Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Temodal Kapsel, hård 100mg Dospåse, 20x1kapsel

Snabbfakta
Verksamt ämne: Temozolomid Varunummer: 031337 Apotekets varuid: 11053
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Temodal är och vad det används för

  Temodal innehåller läkemedlet temozolomid. Detta läkemedel används för behandling av tumörer.

  Temodal används för behandling av patienter med särskilda former av hjärntumörer:

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Temodal

  5 mg, 20 mg, 100 mg, 140 mg, 180 mg och 250 mg hårda kapslar
  temozolomid (temozolomidum)

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  - Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.

  - Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Temodal är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du tar Temodal
  3. Hur du tar Temodal
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Temodal ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Temodal är och vad det används för

  Temodal innehåller läkemedlet temozolomid. Detta läkemedel används för behandling av tumörer.


  Temodal används för behandling av patienter med särskilda former av hjärntumörer:

  • hos vuxna med nydiagnostiserad glioblastoma multiforme. Temodal används först tillsammans med strålning (samtidig behandlingsfas) och därefter ensamt (behandlingens monoterapifas).

  • hos barn äldre än 3 år och vuxna patienter med malignt gliom, såsom glioblastoma multiforme eller anaplastiskt astrocytom. Temodal används vid dessa tumörer om de återkommer eller fortsätter att utvecklas efter standardbehandling.

  2. Vad du behöver veta innan du tar Temodal

  Ta inte Temodal

  • om du är allergisk mot temozolomid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  • om du har haft en allergisk reaktion mot dakarbazin (ett läkemedel mot cancer, ibland kallat DTIC). Tecken på allergisk reaktion omfattar känsla av klåda, andfåddhet eller väsande andning, svullnad av ansikte, läppar, tunga eller svalg.

  • om vissa typer av blodkroppar minskar kraftigt (myelosuppression), såsom de vita blodkropparna eller trombocyterna. Dessa blodkroppar är viktiga när det gäller att bekämpa infektioner och för en fungerande blodkoagulation. Din läkare kommer att kontrollera ditt blod för att försäkra sig om att du har tillräckligt av dessa blodkroppar innan du påbörjar behandlingen.

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Temodal

  • eftersom du ska följas noga avseende utveckling av en allvarlig form av lunginflammation som kallas Pneumocystis jirovecii-pneumoni (PCP). Om du nyligen har fått din diagnos (glioblastoma multiforme) kan du få Temodal i 42 dagar i kombination med strålning. I så fall kommer din läkare även att förskriva läkemedel för att hjälpa dig att förebygga denna typ av lunginflammation (PCP).

  • om du någon gång har haft eller möjligtvis nu har hepatit B‑infektion. Temodal kan nämligen göra så att hepatit B blir aktivt igen och det kan i vissa fall leda till döden. Patienter kommer att undersökas noga av sin läkare med avseende på tecken på denna infektion innan behandling påbörjas.

  • om du har lågt antal röda blodkroppar (anemi), vita blodkroppar och blodplättar (trombocyter), eller problem med blodkoagulationen innan behandlingen påbörjas, eller om du utvecklar dem under behandlingen. Din läkare kan besluta om att sänka dosen, avbryta, avsluta eller ändra behandlingen. Du kan också behöva annan behandling. I vissa fall kan det bli nödvändigt att avsluta behandlingen med Temodal. Ditt blod kommer att testas regelbundet under behandlingen för att övervaka biverkningarna av Temodal på blodkropparna.

  • eftersom du kan ha en liten risk att få andra förändringar av blodkropparna, inklusive leukemi.

  • om du blir illamående och/eller kräks vilket är mycket vanliga biverkningar av Temodal (se avsnitt 4), kan din läkare skriva ut ett läkemedel (ett antiemetikum) för att förhindra kräkningar.
   Om du kräks ofta före och under behandlingen, fråga din läkare när det är bäst att ta Temodal, till dess kräkningarna är under kontroll. Om du kräks efter att du tagit din dos, ta inte en andra dos samma dag.

  • om du får feber eller symtom på en infektion ska du omedelbart kontakta din läkare.

  • om du är över 70 år kan du vara mer infektionskänslig, lättare få blåmärken eller blödningar.

  • om du har lever- eller njurbesvär kan din Temodal-dos behöva justeras.

  Barn och ungdomar

  Ge inte detta läkemedel till barn yngre än 3 år eftersom erfarenhet saknas. Det finns endast begränsad information hos patienter äldre än 3 år som har tagit Temodal.

  Andra läkemedel och Temodal

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

  Graviditet, amning och fertilitet

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. Du ska inte behandlas med Temodal om du är gravid om inte din läkare klart sagt så.


  Effektiva preventivmetoder måste användas av både manliga och kvinnliga patienter som tar Temodal (se även nedan "Manlig fertilitet").


  Du ska avbryta amningen medan du får behandling med Temodal.


  Manlig fertilitet

  Temodal kan orsaka bestående infertilitet. Manliga patienter ska använda en effektiv preventivmetod och inte skaffa barn upp till 6 månader efter avslutad behandling. Det rekommenderas att man rådfrågar om frysning av sperma innan behandlingen påbörjas.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Temodal kan göra att du känner dig trött eller sömnig. Om så är fallet, kör inte bil, använd inte maskiner eller cykel tills du vet hur du påverkas av detta läkemedel (se avsnitt 4).

  Temodal innehåller laktos

  Temodal innehåller laktos (en sockerart). Om din läkare har talat om för dig att du är intolerant mot någon sockerart ska du därför kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


  3. Hur du tar Temodal

  Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Dosering och behandlingstid


  Din läkare kommer att bestämma Temodal-dosen. Den baseras på din kroppsstorlek (längd och vikt) och på om du har en återkommande tumör och tidigare har fått kemoterapi.

  Du kan bli ordinerad att ta andra läkemedel (antiemetika) som ska tas före och/eller efter att du har tagit Temodal för att förhindra eller kontrollera illamående och kräkningar.


  Patienter med nydiagnostiserad glioblastoma multiforme:

  Om du är en nydiagnostiserad patient kommer behandlingen att ske i två faser:

  • behandling tillsammans med strålning (samtidig fas) först

  • följt av behandling med enbart Temodal (monoterapifas).


  Under den samtidiga fasen kommer din läkare att starta med Temodal i en dos på 75 mg/m2 (vanlig dos). Du kommer att ta denna dos varje dag i 42 dagar (upp till 49 dagar) i kombination med strålbehandling. Temodal-dosen kan skjutas upp eller avbrytas beroende på dina blodvärden och på hur du tål läkemedlet under den samtidiga fasen.

  När strålbehandlingen är avslutad kommer du att göra ett behandlingsuppehåll i 4 veckor. Det kommer att ge din kropp en möjlighet att återhämta sig.

  Därefter kommer du att påbörja monoterapifasen.


  Under monoterapifasen kommer dosen och det sätt på vilket du tar Temodal att vara annorlunda. Din läkare kommer att räkna ut exakt vilken dos du ska ha. Du kan få upp till 6 behandlingsperioder (cykler). Var och en av dessa varar i 28 dagar. Du kommer att ta enbart den nya Temodal-dosen en gång om dagen de första 5 dagarna (”doseringsdagarna”) i varje cykel. Den första dosen kommer att vara 150 mg/m2. Därefter kommer du att ha 23 dagar utan Temodal. Sammanlagt blir det en 28 dagars behandlingscykel.

  Efter dag 28 börjar nästa cykel. Du kommer åter igen att ta Temodal en gång om dagen i 5 dagar följt av 23 dagar utan Temodal. Temodal-dosen kan justeras, skjutas upp eller avbrytas beroende på dina blodvärden och på hur du tål läkemedlet under varje behandlingscykel.


  Patienter med tumörer som har kommit tillbaka eller förvärrats (malignt gliom, såsom glioblastoma multiforme eller anaplastiskt astrocytom) som får enbart Temodal:

  En behandlingscykel med Temodal varar 28 dagar.

  Du kommer att ta enbart Temodal en gång dagligen de första 5 dagarna. Den dagliga dosen beror på om du tidigare har fått kemoterapi eller inte.


  Om du inte tidigare har behandlats med kemoterapi kommer den första dosen Temodal vara 200 mg/m2 en gång dagligen de första 5 dagarna. Om du tidigare behandlats med kemoterapi kommer den första dosen Temodal vara 150 mg/m2 en gång dagligen de första 5 dagarna. Därefter kommer du att ha 23 dagar utan Temodal. Sammanlagt blir det en behandlingscykel på 28 dagar.


  Efter dag 28 börjar nästa behandlingscykel. Du kommer åter få Temodal en gång dagligen i 5 dagar, följt av 23 dagar utan Temodal.


  Före varje ny behandlingscykel kommer ditt blod att testas för att se om Temodal-dosen måste justeras. Beroende på resultatet av dina blodprover kan din läkare justera doseringen till nästa cykel.


  Hur du tar Temodal

  Ta den ordinerade dosen av Temodal en gång per dag, helst vid samma tidpunkt varje dag.


  Ta kapslarna på fastande mage; till exempel minst en timme innan du tänker äta frukost. Svälj kapseln/kapslarna hela tillsammans med ett glas vatten. Öppna, krossa eller tugga inte kapslarna. Om en kapsel är trasig, undvik att pulvret kommer i kontakt med huden, ögonen eller näsan. Om du av misstag får något i dina ögon eller näsa, skölj med vatten.


  Beroende på vilken dos som du har fått ordinerad kan du behöva ta flera kapslar samtidigt, eventuellt i olika styrkor (den aktiva substansen räknat i mg). Färgen på locket till kapseln är olika för de olika styrkorna (se tabellen nedanför).

  Styrka

  Färgen på kapselns yttre halva

  Temodal 5 mg hårda kapslar

  grön

  Temodal 20 mg hårda kapslar

  gul

  Temodal 100 mg hårda kapslar

  rosa

  Temodal 140 mg hårda kapslar

  blå

  Temodal 180 mg hårda kapslar

  orange

  Temodal 250 mg hårda kapslar

  vit


  Se till att du förstår exakt och kommer ihåg följande:

  • hur många kapslar du behöver ta varje doseringsdag. Be din läkare eller apotekspersonalen skriva ner det (inklusive färgen).

  • vilka dagar som är dina doseringsdagar.

  Se till att gå igenom doseringen med din läkare varje gång du startar en ny behandlingsperiod, eftersom den kan skilja sig från förra perioden.


  Ta alltid Temodal enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Felaktigheter i hur du tar din medicin kan få allvarliga konsekvenser för din hälsa.

  Om du har tagit för stor mängd av Temodal

  Om du av misstag råkar ta fler Temodal-kapslar än du var ordinerad att göra, kontakta omedelbart din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  Om du har glömt att ta Temodal

  Ta den glömda dosen så snart som möjligt under samma dag. Om det redan gått ett dygn, kontakta din läkare. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos, om inte din läkare sagt åt dig att göra så.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Kontakta omedelbart din läkare om du får något av följande:

  • en svår allergisk (överkänslighet) reaktion (nässelutslag, väsande andning eller andra andningssvårigheter),

  • okontrollerad blödning,

  • anfall (kramper),

  • feber,

  • svår huvudvärk som inte ger med sig.

  Behandling med Temodal kan medföra en minskning av vissa sorters blodkroppar. Detta kan innebära att du lättare får blåmärken eller blödningar, blodbrist (brist på röda blodkroppar), feber och minskad motståndskraft mot infektioner. Det minskade antalet blodkroppar är vanligtvis övergående. I vissa fall kan det bli mer långvarigt och leda till en mycket svår form av blodbrist (aplastisk anemi). Din läkare kommer att mäta dina blodvärden regelbundet för att kunna upptäcka eventuella förändringar och avgöra om någon speciell behandling krävs. I vissa fall kan din dos Temodal minskas eller behandlingen avslutas.


  Biverkningar i kliniska studier:


  Temodal i kombination med strålbehandling vid nydiagnostiserad glioblastom

  Patienter som får Temodal i kombination med strålning kan få andra biverkningar än patienter som får enbart Temodal. Följande biverkningar kan förekomma och kan kräva läkarvård.


  Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare): aptitlöshet, huvudvärk, förstoppning, illamående, kräkningar, utslag, håravfall, trötthet.


  Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): infektioner i munhålan, sårinfektioner, minskat antal blodkroppar (neutropeni, trombocytopeni, lymfopeni, leukopeni), förhöjt blodsocker, viktminskning, förändringar i sinnestillstånd eller uppmärksamhet, oro/depression, sömnighet, talsvårigheter, försämrad balans, yrsel, förvirring, glömska, koncentrationssvårigheter, oförmåga att somna eller sova vidare, stickningar, blåmärken, skakningar, onormal syn eller dimsyn, dubbelseende, hörselnedsättning, andnöd, hosta, blodpropp i benen, vätskeretention, svullna ben, diarré, mag- eller buksmärtor, halsbränna, orolig mage, sväljsvårigheter, muntorrhet, irriterad eller röd hud, torr hud, klåda, muskelsvaghet, smärta i lederna, muskelvärk och muskelsmärta, täta urinträngningar, svårigheter att hålla tätt, allergiska reaktioner, feber, strålskador, ansiktssvullnad, smärta, smakförändringar, onormala leverfunktionsvärden.


  Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): influensaliknande symtom, röda prickar under huden, låga kaliumvärden i blodet, viktökning, humörsvängningar, hallucinationer och försämrat minne, partiell förlamning, försämrad koordination, försämrad känsel, partiell synförlust, torra eller smärtande ögon, dövhet, infektioner i mellanörat, öronringningar, öronvärk, hjärtklappning, blodpropp i lungorna, högt blodtryck, lunginflammation, bihåleinflammation, bronkit, förkylning eller influensa, uppblåst mage, svårigheter att kontrollera tarmrörelserna, hemorrojder, flagnande hud, ökad känslighet hos huden för solljus, förändrad hudfärg, ökad svettning, muskelskador, ryggvärk, svårigheter att urinera, vaginala blödningar, sexuell impotens, uteblivna eller kraftiga menstruationer, irritation i slidan, smärta i brösten, vallningar, frossa, missfärgningar av tungan, luktförändringar, törst, tandbesvär.


  Temodal monoterapi vid återkommande eller förvärrat gliom

  Följande biverkningar kan förekomma och kan kräva läkarvård.


  Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare): minskat antal blodkroppar (neutropeni eller lymfopeni, trombocytopeni), aptitlöshet, huvudvärk, kräkningar, illamående, förstoppning, trötthet.


  Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): viktminskning, sömnighet, yrsel, stickningar, andnöd, diarré, buksmärta, orolig mage, utslag, klåda, håravfall, feber, svaghet, frossa, obehagskänslor, smärta, smakförändringar.


  Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): minskat antal blodkroppar (pancytopeni, anemi, leukopeni).


  Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare): hosta, infektioner inklusive lunginflammation.


  Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare): hudrodnad, urtikaria (nässelutslag), hudutslag, allergiska reaktioner.


  Andra biverkningar:

  Fall med ökning av leverenzymer har rapporterats som vanliga. Fall med ökat bilirubinvärde, besvär med gallflödet (kolestas), leverinflammation och leverskada, även leversvikt med dödlig utgång, har rapporterats som mindre vanliga.


  Mycket sällsynta fall av svåra utslag med hudsvullnad, även i handflator och på fotsulor, eller smärtsamma rodnader på huden och/eller blåsor på kroppen eller i munnen har observerats. Berätta omedelbart för din läkare om detta händer.


  Mycket sällsynta fall av lungbiverkningar har observerats med Temodal. Patienterna uppvisar vanligen andfåddhet och hosta. Berätta för din läkare om du märker något av dessa symtom.


  I mycket sällsynta fall kan patienter som tar Temodal och liknande läkemedel löpa en liten risk för att utveckla andra cancerformer, inklusive leukemi.


  Nya eller reaktiverade (återkommande) cytomegalovirusinfektioner och reaktiverade hepatit B‑virusinfektioner har rapporterats som mindre vanliga.


  Fall med diabetes insipidus har rapporterats som mindre vanliga. Symtom på diabetes insipidus är stora mängder urin och törst.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Temodal ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn, helst i ett låst skåp. Intag av misstag kan vara dödligt för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på etiketten och kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Glasburkar

  Förvaras vid högst 30°C.

  Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

  Tillslut förpackningen väl.


  Dospåsar

  Förvaras vid högst 30°C


  Berätta för apotekspersonalen om du märker någon förändring i kapslarnas utseende.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  Den aktiva substansen är temozolomid.

  Temodal 5 mg hårda kapslar: En kapsel innehåller 5 mg temozolomid.

  Temodal 20 mg hårda kapslar: En kapsel innehåller 20 mg temozolomid.

  Temodal 100 mg hårda kapslar: En kapsel innehåller 100 mg temozolomid.

  Temodal 140 mg hårda kapslar: En kapsel innehåller 140 mg temozolomid.

  Temodal 180 mg hårda kapslar: En kapsel innehåller 180 mg temozolomid.

  Temodal 250 mg hårda kapslar: En kapsel innehåller 250 mg temozolomid.


  Övriga innehållsämnen är

  innehåll i kapseln:

  vattenfri laktos, kolloidal vattenfri kiseldioxid, natriumstärkelseglykolat typ A, vinsyra, stearinsyra (se avsnitt 2 "Temodal innehåller laktos").

  kapselhöljet:

  Temodal 5 mg hårda kapslar: gelatin, titandioxid (E 171), natriumlaurilsulfat, gul järnoxid (E 172), indigokarmin (E 132),

  Temodal 20 mg hårda kapslar: gelatin, titandioxid (E 171), natriumlaurilsulfat, gul järnoxid (E 172),

  Temodal 100 mg hårda kapslar: gelatin, titandioxid (E 171), natriumlaurilsulfat, röd järnoxid (E 172),

  Temodal 140 mg hårda kapslar: gelatin, titandioxid (E 171), natriumlaurilsulfat, indigokarmin (E 132),

  Temodal 180 mg hårda kapslar: gelatin, titandioxid (E 171), natriumlaurilsulfat, gul järnoxid (E 172) och röd järnoxid (E 172),

  Temodal 250 mg hårda kapslar: gelatin, titandioxid (E 171), natriumlaurilsulfat.

  bläck till tryck:

  shellack, propylenglykol, renat vatten, ammoniumhydroxid, kaliumhydroxid och svart järnoxid (E 172).

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Temodal5 mg hårda kapslar har en ogenomskinlig inre vit halva och en ogenomskinlig yttre grön halva och är märkta med svart bläck

  Temodal20 mg hårda kapslar har en ogenomskinlig inre vit halva och en ogenomskinlig yttre gul halva och är märkta med svart bläck.

  Temodal100 mg hårda kapslar har en ogenomskinlig inre vit halva och en ogenomskinlig yttre rosa halva och är märkta med svart bläck.

  Temodal140 mg hårda kapslar har en ogenomskinlig inre vit halva och en yttre blå halva och är märkta med svart bläck.

  Temodal180 mg hårda kapslar har en ogenomskinlig inre vit halva och en ogenomskinlig yttre orange halva och är märkta med svart bläck.

  Temodal250 mg hårda kapslar har en ogenomskinlig inre vit halva och en ogenomskinlig yttre vit halva och är märkta med svart bläck.


  Glasburkar

  De hårda kapslarna för oral användning är förpackade i bruna glasburkar innehållande 5 eller 20 kapslar.

  Kartongen innehåller en burk.


  Dospåsar

  De hårda kapslarna (kapslar) för oral användning är förpackade i kartonger som innehåller 5 eller 20 hårda kapslar, var och en i en förseglad dospåse.


  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Innehavare av godkännande för försäljning: Merck Sharp & Dohme Limited, Hertford Road, Hoddesdon, Hertfordshire EN11 9BU, Storbritannien.


  Tillverkare: SP Labo N.V., Industriepark 30, B-2220

  Heist-op-den-Berg, Belgien


  Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

  Belgique/België/Belgien

  MSD Belgium BVBA/SPRL

  Tél/Tel: 0800 38 693

  (+32(0)27766211)

  dpoc_belux@merck.com


  Lietuva

  UAB Merck Sharp & Dohme

  Tel.: +370 5 278 02 47

  msd_lietuva@merck.com


  България

  Мерк Шарп и Доум България ЕООД

  Тел.: +359 2 819 3737

  info-msdbg@merck.com


  Luxembourg/Luxemburg

  MSD Belgium BVBA/SPRL

  Tél/Tel: 0800 38 693 (+32(0)27766211)

  dpoc_belux@merck.com


  Česká republika

  Merck Sharp & Dohme s.r.o.

  Tel: +420 233 010 111

  dpoc_czechslovak@merck.com

  Magyarország

  MSD Pharma Hungary Kft.

  Tel.: +36 1 888 53 00

  hungary_msd@merck.com


  Danmark

  MSD Danmark ApS

  Tlf: + 45 4482 4000

  dkmail@merck.com


  Malta

  Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited

  Tel: 8007 4433 (+356 99917558)

  malta_info@merck.com

  Deutschland

  MSD SHARP & DOHME GMBH

  Tel: 0800 673 673 673 (+ 49-(0)89 4561 2612)

  e-mail@msd.de

  Nederland

  Merck Sharp & Dohme BV

  Tel: 0800 9999000

  (+31 23 5153153)

  medicalinfo.nl@merck.com


  Eesti

  Merck Sharp & Dohme OÜ

  Tel.: +372 6144 200

  msdeesti@merck.com

  Norge

  MSD (Norge) AS

  Tlf: +47 32 20 73 00

  msdnorge@msd.no


  Ελλάδα

  MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε.

  Τηλ: +30 210 98 97 300

  dpoc_greece@merck.com


  Österreich

  Merck Sharp & Dohme Ges.m.b.H.

  Tel: +43 (0) 1 26 044

  msd-medizin@merck.com


  España

  Merck Sharp & Dohme de España, S.A.

  Tel: +34 91 321 06 00

  msd_info@merck.com

  Polska

  MSD Polska Sp. z o.o.

  Tel.+48 22 549 51 00

  msdpolska@merck.com


  France

  MSD France

  Tél: +33 (0) 1 80 46 40 40

  Portugal

  Merck Sharp & Dohme, Lda

  Tel: +351 21 446 57 00

  clic@merck.com


  Hrvatska

  Merck Sharp & Dohme d.o.o.

  Tel: + 385 1 6611 333

  croatia_info@merck.com

  România

  Merck Sharp & Dohme Romania S.R.L.

  Tel: +4021 529 29 00

  msdromania@merck.com


  Ireland

  Merck Sharp and Dohme Ireland (Human Health) Limited

  Tel: +353 (0)1 2998700

  medinfo_ireland@merck.com

  Slovenija

  Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila d.o.o.

  Tel: +386 1 5204 201

  msd.slovenia@merck.com


  Ísland

  Vistor hf.

  Simi: +354 535 7000

  Slovenská republika

  Merck Sharp & Dohme, s. r. o.

  Tel: +421 2 58282010

  dpoc_czechslovak@merck.com


  Italia

  MSD Italia S.r.l.

  Tel: +39 06 361911

  medicalinformation.it@merck.com

  Suomi/Finland

  MSD Finland Oy

  Puh/Tel: + 358 (0)9 804650

  info@msd.fi


  Κύπρος

  Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited.

  Τηλ.: 800 00 673

  (+357 22866700)

  cyprus_info@merck.co


  Sverige

  Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB

  Tel: +46 (0) 77 5700488

  medicinskinfo@merck.com

  Latvija

  SIA Merck Sharp & Dohme Latvija

  Tel: +371 67364224

  msd_lv@merck.com

  United Kingdom

  Merck Sharp and Dohme Limited

  Tel: +44 (0) 1992 467272

  medicalinformationuk@merck.com


  Denna bipacksedel ändrades senast

  maj 2015


  Övriga informationskällor

  Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu/.

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.