Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Valdoxan Filmdragerad tablett 25mg Blister, 28tabletter

Snabbfakta
Verksamt ämne: Agomelatin Varunummer: 029078 Apotekets varuid: 17261
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Valdoxan är och vad det används för

  Valdoxan innehåller den aktiva substansen agomelatin. Den tillhör en grupp av läkemedel som kallas antidepressiva läkemedel och du har fått Valdoxan för att behandla din depression.

  Valdoxan används till vuxna.

  Depression är en kvarstående störning av humöret som påverkar det dagliga livet. Symptomen på depression varierar från en person till en annan, men ofta omfattas djup nedstämdhet, känsla av värdelöshet, tappat intresse för favoritaktiviteter, sömnstörningar, känsla av långsamhet, ångestkänsla, viktförändring.

  De förväntade fördelarna med Valdoxan är att minska och så småningom ta bort symtom som hänger ihop med din depression.

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Valdoxan

  25 mg filmdragerade tabletter
  Agomelatin

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.


  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Valdoxan är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du tar Valdoxan
  3. Hur du tar Valdoxan
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Valdoxan ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Valdoxan är och vad det används för

  Valdoxan innehåller den aktiva substansen agomelatin. Den tillhör en grupp av läkemedel som kallas antidepressiva läkemedel och du har fått Valdoxan för att behandla din depression.

  Valdoxan används till vuxna.


  Depression är en kvarstående störning av humöret som påverkar det dagliga livet. Symptomen på depression varierar från en person till en annan, men ofta omfattas djup nedstämdhet, känsla av värdelöshet, tappat intresse för favoritaktiviteter, sömnstörningar, känsla av långsamhet, ångestkänsla, viktförändring.


  De förväntade fördelarna med Valdoxan är att minska och så småningom ta bort symtom som hänger ihop med din depression.


  2. Vad du behöver veta innan du tar Valdoxan

  Ta inte Valdoxan

  • om du är allergisk mot agomelatin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  • om din lever inte fungerar ordentligt (nedsatt leverfunktion).

  • om du tar fluvoxamin (ett annat läkemedel för behandling av depression) eller ciprofloxacin (ett antibiotikum).

  Varningar och försiktighet

  Det kan finnas orsaker till att Valdoxan inte är lämplig för dig:

  • Om du tar läkemedel som man vet påverkar levern. Fråga din läkare om råd vilka läkemedel det kan gälla.

  • Om du har fetma eller är överviktig, fråga din läkare om råd.

  • Om du har diabetes, fråga din läkare om råd.

  • Om du har förhöjda nivåer av leverenzymer före behandling kommer din läkare att avgöra om Valdoxan är en lämplig behandling för dig.

  • Om du har bipolär sjukdom, har haft eller om du utvecklar maniska symtom (en period med onormal hög retbarhet och känslosamhet) tala med din läkare innan du tar det här läkemedlet eller innan du fortsätter med det här läkemedlet (se även ”Eventuella biverkningar” i avsnitt 4).

  • Om du lider av demens kommer din läkare att göra en individuell bedömning om det är lämpligt för dig att ta Valdoxan.


  Under behandling med Valdoxan:


  För att undvika eventuella allvarliga leverproblem:

  • Din läkare skall ha kontrollerat att din lever fungerar ordentligt före behandlingen påbörjas. Vissa patienter kan få förhöjda nivåer av leverenzymer i deras blod vid behandling med Valdoxan. Uppföljningsprover skall därför tas vid följande tidpunkter:  före start

  eller dosökning

  efter ca

  3 veckor

  efter ca

  6 veckor

  efter ca

  12 veckor

  efter ca

  24 veckor

  Blodprover

  x

  x

  x

  x

  x

  Baserat på utvärderingen av dessa tester kommer läkaren att bedöma om du ska börja använda eller fortsätta använda Valdoxan (se också Hur du tar Valdoxan i avsnitt 3).


  Var uppmärksam på tecken och symtom på att levern inte fungerar ordentligt

  Om du observerar några av dessa tecken och symtom på leverproblem: ovanligt mörk urin, ljus avföring, gul hud/gula ögon, smärta i övre, högra delen av buken, onormal trötthet (speciellt i samband med andra symtom som anges ovan), rådfråga omedelbart läkare som kan uppmana dig att sluta ta detta läkemedel.


  Effekten av Valdoxan har inte dokumenterats hos patienter i åldern 75 år och äldre. Valdoxan skall därför inte användas till dessa patienter.


  Om du börjar må sämre och har tankar på att skada dig själv

  Du som är deprimerad kan ibland ha tankar på att skada dig själv eller begå självmord. Dessa symtom kan förvärras när man börjar använda läkemedel mot depression, eftersom det tar tid innan läkemedel av den här typen har effekt, vanligtvis cirka 2 veckor, ibland längre tid.

  Dessa tankar kan vara vanliga:

  • om du tidigare har haft tankar på att skada dig själv eller begå självmord,

  • om du är yngre än 25 år. Studier har visat att unga vuxna (yngre än 25 år) med psykisk sjukdom som behandlas med antidepressiva läkemedel har en ökad risk för självmordstankar och tankar på att skada sig själv.

  Kontakta snarast läkare eller uppsök närmaste sjukhus om du har tankar på att skada dig själv eller begå självmord.


  Det kan vara till hjälp att berätta för en släkting eller nära vän att du är deprimerad. Be dem gärna läsa igenom denna bipacksedel. Du kan också be dem att berätta för dig om de tycker att du verkar må sämre eller om de tycker att ditt beteende förändras.


  Barn och ungdomar

  Valdoxan är inte avsett för användning till barn och ungdomar (under 18 år).

  Andra läkemedel och Valdoxan

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


  Du ska inte ta Valdoxan samtidigt med vissa läkemedel (se även ”Ta inte Valdoxan” i avsnitt 2): fluvoxamin (ett annat läkemedel som används för behandling av depression), ciprofloxacin (ett antibiotikum) kan ändra den förväntade dosen av agomelatin i ditt blod.

  Tala om för läkare om du tar något av följande läkemedel: propranolol (en betablockerare som används för behandling av högt blodtryck), enoxacin (antibiotikum) och om du röker mer än 15 cigaretter per dag.

  Valdoxan med alkohol

  Intag av alkohol under behandling med Valdoxan rekommenderas inte.

  Graviditet

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

  Amning

  Tala med din läkare om du ammar eller tänker amma. Amning bör avbrytas om du tar Valdoxan.

  Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Du kan uppleva yrsel eller sömnighet, vilket kan påverka din förmåga att köra bil eller använda maskiner. Förvissa dig om att dina reaktioner är normala innan du kör eller använder maskiner.

  Valdoxan innehåller laktos

  Om du inte tål vissa sockerarter bör du tala med din läkare innan du tar Valdoxan.  3. Hur du tar Valdoxan


  Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Rekommenderad dos av Valdoxan är en tablett (25 mg) före sänggåendet. I vissa fall kan din läkare förskriva en högre dos (50 mg), d.v.s. två tabletter som tas tillsammans före sänggåendet.

  Hos de flesta deprimerade personer börjar Valdoxan verka på depressionssymptom inom två veckor från behandlingens början. Din läkare kan fortsätta att ge dig Valdoxan även om du känner dig bättre för att förhindra att din depression kommer tillbaka.

  Din depression bör behandlas under en tillräckligt lång period på minst 6 månader för att säkerställa att du är fri från symptom.


  Du ska inte sluta att ta din medicin utan att rådfråga läkare även om du känner dig bättre.


  Valdoxan är för oral användning. Tabletten ska sväljas med vatten. Valdoxan kan tas med eller utan mat.


  Hur sker byte från ett antidepressivt läkemedel (SSRI/SNRI) till Valdoxan?

  Om din läkare vill att du ska byta från ditt tidigare antidepressiva läkemedel av SSRI/SNRI-typ till Valdoxan kommer han/hon att tala om för dig hur du ska sätta ut det tidigare läkemedlet när behandling med Valdoxan påbörjas.

  Du kan under några veckor uppleva utsättningssymtom som är förknippade med utsättning av ditt tidigare läkemedel, även om dosen av ditt tidigare antidepressiva läkemedel minskas gradvis.

  Utsättningssymtomen innefattar: yrsel, domning, sömnstörningar, oro eller ångest, huvudvärk, illamående, kräkningar och skakningar. Symtomen är vanligen milda eller måttliga och försvinner av sig själv inom några dagar.

  Om behandling med Valdoxan påbörjas medan dosen av det tidigare läkemedlet trappas ned ska eventuella utsättningssymtom inte förväxlas med avsaknad av den tidiga effekten för Valdoxan.

  Diskutera alltid med din läkare om hur du ska sätta ut ditt tidigare antidepressiva läkemedel på bästa sätt när du påbörjar behandling med Valdoxan.


  Övervakning av leverfunktionen (se även avsnitt 2):

  Din läkare kommer att ta laboratorieprover för att kontrollera att din lever fungerar ordentligt innan behandlingen påbörjas och sedan periodvis under behandlingen, vanligtvis efter 3 veckor, 6 veckor, 12 veckor och 24 veckor.

  Om din läkare ökar dosen till 50 mg, ska laboratorietester göras i början av denna behandling och sedan periodvis under behandlingen, vanligtvis efter 3 veckor, 6 veckor, 12 veckor och 24 veckor. Prover kommer sedan att tas om läkaren bedömer det nödvändigt.

  Du ska inte ta Valdoxan om inte din lever fungerar ordentligt.


  Om du har problem med njurarna kommer din läkare att göra en individuell bedömning om det är säkert för dig att ta Valdoxan.

  Om du har tagit för stor mängd av Valdoxan

  Om du har tagit en större mängd Valdoxan än du ska, eller om t.ex. ett barn har tagit läkemedlet av misstag skall du omedelbart kontakta läkare.

  Erfarenhet av överdosering med Valdoxan är begränsad men rapporterade symtom inkluderar smärta i övre delen av magen, sömnighet, trötthet, hyperaktivitet, oro, spänning, yrsel, nedsatt syresättning av blodet och diffust obehag.

  Om du har glömt att ta Valdoxan

  Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Fortsätt med nästa dos vid vanlig tid.

  Kalendern tryckt på blisterkartan med tabletterna hjälper dig att komma ihåg när du senast tog en Valdoxantablett.


  Om du slutar att ta Valdoxan

  Du bör diskutera med din läkare innan du slutar att ta detta läkemedel.

  Om du tycker att effekten av Valdoxan är för stark eller för svag, tala med din läkare eller apotekspersonal.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. Eventuella biverkningar


  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  De flesta biverkningar är milda eller måttliga. De uppträder vanligen under de två första behandlingsveckorna och är oftast övergående.


  Dessa biverkningar omfattar:

  • Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer): yrsel, sömnighet, sömnlöshet, migrän, huvudvärk, illamående, diarré, förstoppning, smärta i buken, överdriven svettning, ryggvärk, trötthet, ångest, ökade nivåer av leverenzymer i ditt blod, kräkningar.

  • Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer): stickande känsla i fingrar och tår, dimsyn, restless legs-syndrom (en störning som kännetecknas av ett okontrollerbart behov att röra på benen), öronringning, eksem, klåda, urtikaria (nässelutslag), hyperaktivitet, retbarhet, rastlöshet, aggressivt beteende, mardrömmar, onormala drömmar, förvirring.

  • Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 personer): allvarliga hudutslag (kliande hudrodnad), ansiktsödem (svullnad) och angioödem (svullnad av ansikte, läppar, tunga och/eller hals vilket kan orsaka svårigheter att andas eller svälja), leverinflammation, gulfärgning av huden eller ögonvitorna (gulsot), leversvikt*, mani/hypomani (se även ”Varningar och försiktighet” i avsnitt 2), hallucinationer, viktökning, viktminskning.

  • Andra eventuella biverkningar:
   Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data):
   självmordstankar eller självmordsbeteende.


  *Ett fåtal fall som resulterat i levertransplantation eller dödsfall har rapporterats.  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Valdoxan ska förvaras


  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blisterkartan. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Inga särskilda förvaringsanvisningar.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration


  -

  Den aktiva substansen är agomelatin. En filmdragerad tablett innehåller 25 mg agomelatin.

  -

  Övriga innehållsämnen är:

  • laktosmonohydrat, majsstärkelse, povidon, natriumstärkelseglykolat typ A, stearinsyra, magnesiumstearat, kolloidal vattenfri kiseldioxid, hypromellos, glycerol, makrogol, gul järnoxid (E172) och titandioxid (E171).

  • tryckfärg: shellack, propylenglykol och indigokarmin (E132).

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Valdoxan 25 mg filmdragerade tabletter är avlånga, orange-gula med blå företagslogo Logo Valdoxantryckt på den ena sidan.

  Valdoxan 25 mg filmdragerade tabletter är tillgängliga i kalenderförpackningar (blister) med 7, 14, 28, 42, 56, 84 eller 98 tabletter. Förpackningar med 100 filmdragerade tabletter för sjukhusbruk finns också tillgängliga.

  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare


  Innehavare av godkännande för försäljning

  Les Laboratoires Servier

  50, rue Carnot

  92284 Suresnes cedex

  Frankrike


  Tillverkare

  Les Laboratoires Servier Industrie

  905, route de Saran

  45520 Gidy

  Frankrike


  Servier (Ireland) Industries Ltd

  Gorey road

  Arklow – Co. Wicklow

  Irland


  Anpharm Przedsiebiorstwo Farmaceutyczne S.A.

  ul. Annopol 6B

  03-236 Warszawa

  Polen


  Laboratorios Servier, S.L.

  Avda. de los Madroños, 33

  28043 Madrid

  Spanien


  Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel.


  België/Belgique/Belgien

  S.A. Servier Benelux N.V.

  Tel: +32 (0)2 529 43 11

  Lietuva

  UAB “SERVIER PHARMA”

  Tel: +370 (5) 2 63 86 28

  България

  Сервие Медикал ЕООД

  Тел.: +359 2 921 57 00

  Luxembourg/Luxemburg

  S.A. Servier Benelux N.V.

  Tel: +32 (0)2 529 43 11

  Česká republika

  Servier s.r.o.

  Tel: +420 222 118 111

  Magyarország

  Servier Hungaria Kft.

  Tel: +36 1 238 7799

  Danmark

  Servier Danmark A/S

  Tlf: +45 36 44 22 60

  Malta

  GALEPHARMA Ltd

  Tel: +(356) 21 247 082

  Deutschland

  Servier Deutschland GmbH

  Tel: +49 (0)89 57095 01

  Nederland

  Servier Nederland Farma B.V.

  Tel: +31 (0)71 5246700

  Eesti

  Servier Laboratories OÜ

  Tel:+ 372 664 5040

  Norge

  Servier Danmark A/S

  Tlf: +45 36 44 22 60

  Eλλάδα

  ΣΕΡΒΙΕ ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ

  Τηλ: +30 210 939 1000

  Österreich

  Servier Austria GmbH

  Tel: +43 (1) 524 39 99

  España

  Laboratorios Servier S.L.

  Tel: +34 91 748 96 30

  Polska

  Servier Polska Sp. z o.o.

  Tel: +48 (0) 22 594 90 00

  France

  Les Laboratoires Servier

  Tel: +33 (0)1 55 72 60 00

  Portugal

  Servier Portugal, Lda

  Tel.: +351 21 312 20 00

  Hrvatska

  Servier Pharma, d. o. o.

  Tel.: +385 (0)1 3016 222

  România

  Servier Pharma SRL

  Tel: +4 021 528 52 80

  Ireland

  Servier Laboratories (Ireland) Ltd.

  Tel: +353 (0)1 663 8110

  Slovenija

  Servier Pharma d. o. o.

  Tel.: +386 (0)1 563 48 11

  Ísland

  Servier Laboratories

  c/o Icepharma hf

  Sími: +354 540 8000

  Slovenská republika

  Servier Slovensko spol. s r.o.

  Tel.:+421 (0) 2 5920 41 11

  Italia

  Servier Italia S.p.A.

  Tel: +39 06 669081

  Suomi/Finland

  Servier Finland Oy

  P./Tel: +358 (0)9 279 80 80

  Κύπρος

  C.A. Papaellinas Ltd.

  Τηλ: +357 22741741


  Sverige

  Servier Sverige AB

  Tel : +46 (0)8 522 508 00

  Latvija

  SIA Servier Latvia

  Tel: +371 67502039

  United Kingdom

  Servier Laboratories Ltd

  Tel: +44 (0)1753 666409


  Denna bipacksedel ändrades senast

  11/2015. Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu/.


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.