Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Tuberculin PPD RT 23 SSI Injektionsvätska, lösning 2T.U./0,1ml Injektionsflaska, 1,5ml

272:-

Produkten kan inte skickas via Posten utan måste hämtas på apotek.

Läs mer
Snabbfakta
Verksamt ämne: Tuberkulin PPD (Purified Protein Derivate) Varunummer: 414458 Apotekets varuid: 7004
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Tuberculin PPD RT 23 SSI är och vad det används för

  Tuberculin PPD RT 23 SSI används som ett hudtest för att diagnostisera om du har blivit smittad med bakterier som förorsakar tuberkulos.

  Endast avsett för diagnostik.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Tuberculin PPD RT 23 SSI

  2 T.U./0,1 ml resp. 10 T.U./0,1 ml Injektionsvätska, lösning
  Tuberkulin renat proteinderivat (PPD) RT 23
  natrium och kalium

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  - Tuberculin PPD RT 23 SSI har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra det kan skada dem.

  - Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.


  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Tuberculin PPD RT 23 SSI är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Tuberculin PPD RT 23 SSI
  3. Hur du använder Tuberculin PPD RT 23 SSI
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Tuberculin PPD RT 23 SSI ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Tuberculin PPD RT 23 SSI är och vad det används för

  Tuberculin PPD RT 23 SSI används som ett hudtest för att diagnostisera om du har blivit smittad med bakterier som förorsakar tuberkulos.


  Endast avsett för diagnostik.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Tuberculin PPD RT 23 SSI

  Använd inte Tuberculin PPD RT 23 SSI

  • om du är allergisk mot tuberkulin renat proteinderivat (PPD) RT 23 eller något annat innehållsämne i Tuberculin PPD RT 23 SSI (anges i avsnitt 6).

  • om du tidigare har fått allvarliga lokala reaktioner av tuberkulinprodukter.

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare innan du använder Tuberculin PPD RT 23 SSI:

  • om du har tagit ett tuberkulintest under det senaste året.

  • om du har blivit vaccinerad under de senaste 4–6 veckorna mot tuberkulos eller andra sjukdomar.

  Andra läkemedel och Tuberculin PPD RT 23 SSI

  Tala om för din läkare om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


  Falska negativa testsvar kan uppstå om du:

  • lider av diabets, njursvikt, cancer, HIV-infektion eller sarkoidos (inflammatorisk sjukdom som kan drabba många organ, bl.a. lungor, lymfkörtlar eller hud).

  • har minskat immunförsvar på grund av läkemedelsbehandling, t.ex. om du använder kortikosteroider.

  • haft vissa virussjukdomar, t.ex. mässlingen, påssjuka, körtelfeber, vattkoppor och influensa, de senaste månaderna.

  • vaccinerats med vissa levande vaccin mot virussjukdomar.

  Graviditet, amning och fertilitet

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder Tuberculin PPD RT 23 SSI.

  Detta hudtest kan tas under graviditet och amning.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Inga effekter på förmågan att köra bil eller använda maskiner har observerats.

  Tuberculin PPD RT 23 SSI innehåller natrium och kalium

  Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol kalium (39 mg) och mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per dos och är att betrakta som kalium- och natriumfritt.


  3. Hur du använder Tuberculin PPD RT 23 SSI

  Läkaren eller sjuksköterskan administrerar Tuberculin PPD RT 23 SSI i hudens översta lager på din underarm.

  Dosen är 0,1 ml för både barn och vuxna.

  Efter injektionen bildas en blåsa på 8-10 mm i diameter som försvinner efter cirka 10 minuter. Rodnad och svullnad kan också uppstå vid injektionsstället. Efter 48-72 timmar undersöker din läkare eller sjuksköterska resultatet av hudtestet. Om det har uppstått en svullnad bör den gå ned efter undersökningen.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan Tuberculin PPD RT 23 SSI orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Allvarliga allergiska reaktioner (anafylaktisk chock) som svullnad av läppar, ansikte och hals, andningsproblem eller nässelfeber kan förekomma i mycket sällsynta fall (färre än 1 av 10 000 personer). Kontakta din läkare omgående om du får de här reaktionerna.


  Övriga biverkningar:

  Vanliga biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 10 personer):

  Smärta, klåda och irritation vid injektionsstället.


  Mindre vanliga biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 100 personer):

  Feber och svullna lymfkörtlar.


  Sällsynta biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 1 000 personer):

  Ytlig vävnadsdöd (hudnekros) som vanligtvis försvinner efter ett par dagar, och blåsbildning.


  Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data):

  Huvudvärk och nässelfeber (urtikaria).


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


  Läkemedelsverket

  Box 26

  751 03 Uppsala

  Webbplats: www.lakemedelsverket.se


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Tuberculin PPD RT 23 SSI ska förvaras

  • Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

  • Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet (Utg.dat) är den sista dagen i angiven månad.

  • Förvaras i kylskåp (2ºC-8ºC).

  • Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

  • Tuberculin PPD RT 23 SSI bör användas direkt efter öppnandet. Om Tuberculin PPD RT 23 SSI inte används direkt ansvarar användaren för förvaringstid och -förhållanden, normalt inte längre än 24 timmar vid 2ºC-8ºC.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


  Tuberculin PPD RT 23 SSI innehåller inte levande material.


  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är tuberkulin renat proteinderivat (PPD) RT 23.

   1 dos (0,1 ml) Tuberculin PPD RT 23 SSI 2 T.U. innehåller 0,04 mikrogram tuberkulin renat proteinderivat (PPD) RT 23.

   1 dos (0,1 ml) Tuberculin PPD RT 23 SSI 10 T.U. innehåller 0,2 mikrogram tuberkulin renat proteinderivat (PPD) RT 23.

  • Övriga innehållsämnen är dinatriumfosfatdihydrat, kaliumdihydrogenfosfat, natriumklorid, kaliumhydroxikinolinsulfat, polysorbat 80 och vatten för injektionsvätskor.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Tuberculin PPD RT 23 SSI är en injektionsvätska, lösning (injektionsvätska).

  Det är en klar, färglös till svagt gulaktig lösning.

  Tuberculin PPD RT 23 SSI säljs i två styrkor: 2 T.U. och 10 T.U.

  Förpackningsstorlekar: injektionsflaskor som innehåller 1,5 ml eller 5 ml i förpackningsstorlekar på 1 eller 10 stycken.

  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Statens Serum Institut

  Artillerivej 5

  2300 Köpenhamn S

  Danmark

  Tel: +45 32 68 32 68

  Fax: +45 32 68 39 73

  e-post: serum@ssi.dk


  Ytterligare upplysningar om detta läkemedel kan erhållas hos ombudet för innehavaren av godkännandet för produkten.


  Ombud i Sverige:

  Scandinavian Biopharma Distribution AB

  Gunnar Asplunds allé 16

  171 63 Solna

  Telefon: 08-4705600

  E-post: info@sbdistribution.se


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2015-01-12


  Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

  Administreringssätt

  Nedan följer en detaljerad beskrivning av hur Tuberculin PPD RT 23 SSI ska administreras:

  • 0,1 ml injiceras med en 1 ml graderad enmillimetersspruta med en kort, avfasad nål (25 G eller 26 G).

  • Injektionen måste ges intradermalt i den mittersta tredjedelen av underarmen. Vid administrering nära handleden eller armbågen kan reaktionen försvagas.

  • Huden ska sträckas lätt och nålen ska hållas nästan parallellt mot hudytan med avfasningen uppåt. Nålens spets förs in i dermis ytliga lager.

  • Nålen ska synas genom epidermis under införinget. 0,1 ml injiceras långsamt och en liten blek blåsa med 8-10 mm i diameter bildas. Blåsan försvinner igen efter cirka tio minuter.

  • Om ingen blåsa bildas har injektionen administrerats för djupt och hudtestet måste upprepas på den andra armen eller på samma arm minst 4 cm avstånd från det första injektionsstället.

  Bilden beskriver administerringssättet


  Följ nationella rekommendationer om hur Mantoux-tuberkulinhudtest ska administreras.


  Utvärdering av reaktionen

  Hudtestreaktionen ser ut som en platt, ojämn, lätt upphöjd induration omgiven av hudrodnad. Indurationen bör utvärderas 48-72 timmar efter injektionen och bör därefter minska. Endast indurationen utvärderas.

  Indurationens diameter mäts i millimeter transversalt mot överarmens längdaxel med en genomskinlig böjbar plastlinjal.

  Rekommendationer för tolkning av Mantoux-tuberkulinhudtest visas i tabell 1.


  Negativt

  Positivt1

  Starkt positivt2

  Indurationens diameter

  0-5 mm

  6-14 mm

  >15 mm

  Tabell 1: Normaltolkning av hudtestresultat.


  Vissa satser av Tuberculin PPD RT 23 SSI visar minskad aktivitet efter lagring. Aktivitetsminskningen kan resultera i en försvagad reaktion efter injektion av preparatet med en induration som kan vara upp till 2 mm mindre än vanligtvis förväntad. En induration som uppmäts ligga nära gränsvärdet ska tolkas med försiktighet och resultatet ska relateras till den kliniska situationen. Speciell försiktighet i tolkningen ska göras av resultat som uppmäts ligga nära gränsvärdet för individer som är i nära kontakt med patient med smittsam TB, TB screening av immunsupprimerade individer, patienter som behandlas med TNF-alfa inhibitorer och individer med annan riskfaktor t.ex. barn och ungdomar, graviditet, diabetes mellitus och andra predisponerande tillstånd.


  Tolkning


  1En positiv reaktion indikerar att immunsystemet reagerat av något eller några av följande skäl:

  • Infektion med Mycobacterium tuberculosis-komplex, inklusive M. tuberculosis, M. bovis, M. africanum, M. microti eller M. tuberculosis subsp. caprae.

  • Infektion med icke-tuberkulösa mykobakterier.

  • Tidigare BCG-vaccination (BCG-vaccinerade personer blir normalt tuberkulinpositiva efter 4-8 veckor).


  2Reaktioner som är större än 15 millimeter beror troligen inte på tidigare BCG-vaccination eller exponering för mykobakterier i omgivningen.

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.