Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Trusopt Ögondroppar, lösning 20mg/ml Plastflaska (Octumeter Plus) 3x5ml

Snabbfakta
Verksamt ämne: Dorzolamid Varunummer: 092054 Apotekets varuid: 32373
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Trusopt är och vad det används för

  Trusopt innehåller dorzolamid som tillhör en grupp läkemedel, som kallas karbanhydrashämmare.

  Trusopt används för att sänka ett förhöjt tryck i ögat och vid behandling av grön starr (glaukom). Trusopt kan användas ensamt eller tillsammans med andra läkemedel som sänker trycket i ögat (s k betareceptorblockerare).

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Trusopt

  20 mg/ml Ögondroppar,lösning
  Dorzolamid

   

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Trusopt är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Trusopt
  3. Hur du använder Trusopt
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Trusopt ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Trusopt är och vad det används för

  Trusopt innehåller dorzolamid som tillhör en grupp läkemedel, som kallas karbanhydrashämmare.


  Trusopt används för att sänka ett förhöjt tryck i ögat och vid behandling av grön starr (glaukom). Trusopt kan användas ensamt eller tillsammans med andra läkemedel som sänker trycket i ögat (s k betareceptorblockerare).

  2. Vad du behöver veta innan du använder Trusopt

  Använd inte Trusopt

  - Om du är allergisk (överkänslig) mot dorzolamidhudroklorid eller mot något av övriga innehållsämnen i Trusopt.

  - Om du har kraftigt nedsatt njurfunktion eller njurbesvär, eller tidigare haft njursten.

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Trusopt


  Berätta för din läkare om eventuella medicinska problem som du har eller tidigare har haft, även ögonbesvär och ögonoperationer, samt allergier mot något eller några läkemedel.


  Om du känner irritation av något slag i ögat eller får andra ögonproblm, som t ex röda ögon eller svullna ögonlock, ska du snarast kontakta läkare.


  Om du misstänker att Trusopt orsakar en allergisk reaktion (t ex hudutslag eller klåda) avbryt behandlingen och kontakta läkare snarast möjligt.

  Barn och ungdomar

  Trusopt har använts i studier hos spädbarn och barn under 6 år med förhöjt tryck i ögat/ögonen eller med diagnosen grön starr. För ytterligare information, tala med din läkare.


  Äldre

  I studier med Trusopt var effekten jämförbar hos äldre och yngre patienter.


  Användning hos patienter med nedsatt leverfunktion

  Berätta för din läkare om du har eller tidigare har haft någon form av leverbesvär.

  Andra läkemedel och Trusopt

  Tala om för din läkare om du använder eller tänker använda andra receptfria eller receptbelagda läkemedel (även andra ögondroppar). Detta gäller särskilt om du använder en annan karbanhydrashämmare som t ex acetazolamid.

  Graviditet, amning och fertilitet

  Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel


  Användning under graviditet

  Trusopt bör inte användas under graviditet. Berätta därför för din läkare om du är eller planerar att bli gravid.


  Användning under amning

  Om behandling med Trusopt är nödvändig, rekommenderas inte amning. Berätta för din läkare om du ammar eller planerar att amma.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Inga studier avseende effekter på förmågan att köra bil och använda maskiner har utförts. Trusopt kan ge biverkningar som t ex yrsel och dimsyn vilket kan påverka din förmåga att köra bil eller använda maskiner. Vänta med att köra eller använda maskiner till dess du känner dig bra eller din syn är klar. Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Trusopt innehåller hjälpämnen

  Trusopt innehåller konserveringsmedlet bensalkoniumklorid. Detta konserveringsmedel kan inlagras i mjuka kontaktlinser och eventuellt missfärga linserna. Om du bär kontaktlinser kontakta läkare före användning av Trusopt.


  3. Hur du använder Trusopt

  Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Lämplig dos och behandlingstid bestäms av läkaren.


  När detta läkemedel används ensamt är rekommenderad dos 1 droppe i det angripna ögat/ögonen på morgonen, på eftermiddagen och på kvällen.


  Om din läkare rekommenderar att använda detta läkemedel i kombination med andra ögondroppar s k betablockerare för att sänka trycket i ögat, så är dosen en droppe Trusopt i det angripna ögat/ögonen på morgonen och på kvällen.


  Om Trusopt används tillsammans med andra ögondroppar bör ögondropparna tas med minst 10 minuters mellanrum.


  Se till att flaskans spets inte vidrör ögat eller området runt ögat. Detta kan eventuellt leda till att dropparna förorenas med bakterier, som kan orsaka ögoninfektioner. En sådan infektion kan leda till allvarlig ögonskada, även synförlust.


  Tvätta händerna innan du använder detta läkemedel för att undvika förorening och se till att flaskans spets inte vidrör andra ytor. Om du tror att ditt läkemedel kan ha blivit förorenat, eller om du får en ögoninfektion, kontakta genast din läkare angående fortsatt användning av denna flaska.


  Bruksanvisning


  1. Se till att förseglingsremsan på framsidan av flaskan är obruten innan du använder flaskan för första gången. En springa mellan flaskan och hatten är normalt för en oöppnad flaska.

  2. Tvätta först händerna, dra därefter bort förseglingsremsan

  3. Öppna flaskan genom att skruva av hatten, vrid i pilarnas riktning. Dra inte hatten rakt upp från flaskan, eftersom det kan försämra flaskspetsens funktion.

  4. Luta huvudet bakåt och dra ner det undre ögonlocket en aning så att en ficka bildas mellan ögonlock och öga.

  5. Vänd flaskan upp och ner. Tryck lätt med tummen eller pekfingret på området där man ska trycka tills en droppe har droppats in i ögat, enligt din läkares anvisning.

  VIDRÖR INTE ÖGAT ELLER ÖGONLOCKET MED FLASKANS SPETS.

  6. Om det är svårt att få ut droppar efter att ha öppnat flaskan första gången, sätt tillbaka hatten på flaskan (dra inte åt för hårt). Ta av hatten som vanligt genom att vrida den enligt pilarna.

  7. Om din läkare ordinerat behandling av ditt andra öga, upprepa steg 4 och 5.

  8. Skruva på hatten så att den sitter fast på flaskan. Pilen på hattens vänstra sida måste passa med pilen på flaskans vänstra sida för att vara ordentligt stängd. Se till att inte skruva fast hatten alltför hårt då det kan skada flaskan och hatten.

  9. Hålet i spetsen är utformat för att få ut en enda droppe, gör därför själv INTE hålet i flaskspetsen större.

  10. När du använt färdigt flaskan kommer det att finnas en viss mängd läkemedel kvar. Det är normalt eftersom en extra mängd läkemedel har tillsatts. Du kommer att få ut den mängd som din läkare har förskrivit. Försök inte att få ut överskottet av läkemedel från flaskan.

  Om du använt för stor mängd av Trusopt

  Om du droppat för många droppar i ögat, har svalt något av innehållet i behållaren eller om t ex ett barn fått i sig dropparna av misstag kontakta omedelbart läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  Om du har glömt att använda Trusopt

  Det är viktigt att ta Trusopt enligt läkarens ordination. Om du glömt bort att ta en dos, ta den så fort som möjligt. Om det däremot börjar bli dags att ta nästa dos hoppa då över den bortglömda dosen och följ sedan regelbundet doseringsschemat.


  Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

  Om du slutar att använda Trusopt

  Om du vill avbryta behandlingen med Trusopt, rådgör först med din läkare. Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan Trusopt orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Om du får en allergisk reaktion med symtom som nässelfeber, svullnad av ansikte, läppar, tunga och/eller hals vilket kan ge andnings- och sväljsvårigheter, ska du sluta använda Trusopt och omedelbart söka vård.


  Följande biverkningar har rapporterats med Trusopt, antingen i kliniska studier eller efter godkännande:


  Mycket vanliga biverkningar (förekommer hos fler än 1 av 10 användare:

  Brännande och stickande känsla i ögat.


  Vanliga biverkningar (förekommer hos 1 till 10 användare av 100):

  Påverkan på hornhinnan med ömma ögon och dimsyn (ytlig punktuell keratit), ökat tårföde eller klåda i ögonen (konjuktivit), irritation/inflammation på ögonlocken, dimsyn, huvudvärk, illamående, bitter smak i munnen och trötthet.


  Mindre vanliga biverkningar (förekommer hos 1 till 10 användare av 1 000):

  Inflammtion i ögats regnbågshinna.


  Sällsynta biverkningar /förekommer hos 1 till 10 användare av 10 000):

  Stickningar eller domningar i händer eller fötter, tillfällig närsynthet som kan försvinna när behandlingen avbryts, vätskebildning under ögats näthinna (avlossning av ögats åderhinna efter filtrationskirurgi), värk i ögonen, beläggningar på ögonlocken, lågt tryck i ögat, svullnad av hornhinnan (med symtom som synförändringar), irritation i ögat inklusive rodnad, njursten, yrsel, näsblödning, halsirritation, muntorrhet, begränsat område med hudutslag (kontaktdermatit), allergiliknande reaktioner såsom hudutslag, nässelfeber, klåda och i sällsynta fall svullnad av läppar, ögon och mun, andnöd samt mer sällsynt väsande andning.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


  Läkemedelsverket

  Box 26

  751 03 Uppsala

  www.lakemedelsverket.se

  5. Hur Trusopt ska förvaras

  Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


  Använd inte Trusopt efter utgångsdatumet som anges med sex siffror efter Utg.Dat.:.på flaskan och ytterkartong. De två sista siffrorna anger månaden och de sista fyra siffrorna anger året. Utgångsdatumet avser sista dagen i den månaden.


  Trusopt ska användas inom 28 dagar efter att flaskan öppnats.


  Inga särskilda temperaturanvisningar.

  Förvara flaskan i originalförpackningen, ljuskänsligt.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  - Den aktiva substansen är dorzolamid.

  - 1 ml innehåller 20 mg dorzolamid (som 22,26 mg dorzolamidhydroklorid).

  - Övriga innehållsämnen är hydroxietylcellulosa, mannitol, natriumcitrat, natriumhydroxid och vatten för injektionsvätskor. Bensalkoniumklorid är tillsatt som konserveringsmedel.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Pharmachim AB

  Berga Allé 1

  254 52 Helsingborg

  Tel: 042-326695


  Ompackare:

  Interport Limited, Croydon, England

  MSD- koncernen


  Tillverkare:

  MSD-koncernen


  Denna bipacksedel ändrades senast

  16 juli 2015


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.