Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Timosan Depotögondroppar, lösning i endosbehållare 1mg/ml Endosbehållare, 30x0.4ml

Snabbfakta
Verksamt ämne: Timolol Varunummer: 023525 Apotekets varuid: 24325
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. VAD TIMOSAN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

  Timosan innehåller timolol, som är en betablockerare som sänker ögontrycket genom att minska vätskebildningen i främre kammaren.

  Timosan används för att sänka ögontrycket vid kronisk grön starr (glaukom med öppen kammarvinkel) samt vid för högt tryck i ögat.

  Observera att läkaren kan ha ordinerat läkemedlet för annat användningsområde och/eller med annan dosering än vad som anges i bipacksedeln. Följ alltid läkarens ordination och anvisningarna på etiketten på förpackningen.

  Före användning:

  Applicering:

  En endosbehållare räcker till båda ögonen.

  1. Öppna kuvertet.

  2. Dra ut kartan så långt att en behållare kan tas loss.

  3. Tillslut kuvertet noga genom att vika kanten.

  4. Håll endosbehållaren med spetsen riktad nedåt och skaka ned gelen mot spetsen.

  5. Öppna behållaren genom att vrida av vingen.

  6. Böj huvudet bakåt och håll endosbehållaren ovanför ögat

  7. Dra försiktigt ned det nedre ögonlocket, rikta blicken uppåt och tryck ut en droppe i ögat.

  8. Slut ögat och tryck med fingret i den inre ögonvrån under 2 minuter. På så sätt undviker du att ögonmedicinen rinner ner i tårkanalen.

  9. Om även det andra ögat ska behandlas ska du skaka ned gelen mot spetsen igen och upprepa steg 6–8.

  Kasta behållaren med kvarvarande lösning.

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

  TIMOSAN

  1 mg/ml depotögondroppar, lösning i endosbehållare

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

   

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. VAD TIMOSAN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
  2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU ANVÄNDER TIMOSAN
  3. HUR DU ANVÄNDER TIMOSAN
  4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
  5. HUR TIMOSAN SKA FÖRVARAS
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. VAD TIMOSAN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

  Timosan innehåller timolol, som är en betablockerare som sänker ögontrycket genom att minska vätskebildningen i främre kammaren.

  Timosan används för att sänka ögontrycket vid kronisk grön starr (glaukom med öppen kammarvinkel) samt vid för högt tryck i ögat.


  Observera att läkaren kan ha ordinerat läkemedlet för annat användningsområde och/eller med annan dosering än vad som anges i bipacksedeln. Följ alltid läkarens ordination och anvisningarna på etiketten på förpackningen.

  2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU ANVÄNDER TIMOSAN

  Använd inte Timosan

  • om du är allergisk mot timolol, betablockerare eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

  • om du för närvarande har eller tidigare har haft problem i andningsvägarna, t.ex. astma, allvarlig kronisk obstruktiv bronkit (en allvarlig lungsjukdom som kan orsaka pipande/väsande andning, andningssvårigheter och/eller långvarig hosta)

  • om du har låg puls, hjärtsvikt eller hjärtrytmrubbningar (oregelbunden hjärtrytm).

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare innan du använder Timosan om du för närvarande har eller tidigare har haft

  • sjukdom i hjärtats kranskärl (med symtom som t.ex. bröstsmärta, tryck över bröstet, andfåddhet eller andnöd), hjärtsvikt, lågt blodtryck

  • störningar i hjärtrytmen, t.ex. långsam hjärtrytm

  • andningsproblem, astma eller kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL)

  • sjukdom som ger försämrad blodcirkulation (t.ex. Raynauds sjukdom eller Raynauds syndrom)

  • diabetes, eftersom timolol kan dölja tecken och symtom på lågt blodsocker

  • överaktiv sköldkörtel, eftersom timolol kan dölja sjukdomstecken och symtom

  • atopi (ärftlig benägenhet att utveckla allergi) eller allvarlig anafylaktisk (allergisk) reaktion, eftersom timolol kan påverka effektiviteten hos adrenalin (som används för behandling vid anafylaktisk reaktion)

  • sjukdom i hornhinnan (ögonglobens främre skikt), eftersom betablockerare kan ge torra ögon.


  Om du ska genomgå en operation ska du informera läkaren om att du använder Timosan, eftersom timolol kan påverka effekten hos vissa läkemedel som används vid narkos.


  Timosan i endosbehållare innehåller inte konserveringsmedel och lämpar sig därför även för personer som är överkänsliga mot konserveringsmedel. Kontaktlinser ska tas ut i samband med ögondroppsbehandlingen och sättas tillbaka tidigast 30 minuter senare.


  Barn

  Timosan rekommenderas inte för barn, eftersom klinisk erfarenhet saknas.

  Andra läkemedel och Timosan

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Timosan kan påverka eller påverkas av andra läkemedel som du använder, även andra ögondroppar mot glaukom.


  Tala om för din läkare om du använder eller tänker använda:

  • läkemedel som sänker blodtrycket

  • hjärtmediciner

  • kinidin (används vid hjärtsjukdom och för behandling av vissa typer av malaria)

  • läkemedel mot diabetes

  • läkemedel mot depression som innehåller fluoxetin eller paroxetin.

  Graviditet och amning

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, ska du rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel.

  Använd inte Timosan om du är gravid, såvida inte din läkare anser att det är nödvändigt. Risk finns att fostret påverkas.

  Använd inte Timosan om du ammar. Timosan kan överföras till bröstmjölken. Om du ammar ska du rådfråga läkare innan du tar något detta läkemedel.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Timosan kan i samband med droppning ge kortvarig övergående dimsyn.

  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  3. HUR DU ANVÄNDER TIMOSAN

  Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Dosen bestäms av läkaren som avpassar den individuellt för dig. Vanlig dos är en droppe om dagen i ögat/ögonen. Medel som ges samtidigt med Timosan i ögat bör ges med minst 10 minuters mellanrum.

  Efter att du applicerat Timosan ska du trycka med ett finger i ögonvrån närmast näsan (fig. 4) och hålla kvar fingret där i 2 minuter. På så sätt förhindrar du att timolol når övriga delar av kroppen.

  Före användning:

  • tvätta händerna

  • välj den position som känns naturligast för dig (du kan t.ex. sitta ner, ligga på rygg eller stå framför spegeln)


  Applicering:

  En endosbehållare räcker till båda ögonen.

  1. Öppna kuvertet.

  2. Dra ut kartan så långt att en behållare kan tas loss.

  3. Tillslut kuvertet noga genom att vika kanten.


  Bild1

  4. Håll endosbehållaren med spetsen riktad nedåt och skaka ned gelen mot spetsen.


  bild2

  5. Öppna behållaren genom att vrida av vingen.


  Bild3

  6. Böj huvudet bakåt och håll endosbehållaren ovanför ögat


  Bild4

  7. Dra försiktigt ned det nedre ögonlocket, rikta blicken uppåt och tryck ut en droppe i ögat.


  Bild5

  8. Slut ögat och tryck med fingret i den inre ögonvrån under 2 minuter. På så sätt undviker du att ögonmedicinen rinner ner i tårkanalen.


  9. Om även det andra ögat ska behandlas ska du skaka ned gelen mot spetsen igen och upprepa steg 6–8.


  Kasta behållaren med kvarvarande lösning.

  Om du har använt för stor mängd av Timosan

  En för stor dos av Timosan kan spolas ur ögat med ljummet kranvatten. Om detta inte är möjligt ska du kontakta läkare, sjukhus eller giftinformationscentralen, tel 112, för bedömning av risken samt rådgivning.

  Om du har glömt att använda Timosan

  Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

  Om du slutar att använda Timosan

  Avbryt inte behandlingen med Timosan utan att först ha talat med läkare.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Du kan vanligtvis fortsätta att använda dropparna, om inte biverkningarna är allvarliga. Tala med läkare eller apotekspersonal om du är orolig. Avbryt inte behandlingen med Timosan utan att först ha talat med läkare.


  De vanligaste biverkningarna (förekommer hos fler än 1 av 100 patienter) är brännande känsla i ögonen och rödögdhet (ögonirritation) samt synstörningar såsom dimsyn.


  Mindre vanliga biverkningar (hos 1 till 10 av 1000 patienter) är inflammation i ögats bindhinna eller hornhinna (ögonglobens främre skikt), torra ögon och känsla av att ha fått ”skräp” i ögat, huvudvärk, yrsel, andnöd.


  Sällsynta biverkningar (färre än 1 av 1000 patienter) är t.ex. minskad känslighet i hornhinnan.


  Liksom för andra ögonläkemedel tas timolol upp i blodet. Detta kan orsaka biverkningar som liknar de som kan ses för betablockerare som tas via munnen (oralt) eller ges med injektion. Förekomsten av biverkningar efter att läkemedlet har droppats i ögat är lägre än då läkemedlet tas via munnen eller med injektion. Bland de uppräknade biverkningarna ingår följande reaktioner som setts inom gruppen betablockerare för användning i ögonen:

  • Allergiska reaktioner som påverkar hela kroppen inklusive angioödem (svullnad under huden, som kan uppträda i ansikte, armar och ben, och kan göra det svårt att svälja och att andas), nässelfeber, lokala eller allmänna utslag, klåda, plötslig allvarlig livshotande allergisk reaktion.

  • Låg blodsockernivå.

  • Sömnsvårigheter (insomni), depression, mardrömmar, minnesförlust, förvirring.

  • Svimningar, stroke (slaganfall) , försämrad blodtillförsel till hjärnan, ökade symtom och tecken på myasthenia gravis (muskelsjukdom), onormala känselförnimmelser som stickningar och myrkrypningar.

  • Ögonirritation (t.ex. stickande känsla, klåda, rinnande ögon), ögonlocksinflammation, avlossning av den blodkärlsinnehållande hinna som ligger under näthinnan efter filtrationskirurgi, vilket kan ge synrubbningar, korneal erosion (skador på ögonglobens främre skikt), hängande ögonlock (som gör att ögat förblir till hälften stängt), dubbelseende, minskad tårsekretion, refraktionsförändringar (synrubbningar).

  • Låg puls, bröstsmärta, hjärtklappning, ödem (vätskeansamling), förändrad puls eller hjärtrytm, kronisk hjärtsvikt (hjärtsjukdom med andfåddhet, svullna fötter och ben på grund av vätskeansamling), en typ av hjärtrytmrubbning, hjärtinfarkt, hjärtsvikt.

  • Lågt blodtryck, Raynauds fenomen, kalla händer och fötter.

  • Förträngning i luftvägarna i lungorna (framför allt hos patienter med befintlig sjukdom), hosta.

  • Smakrubbningar, illamående, matsmältningsproblem, diarré, muntorrhet, buksmärta, kräkningar.

  • Håravfall, vita/silverfärgade (psoriasisliknande) hudutslag eller förvärrad psoriasis, andra former av hudutslag.

  • Muskelvärk som inte är träningsrelaterad.

  • Nedsatt sexuell funktion, minskad sexlust, Peyronies sjukdom (som ger ärrvävnad och förhårdnader i penis).

  • Muskelsvaghet, muskeltrötthet.

  • Tinnitus.


  Sluta att ta Timosan och kontakta omedelbart din läkare om svullnad uppstår i t.ex. ansikte, tunga och/eller svalg eller om du drabbas av nässelutslag eller andnöd eller får svårt att svälja.


  Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

  5. HUR TIMOSAN SKA FÖRVARAS

  • Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

  • Får ej frysas.

  • Förvara oanvända endosbehållare i kuvertet (ljuskänsligt).
   Öppnad endosbehållare ska användas omedelbart och kastas med kvarvarande lösning omedelbart efter användningen.

  • Endosbehållare i öppnat kuvert är hållbar i 4 veckor.

  • Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

  • Använd inte detta läkemedel om du ser tecken på att det förändrats.

  • Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är timololmaleat motsvarande 1 mg/ml timolol.

  • Övriga innehållsämnen är sorbitol, polyvinylalkohol, karbomer, natriumacetat, lysin, vatten för injektionsvätskor.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Oklar, färglös till svagt gul lösning.


  0,4 g endosbehållaren är tillverkad av lågdensitetspolyeten (LDPE).


  Förpackningsstorlekar: 10 x 0,4 ml, 30 x 0,4 ml och 90 x 0,4 ml. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Innehavare av godkännande för försäljning:

  Santen Oy

  Niittyhaankatu 20

  FI-33720 Tammerfors

  Finland


  Tillverkare:

  Laboratoire UNITHER

  Rue André Durouchez

  80084 Amiens

  Frankrike


  eller


  Laboratoire UNITHER

  ZI de la Guérie

  50211 Coutances Cedex

  Frankrike


  Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

  SantenPharma AB

  Solna Torg 3

  171 45 Solna


  Övriga informationskällor

  Ytterligare information om detta läkemedel finns på Läkemedelsverkets webbplats http://www.lakemedelsverket.se/.


  Denna bipacksedel godkändes senast den

  2014-09-10

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.