Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Tygacil® Pulver till infusionsvätska, lösning 50mg Injektionsflaskor, 10x1st (50mg)

Snabbfakta
Verksamt ämne: Tigecyklin Varunummer: 024024 Apotekets varuid: 16914
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Tygacil är och vad det används för

  Tygacil är ett antibiotikum i gruppen glycylcykliner som verkar genom att stoppa tillväxten av bakterier som orsakar infektioner.

  Din läkare har förskrivit Tygacil för att du eller ditt barn på över 8 år har en av följande allvarliga infektioner.

  Tygacil används endast när din läkare anser att andra antibiotika är olämpliga.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Tygacil

  50 mg pulver till infusionsvätska, lösning
  Tigecyklin

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du får detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig eller ditt barn.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller sjuksköterska.

  - Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Tygacil är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du får Tygacil
  3. Hur Tygacil ges
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Tygacil ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Tygacil är och vad det används för

  Tygacil är ett antibiotikum i gruppen glycylcykliner som verkar genom att stoppa tillväxten av bakterier som orsakar infektioner.


  Din läkare har förskrivit Tygacil för att du eller ditt barn på över 8 år har en av följande allvarliga infektioner.

  • Komplicerade infektioner i huden och mjukdelar (vävnaderna under huden), exkluderat fotinfektioner hos patienter med diabetes.

  • Komplicerad infektion i bukhålan


  Tygacil används endast när din läkare anser att andra antibiotika är olämpliga.

  2. Vad du behöver veta innan du får Tygacil

  Använd inte Tygacil

  • Om du är allergisk mot tigecyklin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6). Om du är allergisk mot tetracyklinantibiotika (t ex. minocyklin, doxycyklin, etc.) kan du vara allergisk mot tigecyklin.

  Varningar och försiktighet

  Tala med din läkare eller sjuksköterska innan du får Tygacil:

  • Om såret inte läker normalt.

  • Om du lider av diarré innan du får Tygacil. Om du får diarré under eller efter din behandling, tala genast om det för din läkare. Ta inte några diarréläkemedel utan att först ha kontrollerat med din läkare.

  • Om du tidigare har haft några biverkningar på grund av antibiotika som tillhör tetracyklinklassen (t ex. hudsensibilisering för solljus, missfärgning av tänder som utvecklas, bukspottkörtelinflammation och ändring av vissa laboratorievärden ämnade att mäta hur bra ditt blod koagulerar).

  • Om du har, eller tidigare har haft leverproblem. Beroende på din levers kondition kan din läkare minska dosen för att undvika möjliga biverkningar.

  • Om du har en blockering av gallgångarna (kolestas).


  Under behandling med Tygacil:

  • Tala genast om för din läkare om du får symtom på en allergisk reaktion.

  • Tala genast om för din läkare om du får svåra magsmärtor, illamående och kräkningar. Dessa symtom kan vara tecken på bukspottkörtelinflammation (akut pankreatit).

  • För vissa svåra infektioner kan din läkare överväga att använda Tygacil tillsammans med andra antibiotika.

  • Din läkare kommer att kontrollera dig noggrant så att inte någon annan bakteriell infektion utvecklas. Om du drabbas av en annan bakteriell infektion kan läkaren eventuellt skriva ut ett annat antibiotikum som är specifikt för den infektionen.

  • Trots att antibiotika inklusive Tygacil verkar mot vissa bakterier kan andra bakterier och svamp fortsätta att växa. Detta kallas för överväxt. Din läkare kommer att följa upp möjliga infektioner och behandla dig om det är nödvändigt. Om du får Tygacil kommer din läkare att kontrollera dig noga så att inte någon annan infektion utvecklas, och behandla dig om det är nödvändigt.

  Barn

  Tygacil ska inte användas till barn under 8 års ålder eftersom det saknas data om säkerhet och effekt i denna åldersgrupp och då det kan orsaka permanenta defekter på tänderna, såsom missfärgning av tänder som utvecklas.

  Andra läkemedel och Tygacil

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


  Tygacil kan förlänga vissa tester som mäter hur bra ditt blod koagulerar. Det är viktigt att du talar om för din läkare om du tar läkemedel för att undvika överskott av blodkoagulering (så kallade antikoagulantia). Om så är fallet kommer din läkare övervaka dig noggrant.


  Tygacil kan påverka effekten av p-piller. Tala med din läkare om behovet av ytterligare preventivmedel under användning av Tygacil.

  Graviditet, amning och fertilitet

  Tygacil kan vara skadligt för fostret. Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du får Tygacil.


  Det är inte känt om Tygacil går över i modersmjölken. Rådfråga läkare innan du ammar ditt barn.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Tygacil kan orsaka biverkningar såsom yrsel. Detta kan försämra förmågan att framföra fordon och hantera maskiner.


  3. Hur Tygacil ges

  Tygacil kommer administreras till dig av läkare eller sjuksköterska.


  Rekommenderad dos till vuxna är 100 mg som en startdos följd av 50 mg var 12:e timme. Denna dos ges intravenöst (direkt in i blodet) under en period av 30 till 60 minuter.


  Rekommenderad dos till barn i åldern 8 till <12 år är 1,2 mg/kg som ges var 12:e timme intravenöst upp till maxdosen 50 mg var 12:e timme.


  Rekommenderad dos till ungdomar i åldern 12 till <18 år är 50 mg som ges var 12:e timme.


  Vanligtvis varar behandlingen i 5 till 14 dagar. Din läkare kommer att bestämma hur länge du kommer bli behandlad.

  Om du fått för stor mängd av Tygacil

  Om du är orolig över att du kan ha fått för stor mängd Tygacil ska du omedelbart tala med din läkare eller sjuksköterska.

  Om du har glömt en dos Tygacil

  Om du är orolig över att du kan ha missat en dos ska du omedelbart tala med din läkare eller sjuksköterska.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan Tygacil orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Pseudomembranös kolit kan förekomma vid behandling med de flesta antibiotika, även Tygacil. Den visar sig som svår, ihållande eller blodig diarré i samband med magsmärtor eller feber. Detta kan vara tecken på allvarlig tarminflammation, som kan uppkomma under eller efter din behandling.


  Mycket vanliga biverkningar är (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

  • Illamående, kräkningar, diarré


  Vanliga biverkningar är (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

  • Abscess (varansamling), infektioner

  • Laboratoriemätvärden som visar att blodet har minskad förmåga att levra sig (koagulera)

  • Yrsel

  • Blodåderirritation av injektionen inklusive smärta, inflammation, svullnad och koagulation

  • Magsmärtor, matsmältningsproblem, aptitlöshet

  • Ökade leverenzymer, hyperbilirubinemi (överskott av gallfärgämne i blodet)

  • Klåda, hudutslag

  • Dålig eller långsam sårläkning

  • Huvudvärk

  • Förhöjda amylasvärden, vilket är ett enzym som finns i salivkörtlarna och bukspottkörteln, förhöjda värden av urinämne i blod (BUN)

  • Lunginflammation

  • Lågt blodsocker

  • Blodförgiftning/septisk chock (allvarligt medicinskt tillstånd som kan leda till att flera organ slutar fungera och död till följd av blodförgiftning)

  • Reaktion vid injektionsstället (smärta, rodnad, inflammation)

  • Låga halter av protein i blodet


  Mindre vanliga biverkningar är (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

  • Akut pankreatit (bukspottkörtelinflammation, som kan resultera i svåra magsmärtor, illamående och kräkningar)

  • Gulsot (gulfärgning av huden), leverinflammation

  • Låga halter av blodplättar i blodet (som kan leda till ökad blödningsbenägenhet och blåmärken/hematom)


  Biverkningar som har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

  • Anafylaktiska/anafylaktoida överkänslighetsreaktioner (som kan variera från milda till svåra, inklusive plötslig, allmän allergisk reaktion som kan leda till livshotande chock [tex svårigheter att andas, blodtrycksfall, snabb puls]).

  • Leversvikt

  • Hudutslag som kan leda till allvarlig blåsbildning på huden och hudavflagning (Stevens-Johnsons syndrom)

  • Låga halter av fibrinogen i blodet (ett protein som är inblandat i blodets koagulering)  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Tygacil ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Förvaras vid högst 25 °C.


  Används före utgångsdatum som anges på flaskan. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Förvaring efter beredning

  Efter att pulvret har lösts upp och spätts ut ska det administreras till dig omedelbart.


  Tygacil-lösningen ska vara gul till orange efter upplösning av pulvret; om inte ska lösningen kasseras.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  Den aktiva substansen är tigecyklin. Varje injektionsflaska innehåller 50 mg tigecyklin.


  Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat, saltsyra och natriumhydroxid.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Tygacil tillhandahålls som ett pulver för infusionsvätska i en injektionsflaska och ser ut som ett orange pulver eller kaka före spädning. Dessa injektionsflaskor distribueras till sjukhus i en förpackning om 10 st. Pulvret ska lösas upp i flaskan med en liten mängd lösning. Injektionsflaskan roteras försiktigt tills läkemedlet har lösts upp. Därefter ska lösningen från injektionsflaskan omedelbart sättas till en 100 ml infusionspåse eller till annan passande infusionsbehållare på sjukhuset, för intravenöst bruk.


  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Pfizer Limited

  Ramsgate Road

  Sandwich

  Kent CT1 3 9NJ

  Storbritannien


  Tillverkare

  Wyeth Lederle S.r.l 

  Via Franco Gorgone Z.I.

  95100 Catania (CT)

  Italien

  För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning:

  België/Belgique/Belgien

  Luxembourg/Luxemburg

  Pfizer S.A. / N.V.

  Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11

  Lietuva

  Pfizer Luxembourg SARL filialas Lietuvoje

  Tel. + 370 52 51 4000

  България

  Пфайзер Люксембург САРЛ, Клон България

  Teл:: +359 2 970 4333

  Magyarország

  Pfizer Kft.

  Tel: +36 1 488 3700

  Česká Republika

  Pfizer s.r.o.

  Tel: +420-283-004-111

  Malta

  Vivian Corporation Ltd.

  Tel: +35621 344610

  Danmark

  Pfizer ApS

  Tlf: +45 44 201 100

  Nederland

  Pfizer BV

  Tel: +31 (0)10 406 43 01

  Deutschland

  Pfizer Pharma PFE GmbH

  Tel: +49 (0)800 8535555 

  Norge

  Pfizer AS

  Tlf: +47 67 526 100

  Eesti

  Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal

  Tel.: +372 666 7500

  Österreich

  Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H.

  Tel: +43 (0)1 521 15-0

  Ελλάδα

  Pfizer ΕΛΛΑΣ Α.Ε.,

  Τηλ.: +30 210 67 85 800

  Polska

  Pfizer Polska Sp. z o.o.,

  Tel.: +48 22 335 61 00

  España

  Pfizer GEP, S.L.

  Tel:+34914909900

  Portugal

  Laboratórios Pfizer, Lda.

  Tel: (+351) 21 423 55 00

  France

  Pfizer PFE France

  Tél +33 (0) 1 58 07 34 40

  România

  Pfizer Romania S.R.L

  Tel: +40 (0) 21 207 28 00

  Hrvatska

  Pfizer Croatia d.o.o.

  Tel: +385 1 3908 777

  Slovenija

  Pfizer Luxembourg SARL

  Pfizer, podružnica za svetovanje s področja

  farmacevtske dejavnosti, Ljubljana

  Tel.: + 386 (0) 1 52 11 400

  Ireland

  Pfizer Healthcare Ireland

  Tel: 1800 633 363 (toll free)

  +44 (0)1304 616161

  Slovenská Republika

  Pfizer Luxembourg SARL, organizačná zložka

  Tel: + 421 2 3355 5500

  Ísland

  Icepharma hf

  Simi: +354 540 8000

  Suomi/Finland

  Pfizer Oy

  Puh/Tel: +358 (0)9 430 040

  Italia

  Pfizer Italia S.r.l.

  Tel: +39 06 33 18 21

  Sverige

  Pfizer AB

  Tel: +46 (0)8 550 520 00

  Κύπρος

  Pfizer ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (Cyprus Branch), Τηλ: +357 22 817690

  United Kingdom

  Pfizer Limited,

  Tel: +44 (0) 1304 616161

  Latvijā

  Pfizer Luxembourg SARL filiāle Latvijā

  Tel.: + 371 670 35 775


  Denna bipacksedel ändrades senast

  07/2016 Information om detta läkemedel finns tillgänglig på Europeiska läkemedelsmyndighetens hemsida http://www.ema.europa.eu/.


  Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:


  Hanteringsinstruktioner (se också 3. Hur Tygacil ges i denna bipacksedel)


  Pulvret ska spädas med 5,3 ml natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %) injektionsvätska, lösning, glukos 50 mg/ml (5 %) injektionsvätska, lösning eller eller Ringer Laktat injektionsvätska, lösning för att uppnå en koncentration på 10 mg/ml tigecyklin. Injektionsflaskan ska roteras försiktigt tills den aktiva substansen har lösts upp. Därefter ska 5 ml rekonstituerad lösning från injektionsflaskan omedelbart dras upp och tillsättas en 100 ml infusionspåse eller annan passande infusionsbehållare (t.ex. glasflaska), för intravenöst bruk.


  För en 100 mg dos används 2 rekonstituerade injektionsflaskor till en 100 ml infusionpåse eller annan passande behållare (t.ex. glasflaska), för intravenöst bruk.


  OBS: Injektionsflaskan innehåller 6 % överskott. 5 ml spädd lösning är således lika med 50 mg aktiv substans. Rekonstituerad lösning ska vara gul till orange i färgen; om inte ska lösningen kasseras. Parenterala produkter ska före administrering inspekteras visuellt för främmande partiklar och missfärgning (t.ex. grön eller svart).


  Tigecyklin ska administreras intravenöst genom ett infusionsset eller genom en trevägskran. Om samma intravenösa infusionsset används för olika sekventiella infusioner av flera aktiva substanser ska infusionsslangarna sköljas före och efter infusion av tigecyklin med endera natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %) injektionsvätska, lösning eller glukos 50 mg/ml (5 %) injektionsvätska, lösning. Injektion ska göras med en infusionsvätska som är kompatibel med tigecyklin och andra läkemedel via denna gemensamma infart.


  Kompatibla intravenösa lösningar är: natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %) injektionsvätska, lösning, glukos 50 mg/ml (5 %) injektionsvätska, lösning eller Ringer Laktat injektionsvätska, lösning.


  När administrering sker via en trevägskran har kompatibilitet mellan tigecyklin spädd i natriumklorid 9 mg/ml för injektion och följande medicinska produkter eller lösningar påvisats: amikacin, dobutamin, dopaminhydroklorid, gentamicin, haloperidol, Ringer laktat, lidokainhydroklorid, metoklopramid, morfin, noradrenalin, piperacillin/tazobaktam (EDTA-formulering) kaliumklorid, propofol, ranitidinhydroklorid, teofyllin och tobramycin.


  Tygacil får inte blandas med andra läkemedel, för vilka blandbarhetsdata saknas.


  Efter rekonstruktion och utspädning i påsen eller i passande infusionsbehållare (t ex glasflaska) bör tigecyklin användas omedelbart.


  Endast för engångsbruk, all oanvänd lösning ska kasseras.


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.