Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Tramadol Retard Actavis Depottablett 150mg Blister, 20tabletter (genomskinlig)

62:09

Produkten kan inte skickas via Posten utan måste hämtas på apotek.

Läs mer
Snabbfakta
Verksamt ämne: Tramadol Varunummer: 091261 Apotekets varuid: 23994
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Tramadol Retard Actavis är och vad det används för

  Tramadol Retard Actavis är ett smärtstillande läkemedel. Tramadol Retard Actavis lindrar smärta genom att hämma vissa ämnen i centrala nervsystemet (i hjärnan och ryggmärgen)

  Tramadol Retard Actavis kan användas av vuxna och ungdomar över 12 år. Det används vid behandling av måttlig till svår smärta.

  Tramadol Retard Actavis är inte lämpligt för barn under 12 år.

  Tramadol som finns i Tramadol Retard Actavis kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Tramadol Retard Actavis

  100 mg, 150 mg och 200 mg depottabletter
  tramadolhydroklorid

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  - Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Tramadol Retard Actavis är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Tramadol Retard Actavis
  3. Hur du använder Tramadol Retard Actavis
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Tramadol Retard Actavis ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Tramadol Retard Actavis är och vad det används för

  Tramadol Retard Actavis är ett smärtstillande läkemedel. Tramadol Retard Actavis lindrar smärta genom att hämma vissa ämnen i centrala nervsystemet (i hjärnan och ryggmärgen)


  Tramadol Retard Actavis kan användas av vuxna och ungdomar över 12 år. Det används vid behandling av måttlig till svår smärta.


  Tramadol Retard Actavis är inte lämpligt för barn under 12 år.


  Tramadol som finns i Tramadol Retard Actavis kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Tramadol Retard Actavis

  Ta inte Tramadol Retard Actavis

  • om du är allergisk mot tramadolhydroklorid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  • om du nyligen har druckit för mycket alkohol eller tagit för många sömntabletter, smärtstillande, opiater eller andra mediciner som verkar via hjärnan (psykofarmaka).

  • om du använder vissa läkemedel mot depression (s k MAO-hämmare) eller om du har använt ett sådant läkemedel de senaste 14 dagarna.

  • om du lider av epilepsi som inte är väl kontrollerad genom medicinering.

  • som behandling av abstinenssymtom vid drogberoende.

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Tramadol Retard Actavis:

  • om du nyligen har fått en skallskada eller ökat tryck i huvudet (t ex efter en olycka).

  • om du lider av njur- eller leversjukdom (se avsnitt 3. Hur du tar Tramadol Retard Actavis).

  • om du har andningssvårigheter.

  • om du har en tendens att få epilepsi eller kramper, eftersom risken för anfall kan öka. Kramper har rapporterats hos patienter som tar tramadol i rekommenderad dos. Risken kan öka, när tramadoldosen överskrider den högsta rekommenderade dygnsdosen (400 mg).

  • om du är beroende av opiater.

  • om du är i chocktillstånd (kallsvettning kan vara ett tecken på det).

  • m du använder andra läkemedel eller substanser som verkar via hjärnan, inklusive alkohol.

  Efter långtidsbehandling (>3 månader) kan huvudvärk förekomma eller förvärras.

  När tramadol har använts för att behandla spännings- eller klusterhuvudvärk eller migrän (som tramadol inte är godkänt för) har fall av huvudvärk på grund av överanvändning av läkemedel rapporterats.


  Observera att Tramadol Retard Actavis kan ge upphov till fysiskt och psykiskt beroende. Då Tramadol Retard Actavis tas under en längre tid kan effekten minska och högre doser bli nödvändiga (toleransutveckling). Patienter med tendens till läkemedelsmissbruk eller med läkemedelsberoende bör endast behandlas med Tramadol Retard Actavis under korta perioder och under strikt medicinsk övervakning.

  Andra läkemedel och Tramadol Retard Actavis

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


  Ta inte Tramadol Retard Actavis samtidigt med eller inom 14 dagar efter att du tagit läkemedel som kallas monoaminooxidashämmare (moklobemid eller fenelzin mot depression, selegilin mot Parkinsons sjukdom).


  Den smärtlindrande effekten av Tramadol Retard Actavis kan försvagas och/eller förkortas om du också tar läkemedel som innehåller:

  • karbamazepin (används vid behandling av epilepsi)

  • buprenorfin, nalbufin eller pentazocin (smärtstillande läkemedel)

  • ondansetron (används mot illamående)


  Risken för biverkningar ökar:

  • om du tar läkemedel som kan orsaka kramper (anfall), såsom vissa antidepressiva och antipsykotiska läkemedel. Risken för att få ett anfall kan öka om du samtidigt tar Tramadol Retard Actavis. Din läkare talar om för dig om Tramadol Retard Actavis är rätt för dig.

  • om du tar vissa antidepressiva läkemedel. Tramadol Retard Actavis kan påverka dessa läkemedel och du kan uppleva symtom som ofrivilliga, rytmiska sammandragningar av muskler, inklusive de muskler som kontrollerar ögats rörelser, oro, svår svettning, skakningar, överdrivna reflexer, ökad muskelspänning och kroppstemperatur över 38 ºC.

  • om du tar Tramadol Retard Actavis tillsammans med dämpande medel såsom lugnande, sömnmedel, antidepressiva medel och starka smärtlindrande läkemedel (morfin, kodein, petidin). Du kan känna dig väldigt dåsig eller svimfärdig.

  • om du tar Tramadol Retard Actavis tillsammans med blodförtunnande läkemedel såsom warfarin. Dosen av dessa läkemedel kan behöva minskas, annars kan det finnas en ökad risk för allvarliga blödningar.

  • antikonvulsiva läkemedel som tas tillsammans med tramadol kan sänka kramptröskeln och risken för kramper kan öka hos dessa patienter.

  Tramadol Retard Actavis med alkohol

  Drick inte alkohol under behandling med Tramadol Retard Actavis.

  Graviditet och amning

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


  Graviditet

  Tramadol passerar över från moderkaka till fostret. Det finns inte tillräcklig information för att veta om det ger skadliga effekter på människa. Långtidsbehandling under graviditet kan leda till att det nyfödda barnet utvecklar abstinenssymtom. Därför ska tramadol inte användas under graviditet. Rådgör med din läkare vad som är lämpligast för dig.


  Amning

  Generellt rekommenderas inte användning av Tramadol Retard Actavis under amning. Små mängder tramadol utsöndras i bröstmjölk. Det är oftast inte nödvändigt att avbryta amning om endast en enstaka dos tas. Rådgör med din läkare.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Tramadol Retard Actavis kan orsaka dåsighet, yrsel och dimsyn. Detta kan påverka din förmåga att köra bil och handha maskiner. Dessa effekter kan förstärkas av alkohol eller av mediciner som verkar på eller fungerar via hjärnan. Kör inte bil eller utför andra aktiviteter som kräver skärpt uppmärksamhet innan du vet hur tramadol påverkar dig. Se avsnitt 4. “Eventuella biverkningar” för en full förteckning över möjliga biverkningar som kan försämra din uppmärksamhet och koordination.


  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  3. Hur du använder Tramadol Retard Actavis

  Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Dosen bör anpassas till hur svår smärta du har och din individuella smärtkänslighet. Vanligtvis bör du ta den lägsta dosen som ger smärtlindring.

  Vanlig dos är:


  Vuxna och ungdomar över 12 år:

  Startdosen är:

  Tramadol Retard Actavis 100 mg: en tablett (100 mg tramadolhydroklorid) två gånger dagligen. Om det ej ger tillräcklig smärtlindring kan dosen ökas till:

  Tramadol Retard Actavis 150 mg: en tablett (150 mg tramadolhydroklorid) två gånger dagligen eller

  Tramadol Retard Actavis 200 mg: en tablett (200 mg tramadolhydroklorid) två gånger dagligen.

  Om dosen som du ordineras inte kan uppnås med den här tablettstyrkan finns läkemedlet tillgängligt i andra styrkor.


  Äldre patienter

  För äldre patienter (över 75 år) kan det ta längre tid för tramadol att försvinna ur kroppen. Om detta berör dig kan din läkare rekommendera dig att förlänga tiden mellan doserna.


  Allvarlig lever- eller njursvikt/ dialyspatienter

  Patienter med allvarlig lever- och/eller njursvikt, ska inte ta Tramadol Retard Actavis . Om du har en mild eller måttlig lever- och/eller njursvikt, kan din läkare rekommendera dig att förlänga tiden mellan doserna.


  Hur du tar Tramadol Retard Actavis

  Tramadol Retard Actavis är en tablett med en speciell kärna avsedd att släppa ut den aktiva substansen långsamt under en längre tid. På grund av detta kan det ta lite längre tid innan du märker av effekten.

  Svälj tabletten hel (utan att tugga eller krossa den) med ett glas vatten. Ta helst tabletten på morgonen och på kvällen. Tabletterna kan tas på tom mage eller under en måltid.


  Behandlingslängd med Tramadol Retard Actavis

  Din läkare kommer att tala om för dig hur länge du ska använda Tramadol Retard Actavis. Det beror på orsaken till smärtan. Använd inte Tramadol Retard Actavis längre än nödvändigt.


  Prata med din läkare eller apotekspersonal om du upplever att effekten av Tramadol Retard Actavis är för stark eller svag.

  Om du har tagit för stor mängd av Tramadol Retard Actavis

  Om du har fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn har fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  Möjliga symtom som kan uppkomma är: små pupiller, kräkningar, blodtrycksfall, hjärtklappning, kollaps, påverkat medvetande inklusive koma (djup medvetslöshet), epileptiska anfall och andningssvårigheter.

  Om du har glömt att ta Tramadol Retard Actavis

  Om du glömmer att ta tabletter kommer smärtan sannolikt tillbaka. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömda doser, fortsätt bara att ta läkemedlet som tidigare.

  Om du slutar att ta Tramadol Retard Actavis

  Om du avbryter eller avslutar behandlingen med Tramadol Retard Actavis för tidigt kommer smärtan sannolikt tillbaka. Om du önskar avsluta din behandling på grund av biverkningar, kontakta din läkare. Generellt uppkommer inga följdeffekter när behandlingen med Tramadol Retard Actavis avslutas. Emellertid har det, i sällsynta fall, hänt att personer som abrupt slutat att ta Tramadol Retard Actavis upplevt obehag. De kan uppleva rastlöshet, ångest, nervositet och skakighet. De kan bli hyperaktiva, ha svårigheter att somna och uppleva besvär från magtarmkanalen. Ett fåtal personer kan drabbas av panikattacker, hallucinationer, ovanliga förnimmelser såsom klåda, stickningar och domningar och öronringningar (tinnitus). Om du upplever några av dessa obehag efter att ha slutat använda Tramadol Retard Actavis rådgör med din läkare.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Följande biverkningar kan förekomma:


  Mycket vanliga (förekommer hos fler än 1 av 10 användare): Illamående och yrsel.


  Vanliga (förekommer hos 1 till 10 av 100 användare):

  Huvudvärk, förvirring, kräkningar, förstoppning, muntorrhet, svettningar.


  Mindre vanliga (förekommer hos 1 till 10 av 1 000 användare):

  Hjärtklappning, oregelbundna hjärtslag, lågt blodtryck (särskilt när man reser sig upp), hjärt-kärlkollaps, kväljningar, tryckkänsla i magen, mättnadskänsla, klåda, utslag och särskilda utslag med svår klåda (nässelfeber eller nässelutslag).


  Sällsynta (förekommer hos 1 till 10 av 10 000 användare):

  Dimsyn, långsammare hjärtrytm än normalt, förhöjt blodtryck, aptitförändringar, klåda eller kittlande känsla utan orsak, skakningar, långsammare andning än normalt, kramper, hallucinationer, förvirring, sömnstörningar och mardrömmar. Allergiska reaktioner (t ex andnöd), trånghetskänsla i bröstet på grund av kramp i musklerna i andningsvägarna (bronkospasm), flämtningar, plötslig vätskeansamling i hud och slemhinnor (t ex i hals och tunga), andningssvårigheter och/eller klåda och överkänslighet. Följande har även rapporterats: humörförändringar, förändrad aktivitetsgrad, störningar i uppfattningsförmågan eller förmågan att fatta beslut, muskelsvaghet, svårigheter att kasta vatten, ofrivilliga muskelsammandragningar, påverkad koordination och svimning.


  Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data): Förstorade pupiller. Nedsättning i blodsockernivån.


  Biverkningar som kan uppkomma vid avbrytande av behandlingen är identiska med dem vid abstinens från opiater och kan innefatta: rastlöshet, ångest, rädsla, nervositet, sömnlöshet, motorisk rastlöshet (hyperkinesi), skakningar (tremor) och magtarmstörningar.


  Allergiska reaktioner (t ex svårigheter att andas, väsande andning, hudsvullnad) och chock (plötslig cirkulationssvikt) har förekommit i mycket sällsynta fall (hos färre än 1 av 10 000 användare). Kontakta omedelbart läkare om du upplever symtom som svullet ansikte, tunga och/eller hals med/eller utan svårigheter att svälja eller nässelutslag utan andningssvårigheter.

  5. Hur Tramadol Retard Actavis ska förvaras

  Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på blisterkartan och/eller burken efter ”Utg.dat.:”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  - Den aktiva substansen är tramadolhydroklorid.

  En tablett Tramadol Retard Actavis 100 mg innehåller 100 mg tramadolhydroklorid.

  En tablett Tramadol Retard Actavis 150 mg innehåller 150 mg tramadolhydroklorid.

  En tablett Tramadol Retard Actavis 200 mg innehåller 200 mg tramadolhydroklorid.

  - Övriga innehållsämnen är kalciumvätefosfat (E341), hydroxipropylcellulosa (E463), kolloidal kiseldioxid (E551) och magnesiumstearat (E470b).

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Tramadol Retard Actavis 100 mg tabletter är benvita, runda, bikonvexa tabletter.

  Tramadol Retard Actavis 150 mg tabletter är benvita, kapselformade tabletter.

  Tramadol Retard Actavis 200 mg tabletter är benvita, kapselformade tabletter.


  Tramadol Retard Actavis 100 mg: förpackningar om 10, 20, 30, 50, 60, 90, 100, 120, 180 eller 500 tabletter i blisterkartor eller i plastburk.

  Tramadol Retard Actavis 150 mg: förpackningar om 10, 20, 30, 50, 60, 90, 100, 120, 180 eller 500 tabletter i blisterkartor eller i plastburk.

  Tramadol Retard Actavis 200 mg: förpackningar om 10, 20, 30, 50, 60, 90, 100, 120, 180 eller 500 tabletter i blisterkartor eller i plastburk.

  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Actavis Group PTC ehf.

  Reykjavikurvegur 76-78

  IS-220 Hafnarfjordur

  Island


  Tillverkare

  Farmaceutisch Analytisch Laboratorium Duvien BV

  Dijkgraaf 30

  NL-6921 RL Duiven

  Holland Holland

  eller

  Medochemie Ltd, Facility A – Z

  Ayios Athanassios Industrial St

  Limassol

  Cypern


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2015-02-19


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.