Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Tiparol® Kapsel, hård 50mg Tryckförpackning, 20kapslar

60:-

Produkten kan inte skickas via Posten utan måste hämtas på apotek.

Läs mer
Snabbfakta
Verksamt ämne: Tramadol Varunummer: 467340 Apotekets varuid: 15111
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Tiparol är och vad det används för

  Tiparol är ett morfinliknande, smärtstillande läkemedel som verkar på speciella celler i det centrala nervsystemet (hjärnan och ryggmärgen). Den smärtstillande effekten börjar inom cirka 1 timme och varar upp mot 6 timmar.

  Tiparol används för behandling av måttlig till svår smärta.

  Tramadolhydroklorid som finns i Tiparol kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Tiparol

  50 mg Hård kapsel
  Tramadolhydroklorid

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

  - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Tiparol är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Tiparol
  3. Hur du använder Tiparol
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Tiparol ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Tiparol är och vad det används för

  Tiparol är ett morfinliknande, smärtstillande läkemedel som verkar på speciella celler i det centrala nervsystemet (hjärnan och ryggmärgen). Den smärtstillande effekten börjar inom cirka 1 timme och varar upp mot 6 timmar.


  Tiparol används för behandling av måttlig till svår smärta.

  Tramadolhydroklorid som finns i Tiparol kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Tiparol

  Använd inte Tiparol

  - om du är allergisk mot tramadolhydroklorid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  Använd inte heller Tiparol om du tar läkemedel som innehåller MAO-hämmare (mot depression eller mot Parkinsons sjukdom) eller har tagit ett sådant läkemedel under de senaste 14 dagarna.

  Du ska inte heller använda Tiparol om du är akut förgiftad med alkohol, sömntabletter, läkemedel som påverkar sinnesstämning, humör och känsloliv (tex läkemedel mot ångest, oro eller depression) eller smärtstillande läkemedel.

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Tiparol om du:

  • misstänker att du är beroende av läkemedel

  • är överkänslig för opioider (den grupp smärtstillande läkemedel som Tiparol tillhör)

  • känner dig svag eller sömnig utan känd orsak (du kan ha nedsatt medvetandegrad eller befinna dig i ett chocktillstånd)

  • har en skallskada

  • har andningssvårigheter

  • har epilepsi eller kramper

  • har någon lever- eller njursjukdom


  Behandling med Tiparol kan ge muntorrhet med ökad risk för hål i tänderna. Var därför extra noggrann med munhygienen och borsta tänderna med fluortandkräm 2 gånger per dag.


  Om du använder Tiparol under längre tid finns det risk för att du blir beroende och därför ska du inte ta Tiparol längre än nödvändigt.

  Andra läkemedel och Tiparol

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

  Tala om för läkaren om du tar andra läkemedel samtidigt som du tar Tiparol. Vissa läkemedel kan påverka eller påverkas av behandlingen med Tiparol, till exempel:

  • vissa läkemedel mot epilepsi (karbamazepin)

  • vissa läkemedel som påverkar sinnesstämning/ humör och känsloliv t ex läkemedel mot depression (MAO-hämmare och SSRI-preparat)

  • andra läkemedel som sänker kramptröskeln

  • antibiotika (erytromycin)

  • svampmedel (ketokonazol)

  • blodförtunnande läkemedel (warfarin)

  • läkemedel mot illamående och kräkning (ondansetron)


  Risken för biverkningar ökar,

  -Om du tar läkemedel som kan orsaka kramper (anfall), såsom vissa antidepressiva och antipsykotiska läkemedel. Risken för att få ett anfall kan öka om du samtidigt tar Tiparol. Din läkare talar om för dig om Tiparol är rätt för dig.


  -Om du tar vissa antidepressiva läkemedel. Tiparol kan påverka dessa läkemedel och du kan uppleva symtom som ofrivilliga, rytmiska sammandragningar av muskler, inklusive de muskler som kontrollerar ögats rörelser, oro, svår svettning, skakningar, överdrivna reflexer, ökad muskelspänning och kroppstemperatur över 38 °C.


  Du kan bli dåsig när du tar Tiparol, speciellt om du samtidigt dricker alkohol, tar något sömnmedel eller smärtstillande läkemedel som verkar på det centrala nervsystemet. Du ska därför undvika detta.

  Graviditet, amning och fertilitet

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


  Graviditet

  Det finns risk att fostret påverkas. Tala därför alltid med läkare före användning av Tiparol om du är gravid.


  Amning

  Tiparol passerar över till modersmjölken och risk finns att barnet påverkas. Tala därför alltid med läkare före användning av Tiparol under amning.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Tiparol kan försämra reaktionsförmågan, vilket du bör tänka på innan du kör bil eller använder maskiner.


  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  3. Hur du använder Tiparol

  Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Dosen bör anpassas till hur svår smärta du har och din individuella smärtkänslighet. Vanligtvis bör du ta den lägsta dosen som ger smärtlindring.

  Vanlig dos för vuxna och barn över 12 år: 1 kapsel 3 gånger dagligen.


  Äldre patienter

  För äldre patienter (över 75 år) kan det ta längre tid för tramadol att försvinna ur kroppen. Om detta berör dig kan din läkare rekommendera dig att förlänga tiden mellan doserna.


  Allvarlig lever- eller njursvikt/ dialyspatienter

  Patienter med allvarlig lever- och/eller njursvikt, ska inte ta Tiparol. Om du har en mild eller måttlig lever- och/eller njursvikt, kan din läkare rekommendera dig att förlänga tiden mellan doserna.

  Användning för barn och ungdomar

  Tiparol rekommenderas inte till barn under 12 år.

  Om du använt för stor mängd av Tiparol

  Om du fått i dig för stor dos eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


  Om du har tagit för stor dos kan dina pupiller bli mindre, du kan bli illamående och kräkas, få medvetanderubbningar, kramper och andnöd.

  Om du har glömt att använda Tiparol

  Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

  De allra vanligaste biverkningarna är illamående och yrsel.


  Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): Illamående, kräkningar, muntorrhet, förstoppning, svettning, yrsel, huvudvärk, dåsighet.


  Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): Kväljningar, magbesvär (tryckkänsla i magen, uppsvälldhet), diarré, klåda, hudutslag. Hjärtpåverkan i form av hjärtklappning och lågt blodtryck kan förekomma, särskilt hos fysiskt stressade personer.


  Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare): Aptitförändringar, allergiska reaktioner (t ex svårt att andas, svullnad), försämring av astma har rapporterats, det är dock inte klarlagt om detta orsakats av tramadol, anafylaktisk chock (en mycket kraftig allergisk reaktion), ökat blodtryck, långsam puls, svårigheter att kissa, muskelsvaghet och krampanfall, darrning, övergående medvetandeförlust (svimning) onormala känsloförnimmelser (t ex klåda, stickningar, domningar). Psykiska biverkningar som hallucinationer, mardrömmar, förvirring, förändrad sinnesstämning, uppfattningsförmåga och aktivitetsnivå kan även inträffa. Dimsyn.


  Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare): Minskning av blodsockernivån.


  Sluta att ta Tiparol och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symptom (angioödem)

  • svullnad av ansikte, tunga eller svalg

  • svårigheter att svälja

  • nässelutslag och andningssvårigheter


  Fall av leverpåverkan, epilepsiliknande kramper och svårigheter att andas har förekommit.


  Om du upplever någon obehaglig biverkning bör du ta kontakt med läkare för att få hjälp.


  Som regel blir det inga följdverkningar när en behandling med Tiparol avslutas. Det har dock hänt att personer som under lång tid använt läkemedel som innehåller tramadol blivit upphetsade, ängsliga, nervösa, fått svårt att sova, fått darrningar eller mag- och tarmstörningar när de slutat ta läkemedlet. Kontakta läkare om du skulle få sådana följdverkningar när du slutar ta Tiparol.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Läkemedelsverket

  Box 26

  751 03 Uppsala

  www.lakemedelsverket.se

  5. Hur Tiparol ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  - Den aktiva substansen är tramadolhydroklorid 50 mg.

  - Övriga innehållsämnen är: kalciumvätefosfatdihydrat, magnesiumstearat, vattenfri kolloidal kiseldioxid, titandioxid E171 (färgämne i kapselhöljet), gelatin.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Hård kapsel.


  Tryckförpackning med 100 x 1 (endos), 20, 50, 100 respektive 250 kapslar.

  Plastburk med 100 respektive 500 (endast för dosdisp.) kapslar.

  Innehavare av godkännande för försäljning

  Bluefish Pharmaceuticals AB

  P.O. Box 49013

  100 28 Stockholm

  Sverige


  Tillverkare

  Bristol Laboratories Limited

  Laporte Way, Luton,Bedfordshire,

  LU48WL,

  Storbritannien  Denna bipacksedel ändrades senast

  2016-05-16


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.