Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Vedrop Oral lösning 50mg/ml Glasflaska, 20ml

Snabbfakta
Verksamt ämne: Tokofersolan Varunummer: 066013 Apotekets varuid: 15719
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Vedrop är och vad det används för

  Vedrop innehåller E-vitamin (i form av tokofersolan). Det används för att behandla E-vitaminbrist på grund av bristfälligt upptag vid matsmältning (där näringen i magen inte lätt absorberas när maten smälts) hos patienter från födseln (fullgångna nyfödda) till 18 års ålder med kronisk kolestas (en ärftlig eller medfödd sjukdom där galla inte kan transporteras från levern till tarmen).

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du eventuellt får. Information om hur du rapporterar biverkningar finns i slutet av avsnitt Biverkningar.


  Bipacksedel: Information till användaren

  Vedrop

  50 mg/ml oral lösning
  Tokofersolan

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  - Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Vedrop är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du tar Vedrop
  3. Hur du tar Vedrop
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Vedrop ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Vedrop är och vad det används för

  Vedrop innehåller E-vitamin (i form av tokofersolan). Det används för att behandla E-vitaminbrist på grund av bristfälligt upptag vid matsmältning (där näringen i magen inte lätt absorberas när maten smälts) hos patienter från födseln (fullgångna nyfödda) till 18 års ålder med kronisk kolestas (en ärftlig eller medfödd sjukdom där galla inte kan transporteras från levern till tarmen).

  2. Vad du behöver veta innan du tar Vedrop

  Ta inte Vedrop

  • om du är allergisk mot E-vitamin (d-alfa-tokoferol) eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  • Vedrop får inte användas hos nyfödda för tidigt födda spädbarn.

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare innan du tar Vedrop om du har:

  • problem med njurarna eller lider av uttorkning. Vedrop bör endast användas med varsamhet och din njurfunktion bör övervakas noga eftersom polyetylenglykol, en del av den aktiva substansen tokofersolan, kan skada dina njurar.

  • problem med levern. Vedrop bör endast användas med varsamhet och leverfunktionen bör övervakas noga.

  Andra läkemedel och Vedrop

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.


  Tala om för läkare och apotekspersonal om du tar:

  • vissa läkemedel för förtunning av blodet (orala antikoagulantia som t.ex. warfarin). En läkare kommer då att ta regelbundna blodprov och kan eventuellt justera dosen för att undvika en högre risk för blödning.

  • fettlösliga vitaminer (t.ex. A, D, E eller K) eller avsevärt fettlösliga läkemedel (t.ex. kortikoider, cyklosporin, takrolimus eller antihistamin). Eftersom Vedrop kan öka upptaget under matsmältningen, kommer läkaren att övervaka behandlingseffekten och justera doserna vid behov.

  Graviditet och amning

  Inga kliniska uppgifter finns tillgängliga om exponering för detta läkemedel under graviditet. Informera läkare om du är gravid så att han/hon kan besluta om läkemedlet kan användas.

  Det finns inga uppgifter om detta läkemedel utsöndras i bröstmjölk. Informera läkare om du vill amma. Han/hon kommer att hjälpa dig bestämma vad som är bäst för dig och ditt barn.

  Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Det är osannolikt att Vedrop påverkar din förmåga att köra och använda maskiner.

  Vedrop innehåller natriummetylparahydroxibensoat (E219) och natriumetylparahydroxibensoat (E215)  

  som kan ge allergisk reaktion (eventuellt fördröjd).


  Vedrop innehåller 0,18 mmol (4,1 mg) natrium per ml. Tala med läkare om du står på diet med kontrollerat natriumintag.


  3. Hur du tar Vedrop

  Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Den vanliga dosen är 0,34 ml/kg/dag.

  Läkaren kommer att skriva ut dosen i ml.

  Dosen kommer att justeras av läkare i enlighet med E-vitaminnivån i ditt blod.


  Administreringssätt

  Svälj lösningen med eller utan vatten. Det bör endast användas med sprutan för oral användning som medföljer i förpackningen.

  Du kan ta Vedrop för eller efter en måltid, med eller utan vatten.


  Mätning av dosen:

  1- Öppna flaskan

  2- Placera sprutan, som medföljer i förpackningen, i flaskan

  Steg 1 och 2

  3- Fyll sprutan med vätskan genom att dra kolven upp till graderingen som motsvarar den mängd i milliliter (ml) som föreskrivits av läkare.

  Steg 3

  4- Ta ut sprutan ur flaska.

  5- Töm innehållet i sprutan genom att trycka ned kolven antingen:

  -direkt i munnen

  eller

  -i ett glas med vatten och drick sedan hela innehållet.

  Steg 4 och 5

  6- Stäng flaskan.

  7- Tvätta sprutan med vatten.

  Steg 6 och 7

  Om du har tagit för stor mängd av Vedrop

  Om du tar stora doser av E-vitamin kan du uppleva övergående diarré och ont i magen. Tala med läkare eller apotekspersonal om symptomen kvarstår i mer än två dagar.

  Om du har glömt att ta Vedrop

  Hoppa över den missade dosen och återgå till den normala doseringen. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

  Om du slutar att ta Vedrop

  Avsluta inte behandlingen utan att rådfråga läkare efter som E-vitaminbrist kan komma tillbaka och påverka din hälsa. Kontakta läkare eller apotekspersonal innan du slutar.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Följande biverkningar har rapporterats:  Vanliga biverkningar (kan påverka upp till 1 av 10 personer)

  • Diarré


  Mindre vanliga biverkningar (kan påverka upp till 1 av 100 personer)

  • Asteni (svaghetskänsla)

  • Huvudvärk

  • Håravfall

  • Klåda

  • Utslag (hudreaktioner)

  • Onormal natriumnivå i blodet

  • Onormal kaliumnivå i blodet

  • Ökning av transaminaser (leverenzymer)


  Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)

  • Ont i magen


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Vedrop ska förvaras


  • Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

  • Används före utgångsdatum som anges på kartongen och flaskan efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

  • Detta läkemedel behöver inga särskilda förvaringsanvisningar.

  • Kassera flaskan en månad efter det första öppnandet, även om det finns lösning kvar i flaskan.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är tokofersolan. Varje ml lösning innehåller 50 mg D-alfa-tokoferol i form av tokofersolan som motsvarar 74,5 IE tokoferol.

  • Övriga innehållsämnen är: kaliumsorbat, natriummetylparahydroxibensoat (E219) och natriumetylparahydroxibensoat (E215) (se slutet av avsnitt 2 för ytterligare information om dessa 2 innehållsämnen), glycerol, dinatriumfosfatdodekahydrat, koncentrerad saltsyra och renat vatten.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Vedrop är en svagt viskös och ljusgul oral lösning i en brun glasflaska. Flaskorna innehåller 10 ml, 20 ml eller 60 ml oral lösning. Varje kartong innehåller en flaska och en spruta för oral användning (en spruta på 1 ml med en flaska på 10 ml eller 20 ml, och en spruta på 2 ml med en flaska på 60 ml).

  Innehavare av godkännande för försäljning

  Orphan Europe SARL

  Immeuble "Le Wilson"

  70 avenue du General de Gaulle

  F-92800 Puteaux

  Frankrike


  Tillverkare

  Orphan Europe SARL

  Immeuble ”Le Wilson”

  70, avenue du Général de Gaulle

  F-92800 Puteaux

  Frankrike


  eller


  Orphan Europe SARL

  Parc d’Activités des Peupliers

  39, rue des Peupliers, Bâtiment K

  F-92000 Nanterre

  Frankrike


  Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

  Belgique/België/Belgien

  Orphan Europe Benelux

  Koning Albert I laan 48 bus 3

  BE-1780 Wemmel (Brussels)

  Tél/Tel: +32 2 46101 36


  Lietuva

  Orphan Europe AB

  Isafjordsgatan 30C, plan 3

  S-164 40 Kista

  Švedija

  Tel: + 46 8 545 80 230

  България

  Orphan Europe (Germany) GmbH

  Eberhard-Finckh-Straße 55

  D-89075 Ulm

  Германия

  Tel: +49 731 140 554 0

  Luxembourg/Luxemburg

  Orphan Europe Benelux

  Koning Albert I laan 48 bus 3

  BE-1780 Wemmel(Brussels)

  Belgique/Belgien

  Tél/Tel: +32 2 46101 36

  Česká republika

  Orphan Europe (Germany) GmbH

  Eberhard-Finckh-Straße 55

  D-89075 Ulm

  Německo

  Tel: +49 731 140 554 0

  Magyarország

  Orphan Europe (Germany) GmbH

  Eberhard-Finckh-Straße 55

  D-89075 Ulm

  Németország

  Tel: +49 731 140 554 0

  Danmark

  Orphan Europe AB

  Isafjordsgatan 30C, plan 3

  S-164 40 Kista

  Sverige

  Tlf : +46 8 545 80 230


  Malta

  Orphan Europe SARL

  Immeuble “Le Wilson”

  70 avenue du Général de Gaulle

  F-92800 Puteaux

  Franza

  Tel: +33 1 47 73 64 58

  Deutschland

  Orphan Europe (Germany) GmbH

  Eberhard-Finckh-Straße 55

  D-89075 Ulm

  Tel: +49 731 140 554 0


  Nederland

  Orphan Europe Benelux

  Koning Albert I Iaan 48 bus 3

  BE-1780 Wemmel (Brussels)

  België

  Tel: +32 2 46101 36

  Eesti

  Orphan Europe AB

  Isafjordsgatan 30C, plan 3

  S-164 40 Kista

  Rootsi


  Norge

  Orphan Europe AB

  Isafjordsgatan 30C, plan 3

  S-164 40 Kista

  Sverige

  Tlf : +46 8 545 80 230

  Ελλάδα

  Orphan Europe SARL

  Immeuble “Le Wilson”

  70, avenue du Général de Gaulle

  F-92800 Puteaux

  Γαλλία

  Τηλ: +33 1 47 73 64 58

  Österreich

  Orphan Europe (Germany) GmbH

  Eberhard-Finckh-Straße 55

  D-89075 Ulm

  Deutschland

  Tel: +49 731 140 554 0

  España

  Orphan Europe, S.L.

  C/ Isla de la Palma, 37, 2a planta

  E-28700 San Sebastián de los Reyes, Madrid

  Tel: + 34 91 659 28 90

  Polska

  Orphan Europe (Germany) GmbH

  Eberhard-Finckh-Straße 55

  D-89075 Ulm

  Niemcy

  Tel: +49 731 140 554 0

  France

  Orphan Europe SARL

  Immeuble “Le Wilson”

  70, avenue du Général de Gaulle

  F-92800 Puteaux

  Tél: +33 (0)1 47 73 64 58


  Portugal

  Orphan Europe, S.L.

  C/ Isla de la Palma, 37, 2a planta

  E-28700 San Sebastián de los Reyes, Madrid

  Espanha

  Tel: +34 91 659 28 90

  Hrvatska

  Orphan Europe SARL

  Immeuble “Le Wilson”

  70, avenue du Général de Gaulle

  F-92800 Puteaux

  Francuska

  Tél: +33 (0)1 47 73 64 58

  România

  Orphan Europe (Germany) GmbH

  Eberhard-Finckh-Straße 55

  D-89075 Ulm

  Germania

  Tel: +49 731 140 554 0


  Ireland

  Orphan Europe (UK) Ltd.

  Isis House, 43 Station road

  Henley-on-Thames

  Oxfordshire RG9 1AT – UK

  United Kingdom

  Tel: +44 1491 414333

  Slovenija

  Orphan Europe (Germany) GmbH

  Eberhard-Finckh-Straße 55

  D-89075 Ulm

  Nemčija

  Tel: +49 731 140 554 0


  Ísland

  Orphan Europe AB

  Isafjordsgatan 30C, plan 3

  S-164 40 Kista

  Svíþjóð

  Simi:+46 8 545 80 230

  Slovenská republika

  Orphan Europe (Germany) GmbH

  Eberhard-Finckh-Straße 55

  D-89075 Ulm

  Nemecko

  Tel: +49 731 140 554 0

  Italia

  Orphan Europe (Italy) Srl

  Via Marostica, 1

  I-20146 Milano

  Tel: +39 02 487 87 173


  Suomi/Finland

  Orphan Europe AB

  Isafjordsgatan 30C, plan 3

  S-164 40 Kista

  Sverige

  Puh/Tel : +46 8 545 80 230

  Κύπρος

  Orphan Europe SARL

  Immeuble “Le Wilson”

  70, avenue du Général de Gaulle

  F – 92800 Puteaux

  Γαλλία

  Τηλ : +33 1 47 73 64 58

  Sverige

  Orphan Europe AB

  Isafjordsgatan 30C, plan 3

  S-164 40 Kista

  Tel : +46 8 545 80 230  Latvija

  Orphan Europe AB

  Isafjordsgatan 30C, plan 3

  S-164 40 Kista

  Zviedrija

  Tel: + 46 8 545 80 230

  United Kingdom

  Orphan Europe (UK) Ltd.

  Isis House, 43 Station road

  Henley-on-Thames

  Oxfordshire RG9 1AT - UK

  Tel: +44 (0)1491 414333


  Denna bipacksedel ändrades senast

  20 november 2014


   

  Detta läkemedel har godkänts i enlighet med reglerna om ”godkännande i undantagsfall”. Detta innebär att det inte varit möjligt att få fullständig information om detta läkemedel eftersom sjukdomen är sällsynt.


  Ytterligare information om detta läkemedel finns tillgänglig på Europeiska läkemedelsmyndighetens hemsida http://www.ema.europa.eu/.


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.