Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Tamoxifen Orifarm Tablett 20mg Blister, 100tabletter

Snabbfakta
Verksamt ämne: Tamoxifen Varunummer: 132119 Apotekets varuid: 14279
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Tamoxifen Orifarm är och vad det används för

  Tamoxifen Orifarm används vid bröstcancer, till behandling av tumörer som är beroende av hormonet östrogen för sin tillväxt.

  Tamoxifen Orifarm är en så kallad anti-östrogen som hindrar det naturliga östrogenets verkan.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Tamoxifen Orifarm

  10 mg, 20 mg och 30 mg tabletter
  tamoxifen

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  - Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Tamoxifen Orifarm är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Tamoxifen Orifarm
  3. Hur du tar Tamoxifen Orifarm
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Tamoxifen Orifarm ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Tamoxifen Orifarm är och vad det används för

  Tamoxifen Orifarm används vid bröstcancer, till behandling av tumörer som är beroende av hormonet östrogen för sin tillväxt.

  Tamoxifen Orifarm är en så kallad anti-östrogen som hindrar det naturliga östrogenets verkan.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Tamoxifen Orifarm

  Använd inte Tamoxifen Orifarm

  • om du är allergisk mot tamoxifen eller något av övriga innehållsämnen detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  • om du ammar.

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Tamoxifen Orifarm

  • om du får någon ovanlig blödning genom slidan eller andra gynekologiska symtom (t ex smärta eller tryck över bäckenet) när du tar eller har tagit Tamoxifen Orifarm. Kontakta läkare genast, då förändringar kan uppstå i livmoderslemhinnan (endometriet), och vissa av dem kan vara allvarliga förändringar.

  • I början av behandlingen kan vissa sjukdomsyttringar bli sämre, t ex smärtan kan tillta och/eller den sjuka vävnaden öka i storlek. Om du dessutom är starkt illamående och kräks bör du kontakta din läkare. Orsaken kan vara att kalciumhalten i blodet har ändrats, och din läkare måste då ta vissa blodprover.


  Menstruation kan utebli hos kvinnor som inte genomgått klimakteriet.


  Vid så kallad sen bröstrekonstruktion (operation som görs en tid efter den första bröstoperationen för att återskapa ett bröst) flyttas vävnad till bröstet från något annat ställe på kroppen. Användning av tamoxifen kan då öka risken för blodpropp i de små kärlen i den flyttade vävnaden, vilket kan leda till komplikationer.


  Om du blir intagen på sjukhus, meddela sjukvårdspersonalen att du tar Tamoxifen Orifarm.

  Andra läkemedel och Tamoxifen Orifarm

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana. Det är särskilt viktigt att informera läkaren om du tar:

  • paroxetin, fluoxetin (mot depression)

  • bupropion (mot depression eller för rökavvänjning)

  • kinidin (används bl a vid av hjärtarrytmier)

  • cinacalcet (mot sjukdomar i bisköldkörteln)

  Samtidig användning av dessa läkemedel bör undvikas, eftersom effekten av Tamoxifen Orifarm kan minska.


  Informera även läkare om du tar:

  • warfarin (blodförtunnande medel mot blodproppar)

  • fenytoin (mot epilepsi)

  • cytostatika (mot cancer)

  • rifampicin (mot tuberkulos)

  Samtidig användning av dessa läkemedel kan göra att läkaren behöver höja eller sänka dosen.

  Tamoxifen Orifarm med mat och dryck

  Tamoxifen Orifarm kan tas oberoende av måltider.

  Graviditet och amning

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


  Graviditet

  Använd inte Tamoxifen Orifarm under graviditet. Det finns en viss risk att fostret påverkas. Innan du börjar behandlingen måste graviditet uteslutas. Du bör inte heller bli gravid medan du tar Tamoxifen Orifarm eller inom 2 månader efter att behandlingen avslutats. P-piller bör ej användas som preventivmedel.


  Amning

  Tamoxifen Orifarm ska inte användas vid amning. Det är inte känt om Tamoxifen Orifarm passerar över i bröstmjölk.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Tamoxifen Orifarm påverkar sannolikt inte din förmåga att köra bil eller använda maskiner. Trötthet har dock rapporterats i samband med användning av tamoxifen och medan tröttheten kvarstår måste försiktighet iakttas när man kör bil eller sköter maskiner. Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Tamoxifen Orifarm innehåller laktos

  Tamoxifen Orifarm innehåller laktos. Om du inte tål vissa sockerarter bör du kontakta läkare innan du tar denna medicin.


  3. Hur du tar Tamoxifen Orifarm

  Ta alltid detta läkemedel enligt anvisningar, från läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.


  Rekommenderad daglig dos är 20-40 mg som tas 1 gång per dag, eller som delas på två doseringstillfällen. Ta medicinen vid samma tidpunkt varje dag.

  20 mg tabletten kan delas i två lika stora doser.

  Om du tagit för stor mängd av Tamoxifen Orifarm

  Överdosering kan ge anti-östrogena effekter. Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  Om du har glömt att ta Tamoxifen Orifarm

  Om du glömmer en dos, ta den så snart du kommer ihåg den, och ta sedan nästa dos vid rätt tidpunkt. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan Tamoxifen Orifarm orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Sluta att ta Tamoxifen Orifarm och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande sällsynta symptom:


  Angioödem

  • svullnad av ansikte, tunga eller svalg

  • svårigheter att svälja

  • nässelutslag och andningssvårigheter.

  Stevens-Johnsons syndrome

  En extremt kraftig allergisk reaktion med hudutslag vanligen i form av blåsor eller sår i munhåla och ögon samt andra slemhinnor exempelvis genitalier.


  Tamoxifen Orifarm kan i sällsynta fall påverka de vita blodkropparna så att infektionsförsvaret försämras. Om du får en infektion med symptom såsom feber med kraftigt försämrat allmänstillstånd eller feber med lokala infektionssymptom såsom exempelvis ont i halsen/svalget/munnen eller vattenkastningsbesvär, ska du snarast uppsöka läkare så att man via blodprov kan utesluta en brist på vita blodkroppar (agranulocytos). Det är viktigt att du informerar om din medicinering.


  Kontakta läkare om Du får någon av de biverkningar som nämns i avsnitt 2 under rubriken ”Varningar och försiktighet”


  Övriga biverkningar

  Mycket vanliga: kan förekomma hos fler än 1 av10 användare

  Blodvallningar, vätskeansamling, menstruationsliknande blödning, vaginalflytning, illamående, hudutslag, trötthet.


  Vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare

  Huvudvärk, yrsel, onormala känselförnimmelser (t.ex. förändring av hur saker smakar samt stickande/pirrande känsla i huden), blodpropp (även i små blodkärl), blodbrist, och kräkningar, diarré, förstoppning, obehag och/eller inflammationsliknande besvär i tumörområdet, håravfall, underlivsklåda, förändringar i livmoderslemhinnan, minskat antal röda blodkroppar, försämrad blodtillförsel till hjärnan, överkänslighetsreaktioner (såsom nässelfeber), syn- och ögonförändringar, förhöjda levervärden, onormalt hög fettinlagring i levern, förhöjda halter av fett i blodet, kramp i benen, muskelvärk.


  Mindre vanliga : kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare

  Inflammation i lungorna med andfåddhet och hosta, cancer i livmoderslemhinnan, muskelknutor i livmodern, övergående ökad blödningsrisk pga minskat antal blodplättar (trombocyter), minskat antal vita blodkroppar, förhöjda kalciumvärden i blodet., inflammation i bukspottkörteln (smärta eller ömhet i övre delen av buken), nässelutslag, leverförtvining.


  Sällsynta kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare

  Svullnad av äggstockarna, livmodercancer, äggstockscystor, polyper i slidan, leverinflammation, levercellskada, leversvikt, levercelldöd, Synnervssjukdom och synnervsinflammation (som i fåtal fall lett till blindhet), endometrios som kan ge smärta i magen och menstruationsliknande blödning. Hud- och slemhinneförändringar (ibland allvarliga).


  Följande biverkningar har rapporterats som sällsynta med andra tamoxifenpreparat.

  Aptitlöshet, trötthet, förstoppning, oro, depression, förvirring.


  Mycket sällsynta: kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare

  Hudsjukdom med utslag och rodnad (tillstånd som kallas kutan lupus erythematosus), porphyria cutanea tarda vilken är en typ av ämnesomsättningssjukdomen porfyri som kan ge symtom som till exempel hudreaktioner och överkänslighet mot solljus.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Tamoxifen Orifarm ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.


  Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är tamoxifencitrat motsvarande tamoxifen 10 mg, 20 mg respektive 30 mg.

  • Övriga innehållsämnen är: laktosmonohydrat, magnesiumstearat, natriumstärkelseglykolat, povidon, mikrokristallin cellulosa och potatisstärkelse.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  - 10 mg: Vit eller gråvit, rund, platt tablett med avfasade kanter, präglad ZITA, diameter 8 mm.

  - 20 mg:Vit eller gråvit, rund, platt tablett med avfasade kanter, präglad ZT 20 på den enda sidan och brytskåra på den anda sidan, diameter 10 mm. 20 mg tabletten kan delas i två lika stora doser.

  - 30 mg:Vit eller gråvit, rund, platt tablett med avfasade kanter, präglad E 223, diameter 12 mm.


  Förpackningsstorlekar: 14, 20, 21, 28, 30, 35, 40, 42, 50, 56, 60, 63, 91, 98, 100, 105 eller 110 tabletter.


  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Orifarm Generics A/S

  Energivej 15

  5260 Odense S

  Danmark


  Lokal företrädare:

  Orifarm Generics AB

  Box 56048

  102 17 Stockholm

  info@orifarm.com


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2014-03-31


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.