Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

TOVIAZ Depottablett 4mg Blister, 84tabletter

Snabbfakta
Verksamt ämne: Fesoterodin Varunummer: 116694 Apotekets varuid: 22345
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad TOVIAZ är och vad det används för

  TOVIAZ innehåller en aktiv substans som kallas fesoterodinfumarat, och är en så kallad antimuskarin behandling som minskar aktiviteten hos en överaktiv blåsa och används till vuxna för att behandla symtomen.

  TOVIAZ behandlar symtomen från en överaktiv blåsa, som

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  TOVIAZ

  4 mg och 8 mg depottabletter
  fesoterodinfumarat

   

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad TOVIAZ är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder TOVIAZ
  3. HUR DU TAR TOVIAZ
  4. Eventuella biverkningar
  5. HUR TOVIAZ SKA FÖRVARAS
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad TOVIAZ är och vad det används för

  TOVIAZ innehåller en aktiv substans som kallas fesoterodinfumarat, och är en så kallad antimuskarin behandling som minskar aktiviteten hos en överaktiv blåsa och används till vuxna för att behandla symtomen.


  TOVIAZ behandlar symtomen från en överaktiv blåsa, som

  • att inte kunna kontrollera blåstömningen (trängningsinkontinens)

  • att plötsligt vara tvungen att tömma blåsan (trängning)

  • att vara tvungen att tömma blåsan oftare än normalt (ökad blåstömningsfrekvens).

  2. Vad du behöver veta innan du använder TOVIAZ

  Ta inte TOVIAZ

  • om du är allergisk mot fesoterodin, jordnötter, soja eller mot något av de övriga innehållsämnena i TOVIAZ (anges i avsnitt 6) (se avsnitt 2, ”TOVIAZ innehåller laktos och sojaolja”)

  • om du inte kan tömma blåsan helt (urinretention)

  • om din magsäck töms långsamt (ventrikelretention)

  • om du har en ögonsjukdom som kallas trångvinkelglaukom (högt tryck i ögat), som inte är under kontroll

  • om du har kraftig muskelsvaghet (myasthenia gravis)

  • om du har sår och inflammation i tjocktarmen (svår ulcerös kolit)

  • om du har en onormalt stor eller utspänd tjocktarm (toxisk megakolon)

  • om du har allvarliga leverproblem

  • om du har njurproblem eller måttliga till allvarliga leverproblem och tar läkemedel innehållande något av följande aktiva substanser; itrakonazol eller ketokonazol (som används för att behandla svampinfektioner), ritonvir, atazanavir, indinavir, saquinavir eller nelfinavir (antivirala läkemedel för behandling av HIV), klaritromycin eller telitromycin (används för att behandla bakteriella infektioner) och nefazodon (används för att behandla depression)

  Varningar och försiktighet

  Fesoterodin kanske inte alltid är lämpligt för dig. Tala med din läkare innan du tar TOVIAZ om något av följande gäller dig:

  • om du har svårt att tömma blåsan helt (till exempel pga prostataförstoring)

  • om du någon gång upplever minskade tarmrörelser eller lider av svår förstoppning

  • om du behandlas för en ögonsjukdom som kallas trångvinkelglaukom

  • om du har en allvarlig njur- eller leversjukdom kan din läkare behöva justera din dos

  • om du har en sjukdom kallad autonom neuropati som visar sig som förändringar i ditt blodtryck, eller rubbningar i tarmfunktionen eller den sexuella funktionen

  • om du har en mag-tarmsjukdom som påverkar födans passage och/eller matsmältningen

  • om du har halsbränna eller rapar

  • om du har en infektion i urinvägarna, din läkare kan behöva förskriva antibiotika.


  Hjärtproblem: Prata med din läkare om du lider av något av följande tillstånd

  • om du har en avvikelse som syns på EKG (hjärttest) som heter QT-förlängning eller om du tar några mediciner som orsakar detta

  • om du har långsam hjärtrytm (bradykardi)

  • om du lider av en hjärtsjukdom som myokardiell ischemi (minskat blodflöde till hjärtmuskeln), oregelbundna hjärtslag eller hjärtsvikt

  • om du har hypokalemi, vilket är ett uttryck för onormalt låga kaliumnivåer i ditt blod.

  Barn och ungdomar

  Ge inte detta läkemedel till barn och ungdomar under 18 år, då det ännu inte är fastställt om det fungerar för dem eller om det skulle vara säkert.

  Andra läkemedel och TOVIAZ

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Din läkare kommer att tala om för dig om du kan ta TOVIAZ tillsammans med andra läkemedel.


  Tala om för din läkare om du tar några av medicinerna enligt följande lista. Att ta dem samtidigt som fesoterodin kan göra att biverkningar som muntorrhet, förstoppning, svårighet att fullständigt tömma urinblåsan och dåsighet blir allvarligare eller vanligare.

  • läkemedel som innehåller den aktiva substansen amantadin (används för att behandla Parkinsons sjukdom)

  • vissa läkemedel som används för att förbättra mag-tarmrörligheten och för att lindra magkramper eller spasmer och för att förhindra åksjuka som läkemedel innehållande metoklopramid,

  • vissa läkemedel för behandling av psykiska sjukdomar, som antidepressiva och neuroleptika.


  Tala också om för din läkare om du tar någon av följande läkemedel:

  • läkemedel som innehåller någon av följande aktiva substanser kan öka nedbrytningen av fesoterodin och därmed minska dess effekt: johannesört (naturläkemedel), rifampicin (används för att behandla bakterieinfektioner), karbamazepin, fenytoin och fenobarbital (används bl.a. för att behandla epilepsi)

  • läkemedel som innehåller någon av följande aktiva substanser kan öka blodnivåerna av fesoterodin: itrakonazol eller ketokonazol (används för att behandla svampinfektioner), ritonavir, atazanavir, indinavir, sakvinavir eller nelfinavir (medicin mot virus för behandling av HIV), klaritromycin eller telitromycin (används för att behandla bakterieinfektioner),nefazodon (används för att behandla depression), fluoxetin eller paroxetin (används för att behandla depression och ångest), bupropion (används för rökavvänjning eller för att behandla depression), quinidin (används för att behandla arytmier) och cinakalcet (används för att behandla hyperparatyreoidism),

  • läkemedel som innehåller den aktiva substansen metadon (används för att behandla svår smärta och missbruksproblem).

  TOVIAZ med mat, dryck och alkohol

  TOVIAZ kan tas med eller utan mat. Grapefruktjuice ska emellertid undvikas eftersom grapefruktjuice kan förändra effekten av läkemedlet.

  Graviditet, amning och fertilitet

  Du ska inte ta TOVIAZ om du är gravid eftersom det inte är känt vilka effekter fesoterodin har under graviditeten och på fostret.


  Det är inte känt om fesoterodin går över i bröstmjölk. Amma därför inte under behandling med TOVIAZ.


  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

  Körförmåga och användning av maskiner

  TOVIAZ kan orsaka dimsyn, yrsel och sömnighet. Om du känner av några av dessa effekter ska du inte köra bil eller använda verktyg eller maskiner.

  TOVIAZ innehåller laktos och sojaolja

  TOVIAZ innehåller laktos. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


  TOVIAZ innehåller sojaolja. Om du är allergisk mot jordnötter eller soja ska du inte använda detta läkemedel.


  3. HUR DU TAR TOVIAZ

  Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Den rekommenderade startdosen av TOVIAZ är en 4 mg-tablett per dag. Beroende på hur du svarar på läkemedlet kan läkaren ordinera en högre dos; en 8 mg-tablett per dag.


  Du ska svälja tabletten hel med ett glas vatten. Tugga inte tabletten. TOVIAZ kan tas med eller utan mat.


  Det kan vara lättare att komma ihåg att ta ditt läkemedel om du tar tabletten vid samma tidpunkt varje dag.

  Om du har tagit för stor mängd av TOVIAZ

  Om du har tagit fler tabletter än vad läkaren har sagt att du ska göra, eller om någon annan har tagit dina tabletter av misstag, ska du omedelbart kontakta läkare eller sjukhus för att få råd. Visa upp läkemedelsförpackningen.

  Om du har glömt att ta TOVIAZ

  Om du har glömt att ta en tablett, ska du ta den så snart du kommer ihåg det, men ta inte mer än en tablett per dag. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

  Om du slutar att ta TOVIAZ

  Sluta inte att ta TOVIAZ utan att prata med din läkare eftersom symtomen på överaktiv blåsa kan återkomma eller förvärras om du slutar ta TOVIAZ.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.


  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Några biverkningar kan vara allvarliga

  Svåra allergiska reaktioner inklusive angioödem förekom i sällsynta fall. Du ska sluta ta TOVIAZ och kontakta din läkare omedelbart om du blir svullen i ansikte, mun eller svalg.


  Övriga biverkningar


  Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

  Du kan bli torr i munnen. Denna biverkan är vanligen lindrig eller medelsvår. Detta kan leda till en större risk för karies. Du bör därför regelbundet borsta dina tänder två gånger per dag och besöka tandläkare om du är osäker.


  Vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

  • torra ögon

  • förstoppning

  • matsmältningsbesvär (dyspepsi)

  • motstånd eller smärta vid blåstömning (dysuri)

  • yrsel

  • huvudvärk

  • ont i magen

  • diarré

  • illamående

  • sömnsvårigheter (insomni)

  • halstorrhet.


  Mindre vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 100 användare)

  • urinvägsinfektion

  • sömnighet (somnolens)

  • smakförändringar (dysgeusi)

  • yrsel

  • utslag

  • torr hud

  • klåda

  • obehagskänsla i magen

  • gasbildning (flatulens)

  • svårighet att helt tömma blåsan (urinretention)

  • startsvårigheter vid blåstömning

  • extrem trötthet

  • ökad hjärfrekvens (takykardi)

  • hjärtklappning

  • leverproblem

  • hosta

  • nässtorrhet

  • halsont

  • sura uppstötningar

  • dimsyn


  Sällsynta (kan förekomma hos fler än 1 av 1000 användare)

  • nässelutslag

  • förvirring


  5. HUR TOVIAZ SKA FÖRVARAS

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på kartongen och på blistret efter ”Utg. dat.” respektive ”EXP”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Förvaras vid högst 25 °C.


  Förvaras i originalförpackningen, fuktkänsligt.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  Innehållsdeklaration


  • Den aktiva substansen är fesoterodinfumarat.

  TOVIAZ 4 mg

  Varje depottablett innehåller 4 mg fesoterodinfumarat, motsvarande 3,1 mg fesoterodin.


  TOVIAZ 8 mg

  Varje depottablett innehåller 8 mg fesoterodinfumarat, motsvarande 6,2 mg fesoterodin


  • Övriga innehållsämnen är:

  Tablettkärna: xylitol, laktosmonohydrat, mikrokristallin cellulosa, hypromellos, glyceroldibehenat, talk.

  Dragering: polyvinylalkohol, titandioxid (E171), makrogol (3350), talk, sojalecitin, indigokarminaluminiumlack (E132).

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  TOVIAZ 4 mg depottabletter är ljusblå, ovala, bikonvexa, filmdragerade och präglade på ena sidan med bokstäverna ’FS’.


  TOVIAZ 8 mg depottabletter är blå, ovala, bikonvexa, filmdragerade och präglade på ena sidan med bokstäverna ’FT’.


  TOVIAZ säljs i blisterförpackningar med 7, 14, 28, 30, 56, 84, 98 eller 100 depottabletter. TOVIAZ säljs också i plastburkar (HDPE) om 30 eller 90 depottabletter.


  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Innehavare av godkännande för försäljning:


  Pfizer Limited

  Ramsgate Road

  Sandwich

  Kent CT13 9NJ

  Storbritannien


  Tillverkare:


  Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH

  Heinrich Mack Str. 35

  89257 Illertissen

  Tyskland


  Ytterligare upplysningar om detta läkemedel kan erhållas hos ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning:


  België /Belgique / Belgien

  Pfizer S.A./ N.V.

  Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11

  Luxembourg/Luxemburg

  Pfizer S.A.

  Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11

  България

  Пфайзер Люксембург САРЛ, Клон България

  Тел.: +359 2 970 4333

  Magyarország

  Pfizer Kft.

  Tel.: + 36 1 488 37 00

  Česká Republika

  Pfizer PFE, spol. s.r.o.

  Tel: +420-283-004-111

  Malta

  V.J. Salomone Pharma Ltd.

  Tel: + 356 21 22 01 74

  Danmark

  Pfizer ApS

  Tlf: +45 44 20 11 00

  Nederland

  Pfizer bv

  Tel: +31 (0)10 406 43 01

  Deutschland

  Pfizer Pharma GmbH

  Tel: +49 (0)30 550055 51000

  Norge

  Pfizer Norge AS

  Tlf: +47 67 52 61 00

  Eesti

  Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal

  Tel: +372 666 7500

  Österreich

  Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H.

  Tel: +43 (0)1 521 15-0

  Ελλάδα

  Pfizer Ελλάδα A.E.

  Τηλ: +30 210 6785800

  Polska

  Pfizer Polska Sp. z o.o.

  Tel.: +48 22 335 61 00

  España

  Pfizer S.L.

  Tel: +34 91 490 99 00

  Portugal

  Pfizer Biofarmacêutica, Sociedade Unipessoal Lda

  Tel: +351 21 423 5500

  France

  Pfizer

  Tél: +33 (0)1 58 07 34 40

  România

  Pfizer România S.R.L.

  Tel: +40 (0)21 207 28 00

  Hrvatska

  Pfizer Croatia d.o.o.

  Tel: +385 1 3908 777

  Slovenija

  Pfizer Luxembourg SARL, Pfizer, podružnica za svetovanje s področja farmacevtske dejavnosti, Ljubljana

  Tel: + 386 (0)1 52 11 400

  Ireland

  Pfizer Healthcare Ireland

  Tel: 1800 633 363 (toll free)

  +44 (0)1304 616161

  Slovenská republika

  Pfizer Luxembourg SARL, organizačná zložka

  Tel: +421–2–3355 5500

  Ísland

  Icepharma hf.

  Sími: + 354 540 8000

  Suomi/Finland

  Pfizer Oy

  Puh/Tel: +358(0)9 43 00 40

  Italia

  Pfizer S.r.l.

  Tel: +39 06 33 18 21

  Sverige

  Pfizer Innovations AB

  Tel: +46 (0)8 550 520 00

  Κύπρος

  Pfizer Ελλάς A.E. (Cyprus Branch)

  Τηλ: +357 22 817690

  United Kingdom

  Pfizer Limited

  Tel: +44 (0)1304 616161

  Latvija

  Pfizer Luxembourg SARL, filiāle Latvijā
  Tel: +371 670 35 775


  Lietuva

  Pfizer Luxembourg SARL, filialas Lietuvoje

  Tel. +3705 2514000
  Denna bipacksedel ändrades senast

  08/2016


  Övriga informationskällor

  Information om detta läkemedel finns tillgänglig på Europeiska läkemedelsmyndighetenshemsida: http://www.ema.europa.eu/.


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.