omedelbart kan behandlas.


  Du kommer att observeras i minst 30 minuter av läkaren eller sjuksköterskan efter varje administrering.


  Venofer är en brun vätska och injektions- eller infusionslösningen ser därför också brun ut.


  Användning för barn

  Venofer rekommenderas inte för användning till barn.


  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Allergiska reaktioner (kan påverka upp till 1 av 1 000 personer)

  Om du får en allergisk reaktion talar du genast om detta för läkaren eller sjuksköterskan. Tecken på allergiska reaktioner kan vara:

  • Lågt blodtryck (du känner dig yr i huvudet, omtöcknad eller svag)

  • Svullnad i ansiktet

  • Andningssvårigheter.

  Tala genast om för läkaren eller sjuksköterskan om du tror att du har en allergisk reaktion.


  Andra biverkningar omfattar:


  Vanliga (kan påverka upp till 1 av 10 personer)

  • Tillfälliga smakförändringar (speciellt metallsmak).

  • Lågt blodtryck eller högt blodtryck.

  • Illamående (nausea).

  • Smärta runt injektionsstället.

  Ovanliga (kan påverka upp till 1 av 100 personer)

  • Huvudvärk eller yrsel

  • Magsmärtor eller diarré

  • Kräkningar

  • Väsande andning, andningssvårigheter

  • Klåda, hudutslag

  • Muskelkramper eller muskelsmärta

  • Reaktioner runt injektionsstället, såsom en brännande känsla, irritation eller missfärgning, eller smärta efter läckage av injektionen in under huden.

  • Onormalt hög koncentration av röda blodceller i blodet.

  • En brännande känsla.

  • Stickningar eller domningar.

  • Minskad beröringskänsla.

  • Veninflammation.

  • Ändringar av färgen på din urin.

  • Förstoppning.

  • Ledsmärta.

  • Smärta i armar och ben.

  • Ryggsmärta.

  • Frossa.

  • Svaghet, trötthet.

  • Smärta.

  • Ökade nivåer av leverenzymer (GT, ALAT, ASAT) i blodet.

  • Onormala leverfunktionstester.

  Sällsynta (kan påverka upp till 1 av 1 000 personer)

  • Svimning

  • Värmekänsla

  • Lunginfektion.

  • Migränhuvudvärk.

  • Sömnighet, dåsighet.

  • Snabba hjärtslag (palpitationer).

  • Vallningar.

  • Muntorrhet.

  • Obehagskänsla i lemmarna.

  • Muskelspasmer.

  • Bröstsmärta.

  • Feber.

  • Klåda eller blåmärken vid injektionsstället.

  • Förhöjda nivåer av serumferritin (möjligen orsakade av järnöverskott).

  • Förhöjda nivåer av laktatdehydrogenas och/eller kreatinin i blodet.

  Andra biverkningar med okänd frekvens innefattar: nedsatt uppmärksamhet; förvirring; medvetslöshet; ångest, darrningar eller skakningar; svullnad av ansikte, mun, tunga eller hals som kan orsaka andningssvårigheter; ökade svettningar; långsam puls; snabb puls; kollaps av cirkulationssystemet; blodproppar i venerna; akut luftvägsförträngning; klåda, nässelutslag, andra hudutslag eller hudrodnad; minskad muskelstyrka, kallsvett; allmän sjukdomskänsla; blekhet; plötsliga livshotande allergiska reaktioner; veninflammation som gör att det bildas en blodpropp.  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Venofer ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på etiketten.

  Förvaras vid högst 25 °C. Får ej frysas. Förvara ampullerna i originalförpackningen.


  När Venofer-ampullerna har öppnats ska de användas genast. Efter spädning med natriumkloridlösning ska den utspädda lösningen användas omedelbart.

  Venofer förvaras vanligen av läkaren eller sjukhuset för dig.


  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är järn (som järnsackaros). 1 ml innehåller 20 mg järn.

  • Övriga innehållsämnen är vatten för injektionsvätska och natriumhydroxid.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Venofer är en mörkbrun, icke genomskinlig vattenlösning.


  Venofer levereras i följande förpackningsstorlekar:

  • 5 glasampuller om 5 ml. En ampull om 5 ml motsvarar 100 mg järn.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Importör: Medartuum AB, Göteborg


  Tillverkare: Vifor France SA, Neuilly-sur-Seine, Frankrike


  Ompackare: Munro Wholesale Medical Supplies Ltd., Glasgow, Skottland  Denna bipacksedel ändrades senast

  2015-09-09


  Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

  Administrering

  Övervaka patienter noga med avseende på tecken och symtom på överkänslighetsreaktioner under och efter varje administrering av Venofer.


  Venofer ska endast administreras när personal som är utbildad i att bedöma och hantera anafylaktiska reaktioner finns tillhands, i en miljö där lokaler och utrustning för återupplivning garanterat finns tillgängliga. Patienten ska observeras med avseende på biverkningar under minst 30 minuter efter varje injektion med Venofer.


  Administreringssätt:

  Venofer får endast administreras intravenöst. Detta kan ske genom infusion (dropp), långsam injektion eller direkt i dialysmaskinens venösa slang.


  Extravasalt läckage måste undvikas, eftersom läckage av Venofer på injektionsstället kan leda till smärta, inflammation, vävnadsnekros och brun missfärgning av huden.


  Intravenös infusion:

  Venofer får endast spädas i en steril 0,9 % m/V natriumkloridlösning (NaCl). Spädning måste utföras omedelbart före infusion och lösningen bör administreras enligt följande:  Venofer-dos

  (mg järn)

  Venofer-dos

  (ml Venofer)


  Maximal spädningsvolym med steril 0,9 % m/V natriumkloridlösning


  Minstainfusionstid


  50 mg

  2,5 ml

  50 ml

  8 minuter

  100 mg

  5 ml

  100 ml

  15 minuter

  200 mg

  10 ml

  200 ml

  30 minuter

  Av stabilitetsskäl är spädning av Venofer till lägre koncentrationer inte tillåtet.


  Intravenös injektion:

  Venofer kan ges som långsam intravenös injektion med en hastighet av 1 ml outspädd lösning per minut och högst 10 ml Venofer (200 mg järn) per injektion.


  Injektion i dialysmaskinens venösa slang:

  Venofer kan under en hemodialysbehandling administreras direkt i dialysmaskinens venösa slang, under samma förhållanden som för en intravenös injektion.


  Inkompatibilitet

  Venofer får inte blandas med andra läkemedel, förutom steril 0,9 % m/V natriumkloridlösning. Det finns risk för fällning och/eller interaktion om det blandas med andra lösningar eller läkemedel. Kompatibiliteten med andra behållare än glas, polyetylen och PVC har inte dokumenterats.


  Hållbarhetstid och förvaring

  Använd inte detta läkemedel efter det utgångsdatum som står på asken efter Utg. dat.. Förvara inte i temperaturer över 25 °C. Frys inte. Förvara i originalförpackningen.


  Hållbarhetstid efter öppnande av asken

  Mikrobiologiskt sett bör produkten användas omedelbart.


  Hållbarhetstid efter spädning med en steril 0,9 % m/V natriumkloridlösning (NaCl)

  Från en mikrobiologisk synpunkt ska produkten användas direkt efter spädning.


  Instruktioner för användning och hantering

  Kontrollera före användning att det inte finns synlig fällning i ampullerna och att de inte är skadade. Använd endast sådana där lösningen är homogen och utan fällning. Den utspädda lösningen skall vara brun och klar till utseendet.

  Ej använt läkemedel och avfall skall kasseras enligt gällande anvisningar.

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.