Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Ursofalk® Kapsel, hård 250mg Tryckförpackning, 100kapslar

Snabbfakta
Verksamt ämne: Ursodeoxicholsyra Varunummer: 505693 Apotekets varuid: 19011
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Ursofalk är och vad det används för

  Ursofalk innehåller den aktiva substansen ursodeoxicholsyra som är en naturligt förekommande gallsyra som finns i små mängder i gallan hos människa.

  Ursofalk används för att lösa upp små gallstenar samt vid en leversjukdom (primär biliär cirros) för att bland annat stimulera gallflödet.

  Ursofalk används även vid en leversjukdom förknippad med ett tillstånd som kallas cystisk fibros (även kallad mukoviskidos) hos barn i åldern 6 år upp till 18 år.

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Ursofalk

  250 mg hårda kapslar
  Ursodeoxicholsyra

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.

  - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.


  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Ursofalk är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Ursofalk
  3. Hur du använder Ursofalk
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Ursofalk ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Ursofalk är och vad det används för

  Ursofalk innehåller den aktiva substansen ursodeoxicholsyra som är en naturligt förekommande gallsyra som finns i små mängder i gallan hos människa.


  Ursofalk används för att lösa upp små gallstenar samt vid en leversjukdom (primär biliär cirros) för att bland annat stimulera gallflödet.

  Ursofalk används även vid en leversjukdom förknippad med ett tillstånd som kallas cystisk fibros (även kallad mukoviskidos) hos barn i åldern 6 år upp till 18 år.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Ursofalk

  Använd inte Ursofalk

  • om du är allergisk mot ursodeoxicholsyra eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  • om du har akut inflammation i gallblåsan eller gallvägarna.

  • om du har har stopp i gemensamma gallgången eller gallgångarna.

  • om du ofta har gallkolik (krampliknande smärtor i övre delen av buken).

  • om du har minskad funktion av gallblåsan.

  • om din läkare har sagt att du har förkalkade gallstenar.

  • om ditt barn har gallgångsatresi (en sällsynt sjukdom där gallgångarna utanför levern inte fungerar) och har dåligt gallflöde, även efter kirurgi.


  Fråga din läkare om ovan nämnda tillstånd. Fråga också din läkare om du tidigare haft något av dessa tillstånd.

  Varningar och försiktighet

  Under de tre första månaderna av behandlingen kommer funktionen av din lever testas för att se så behandlingen fungerar och för att upptäcka biverkningar i levern.


  Vid behandling för att lösa upp gallstenar kommer test att genomföras efter 6 till 10 månaders behandling för att kontrollera om behandlingen lyckas.


  Kvinnor som tar Ursofalk för upplösning av gallsten bör endast använda icke hormonella preventivmedel eftersom hormonella preventivmedel kan öka bildningen av gallsten (se även avsnitt graviditet, amning och fertilitet nedan).


  Vid behandling av leversjukdomen primär biliär cirros kan i sällsynta fall vissa symptom (t.ex. klåda) förvärras i början av behandlingen. Om detta inträffar, tala med din läkare. Behandlingen kan fortsätta med en lägre daglig dos. Varje vecka kommer din läkare sen att gradvis öka den dagliga dosen till rekommenderad daglig dos.


  Om du får diarré måste du tala om det för din läkare, din dos av Ursofalk kan behöva ändras.

  Andra läkemedel och Ursofalk

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Det är särskilt viktigt om du tar följande läkemedel:

  • kelestipol och kolestyramin (mot höga blodfetter)

  • antacida (mot sur mage) som innehåller aluminiumhydroxid eller aluminiumoxid.

  • ciklosporin (för att minska effekten av immunsystemet vid transplatationer)

  • ciprofloxacin (mot infektion)

  • nitrendipin (mot högt blodtryck)

  • dapson (mot HIV)

  • östrogena hormoner (finns i vissa p-piller och läkemedel vid övergångsbesvär)

  • klofibrat (mot höga blodfetter)

  • rosuvastatin (mot höga blodfetter)

  Graviditet, amning och fertilitet

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


  Det är okänt om Ursofalk påverkar fostret eller går över i modersmjölken. Ursofalk ska inte användas under graviditet eller amning om det inte är helt nödvändigt.


  Innan du påbörjar behandling med Ursofalk ska kontroll göras för att utesluta att du är gravid.


  Kvinnor i fertil ålder

  Kvinnor i fertil ålder ska behandlas endast om de använder preventivmedel. Icke-hormonella eller orala lågdos-östrogen preventivmedel rekommenderas.


  Om du tar Ursofalk kapslar för upplösning av gallstenar måste dock effektivt icke-hormonellt preventivmedel användas eftersom orala hormonella preventivmedel kan stimulera bildningen av gallstenar.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Ursofalk har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.


  3. Hur du använder Ursofalk

  Använd alltid Ursofalk enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  De patienter som väger mindre än 47 kg eller som har svårt att svälja Ursofalk kapslar, kan istället använda Ursofalk suspension. De hårda kapslarna skall sväljas hela med vätska. Det är viktigt att kapslarna tas regelbundet.


  Upplösning av gallstenar: Vanlig dos för vuxna är 10-12 mg/kg kroppsvikt dagligen, uppdelat på 2 doseringstillfällen.


  Primär biliär cirros: Vanlig dos för vuxna är 12- 16 mg/kg kroppsvikt dagligen.

  Under de 3 första månaderna efter påbörjad behandling, ska Ursofalk kapslar tas fördelat över dagen. Då levervärdena förbättrats kan dosen intas en gång dagligen, företrädesvis på kvällen.

  Användning hos barn 6 år upp till 18 år för behandling av en leversjukdom förknippad med cystisk fibros

  Dosering

  Den rekommenderade dagliga dosen är 20 mg per kg kroppsvikt, fördelat på 2-3 doser. Din läkare kan vilja öka dosen ytterligare till 30 mg per kg kroppsvikt per dag vid behov.

  Kroppsvikt

  (kg)

  Daglig dos

  (mg/kg kroppsvikt)

  Ursofalk 250 mg hårda kapslar

  Morgon

  Middag

  Kväll

  20 – 29

  17-25

  1

  -

  1

  30 – 39

  19-25

  1

  1

  1

  40 – 49

  20-25

  1

  1

  2

  50 – 59

  21-25

  1

  2

  2

  60 – 69

  22-25

  2

  2

  2

  70 – 79

  22-25

  2

  2

  3

  80 – 89

  22-25

  2

  3

  3

  90 – 99

  23-25

  3

  3

  3

  100 – 109

  23-25

  3

  3

  4

  >110

  -

  3

  4

  4


  Hur Ursofalk ska intas

  De hårda kapslarna skall sväljas hela med vätska.

  Om du använt för stor mängd av Ursofalk

  Enstaka tillfällen av överdosering av ursodeoxicholsyra är inte skadliga. Eventuella symptom är diarré. Om Du fått i dig för stor mängd av Ursofalk kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel.112).

  Om du har glömt att använda Ursofalk

  Ta inte dubbla doser för att kompensera de doser du glömt.

  Om du slutar ta Ursofalk

  Tala alltid med din läkare innan du slutar ta Ursofalk.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): Diarré, blek avföring.


  Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare): Svår smärta i höger övre del av magen vid behandling av leversjukdom (primär biliär cirros), försämrad funktion av levern vid behandling av leversjukdom (primär biliär cirros) som kan återgå till det normala vid avslutande av behandling, kalkinlagring i gallstenar (påvisas vid test, du får inga ytterligare symtom), nässelfeber.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Ursofalk ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Inga särskilda förvaringsanvisningar.


  Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är ursodeoxicholsyra (UDCA) 250 mg

  • Övriga innehållsämnen är magnesiumstearat, färgämne (titandioxid E171), majsstärkelse, kolloidal vattenfri kiseldioxid, gelatin, natriumlaurilsulfat.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Blisterförpackning 100 st

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Dr Falk Pharma GmbH

  Leinenweberstrasse 5

  79108 Freiburg

  Tyskland


  Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:


  Meda AB

  Box 906

  170 09 Solna

  Tel 08-630 19 00


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2014–12–17


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.