Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Tramadol Actavis Kapsel, hård 50mg Plastburk, 200kapslar

316:99

Produkten kan inte skickas via Posten utan måste hämtas på apotek.

Läs mer
Snabbfakta
Verksamt ämne: Tramadol Varunummer: 104716 Apotekets varuid: 20763
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Tramadol Actavis är och vad det används för

  Tramadolhydroklorid tillhör en grupp läkemedel som kallas centralt verkande analgetika och används för att behandla måttlig till svår smärta.

  Tramadol som finns i Tramadol Actavis kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Tramadol Actavis

  50 mg kapslar, hårda
  tramadolhydroklorid

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska

  - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomsteckensom liknar dina.

  - Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Tramadol Actavis är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Tramadol Actavis
  3. Hur du använder Tramadol Actavis
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Tramadol Actavis ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Tramadol Actavis är och vad det används för

  Tramadolhydroklorid tillhör en grupp läkemedel som kallas centralt verkande analgetika och används för att behandla måttlig till svår smärta.


  Tramadol som finns i Tramadol Actavis kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Tramadol Actavis

  Ta inte Tramadol Actavis och berätta för läkaren om du:

  Ta inte Tramadol Actavis och berätta för läkaren om du:

  • är allergisk mot tramadolhydroklorid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  • är gravid, planerar att bli gravid eller ammar

  • nyligen har använt alkohol, sömntabletter, andra starka smärtstillande medel eller psykofarmaka (medel som påverkar sinnesstämning/humör och känsloliv)

  • har behandlats med MAO-hämmare (vissa läkemedel för behandling av depression) de senaste 2 veckorna

  • har allvarlig lever-, njur- eller lungsjukdom (andningssvårigheter)

  • lider av epilepsi (kramper) som inte är väl kontrollerad med behandling

  • behandlas med substitut vid drogavvänjning.

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Tramadol Actavis om du:

  • är eller har varit beroende av alkohol eller andra medel

  • lider av epilepsi eller har skallskada eller ökat tryck i skallen (kan orsaka smärta i ögonen, synförändringar eller huvudvärk bakom ögonen)

  • har lever-, njur- eller lungsjukdom (andningssvårigheter) som inte är allvarlig

  • lider av chock efter en svår skada eller blodförlust

  • är känslig mot opiater.

  Andra viktiga varningar:

  • användning av smärtstillande mot huvudvärk för ofta och under för lång tid kan göra den värre.

  Andra läkemedel och Tramadol Actavis

  Risken för biverkningar ökar,

  • om du tar läkemedel som kan orsaka kramper (anfall), såsom vissa antidepressiva och antipsykotiska läkemedel. Risken för att få ett anfall kan öka om du samtidigt tar Tramadol Actavis. Din läkare talar om för dig om Tramadol Actavis är rätt för dig.

  • om du tar vissa antidepressiva läkemedel. Tramadol Actavis kan påverka dessa läkemedel och du kan uppleva symtom som ofrivilliga, rytmiska sammandragningar av muskler, inklusive de muskler som kontrollerar ögats rörelser, oro, svår svettning, skakningar, överdrivna reflexer, ökad muskelspänning och kroppstemperatur över 38 °C.

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana. Speciellt:

  • MAO-hämmare (t ex moklobemid), eller om du har tagit dessa de senaste 2 veckorna

  • opioider, inklusive starka smärtstillande medel som morfin, petidin, buprenorfin, nalbufin och pentazokin.

  • läkemedel som hämmar dina reaktioner och andning.

  • karbamazapin (mot epilepsi eller nervsmärta).

  • sömntabletter.

  • warfarin (blodförtunnande).

  • läkemedel mot depression (inklusive fluoxetin, paroxetin, amitriptylin eller lofepramin.

  • läkemedel mot ångest eller psykisk sjukdom

  • cimetidin (läkemedel mot magsår).

  • ketokonazol eller erytromycin (läkemedel mot infektioner).

  • ondansetron (läkemedel för att förhindra illamående eller kräkningar).

  Tramadol Actavis med mat, dryck och alkohol

  Du rekommenderas att inte dricka alkohol med detta läkemedel.

  Effekten av Tramadol Actavis påverkas inte av mat.

  Graviditet och amning

  Använd inte Tramadol Actavis om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller ammar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Tramadol Actavis kan ge upphov till dåsighet eller i sällsynta fall dimsyn. Detta kan förvärras om du dricker alkohol eller tar andra läkemedel tillsammans med Tramadol Actavis, såsom starka smärtstillande medel. Se till att du inte påverkas innan du kör bil eller använder maskiner.


  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  3. Hur du använder Tramadol Actavis

  Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Svälj kapslarna hela tillsammans med ett glas vatten vid samma tidpunkt varje dag.


  Dosering:

  Dosen bör anpassas till hur svår smärta du har och din individuella smärtkänslighet. Vanligtvis bör du ta den lägsta dosen som ger smärtlindring.

  - Vuxna och barn från 12 år:

  Akut smärta (t ex efter operation): Rekommenderad dos är 1-2 kapslar 3-4 gånger dagligen, så länge läkare ordinerar detta.

  Kronisk smärta (t ex associerad med cancer): Rekommenderad dos är 1-2 kapslar först, sedan 1-2 kapslar var 4-6:e timme beroende på hur svår smärta du har.

  Ta inte mer än 8 kapslar (400 mg) per dygn om inte läkare har ordinerat det.

  - Äldre personer: För äldre patienter (över 75 år) kan det ta längre tid för tramadolhydroklorid att försvinna ur kroppen. Om detta berör dig kan din läkare rekommendera dig att förlänga tiden mellan doserna.

  -Patienter med nedsatt lever- eller njurfunktion: Rekommenderad dos är 1-2 kapslar var 12:e timme. Patienter med allvarlig lever- och/eller njursvikt, ska inte ta Tramadol Actavis. Om du har en mild eller måttlig lever- och/eller njursvikt, kan din läkare rekommendera dig att förlänga tiden mellan doserna.

  - Användning för barn och ungdomar: användning rekommenderas inte hos barn under 12 år.


  Hur länge ska du ta kapslarna

  Du ska inte ta kapslarna längre än nödvändigt. Om du behöver behandlas under en längre tid, kommer din läkare att noggrant kontrollera med jämna, korta mellanrum (med avbrott i behandlingen vid behov) om du ska fortsätta att ta kapslarna och i vilken dos.

  Om du upplever att effekten av kapslarna är för stark eller för svag, vänd dig till din läkare eller apotekspersonal.

  Om du använt för stor mängd av Tramadol Actavis

  Om du har fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn har fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Symtom på överdosering är bl a pupillminskning, kräkningar, hjärtproblem, dåsighet, koma, kramper och andningssvårigheter.

  Om du har glömt att använda Tramadol Actavis

  Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Om du har glömt att ta en dos, ta den så snart du kommer ihåg det och ta sedan nästa dos vid den vanliga tidpunkten.

  Om du slutar att använda Tramadol Actavis

  Sluta inte med behandlingen i förtid då du kan uppleva abstinensbesvär. Om du slutar att ta läkemedlet kan du utveckla oro, ångest, nervositet, panikattacker, svårt att sova, darrningar, hyperaktivitet, stickningar och domningar eller öronsusningar. Tala med läkare innan du slutar att använda kapslarna och följ deras anvisningar.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. Eventuella biverkningar


  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.


  Kontakta läkare genast om du upplever:

  • en allergisk reaktion: klåda, hudutslag, svulnad av ansikte, läppar, tunga eller svalg, svårigheter att andas eller svälja, förträngning av luftvägarna, försämring av astma, chock eller kollaps.

  • långsam andning: vanligtvis vid höga doser av Tramadol Actavis eller tillsammans med andra läkemedel som ger långsammare andning.


  Om du upplever några av följande biverkningar eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare:

  • Mycket vanliga (fler än 1 av 10 användare): yrsel, illamående

  • Vanliga (färre än 1 av 10 användare): ökad svettning, trötthet, dåsighet, sömnighet, huvudvärk, buksmärta, muntorrhet, kräkning, förstoppning

  • Mindre vanliga (färre än 1 av 100 användare): kliande utslag, klåda, snabb hjärtrytm, hjärtklappning och plötsliga hjärtproblem, yrsel när du står upp p.g.a lågt blodtryck, diarré, kväljningar och uppblåsthet

  • Sällsynta (färre än 1 av 1000 användare): känsla av upprymdhet (eufori), falsk olustkänsla (dysfori), förvirring, hallucinationer (ser saker som inte är verkliga), ändrad mental status (delirium), förändrad förmåga att tänka eller uppfatta klart, sömnrubbningar (inklusive mardrömmar), ångest, stickningar och darrningar, muskelkramper, krampanfall, svimning, dimsyn, långsam hjärtrytm, högt blodtryck, aptitförändring, muskelsvaghet, svårighet eller oförmåga att kasta vatten

  • Mycket sällsynta (färre än 1 av 10000 användare): värmekänsla

  • Ingen känd frekvens (kan inte beräknas med tillgängliga data): förändrade värden av leverenzym (upptäckt vid blodprov), talstörningar, nedsättning i blodsockernivån.

  Du kan bli beroende av kapslarna och uppleva att det är svårt att sluta ta dem eller att du känner att du behöver ta dem oftare än nödvändigt. Om du plötsligt slutar ta kapslarna, kan du drabbas av abstinensbesvär (se avsnitt 3 för abstinenssymtom).


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Tramadol Actavis ska förvaras

  Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

  Förvaras vid högst 30ºC.

  Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter ”Utg.dat.”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är tramadolhydroklorid

  • Övriga innehållsänmen är pregelatiniserad stärkelse, mikrokristallin cellulosa (E460), magnesiumstearat.

  • Kapselskalet innehåller gelatin, järnoxid (E172), titandioxid (E171), indigokarmin (E132). Tryckfärgen innehåller shellack, järnoxid (E172), propylenglykol

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Tramadol Actavis kapslar är gula och gröna, ogenomskinliga, hårda gelatinkapslar.

  Förpackningsstorlekar: 30 och 100 kapslar

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Actavis Group PTC ehf.

  Reykjavikurvegi 76-78

  IS-220 Hafnarfjordur

  Island


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2015-08-14


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.