Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

SUTENT Kapsel, hård 12,5mg Blister, 28kapslar

Snabbfakta
Verksamt ämne: Sunitinib Varunummer: 099863 Apotekets varuid: 19785
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Sutent är och vad det används för

  Sutent innehåller den aktiva substansen sunitinib, som är en proteinkinashämmare. Det används vid behandling av cancer för att hindra aktiviteten hos en viss typ av proteiner som man vet är verksamma vid tillväxt och spridning av cancerceller.

  Sutent används för att behandla följande cancerformer:

  Om du undrar över hur Sutent verkar eller varför detta läkemedel har ordinerats till dig, kontakta läkaren.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Sutent

  12,5 mg, 25 mg, 37,5 mg, 50 mg hårda kapslar
  sunitinib

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Om du har ytterligare frågor, vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  - Om du får biverkningar, tala med läkare. Det gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Sutent är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Sutent
  3. Hur du använder Sutent
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Sutent ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Sutent är och vad det används för

  Sutent innehåller den aktiva substansen sunitinib, som är en proteinkinashämmare. Det används vid behandling av cancer för att hindra aktiviteten hos en viss typ av proteiner som man vet är verksamma vid tillväxt och spridning av cancerceller.


  Sutent används för att behandla följande cancerformer:

  • Gastrointestinal stromacellstumör (GIST), en typ av cancer i magsäcken och tarmarna. Sutent används om imatinib (ett annat cancerläkemedel) inte längre har någon verkan eller om du inte kan ta imatinib.

  • Metastaserad njurcellscancer (MRCC), en typ av njurcancer som har spridit sig till andra delar av kroppen.

  • Neuroendokrina tumörer i bukspottkörteln (pNET) (tumör i de hormonproducerande cellerna i bukspottkörteln), när cancern har förvärrats eller inte kan opereras.


  Om du undrar över hur Sutent verkar eller varför detta läkemedel har ordinerats till dig, kontakta läkaren.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Sutent

  Använd inte Sutent:


  • Om du är allergisk mot sunitinib eller något annat innehållsämne i Sutent (anges i avsnitt 6).

  Varningar och försiktighet


  Tala med din läkare innan du tar Sutent:

  • Om du har högt blodtryck. Sutent kan höja blodtrycket. Din läkare kan vilja kontrollera ditt blodtryck under behandlingen med Sutent och du får eventuellt behandling för att sänka blodtrycket, om det skulle behövas.

  • Om du har eller har haft en blodsjukdom, problem med blödningar eller blåmärken. Behandling med Sutent kan leda till högre blödningsrisk eller förändring av antalet av vissa celler i blodet, vilket kan ge anemi (blodbrist) eller påverka blodets förmåga att levras. Om du tar läkemedel som tunnar ut blodet för att förhindra blodproppar, t.ex. warfarin eller acenokumarol, kan blödningsrisken vara förhöjd. Berätta för din läkare om du får en blödning när du behandlas med Sutent.

  • Om du har problem med hjärtat. Sutent kan orsaka hjärtproblem. Berätta för din läkare om du känner dig väldigt trött, är andfådd eller har svullna fötter och fotleder.

  • Om hjärtrytmen blir onormal. Sutent kan ge onormal hjärtrytm. Din läkare kan ta EKG för att bedöma dessa problem under behandlingen med Sutent. Berätta för din läkare om du känner dig yr, svimfärdig eller får onormala hjärtslag när du tar Sutent.

  • Om du nyligen haft problem med blodproppar i vener och/eller artärer (olika typer av blodkärl), inklusive stroke, hjärtinfarkt, embolism eller trombos. Kontakta din läkare omedelbart om du känner några symtom som bröstsmärtor eller tryck över bröstet, smärtor i armarna, ryggen, halsen eller käken, andfåddhet, domningar eller svaghet i ena kroppshalvan, problem att tala, huvudvärk eller yrsel medan du behandlas med Sutent.

  • Om du har eller har haft skador i de minsta blodkärlen, vilket kallas för trombotisk mikroangiopati (TMA). Berätta för din läkare om du får feber, utmattning, trötthet, blåmärken, blödning, svullnad, förvirring, synbortfall och krampanfall.

  • Om du har problem med sköldkörteln. Sutent kan orsaka problem med sköldkörteln. Berätta för din läkare om du lättare blir trött, fryser mer än andra eller om din röst blir djupare när du tar Sutent. Sköldkörtelfunktionen bör kontrolleras innan du tar Sutent och regelbundet medan du tar det. Om din sköldkörtel inte producerar tillräckligt mycket sköldkörtelhormon kan du få behandling med sköldkörtelhormonersättning.

  • Om du har eller har haft en sjukdom i bukspottkörteln eller gallblåsan. Berätta för din läkare om du får något av följande tecken eller symtom: smärtor i området runt magsäcken (övre delen av buken), illamående, kräkningar och feber. Dessa kan vara orsakade av en inflammation i bukspottkörteln eller gallblåsan.

  • Om du har eller har haft problem med levern. Berätta för din läkare om du får något av följande tecken eller symtom på leverproblem under behandlingen med Sutent: klåda, gulfärgning av ögon eller hud, mörk urin och smärtor eller obehag i övre högra delen av buken. Din läkare bör ta blodprover för att kontrollera leverfunktionen före och under behandlingen med Sutent, efter behov.

  • Om du har eller har haft problem med njurarna. Din läkare kommer att övervaka din njurfunktion.

  • Om du ska opereras eller nyligen har opererats. Sutent kan påverka sårläkningen. Oftast slutar man använda Sutent före en operation. Din läkare avgör när du kan börja ta Sutent igen.

  • Du kan rekommenderas att göra en kontroll hos tandläkaren innan du börjar behandlingen med Sutent

  • Om du har eller har haft ont i munnen, tänderna och/eller käken, svullnader eller sår i munnen, om du känner en domning eller tyngdkänsla i käken, eller om en tand lossnar - kontakta läkare och tandläkare omedelbart

  • Om du behöver genomgå en invasiv tandbehandling eller tandkirurgi. Berätta för tandläkaren att du behandlas med Sutent, särskilt om du även får eller har fått bisfosfonater intravenöst (i ett kärl). Bisfosfonater används för att förhindra skelettkomplikationer och kan ha getts till dig för att behandla en annan åkomma.

  • Om du har eller har haft problem med huden och subkutana vävnaden. När du tar detta läkemedel, kan tillståndet ”pyoderma gangrenosum” (smärtsamma sår på huden) eller ”nekrotiserande fasciit” (snabbt förlöpande infektion i hud/mjukdelar som kan vara livshotande) uppkomma. Denna biverkan försvinner oftast när behandlingen med sunitinib avslutas. Svåra hudutslag (Steven-Johnsons syndrom, toxisk epidermal nekrolys, erytema multiforme) har rapporterats vid behandling av sunitinib. Dessa uppstår initialt som rödaktiga cirkulära måltavleliknande fläckar eller som runda fläckar med en central blåsa, på bålen. Utslagen kan utvecklas till utbredd blåsbildning eller fjällning av huden och kan vara livshotande. Om du får hudutslag eller dessa hudsymtom, ska du omedelbart söka råd från en läkare.

  • Om du har eller har haft kramper. Meddela din läkare snarast om du har högt blodtryck, huvudvärk eller synförluster.

  • Om du har diabetes. Hos diabetespatienter bör blodsockernivåerna kontrolleras regelbundet för att avgöra om doseringen av diabetesläkemedel behöver justeras, detta för att minimera risken för lågt blodsocker.


  Barn och ungdomar

  Sutent rekommenderas inte till personer under 18 år.

  Andra läkemedel och Sutent

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana.


  Somliga läkemedel kan påverka koncentrationen av Sutent i kroppen. Tala om för läkaren om du använder läkemedel som innehåller följande aktiva substanser:

  • ketokonazol, itrakonazol – för behandling av svampinfektioner

  • erytromycin, klaritromycin, rifampicin – för behandling av infektioner

  • ritonavir - för behandling av HIV

  • dexametason – en kortikosteroid som används vid olika sjukdomstillstånd (sjukdomstillstånd (såsom allergier/andningsbesvär eller hudsjukdomar)

  • fenytoin, karbamazepin, fenobarbital - för behandling av epilepsi och andra neurologiska tillstånd

  • örtpreparat som innehåller johannesört (Hypericum perforatum) - används vid depression och ångest

  Sutent med mat, dryck och alkohol

  Undvik att dricka grapefruktjuice medan du behandlas med Sutent.

  Graviditet, amning och fertilitet

  Om du är gravid eller ammar,  tror att du är gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


  Om det finns risk att du blir gravid ska du använda ett tillförlitligt preventivmedel under behandlingen med Sutent.


  Om du ammar, tala med läkaren. Du bör inte amma under tiden då du behandlas med Sutent.  


  Körförmåga och användning av maskiner

  Om du känner dig yr eller ovanligt trött, var särskilt försiktig när du kör bil eller använder maskiner.


  3. Hur du använder Sutent

  Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare om du är osäker.


  Läkaren kommer att ordinera en lämplig dos för dig, beroende på vilken typ av cancer du har. Om du behandlas för GIST eller njurcancer (MRCC) är den vanligaste dosen 50 mg en gång dagligen, som tas i 28 dagar (fyra veckor), följt av 14 dagars (två veckors) uppehåll (utan medicin), i 6-veckorsperioder. Om du behandlas för pNET är den vanliga dosen 37,5 mg en gång dagligen utan något uppehåll.


  Läkaren avgör vilken dos som är lämplig för dig och när och om du behöver sluta med Sutent.

  Sutent kan tas med eller utan mat.

  Om du använt för stor mängd av Sutent

  Om du råkat ta för många kapslar, kontakta läkaren omedelbart. Du kan behöva läkartillsyn.

  Om du har glömt att använda Sutent

  Ta inte dubbla doser för att kompensera för glömd dos.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Du måste omedelbart kontakta din läkare om du upplever någon av dessa allvarliga biverkningar (se även Vad du behöver veta innan du använder Sutent):


  Hjärtproblem. Berätta för din läkare om du känner dig mycket trött, andfådd, eller har svullna fötter och fotleder. Detta kan vara symtom på hjärtproblem som hjärtsvikt och problem med hjärtmuskeln (kardiomyopati).


  Problem med lungor eller andning. Berätta för din läkare om du får hosta, smärtor i bröstet, plötslig andfåddhet eller om du hostar blod. Detta kan vara symtom på lungemboli som uppstår när blodproppar förs till lungorna.


  Njursjukdomar. Berätta för din läkare om du märker några förändringar av hur ofta du kissar eller om du inte kissar. Detta kan vara symtom på njursvikt.


  Blödning. Berätta för din läkare om du får något av dessa symtom eller om du får en allvarlig blödning under behandlingen med Sutent: smärtande och svullen buk, kräkningar med blod, svart och klibbig avföring, blod i urinen, huvudvärk, förändrat medvetande- eller sinnestillstånd eller upphostningar av blod eller blodigt slem från lungorna eller luftvägarna.


  Tumörnedbrytning som leder till hål i tarmen. Berätta för din läkare om du får svåra buksmärtor, feber, illamående, kräkningar, blod i avföringen eller förändrade avföringsvanor.


  Andra biverkningar som kan uppträda med Sutent är:


  Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer)

  • Sänkt antal blodplättar, röda blodkroppar och/eller vita blodkroppar (t.ex. neutrofiler).

  • Andfåddhet.

  • Högt blodtryck.

  • Extrem trötthet, kraftlöshet.

  • Svullnad på grund av vätskeansamling under huden och runt ögonen, djupt allergiskt utslag.

  • Smärta/irritation i munnen, munsår, inflammation i munnen, muntorrhet, smakstörning, orolig mage, illamående, kräkningar, diarré, förstoppning, buksmärta/-svullnad, nedsatt aptit.

  • Minskad aktivitet i sköldkörteln (hypotyreoidism).

  • Yrsel.

  • Huvudvärk.

  • Näsblod.

  • Ryggsmärtor, smärta i lederna.

  • Smärtor i armar och ben.

  • Gulfärgad eller missfärgad hud, ökad pigmentering av huden. förändrad hårfärg, utslag i handflatorna och på fotsulorna, hudutslag, torr hud.

  • Hosta.

  • Feber.

  • Svårigheter att somna.


  Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer)

  • Proppar i blodkärlen.

  • Bristande blodförsörjning till hjärtmuskeln på grund av tilltäppning eller förträngning av hjärtats kranskärl.

  • Bröstsmärta.

  • Minskning av den mängd blod som hjärtat pumpar.

  • Vätskeansamling runt lungorna.

  • Infektioner.

  • Sänkt blodsockernivå. Informera din läkare så snart som möjligt om du upplever trötthet, hjärtklappning, svettning, hunger och medvetslöshet, detta kan vara tecken på lågt blodsocker.

  • Proteinläckage i urinen som ibland leder till svullnad.

  • Influensaliknande symptom.

  • Onormala blodvärden, bl.a. för bukspottkörtel- och leverenzymer.

  • Ökad nivå urinsyra i blodet.

  • Hemorrojder, smärtor i ändtarmen, blödningar i tandköttet, svårigheter eller oförmåga att svälja.

  • Brännande känsla eller smärtor på tungan, inflammation i magtarmkanalens slemhinna, ökad mängd gas i magsäck eller tarm.

  • Viktnedgång.

  • Muskuloskeletal smärta (smärta i muskler och skelett), muskelsvaghet, muskeltrötthet, muskelsmärtor, muskelspasm.

  • Torrhet i näsan, nästäppa.

  • Ökat tårflöde.

  • Onormal känsel i huden, torr hud, klåda, fjällande och inflammerad hud, blåsor, acne, missfärgning av naglarna, håravfall.

  • Onormal känsla i armar och ben.

  • Onormalt minskad eller ökad känslighet, speciellt för beröring.

  • Halsbränna.

  • Uttorkning.

  • Blodvallningar.

  • Missfärgad urin.

  • Depression.

  • Frossa.


  Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer))

  • Livshotande infektion i mjukdelar, även runt ändtarm och könsorgan. Kontakta omedelbart din läkare om du får några symtom på infektion runt ett sår i huden, så som feber, smärta, rodnad, svullnad eller utsöndring av var eller blod.

  • Stroke.

  • Hjärtinfarkt orsakad av avbruten eller minskad blodförsörjning till hjärtat.

  • Förändringar i hjärtats elektriska aktivitet eller onormal hjärtrytm.

  • Vätska runt hjärtat (perikardiell utgjutning).

  • Leversvikt.

  • Buksmärtor förorsakade av inflammation i bukspottkörteln.

  • Tumörnedbrytning som leder till hål i tarmen (perforation).

  • Inflammation (svullnad och rodnad) i gallblåsan, med eller utan gallsten.

  • Onormal kanal från en normal kroppshålighet till en annan eller till huden (fistel).

  • Smärta i munnen, tänderna och/eller käken, svullnad och sår inne i munnen, domningar eller en tyngdkänsla i käken, eller tandlossning. Detta kan vara symtom på skelettskada i käken (osteonekros). Berätta omedelbart för din läkare och tandläkare om du får något av dessa symtom.

  • Överproduktion av sköldkörtelhormon, vilket ökar kroppens energiförbrukning i vila.

  • Problem med sårläkning efter kirurgi.

  • Ökade halt av muskelenzym (kreatinfosfokinas) i blodet.

  • Oväntad och stark reaktion på något allergen.


  Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 personer)

  • Svåra reaktioner på huden och/eller slemhinnorna (Stevens-Johnsons syndrom, toxisk epidermal nekrolys, erytema multiforme).

  • Tumörlyssyndrom (TLS) – TLS är en grupp av komplikationer som rör ämnesomsättningen som kan uppträda vid cancerbehandling. De orsakas av nedbrytningsprodukter från döende cancerceller och kan vara följande: illamående, andfåddhet, oregelbunden puls, muskelkramper, krampanfall, grumlig urin och trötthet sammantaget med onormala laboratorievärden (höga kalium-, urinsyra- och fosfatnivåer och låga kalciumnivåer i blodet). Komplikationerna kan leda till förändrad njurfunktion och akut njursvikt.

  • Onormal nedbrytning av muskelvävnad som kan leda till njurproblem (rabdomyolys).

  • Onormala förändringar i hjärnan som kan orsaka ett antal symtom, inkluderande huvudvärk, förvirring, kramper och synbortfall (reversibelt posteriort leukoencefalopatisyndrom).

  • Smärtsamma sår på huden (pyoderma gangrenosum).

  • Inflammation i levern (hepatit).

  • Inflammation i sköldkörteln.

  • Skada i de minsta blodkärlen, vilket kallas för trombotisk mikroangiopati (TMA).


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Sutent ska förvaras

  • Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

  • Används före utgångsdatum som anges på kartongen,  burken och blisterkartan efter Utg.dat./Exp. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

  • Inga särskilda förvaringsanvisningar.

  • Använd inte detta läkemedel om du ser att förpackningen är skadad eller verkar ha öppnats.

  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  Sutent 12,5 mg hårda kapslar

  Den aktiva substansen är sunitinib. Varje kapsel innehåller sunitinibmalat motsvarande 12,5 mg sunitinib.


  Övriga innehållsämnen är:

  - Kapselinnehåll: mannitol (E421), kroskarmellosnatrium, povidon (K-25) och magnesiumstearat.

  - Kapselskal: gelatin, röd järnoxid (E172) och titandioxid (E171).

  - Präglingsfärg: shellac, propylenglykol, natriumhydroxid, povidon och titandioxid (E171).


  Sutent 25 mg hårda kapslar

  Den aktiva substansen är sunitinib. Varje kapsel innehåller sunitinibmalat motsvarande 25 mg sunitinib.


  Övriga innehållsämnen är:

  - Kapselinnehåll: mannitol (E421), kroskarmellosnatrium, povidon (K-25) och magnesiumstearat.

  - Kapselskal: gelatin, titandioxid (E171), gul järnoxid (E172), röd järnoxid (E172), svart järnoxid (E172).

  - Präglingsfärg: shellac, propylenglykol, natriumhydroxid, povidon och titandioxid (E171).


  Sutent 37,5 mg hårda kapslar

  Den aktiva substansen är sunitinib. Varje kapsel innehåller sunitinibmalat motsvarande 37,5 mg sunitinib.


  Övriga innehållsämnen är:

  - Kapselinnehåll: mannitol (E421), kroskarmellosnatrium, povidon (K-25) och magnesiumstearat.

  - Kapselskal: gelatin, titandioxid (E171), gul järnoxid (E172).

  - Präglingsfärg: shellac, propylenglykol, kaliumhydroxid och svart järnoxid (E172).


  Sutent 50 mg hårda kapslar

  Den aktiva substansen är sunitinib. Varje kapsel innehåller sunitinibmalat motsvarande 50 mg sunitinib.


  Övriga innehållsämnen är:

  - Kapselinnehåll: mannitol (E421), kroskarmellosnatrium, povidon (K-25) och magnesiumstearat.

  - Kapselskal: gelatin, titandioxid (E171), gul järnoxid (E172), röd järnoxid (E172) och svart järnoxid (E172).

  - Präglingsfärg: shellac, propylenglykol, natriumhydroxid, povidon och titandioxid (E171).

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Sutent 12,5 mg tillhandahålls som hårda gelatinkapslar, innehållande ett gult till orangefärgat granulat. Gelatinkapslarna är orangefärgade, präglade i vit färg med ”Pfizer” på locket och ”STN 12,5 mg” på underdelen.


  Sutent 25 mg tillhandahålls som hårda gelatinkapslar, innehållande ett gult till orangefärgat granulat. Gelatinkapslarna har karamellfärgat lock och orangefärgad underdel, präglade med ”Pfizer” i vit färg på locket och ”STN 25 mg” på underdelen.


  Sutent 37,5 mg tillhandahålls som hårda gelatinkapslar, innehållande ett gult till orangefärgat granulat. Gelatinkapslarna är gula, präglade med ”Pfizer” i svart färg på locket och ”STN 37,5 mg” på underdelen.


  Sutent 50 mg tillhandahålls som hårda gelatinkapslar, innehållande ett gult till orangefärgat granulat. Gelatinkapslarna är karamellfärgade, präglade med ”Pfizer” i vit färg på locket och ”STN 50 mg” på underdelen.


  Tillhandahålls i plastburkar med 30 kapslar och i perforerade endosblister innehållande 28 x 1 kapslar.


  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare


  Pfizer Limited

  Ramsgate Road

  Sandwich , Kent CT13 9NJ

  Storbritannien


  Tillverkare:

  Pfizer Italia S.r.L.

  Via del Commercio - Zona Industriale

  63100 Marino del Tronto (Ascoli Piceno)

  Italien


  Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:


  Belgique / België /Belgien

  Pfizer S.A. / N.V.

  Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11

  Lietuva

  Pfizer Luxembourg SARL filialas Lietuvoje

  Tel. + 370 52 51 4000

  България

  Пфайзер Люксембург САРЛ, Клон България

  Тел.: +359 2 970 4333

  Luxembourg/Luxemburg

  Pfizer S.A.

  Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11

  Česká republika

  Pfizer PFE, spol. s r.o.

  Tel.: +420 283 004 111

  Magyarország

  Pfizer Kft.

  Tel.: +36-1-488-37-00

  Danmark

  Pfizer ApS

  Tlf: +45 44 20 11 00

  Malta

  V.J. Salomone Pharma Ltd.

  Tel. +356 21220174

  Deutschland

  Pfizer Pharma GmbH

  Tel: +49 (0)30 550055 51000

  Nederland

  Pfizer BV

  Tel: +31 (0)10 406 43 01

  Eesti

  Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal

  Tel.: +372 666 7500

  Norge

  Pfizer Norge AS

  Tlf: +47 67 52 61 00

  Ελλάδα

  Pfizer Ελλάς A.E.

  Τηλ: +30 210 6785 800

  Österreich

  Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H.

  Tel: +43 (0)1 521 15-0

  España

  Pfizer, S.L.

  Tél: +34 91 490 99 00

  Polska

  Pfizer Polska Sp.z.o.o

  Tel.:+48 22 335 61 00

  France

  Pfizer

  Tél: +33 (0)1 58 07 34 40

  Portugal

  Pfizer Biofarmacêutica, Sociedade Unipessoal Lda

  Tel: +351 21 423 5500

  Hrvatska

  Pfizer Croatia d.o.o.

  Tel: + 385 1 3908 777

  România

  Pfizer România S.R.L.

  Tel: +40 (0)21 207 28 00

  Ireland

  Pfizer Healthcare Ireland

  Tel: 1800 633 363 (toll free)

  +44 (0)1304 616161

  Slovenija

  Pfizer Luxembourg SARL

  Pfizer, podružnica za svetovanje s področja farmacevtske dejavnosti, Ljubljana

  Tel.: + 386 (0)1 52 11 400

  Ísland

  Icepharma hf.

  Sími: +354 540 8000

  Slovenská republika

  Pfizer Luxembourg SARL, organizačná zložka

  Tel.:+ 421 2 3355 5500

  Italia

  Pfizer S.r.l.

  Tel: +39 06 33 18 21

  Suomi/Finland

  Pfizer Oy

  Puh./Tel: +358 (0)9 43 00 40

  Kύπρος

  Pfizer Ελλάς A.E. (Cyprus Branch)

  Tηλ.:+ 357 22 817690

  Sverige

  Pfizer Innovations AB

  Tel: +46 (0)8 550 52000

  Latvijă

  Pfizer Luxembourg SARL filiale Latvijă

  Tel.: + 371 670 35 775

  United Kingdom

  Pfizer Limited

  Tel: +44 (0)1304 616161


  Denna bipacksedel ändrades senast

  11/ 2016 Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats: http://www.ema.europa.eu/


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.