Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Sotacor® Tablett 80mg Tryckförpackning, 100tabletter

Snabbfakta
Verksamt ämne: Sotalol Varunummer: 027938 Apotekets varuid: 15752
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Sotacor är och vad det används för

  Den aktiva substansen Sotacor är sotalol. Den tillhör en läkemedelsgrupp som kallas betablockerare.

  Sotacor motverkar störningar i hjärtrytmen genom att påverka hjärtats elektriska impulser.

  Sotacor används för att behandla störningar i hjärtats rytm.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Sotacor

  80 mg Tabletter
  sotalolhydroklorid
  laktos

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information om är viktig för dig.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  - Om du får biverkningar tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.


  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Sotacor är och vad det används för
  2. Innan du använder Sotacor
  3. Hur du använder Sotacor
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Sotacor ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Sotacor är och vad det används för

  Den aktiva substansen Sotacor är sotalol. Den tillhör en läkemedelsgrupp som kallas betablockerare.

  Sotacor motverkar störningar i hjärtrytmen genom att påverka hjärtats elektriska impulser.

  Sotacor används för att behandla störningar i hjärtats rytm.

  2. Innan du använder Sotacor

  Ta inte Sotacor

  - om du är allergisk (överkänslig) mot sotalol eller mot något av övriga innehållsämnen i Sotacor (anges i avsnitt 6).

  - om du har vissa typer av av störningar av hjärtats elektriska impulser, obehandlad hjärtsvikt eller chock, vissa typer av narkos, tumörer som producerar blodtryckshöjande ämnen (så kallat feokromocytom), lågt blodtryck, allvarliga störningar i blodcirkulationen i händer och fötter, astma eller andra andningsbesvär, svår njursvikt.

  Var särskilt försiktig med Sotacor

  Rådfråga din läkare eller apotekspersonal innan du tar Sotacor om du:

  - har diabetes, då Sotacor kan dämpa tecken på för lågt blodsocker och därmed försvåra inställningen av medicindosen.

  - har låg halt av magnesium eller kalium i blodet

  - har nedsatt njurfunktion. En minskning av dosen kan vara nödvändig.

  - har försämrad blodcirkulation i händer och fötter.


  Om du drabbas av yrselattacker eller svimningsanfall, kontakta omedelbart läkare.


  Sotacor kan i sällsynta fall förvärra symptomen vid psoriasis.


  Före behandling med Sotacor är det viktigt att tänka på att denna typ av läkemedel kan förvärra symptomen vid hjärtsvikt och astmatiska sjukdomar.


  Behandlingen med Sotacor får inte avbrytas plötsligt

  Användning av andra läkemedel

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder eller nyligen har använt andra läkemedel, även receptfria sådana.


  Sotacor kan påverka eller påverkas av vissa andra läkemedel.


  Tala om för din läkare särskilt, om du använder något av nedan uppräknade läkemedel:

  - läkemedel vid sjukdomar i hjärta och blodkärl, allergi, diabetes, inflammation, reumatism eller psykiska sjukdomar.

  Användning av Sotacor med mat och dryck

  Sotacor bör tas åtminstone 1 timme före måltid eftersom upptaget av medicinen kan minska om den tas tillsammans med mat.

  Graviditet och amning

  Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel om du är gravid eller ammar.


  Risk finns att fostret påverkas. Rådgör därför alltid med läkare före användning av Sotacor under graviditet.

  Behandling med Sotacor ska avbrytas 48 – 72 timmar före beräknat datum för förlossning. Om detta inte är möjligt ska det nyfödda barnet noggrant övervakas 48 – 72 timmar efter födelsen.


  Det är möjligt att ett barn som ammas kan påverkas. Använd därför inte Sotacor under amning annat än på bestämd ordination av läkare.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Sotacor påverkar vanligtvis inte reaktionerna eller körförmågan. Var uppmärksam på att det finns risk för att drabbas av trötthet och yrsel, speciellt i början av behandlingen.

  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Sotacor innehåller laktos

  Om du inte tål vissa sockerarter bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


  3. Hur du använder Sotacor


  Ta alltid Sotacor enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Dosen bestäms av läkaren, som anpassar den individuellt för dig. Vanlig startdos är 80 mg en gång dagligen eller uppdelat på två dostillfällen. Underhållsdosering är ofta 160–320 mg per dygn, fördelat på två doseringar. En del patienter kan behöva högre dosering.

  Om du har tagit för stor mängd av Sotacor

  Om du tagit för stor dos eller om t.ex. ett barn har fått i sig läkemedlet av misstag kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


  Vid överdosering kan sänkt puls eller blodtryck, andningssvårigheter samt långsam hjärtrytm förekomma. Vid mycket stora doser kan även andra störningar av hjärtfunktionen förekomma.

  Om du har glömt att använda Sotacor

  Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

  Om du slutar att ta Sotacor

  Behandling med Sotacor ska endast avslutas efter överenskommelse med läkare och utsättningen bör ske gradvis under 1–2 veckor.

  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. Eventuella biverkningar


  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Mycket vanliga biverkningar (kan drabba fler än 1 av 10 användare)

  - andnöd

  - bröstsmärta

  - diarré

  - hjärtklappning

  - huvudvärk

  - kraftlöshet

  - kräkningar

  - långsam puls

  - störningar i hjärtats rytm

  - sömnstörningar

  - vätskeansamling (ödem)

  - yrsel


  Vanliga biverkningar (kan drabba upp till 1 av 10 användare)

  - depression

  - domningar i händer och fötter

  - feber

  - gaser

  - hjärtsvikt

  - hudutslag

  - humörsvängningar

  - hörselstörningar

  - illamående

  - kramper

  - lågt blodtryck

  - magsmärta

  - oro

  - sexuella störningar

  - smakförändringar

  - sura uppstötningar

  - svimning

  - synstörningar

  - trötthet


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Sotacor ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn. Används före utgångsdatum som anges på förpackningen.

  Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  - Den aktiva substansen är sotalolhydroklorid. En tablett innehåller 80 mg sotalol.

  - Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat, mikrokristallin cellulosa, majsstärkelse, kolloidal vattenfri kiseldioxid, stearinsyra och magnesiumstearat.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Sotacor tabletter är vita, runda och skårade.

  Förpackningsstorlekar: 30 och 100 tabletter förpackade i blister (PVC/aluminium),

  100 tabletter i plastburk


  Eventuellt kommer inte alla förpackningar att marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning

  Bristol-Myers Squibb AB

  Box 1172

  171 23 Solna

  Sverige


  Tillverkare

  Haupt Pharma, Wolfratshausen GmbH

  Pfaffenrieder Str. 5

  D-82515 Wolfratshausen

  Tyskland


  FARMEA

  10 rue Bouché Thomas

  ZAC d´Orgemont

  49007 Angers

  Frankrike


  Information lämnas av

  Sverige:

  Bristol-Myers Squibb AB


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2013-05-17


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.