Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Sprycel Filmdragerad tablett 80mg Plastburk, 30tabletter

Snabbfakta
Verksamt ämne: Dasatinib Varunummer: 129113 Apotekets varuid: 38358
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad SPRYCEL är och vad det används för

  SPRYCEL innehåller den aktiva substansen dasatinib. Detta läkemedel används för att behandla kronisk myeloisk leukemi (KML) hos vuxna. Leukemi är en cancersjukdom i de vita blodkropparna. De vita blodkropparna hjälper i vanliga fall kroppen att bekämpa infektioner. Kronisk myeloisk leukemi är en form av leukemi där de vita blodkroppar som kallas granulocyter börjar bildas okontrollerat. SPRYCEL hämmar tillväxten av dessa leukemiska celler.

  SPRYCEL används också för att behandla Philadelphia-positiv (Ph+) akut lymfatisk leukemi (ALL), och lymfoid blastisk KML hos vuxna som inte svarat på tidigare behandling. ALL är en form av leukemi där de vita blodkroppar som kallas lymfocyter bildas för fort och lever för länge. SPRYCEL hämmar tillväxten av dessa leukemiska celler.

  Fråga din läkare om du undrar hur SPRYCEL verkar eller varför detta läkemedel har skrivits ut till dig.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  SPRYCEL

  20, 50, 70, 80, 100, 140 mg filmdragerade tabletter
  dasatanib
  laktos

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad SPRYCEL är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder SPRYCEL
  3. Hur du tar SPRYCEL
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur SPRYCEL ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad SPRYCEL är och vad det används för

  SPRYCEL innehåller den aktiva substansen dasatinib. Detta läkemedel används för att behandla kronisk myeloisk leukemi (KML) hos vuxna. Leukemi är en cancersjukdom i de vita blodkropparna. De vita blodkropparna hjälper i vanliga fall kroppen att bekämpa infektioner. Kronisk myeloisk leukemi är en form av leukemi där de vita blodkroppar som kallas granulocyter börjar bildas okontrollerat. SPRYCEL hämmar tillväxten av dessa leukemiska celler.


  SPRYCEL används också för att behandla Philadelphia-positiv (Ph+) akut lymfatisk leukemi (ALL), och lymfoid blastisk KML hos vuxna som inte svarat på tidigare behandling. ALL är en form av leukemi där de vita blodkroppar som kallas lymfocyter bildas för fort och lever för länge. SPRYCEL hämmar tillväxten av dessa leukemiska celler.


  Fråga din läkare om du undrar hur SPRYCEL verkar eller varför detta läkemedel har skrivits ut till dig.

  2. Vad du behöver veta innan du använder SPRYCEL

  Använd inte SPRYCEL

  Ta inte SPRYCEL

  • om du är allergisk mot dasatinib eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  Om du tror att du kan vara allergisk, fråga din läkare om råd.

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar SPRYCEL.

  • om du behandlas med läkemedel som är blodförtunnande eller förhindrar blodproppar (se "Andra läkemedel och SPRYCEL")

  • om du har en lever- eller hjärtsjukdom, eller om du haft en sådan

  • om du får andningssvårigheter, bröstsmärtor eller hosta när du tar SPRYCEL. Det kan vara tecken på vätskeansamling i lungorna eller bröstkorgen (vilket kan inträffa oftare för patienter som är 65 år eller äldre), eller bero på förändringar i blodkärlen som försörjer lungorna.

  • om du någonsin haft eller nu kan ha en hepatit B-infektion. Skälet till detta är att SPRYCEL kan orsaka att din hepatit B blir aktiv igen, vilket i vissa fall kan vara dödligt. Patienter kommer att kontrolleras noggrant av sin läkare avseende tecken på denna infektion innan behandlingen påbörjas.

  Du kommer att kontrolleras regelbundet av din läkare för att avgöra om SPRYCEL har önskad effekt. Du kommer också att regelbundet lämna blodprov när du tar SPRYCEL.

  Barn och ungdomar

  SPRYCEL rekommenderas inte för patienter under 18 år. Erfarenheten av behandling med SPRYCEL i denna åldersgrupp är begränsad.

  Andra läkemedel och SPRYCEL

  Tala om för läkare om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


  SPRYCEL bearbetas huvudsakligen i levern. Vissa läkemedel kan påverka effekten av SPRYCEL när de används samtidigt.


  Följande läkemedel ska inte användas samtidigt med SPRYCEL:

  • ketokonazol, itrakonazol – dessa är läkemedel mot svampsjukdomar

  • erytromycin, klaritromycin, telitromycin – dessa är antibiotika

  • ritonavir – detta är ett läkemedel mot virussjukdomar

  • dexametason - detta är en kortikosteroid

  • fenytoin, karbamazepin, fenobarbital – dessa är för behandling av epilepsi

  • rifampicin – detta är för behandling avtuberkulos

  • famotidin, omeprazol – dessa är läkemedel som hämmar magsyraproduktion

  • Johannesört- ett receptfritt naturläkemedel som används för behandling av depression och andra tillstånd (även känt som Hypericum perforatum)


  Använd inte läkemedel som neutraliserar magsyra (antacida som t ex aluminiumhydroxid eller magnesiumhydroxid) från 2 timmar före till 2 timmar efter intag av SPRYCEL.


  Tala om för läkare om du tar läkemedel som är blodförtunnandeeller förhindrar blodproppar.

  SPRYCEL med mat och dryck

  Ta inte SPRYCEL tillsammans med grapefrukt eller grapefruktjuice.

  Graviditet, amning och fertilitet

  Om du är gravid eller tror att du kan vara gravid, tala omedelbart om det för din läkare. SPRYCEL ska inte användas under graviditet om det inte är absolut nödvändigt. Din läkare kommer att diskutera eventuella risker med att ta SPRYCEL under graviditet. Både kvinnor och män kommer att rekommenderas att använda effektiv preventivmetod under behandling med SPRYCEL.


  Berätta för din läkare om du ammar. Amningen bör avbrytas om du behandlas med SPRYCEL.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Om du får biverkningar som yrsel och dimsyn, var särskilt försiktig vid bilkörning eller användning av maskiner. Det är inte känt om SPRYCEL påverkar förmågan att köra fordon eller använda maskiner.

  SPRYCEL innehåller laktos

  Om du inte tål vissa sockerarter bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


  3. Hur du tar SPRYCEL

  SPRYCEL kommer bara att ordineras till dig av läkare med erfarenhet av behandling av leukemi. Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. SPRYCEL ordineras till vuxna.


  Den rekommenderade startdosen för patienter med KML i kronisk fas är 100 mg en gång dagligen.


  Den rekommenderade startdosen för patienter med KML i accelererad fas eller blastkris eller Ph+ ALL är 140 mg en gång dagligen.


  Ta tabletterna vid samma tidpunkt varje dag.


  Beroende på hur du svarar på behandlingen kan din läkare rekommendera en högre eller lägre dos. Behandlingen kan även tillfälligt avbrytas. För högre eller lägre dosering kan det bli nödvändigt att kombinera tabletter av olika styrka.


  Tabletterna kan vara förpackade i kalenderblister. Dessa är blister som visar veckodagarna. Pilar visar vilken tablett som du ska ta härnäst enligt ditt behandlingsschema.


  Hur du tar SPRYCEL

  Svälj tabletterna hela. Krossa dem inte. De kan tas med eller utan mat.


  Särskilda instruktioner vid hantering av SPRYCEL

  Det är osannolikt att SPRYCEL-tabletterna går sönder. Om detta ändå skulle inträffa, ska andra personer än patienten använda handskar vid hanteringen av SPRYCEL.


  Hur länge man ska ta SPRYCEL

  Ta SPRYCEL varje dag tills din läkare säger åt dig att sluta. Se till att du tar SPRYCEL så länge som det ordinerats.

  Om du har tagit för stor mängd av SPRYCEL

  Kontakta din läkare omedelbart om du av misstag tagit för många tabletter. Du kan behöva medicinsk vård.

  Om du har glömt att ta SPRYCEL

  Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Ta nästa dos som vanligt enligt ordinationen.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Följande kan vara tecken på allvarliga biverkningar:

  • om du har bröstsmärta, svårigheter att andas, hosta, svimningsanfall

  • om du får oväntade blödningar eller blåmärken utan att ha skadat dig

  • om du märker blod i uppkastningar, avföring eller urin, eller om avföringen är svartfärgad

  • om du får tecken på infektion, t ex feber eller svår frossa

  • om du får feber, ont i munnen eller halsen, blåsor eller fjällning av hud och/eller slemhinnor

  Kontakta omedelbart din läkare om du märker något av ovanstående.


  Mycket vanliga biverkningar (kan inträffa hos fler än 1 av 10 personer)

  • Infektioner (inklusive infektioner orsakade av bakterier, virus och svampar)

  • Hjärta och lungor: andfåddhet

  • Problem med matsmältning: diarré, illamående, kräkningar

  • Hud, hår, ögon, allmänna symptom: hudutslag, feber, svullnad i ansiktet, händer och fötter, huvudvärk, trötthet eller svaghet, blödningar

  • Smärta: muskelvärk, ont i magen (buken)

  • Tester kan visa: lågt antal blodplättar, lågt antal vita blodkroppar (neutropeni), blodbrist, vätska runt lungorna.

  Vanliga biverkningar (kan inträffa hos upp till 1 av 10 personer)

  • Infektioner: lunginflammation, herpesvirusinfektion, övre luftvägsinfektion, allvarlig infektion i blod eller vävnader (inklusive sällsynta fall med dödlig utgång)

  • Hjärta och lungor: hjärtklappning, oregelbundna hjärtslag, hjärtsvikt, störd hjärtfunktion, högt blodtryck, förhöjt blodtryck i lungorna, hosta

  • Matsmältningsbesvär: aptitstörningar, smakstörningar, väderspänning eller utspänd buk, inflammation i tjocktarmen, förstoppning, halsbränna, munsår, viktökning, viktminskning, magsäcksinflammation

  • Hud, hår, ögon, allmänt: stickningar i huden, klåda, torr hud, akne, inflammation i huden, bestående oljud i öronen, håravfall, överdriven svettning, synproblem (inklusive dimsyn och synförändring), ögontorrhet, blåmärken, depression, sömnlöshet, blodvallning, yrsel, blåmärken, anorexi (aptitlöshet), sömnighet, generaliserat ödem

  • Smärta: ledvärk, muskelsvaghet, smärtor i bröstkorgen, värk runt händer och fötter, frossa, stelhet i muskler och leder, muskelkramper

  • Tester kan visa: vätska runt hjärtat, vätska i lungorna, oregelbunden hjärtrytm, febril neutropeni, blödning i magtarmkanalen, höga halter av urinsyra i blodet

  Mindre vanliga biverkningar (kan inträffa hos upp till 1 av 100 personer)

  • Hjärta och lungor: hjärtinfarkt (ibland med dödlig utgång), inflammation i hjärtsäcken, oregelbundna hjärtslag, bröstsmärta på grund av minskad blodförsörjning av hjärtat (kärlkramp), lågt blodtryck, sammandragning av luftvägarna vilket kan orsaka andningssvårigheter, astma, ökat blodtryck i lungornas artärer (blodkärl)

  • Matsmältningsbesvär: inflammation i bukspottkörteln, magsår, inflammation i matstrupen, svullen mage (buk), sår i ändtarmens slemhinna, sväljsvårigheter, inflammation i gallblåsan, blockering av gallgångarna, gastroesofageal reflux (ett tillstånd där syra och annat maginnehåll kommer tillbaka upp i halsen)

  • Hud, hår, ögon, allmänt: allergisk reaktion inklusive ömhet, knölig hudrodnad (knölros), ängslan, förvirring, humörsvängningar, minskad sexualdrift, svimning, skakningar, inflammation i ögat som kan ge rödhet och smärta, en hudsjukdom karakteriserad av ömmande, röda, skarpt avgränsade och upphöjda hudfläckar med hastig uppkomst av feber och förhöjda värden av vita blodkroppar (neutrofil dermatos) hörselnedsättning, ljuskänslighet, synnedsättning, ökat tårflöde, förändrad hudfärg, inflammation i hudens fettvävnad, sår på huden, blåsbildning på huden, nagelproblem, hårrubbningar, hand-fot-syndrom, njursvikt, påverkad urineringsfrekevens, bröstförstoring hos män, menstruationsrubbningar, generell svaghet och obehagskänsla, låg sköldkörtelfunktion, balansproblem vid gång, osteonekros (ett tillstånd där skelettben dör och kollapsar på grund av försämrad blodförsörjning), ledinflammation, hudsvullnad var som helst på kroppen

  • Smärta: inflammation i blodkärlen som kan orsaka rödhet, ömhet och svullnad, seninflammation (tendit)

  • Hjärna: minnesförlust

  • Tester kan visa: onormala blodvärden och möjligvis försämrad njufunktion orsakad av restprodukter av den sönderfallande tumören (tumörlyssyndrom), låga värden av albumin i blodet, låga nivåer av lymfocyter (en typ av vita blodkroppar) i blodet, höga kolesterolvärden, svullna lymfkörtlar, blödningar i hjärnan, oregelbundenhet i de elektriska impulserna till hjärtat, förstorat hjärta, inflammation i levern, protein i urinen, förhöjda värden av kreatininfosfokinas (ett enzym som huvusakligen återfinns i hjärtat, hjärnan och skelettmuskulaturen), förhöjda värden av troponin (ett enzym som huvudsakligen finns i hjärt- och skelettmusklerna), förhöjt gamma-glutamyltransferas (ett enzym som huvudsakligen finns i levern)

  Sällsynta biverkningar (kan inträffa hos upp till 1 av 1000 personer)

  • Hjärta och lungor: förstorad högre hjärtkammare, hjärtmuskelinflammation, den sammanlagda effekten av olika tillstånd som blockerar hjärtats blodtillförsel (akut hjärtsyndrom), hjärtstillestånd (stopp av blodflödet från hjärtat), kranskärlssjukdom, inflammation i vävnaden som täcker hjärtat och lungorna, blodproppar, blodproppar i lungorna

  • Matsmältningsbesvär: minskat upptag av viktiga näringsämnen, såsom proteiner, från magtarmkanalen, tarmvred, analfistel (en onormal öppning från anus till huden runt anus), nedsatt njurfunktion, diabetes

  • Hud, hår, ögon, allmänt: kramper, inflammation i synnerven vilket kan orsaka fullständig eller partiellt synbortfall, blå-violetta fläckar på huden, onormalt hög sköldkörtelfunktion, inflammation i sköldkörteln, ataxi (ett tillstånd förknippat med bristande muskulär koordination), gångsvårigheter, missfall, inflammation i hudens blodkärl, hudfibros

  • Hjärna: stroke, tillfälliga händelser av störd funktion i nervsystemet orsakad av minskat blodflöde, ansiktsförlamning, demens

  Andra rapporterade biverkningar (ingen känd frekvens) inkluderar:

  • inflammatoriska förändringar i lungorna

  • blödning i mage eller tarm som kan leda till döden

  • återkomst (reaktivering) av hepatit B-infektion när du tidigare haft hepatit B (en leverinfektion)

  • en reaktion med feber, blåsor på huden och sår på slemhinnorna


  Din läkare kommer att undersöka om du har några av dessa biverkningar under din behandling.

  5. Hur SPRYCEL ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på burkens etikett, blistret eller kartongen efter "EXP" eller "Utg.dat". Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Inga särskilda förvaringsanvisningar.


  Läkemedlet ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är dasatinib. Varje filmdragerad tablett innehåller 20 mg, 50 mg, 70 mg, 80 mg, 100 mg eller 140 mg dasatinib (som monohydrat).

  • Övriga innehållsämnen är:

   • Tablettkärna: laktosmonohydrat (se avsnitt 2 "Vad du behöver veta innan du tar SPRYCEL"), mikrokristallin cellulosa, kroskarmellosnatrium, hydroxipropylcellulosa, magnesiumstearat

   • Filmdragering: hypromellos, titandioxid, makrogol 400

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  SPRYCEL 20 mg: den filmdragerade tabletten är vit till benvit, bikonvex, rund och märkt med “BMS” på ena sidan och ”527” på den andra sidan.


  SPRYCEL 50 mg: den filmdragerade tabletten är vit till benvit, bikonvex, oval och märkt med “BMS” på ena sidan och ”528” på den andra sidan.


  SPRYCEL 70 mg: den filmdragerade tabletten är vit till benvit, bikonvex, rund och märkt med “BMS” på ena sidan och ”524” på den andra sidan.


  SPRYCEL 80 mg: den filmdragerade tabletten är vit till benvit, bikonvex, triangulär och märkt med “BMS 80” på ena sidan och ”855” på den andra sidan.


  SPRYCEL 100 mg: den filmdragerade tabletten är vit till benvit, bikonvex, oval och märkt med "BMS 100" på ena sidan och "852" på den andra sidan.


  SPRYCEL 140 mg: den filmdragerade tabletten är vit till benvit, bikonvex, rund och märkt med “BMS 140” på ena sidan och ”857” på den andra sidan.


  SPRYCEL 20 mg, 50 mg eller 70 mg filmdragerade tabletter finns i kartonger som innehåller 56 filmdragerade tabletter i 4 kalenderblister om 14 filmdragerade tabletter var, och i kartonger som innehåller 60 filmdragerade tabletter i perforerade endosblister.


  De finns också i burk med barnsäker förslutning innehållande 60 filmdragerade tabletter. Varje kartong innehåller en burk.


  SPRYCEL 80 mg, 100 mg eller 140 mg filmdragerade tabletter finns i kartonger som innehåller 30 filmdragerade tabletter i perforerade endosblister. De finns också i burk med barnsäker förslutning innehållande 30 filmdragerade tabletter. Varje kartong innehåller en burk.


  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning

  BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG

  Uxbridge Business Park

  Sanderson Road

  Uxbridge UB8 1DH

  Storbritannien


  Tillverkare

  Bristol-Myers Squibb S.r.l.

  Contrada Fontana del Ceraso

  03012 Anagni (FR)

  Italien


  Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

  Belgique/België/Belgien

  N.V. Bristol-Myers Squibb Belgium S.A.

  Tél/Tel: +32 2 352 76 11


  Lietuva

  Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft

  Tel: +370 52 369140


  България

  Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft.

  Teл.: + 359 800 12 400


  Luxembourg/Luxemburg

  N.V. Bristol-Myers Squibb Belgium S.A.

  Tél/Tel: + 32 2 352 76 11


  Česká republika

  Bristol-Myers Squibb spol. s r.o.

  Tel: + 420 221 016 111


  Magyarország

  Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft.

  Tel.: + 36 1 301 9700


  Danmark

  Bristol-Myers Squibb

  Tlf: +45 45 93 05 06


  Malta

  BRISTOL-MYERS SQUIBB S.R.L.

  Tel: + 39 06 50 39 61


  Deutschland

  Bristol-Myers Squibb GmbH & Co. KGaA

  Tel: +49 89 121 42–0


  Nederland

  Bristol-Myers Squibb B.V.

  Tel: + 31 (0)30 300 2222


  Eesti

  Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft.

  Tel: +372 640 1030


  Norge

  Bristol-Myers Squibb Norway Ltd

  Tlf: + 47 67 55 53 50


  Ελλάδα

  BRISTOL-MYERS SQUIBB A.Ε.

  Τηλ: +30 210 6074300


  Österreich

  Bristol-Myers Squibb GesmbH

  Tel: + 43 1 60 14 30


  España

  BRISTOL-MYERS SQUIBB, S.A.

  Tel: +34 91 456 53 00


  Polska

  BRISTOL-MYERS SQUIBB POLSKA SP. Z O.O.

  Tel.: + 48 22 5796666


  France

  BRISTOL-MYERS SQUIBB SARL

  Tél: + 33 (0)1 58 83 84 96

  Portugal

  Bristol-Myers Squibb Farmacêutica Portuguesa, S.A.

  Tel: + 351 21 440 70 00

  Hrvatska

  Bristol-Myers Squibb spol. s r.o.

  TEL: +385 1 7100 030


  România

  Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft.

  Tel: + 40 (0)21 272 16 00


  Ireland

  Bristol-Myers Squibb Pharmaceuticals Ltd

  Tel: +353 (1 800) 749 749


  Slovenija

  Bristol-Myers Squibb spol. s r.o.

  Tel: +386 1 2355 100


  Ísland

  Vistor hf.

  Sími: +354 535 7000


  Slovenská republika

  Bristol-Myers Squibb spol. s r.o.

  Tel: + 421 2 59298411


  Italia

  BRISTOL-MYERS SQUIBB S.R.L.

  Tel: +39 06 50 39 61


  Suomi/Finland

  Oy Bristol-Myers Squibb (Finland) Ab

  Puh/Tel: +358 9 251 21 230


  Κύπρος

  BRISTOL-MYERS SQUIBB A.E

  Τηλ: +357 800 92666


  Sverige

  Bristol-Myers Squibb AB

  Tfn: + 46 8 704 71 00


  Latvija

  Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft.

  Tel: +371 67708347


  United Kingdom

  Bristol-Myers Squibb Pharmaceuticals Ltd

  Tel: +44 (0800) 731 1736  Denna bipacksedel ändrades senast

  07/2016


  Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

  Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu. Där finns också länkar till andra webbplatser rörande sällsynta sjukdomar och behandlingar.

  Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu. Där finns också länkar till andra webbplatser rörande sällsynta sjukdomar och behandlingar.

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.