Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Torem® Tablett 10mg Tryckförpackning, 100tabletter

Snabbfakta
Verksamt ämne: Torasemid Varunummer: 048330 Apotekets varuid: 22208
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Torem är och vad det används för

  Torem är ett urindrivande medel, ett diuretikum, men har med den dosering som är aktuell för blodtrycksbehandling svag diuretisk effekt. Den diuretiska effekten inträder inom 1 timme med maximal effekt efter 2-3 timmar och kvarstår upp till 12 timmar. Maximal blodtryckssänkande effekt vid upprepad dosering ses efter upp till 10-12 veckor.

  Torem används för behandling av högt blodtryck och vid vätskeansamling i kroppsvävnader med svullnad (ödem).

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Torem

  5 mg, 10 mg tabletter
  toresamid

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  - Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

  - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Torem är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Torem
  3. Hur du använder Torem
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Torem ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Torem är och vad det används för

  Torem är ett urindrivande medel, ett diuretikum, men har med den dosering som är aktuell för blodtrycksbehandling svag diuretisk effekt. Den diuretiska effekten inträder inom 1 timme med maximal effekt efter 2-3 timmar och kvarstår upp till 12 timmar. Maximal blodtryckssänkande effekt vid upprepad dosering ses efter upp till 10-12 veckor.


  Torem används för behandling av högt blodtryck och vid vätskeansamling i kroppsvävnader med svullnad (ödem).

  2. Vad du behöver veta innan du använder Torem

  Använd inte Torem

  • Om du är allergisk mot torasemid eller mot något av övriga innehållsämnen i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  • Om du är allergisk mot sulfonylurea.

  • Om du har svår leversjukdom.

  • Om du har minskad blodvolym.

  • Om du inte har någon urinproduktion.

  • Om du har lågt blodtryck.

  Varningar och försiktighet

  • Om du har låga halter av kalium och natrium i blodet.

  • Om du har urineringsbesvär.

  • Om du har nedsatt njurfunktion.

  • Om du har oregelbunden hjärtrytm.

  • Om du har diabetes.

  • Om du har skrumplever eller vätska i buken


  Barn och ungdomar

  Torem ska inte användas av barn under 12 år.

  Andra läkemedel och Torem

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit andra läkemedel eller kan tänkas ta andra läkemedel. Det gäller även receptfria läkemedel och naturläkemedel.


  Torem kan påverka eller påverkas om det tas samtidigt med vissa andra läkemedelssubstanser mot:

  • probenacid (medel vid gikt)

  • acetylsalicylsyra (smärtstillande)

  • vissa medel vid hjärtsjukdomar som t.ex. digitalisglykosider och ACE-hämmare

  • medel mot diabetes

  • kolestyramin (kolesterol- och triglyceridsänkande medel)

  • vissa medel vid infektioner som t.ex. gentamicin, tobramycin och cefalosporiner

  • vissa icke-steroida antiinflammatoriska/antireumatiska medel (NSAID)

  • cisplatin (cytostatika)

  • litium (antipsykotiskt medel)

  • laxermedel

  • glukokortikoider och mineralkortikoider

  • teofyllin (mot t.ex. astma)

  Användning av Torem med mat och dryck

  Torem kan tas med eller utan föda.

  Graviditet, amning och fertilitet

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel


  Risk finns att fostret påverkas. Rådgör därför med läkare före användning av Torem under graviditet.


  Okänt om Torem passerar över i modersmjölk. Rådgör därför med läkare före användning under amning.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Torem kan försämra reaktionsförmågan. Detta gäller framförallt i början av behandlingen eller när behandlingen ändras.


  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Torem innehåller laktos

  Om du är överkänslig mot vissa sockerarter bör du informera din läkare om detta innan du tar Torem, eftersom Torem innehåller laktos.


  3. Hur du använder Torem

  Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Vanlig dos för vuxna och ungdomar över 12 år vid högt blodtryck : 2,5 mg dagligen förslagsvis till frukost. Vid behov kan läkaren öka dosen till högst 5 mg 1 gång dagligen.


  Vanlig dos för vuxna och ungdomar över 12 år vid ödem:
  5-10 mg dagligen förslagsvis till frukost. Vid behov kan läkaren öka dosen till 20 mg per dag.

  Användning för barn

  Torem ska inte ges till barn under 12 år.

  Om du använt för stor mängd av Torem

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  Om du har glömt att använda Torem

  Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan Torem orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): Huvudvärk, yrsel, trötthet.


  Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): Minskad kaliumhalt i blodet, leverpåverkan, urinblåsebesvär, förhöjda halter av blodsocker, blodfetter, blod triglycerider och kolesterol, överproduktion urinsyra, aptitförlust, kraftlöshet, mag- eller muskelbesvär, illamående, kräkning, diarré, förstoppning, muskelkramp


  Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare): Oregelbunden hjärtrytm, kärlkramp, hjärtinfarkt, ändrade halter av kreatinin, urea och natrium i blodet, blodvärdesförändringar, överkänslighet mot solljus, klåda, nässelutslag, tinnitus, hörselnedsättning, myrkrypningar och stickningar i armar och ben, muntorrhet


  Ingen känd frekvens (kan inte beräkna från tillgängliga data): Hjärninfarkt (stroke), blodpropp, allvarliga hudreaktioner (t.ex. Stevens-Johnsons syndrom, toxisk epidermal nekrolys), bukspottkörtelinflammation, synrubbningar, svimning, förvirringstillstånd


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal, eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


  Läkemedelsverket

  Box 26

  751 03 Uppsala

  www.lakemedelsverket.se


  5. Hur Torem ska förvaras

  Inga särskilda förvaringsanvisningar.


  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga på apoteket hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är torasemid 5 mg respektive 10 mg.

  • Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat 58 mg respektive 116 mg, magnesiumstearat, kolloidal vattenfri kiseldioxid, majsstärkelse

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Torem, 5 mg tabletter är vita, runda, med skåra, märkta
  T 5.0.

  Tryckförpackning: 100 tabletter


  Torem, 10 mg tabletter är vita, runda med skåra, märkta
  T 10.0.

  Tryckförpackning: 100 tabletter

  Innehavare av godkännande för försäljning:

  Meda AB

  Box 906

  170 09 Solna

  Telefon: 08-630 19 00

  Email: info@medasverige.se


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2013-08-22


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.