Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Uromitexan® Filmdragerad tablett 400mg Tryckförpackning, 20tabl

Snabbfakta
Verksamt ämne: Mesna Varunummer: 537908 Apotekets varuid: 12257
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Uromitexan är och vad det används för

  Uromitexan används för att förebygga slemhinneskador i urinblåsan vid behandling med ifosfamid eller cyklofosfamid. Vissa cytostatika (ifosfamid, cyklofosfamid) kan skada slemhinnan i urinblåsan så att det kommer blod i urinen. Tas Uromitexan samtidigt har det en skyddande effekt och risken för inflammation i urinblåsan och blod i urinen minskar.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Uromitexan

  400 mg och 600 mg filmdragerad tablett
  mesna

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  - Om du får biverkningar, tala med din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Uromitexan är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Uromitexan
  3. Hur du använder Uromitexan
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Uromitexan ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Uromitexan är och vad det används för

  Uromitexan används för att förebygga slemhinneskador i urinblåsan vid behandling med ifosfamid eller cyklofosfamid. Vissa cytostatika (ifosfamid, cyklofosfamid) kan skada slemhinnan i urinblåsan så att det kommer blod i urinen. Tas Uromitexan samtidigt har det en skyddande effekt och risken för inflammation i urinblåsan och blod i urinen minskar.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Uromitexan

  Använd inte Uromitexan:

  • om du är överkänslig (allergisk) mot mesna eller andra liknande läkemedel (tioler) eller mot något av övriga innehållsämnen i Uromitexan.

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Uromitexan.

  • Om du tidigare har fått andningssvårigheter, rosslingar, hudrodnad, klåda eller svullnad efter att du tagit Uromitexan.

  • Om du får eller har fått strålbehandling av hela kroppen samtidigt med höga doser cytostatika (cyklofosfamid).

  • Om du har någon autoimmun sjukdom, t ex ledgångsreumatism, systemisk lupus erytematosus (SLE) eller njurinflammation eftersom dessa sjukdomar kan öka risken för vissa biverkningar.

  • Om du kräks eller mår illa

  • Om du har genomgått en operation i mag eller tarm

  • Om du tidigare har haft en blockering eller hinder i urinvägarna, som hindrar normal urinavgång.

  • Om du inte tål vissa sockerarter

  Det är viktigt att hålla igång urinproduktionen medan du tar Uromitexan och du ska därför inte dricka mindre än rekommenderat. Fråga din läkare om du är osäker.


  Urinteststickor för ketonkroppar eller röda blodkroppar (erytrocyter) kan ge felaktiga resultat vid medicinering med Uromitexan. Kontakta läkare eller sjuksköterska om du är osäker.


  Morgonurin ska undersökas varje dag före behandling med avseende på mikroskopiska fynd av blod (hematuri).


  Sluta att ta Uromitexan och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom (angioödem)

  - svullnad av ansikte, tunga eller svalg

  - svårigheter att svälja

  - nässelutslag och andningssvårigheter

  Andra läkemedel och Uromitexan

  Tala om för läkare eller sjukvårdspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

  Den blodförtunnande effekten av läkemedel som innehåller warfarin kan öka vid samtidig behandling med Uromitexan.


  Koaguleringsvärden bör tas regelbundet.

  Användning av Uromitexan med mat och dryck

  Intag av mat påverkar inte upptag eller utsöndring i urinen av Uromitexan.

  Graviditet, amning och fertilitet

  Rådfråga din läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel. Det finns inga eller begränsad mängd data från användning av mesna till gravida och ammande kvinnor.


  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Vissa biverkningar så som yrsel, dimsyn, nedsatt syn kan indirekt påverka.

  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar.


  Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Uromitexan innehåller laktos

  Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


  3. Hur du använder Uromitexan

  Dosen bestäms av läkaren, som avpassar den individuellt för dig beroende på din behandling med cytostatika (ifosfamid och cyklofosfamid). Rådfråga läkaren om du är osäker på hur du ska ta medicinen.


  Om du blir illamående medan du tar Uromitexan:

  Om du blir illamående och kräks under den tidsperiod som du tar Uromitexan tabletter kan du behöva få Uromitexan som infusion. Det är därför viktigt att du omedelbart kontaktar din läkare om du drabbas av kräkningar.

  Om du tar mera Uromitexan än vad du borde:

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112). Symtom på överdosering kan vara illamående, kräkningar, ont i magen, diarré, huvudvärk, trötthet, smärta i armar och ben samt leder, värmvallningar, domningar, feber, kramp i luftrörens muskulatur, utslag, lågt blodtryck och snabb puls.

  Om du har glömt att använda Uromitexan

  Det är mycket viktigt att Uromitexan tabletter tas på de tidpunkter som du har fått besked om av din läkare. Dessa tidpunkter är noga beräknade för att urinblåsan ska vara helt skyddad mot skador. Om du glömmer att ta tabletterna så tag dem så snart du kommer ihåg och kontakta sedan omedelbart din läkare eller sjukhuset för att få närmare besked om vad du ska göra.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. Eftersom Uromitexan alltid tas samtidigt med ifosfamid eller cyklofosfamid är det dock svårt att avgöra vilket av dessa preparat som orsakat biverkningen.


  Kontakta omedelbart läkare om det verkar som om du har fått en allergisk reaktion. symtom på detta kan vara andningssvårigheter, rosslingar, hudrodnad, klåda eller svullnad. En allergisk eller allerigiliknande reaktion kan komma i sambnad med att läkemedlet inta eller upp till några dagar efter att medicineringen avslutats.


  Mycket vanliga (förekommer hos fler än 1 av 10 användare):

  Huvudvärk, svimningskänsla, ihållande medvetslöshet/dåsighet, värmevallningar, magsmärtor/smärtsam tarmkramp, illamående, diarré, hudutslag, feber, influensaliknande sjukdom.

  Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare):

  Svullna/förstorade lymfkörtlar (lymfadenopati), , kräkningar, minskad aptit, gaser i magen, förstoppning, anorexi, känsla av uttorkning, sömnlöshet, mardrömmar, yrsel, myrkrypningar eller stickningar i huden (parestesi), ökad känslighet i huden (hyperestesi), svimning (synkopé), minskad känslighet för beröring (hypoestesi), uppmärksamhetsstörning, inflammation i ögats bindhinna, ljuskänslighet, dimsyn, hjärtklappning (palpitation), nästäppa, svår skarp smärta vid inandning (pleuritisk smärta), muntorrhet, kramp i luftrören, ansträngd andhämtning, obehag i struphuvudet, näsblödningar (epitaxis), stelhet, bröstsmärta, sjukdomskänsla, hosta, svalginflammation, irritation i slemhinna, brännande smärta i maggropen/bröstbenet, blödning i tandköttet, förhöjning av vissa levervärdenr, klåda, kraftigt ökad svettning som vanligen är sjukligt betingad (hyperhidros), ledvärk (artralgi), ryggsmärta, muskelvärk (myalgi), obehagskänsla i armar och ben, smärta i käke, smärta vid tömning av urinblåsa (dysuri), utmattning


  Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare):

  Överkänslighetsreaktioner, allvarlig allergisk reaktion med snabbt förlopp (allergichock, anafylaktoid reaktion), minskning av alla celler i blodet: röda och vita blodkroppar och blodplättar (pancytopeni), minskning av antalet vita blodkroppar som bekämpar infektioner (leukopeni, lymfopeni), onormalt höga mängder av eosinofiler (typ av blodkroppar som bildas i benmärgen) i blodet eller i kroppsvävnader (eosinofili), brist på blodplättar (trombocytopeni), inflammation i ögats bindhinna, förändringar på EKG (ST-höjning eller annat onormalt resultat), snabb puls, cirkulatoriska reaktioner, lågt eller högt blodtryck, andnöd, minskade nivåer av syre i kroppen (hypoxi, minskad syremättnad), blodiga upphostningar från lungorna eller luftvägarna (hemoptys), inflammation i munslemhinna, smaklöshet, gulsot (hepatit), rodnad, blåsbildning (vesikulation), livshotande tillstånd som orsakar utslag, sår, halsont, konjunktivit och separation av hudlagren (Lyells syndrom, Stevens Johnsons syndrom), lokal vävnadssvullnad (urtikariellt ödem), kliande, röda utslag som kan utvecklas till sår (erythema multiforme), hudrodnad (erytem), överkänslighetsreaktion mot läkemedel som kännetecknas av hudutslag, förstoring av lymfkörtlar och inre organ (utslag orsakad av läkemedel med eosinofila och systemiska symtom), sår och/eller större blåsor/blåsbildningar i hud och slemhinnor, svullnad av det djupare skiktet i huden orsakad av vätskeansamling (angioödem), hudskador som återkommer i samma område när samma läkemedel ges (fixed drug eruption), hudutslag på grund av ökad ljuskänslighet, nässelutslag (urtikaria), brännande känsla i huden, akut njursvikt, svaghet(asteni, brist på energi), svullnad i ansiktet (ansiktsödem), svullnad av vävnader vanligtvis i benen på grund av ansamlig av vätska (perifert ödem), ökad andningsfrekvens, tecken på allvarlig koagulationsrubbning som ger ökad risk för blodlevring i kärlen (DIC),förändrade laboratorieresultat (ex. förlängd protrombintid, förlängd aktiverad partiell tromboplastin)  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Uromitexan ska förvaras

  Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


  Inga särskilda förvaringsanvisningar.


  Används före utgångsdatum som anges på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Uromitexan 400 mg och 600 mg, filmdragerad tablett

  • Det aktiva innehållsämnet är mesna 400 mg resp. 600 mg per tablett.

  • Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat (59,3 mg respektive 88,9 mg), mikrokristallin cellulosa, kalciumvätefosfatdihydrat, majsstärkelse, povidon, magnesiumstearat, filmdragering: hypromellos, makrogol 6000, titandioxid (färgämne E171), simetikon.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Uromitexan tabletter 400 mg och 600 mg i tryckförpackning, 10, 20 eller 50 tabletter. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Baxter Medical AB

  Box 63

  164 94 Kista


  Tillverkare

  Baxter Oncology GmbH

  Kantstrasse 2

  33790 Halle/Westfalen

  Tyskland


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2016-06-15


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.