Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Targretin Kapsel, mjuk 75mg Plastburk, 100kapslar

Snabbfakta
Verksamt ämne: Bexaroten Varunummer: 023347 Apotekets varuid: 22223
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Targretin är och vad det används för

  Det aktiva ämnet i Targretin är bexaroten. Ämnet tillhör en grupp läkemedel som kallas retinoider vilka liknar vitamin A. Targretin kapslar används av patienter med avancerat stadium av kutant T-cellslymfom (CTCL), vars sjukdom inte har svarat på andra behandlingar. CTCL är en sjukdom i vilken vissa celler i kroppens lymfsystem, de så kallade T-lymfocyterna, blir cancerösa och angriper huden.

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Targretin

  75 mg mjuka kapslar.
  Bexaroten

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  • Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

  • Om du har ytterligare frågor, vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  • Om du får biverkningar tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Targretin är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du tar Targretin
  3. Hur du tar Targretin
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Targretin ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Targretin är och vad det används för

  Det aktiva ämnet i Targretin är bexaroten. Ämnet tillhör en grupp läkemedel som kallas retinoider vilka liknar vitamin A. Targretin kapslar används av patienter med avancerat stadium av kutant T-cellslymfom (CTCL), vars sjukdom inte har svarat på andra behandlingar. CTCL är en sjukdom i vilken vissa celler i kroppens lymfsystem, de så kallade T-lymfocyterna, blir cancerösa och angriper huden.

  2. Vad du behöver veta innan du tar Targretin

  Ta inte Targretin

  • om du är allergisk mot bexaroten eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  • om du är gravid eller ammar eller om du kan bli gravid och inte använder effektiva preventivmedel.

  • om du tidigare har haft pankreatit, om du har högt blodkolesterol- eller blodtriglyceridvärde, om du har något som kallas hypervitaminos A, har okontrollerad sköldkörtelsjukdom, har otillräcklig leverfunktion eller har en pågående systemisk infektion.

  Varningar och försiktighet

  Tala med din läkare innan du tar Targretin om du är överkänslig för retinoider (liknar vitamin A), om du har en leversjukdom, om du har höga blodlipidvärden eller tar mediciner som kan ge höga blodlipidvärden, har okontrollerad diabetes mellitus (sockersjuka), har haft besvär med gallblåsan eller gallvägarna eller dricker stora mängder alkohol.


  Eventuellt måste bestämning av blodlipider på fastande mage göras, innan behandlingen påbörjas och med en veckas mellanrum samt därefter varje månad under tiden du tar den här medicinen.


  Innan behandlingen börjar och under behandlingen, tar man också blodprov för att bedöma funktionen hos din lever och sköldkörtel och för att kontrollera dina röda och vita blodkroppar.


  Regelbundna ögonundersökningar kan behövas om du får synbesvär medan du tar den här medicinen.


  Undvik solljus och solarium så mycket som möjligt.


  Ta inte mer än 15.000 internationella enheter vitamin A-tillskott per dag under behandlingen.

  Barn och ungdomar

  Targretin-kapslar skall inte användas till barn eller ungdomar.

  Andra läkemedel och Targretin

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, såsom

  • ketokonazol och itrakonazol (används mot svampinfektioner),

  • erytromycin, klaritromycin och rifampicin (används mot bakterieinfektioner),

  • fenytoin och fenobarbital (används mot krampanfall),

  • gemfibrozil (används mot höga blodfetthalter till exempel triglycerider och kolesterol),

  • vitamin A-tillskott, proteashämmare (används mot virusinfektioner),

  • tamoxifen (används mot vissa cancerformer),

  • dexametason (används mot inflammationer),

  • insulin, läkemedel som ökar insulinutsöndringen eller insulin-förstärkande medel (används vid diabetes).

  Detta är viktigt, eftersom användning av mer än ett läkemedel på samma gång kan förstärka eller försvaga deras verkan.

  Targretin med mat och dryck

  Targretin skall tas tillsammans med mat (se avsnitt 3). Om du regelbundet dricker alkohol, grapefruktjuice eller äter grapefrukt, skall du tala med din läkare, eftersom det eventuellt kan ändra din kropps svar på Targretinbehandling.

  Graviditet och amning

  Targretin kan vara skadligt för ett foster som utvecklas. Ta INTE Targretin om du är gravid eller ammar. Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga din läkare innan du använder detta läkemedel.


  Om du kan bli gravid, måste en graviditetstest göras under veckan innan du börjar behandlingen för att säkerställa att du inte är gravid. Du måste använda effektiva preventivmedel under hela behandlingstiden och en månad före och efter behandlingen. Det rekommenderas att du använder två typer av preventivmedel samtidigt. Om du tar ett hormonellt antikonceptionsmedel (till exempel p-piller) skall du diskutera detta med din läkare.


  Om du är man och din partner är gravid eller kan bli gravid, måste du använda kondom vid samlag medan du tar bexaroten och i minst en månad efter den sista dosen.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Det är inte känt om Targretin påverkar din förmåga att köra bil och använda maskiner. Om du känner yrsel eller får synproblem under behandlingen, skall du inte köra bil eller använda maskiner.

  Targretin innehåller sorbitol och butylhydroxianisol

  Targretin innehåller en liten mängd sorbitol (en sockerart). Om du inte tål vissa sockerarter, tala med din läkare innan du tar detta läkemedel.

  Butylhydroxianisol som ingår i Targretin kan irritera slemhinnorna. Därför ska kapslarna sväljas hela utan att tuggas.


  3. Hur du tar Targretin

  Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Din läkare kommer att ordinera en lämplig dos för dig.

  Rekommenderad dos är vanligen 4 till 10 kapslar som skall tas en gång om dagen. Ta det ordinerade antalet kapslar vid samma tidpunkt varje dag tillsammans med en måltid. Du kan ta kapslarna omedelbart före, under eller omedelbart efter måltiden. Kapslarna skall sväljas hela och inte tuggas.


  Hur länge du skall ta Targretin

  Vissa patienter blir bättre under de första veckorna av behandlingen, men de flesta behöver flera månader för att känna sig bättre.

  Om du använt för stor mängd av Targretin

  Om du har tagit mer Targretin än den ordinerade dosen måste du kontakta din läkare.

  Om du har glömt att ta Targretin

  Om du har glömt att ta en dos, ta den dagliga dosen vid nästa måltid samma dag och ta den vanliga dosen som normalt nästa dag. Ta inte dubbla doser en dag för att kompensera dosen du glömde dagen före.

  Om du slutar att ta Targretin

  Din läkare ska avgöra hur länge du ska ta Targretin och när behandlingen kan avbrytas. Sluta inte att ta din medicin förrän din läkare säger att du kan göra det.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. Tala om för din läkare så fort som möjligt om du känner dig sämre medan du tar Targretin. Ibland blir det nödvändigt att ändra dosen eller avbryta behandlingen. Din läkare talar om vad du ska göra.


  Följande biverkningar har observerats hos patienter med CTCL som behandlats med den rekommenderade initialdosen kapslar.


  Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 behandlade patienter):
  Lågt värde av vita blodkroppar.
  Minskning av sköldkörtelhormon.
  Höga blodfettsvärden (triglycerider och kolesterol).
  Hudreaktioner (klåda, rodnad, irritation, fjällning).
  Huvudvärk, trötthet, smärta.


  Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 behandlade patienter):

  Lågt värde av röda blodkroppar, förstorade lymfkörtlar, försämring av lymfom.

  Sködkörtelbesvär.

  Höga leverenzymvärden, nedsatt njurfunktion, lågt blodproteinvärde, viktökning.

  Sömnlöshet, yrsel, nedsatt hudkänsel.

  Torra ögon, dövhet, onormala förnimmelser från ögonen som t.ex. irritation och tyngdkänsla.

  Svullnad av ben och armar.

  Illamående, diarré, muntorrhet, torra läppar, aptitförlust, förstoppning, gasbildning, onormala leverfunktionsvärden, kräkningar.

  Torr hud, hudbesvär, håravfall, hudsår, akne, tjockare hud, hudknutor, ökad svettning.

  Ledsmärta, skelettsmärta, muskelsmärta.

  Köldrysningar, buksmärta, allergisk reaktion, infektion.


  Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 behandlade patienter):
  Blodrubbning, eosinofili, leukocytos, lymfocytos, purpura, högt eller lågt trombocytvärde.

  Överaktiv sköldkörtel.
  Förhöjt bilirubin i blodet, försämrad njurfunktion, gikt, minskat HDL-kolesterol.
  Rastlöshet, balanssvårigheter, depression, förhöjd hudkänsel, onormala nervförnimmelser, svindel.
  Onormal syn, suddig syn, inflammation av ögonlocken, katarakt, inflammation av ögonvitor, skada på hornhinnan, hörselbesvär, synfältsdefekter.
  Svullnad, blödning, högt blodtryck, hög hjärtfrekvens, märkbar venförstoring, utvidgning av blodkärl.
  Magtarmbesvär, leversvikt, inflammation av bukspottkörteln.
  Hårförändringar, herpes simplex, nagelbesvär, pustulöst hudutslag, seröst dränage, hudmissfärgning.
  Muskelsvaghet.
  Protein i urin, onormal njurfunktion.
  Ryggsmärta, hudinfektion, feber, parasitinfektion, onormala laboratorietestvärden, slemhinnebesvär, tumör.


  Sällsynta dödliga biverkningar är akut inflammation av bukspottkörteln, blödning i huvudet och leversvikt.


  Om du får biverkningar tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Targretin ska förvaras

  Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på etiketten. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Förvaras vid högst 30°C. Tillslut flaskan väl.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  Varje Targretin-kapsel innehåller 75 mg av det aktiva ämnet bexaroten. Kapslarna innehåller också hjälpämnena makrogol, polysorbat, povidon och butylhydroxianisol.


  Kapselskalet består av gelatin, sorbitol- och glycerinblandning (glycerin, sorbitol, sorbitolanhydrider (1,4-sorbitan), mannitol och vatten), titandioxid (E171) och bläck (SDA-35A-alkohol (etanol och etylacetat), propylenglykol (E1520), svart järnoxid (E172), polyvinylacetatftalat, renat vatten, isopropylalkohol, makrogol 400, ammoniumhydroxid 28%)

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Targretin tillhandahålls som mjuka kapslar för intag genom munnen, i en vit plastburk som innehåller 100 kapslar.

  Innehavare av godkännande för försäljning

  Eisai Ltd.
  Mosquito Way
  Hatfield
  Hertfordshire
  AL10 9SN
  Storbritannien

  e-mail: EUmedinfo@eisai.net


  Tillverkare

  Eisai Manufacturing Limited
  Mosquito Way
  Hatfield
  Hertfordshire
  AL10 9SN
  Storbritannien


  Ytterligare upplysningar om detta läkemedel kan erhållas hos ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning:

  België/Belgique/Belgien

  Eisai Europe Ltd.

  Tél/Tel: + 32 (0)2 502 58 04

  Lietuva

  Eisai Ltd.

  Tel. +44 (0) 845 676 1400

  (Jungtinė Karalystė)

  България

  Eisai Ltd.

  Teл.: + 359 2 810 39 96

  Luxembourg/Luxemburg

  Eisai Europe Ltd.

  Tél/Tel: + 32 (0)2 502 58 04

  (Belgique/Belgien)

  Česká republika

  Eisai GesmbH organizačni složka

  Tel.: + 420 242 485 839

  Magyarország

  Valeant Pharma Magyarország Kft

  Tel: +36-1-345-5900

  Danmark

  Eisai AB

  Tlf: + 46 (0) 8 501 01 600

  (Sverige)

  Malta

  Eisai Ltd.

  Tel: +44 (0)845 676 1400

  (Ir-Renju Unit)

  Deutschland

  Eisai GmbH

  Tel: + 49 (0) 69 66 58 50

  Nederland

  Eisai B.V.

  Tél/Tel: + 31 (0) 900 575 3340

  Eesti

  Eisai Ltd.

  Tel: +44 (0) 845 676 1400

  (Ühendkuningriik)

  Norge

  Eisai AB

  Tlf: + 46 (0) 8 501 01 600

  (Sverige)

  Ελλάδα

  Arriani Pharmaceuticals S.A.

  Τηλ: +30 210 668 3000

  Österreich

  Eisai GesmbH

  Tel: + 43 (0) 1 535 1980-0

  España

  Eisai Farmacéutica, S.A.

  Tel: + (34) 91 455 94 55

  Polska

  Valeant Sp. z o.o. sp.j.

  Tel: +48 17 865 51 00

  France

  Eisai SAS

  Tél: + (33) 1 47 67 00 05

  Portugal

  Eisai Farmacêutica, Unipessoal Lda

  Tel: + 351 214 875 540

  Hrvatska

  Eisai Ltd.

  Tel: +44 (0) 845 676 1400

  (Velika Britanija)

  România

  Eisai Ltd.

  Tel: +40 21 301 7469

  Ireland

  Eisai Ltd.

  Tel: +44 (0) 845 676 1400

  (United Kingdom)

  Slovenija

  Eisai Ltd.

  Tel: +44 (0) 845 676 1400

  (Velika Britanija)

  Ísland

  Eisai AB

  Sími: + 46 (0)8 501 01 600

  (Svíþjóð)

  Slovenská republika

  Eisai GesmbH organizačni složka

  Tel.: + 420 242 485 839

  (Česká republika)

  Italia

  Eisai S.r.l.

  Tel: + 39 02 5181401

  Suomi/Finland

  Eisai AB

  Puh/Tel: + 46 (0) 8 501 01 600

  (Ruotsi)

  Κύπρος

  Eisai Ltd.

  Τηλ: +44 (0) 845 676 1400

  (Ηνωµένο Βασίλειο)

  Sverige

  Eisai AB

  Tel: + 46 (0) 8 501 01 600

  Latvija

  Tel: +44 (0) 845 676 1400

  (Anglija)

  United Kingdom

  Eisai Ltd.

  Tel: +44 (0) 845 676 1400


  Denna bipacksedel ändrades senast

  08/2015


  Övriga informationskällor

  Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu.

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.