Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Soluvit® Pulver till infusionsvätska, lösning Injektionsflaska, 10x1st

Snabbfakta
Verksamt ämne: Biotin, Cyanokobalamin, Askorbinsyra, Nikotinamid, Riboflavin, Pyridoxin, Tiamin, folsyra vattenfri, pantotensyra Varunummer: 191254 Apotekets varuid: 13211
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Soluvit är och vad det används för

  Soluvit är en steril frystorkad blandning av vattenlösliga vitaminer.

  Soluvit används som komplement för att tillgodose det dagliga behovet av vattenlösliga vitaminer vid intravenös nutrition.

  Soluvit kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Soluvit

  pulver till infusionsvätska, lösning
  vattenlösliga vitaminer
  metylparahydroxibensoat

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller sjuksköterska.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Soluvit är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Soluvit
  3. Hur du använder Soluvit
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Soluvit ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Soluvit är och vad det används för

  Soluvit är en steril frystorkad blandning av vattenlösliga vitaminer.


  Soluvit används som komplement för att tillgodose det dagliga behovet av vattenlösliga vitaminer vid intravenös nutrition.


  Soluvit kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Soluvit

  Använd inte Soluvit

  • om du är allergisk mot aktiva substanser (t.ex. tiamin) eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6, t.ex. metyl­­para­hydroxi­bensoat).

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare eller sjuksköterska innan du använder Soluvit.

  Folsyratillförseln kan maskera tecken på perniciös anemi.

  Andra läkemedel och Soluvit

  Tala om för läkare eller sjuksköterska om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


  Pyridoxin (B6-vitamin) kan minska effekten av levodopa.

  Folsyra misstänks sänka serumkoncentrationen av fenytoin.

  Graviditet, amning och fertilitet

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller sjuksköterska innan du använder detta läkemedel.


  Kliniska studier för användning av Soluvit under graviditet har inte genomförts. Det finns emellertid litterära publikationer om trygg användning av vattenlösliga vitaminer under graviditet.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Produkten väntas inte påverka körförmågan eller förmågan att använda maskiner.


  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller sjuksköterska om du är osäker.

  Soluvit innehåller metylparahydroxibensoat

  Kan ge en allergisk reaktion (eventuellt fördröjd) och undantagsvis kramp i luftrören.


  3. Hur du använder Soluvit

  Soluvit ska inte ges outspädd. Den upplösta Soluvitblandningen tillsätts parenterala nutritionslösningar. Detaljerade anvisningar för användning och hantering ges i avsnittet “Följande uppgifter är endast avsedda för hälsovårdspersonal”.


  Dosering:
  Vuxna: 1 injektionsflaska per dygn.

  Användning för barn och ungdomar

  Dosering:
  Barn över 10 kg: 1 injektionsflaska per dygn.

  Barn under 10 kg: 1/10 av flaskans innehåll (1 ml) per kg kroppsvikt och dygn.

  Om du har fått för stor mängd av Soluvit

  Överdosering av vattenlösliga vitaminer har inte upptäckts orsaka biverkningar med undantag av några sällsynta fall, där mycket stora mängder av läkemedlet har administrerats intravenöst.


  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112 i Sverige) för bedömning av risken samt rådgivning.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller sjuksköterska.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Allergiska reaktioner kan förekomma hos patienter som är överkänsliga mot något innehållsämne, t.ex. tiamin eller metylparahydroxibensoat.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Soluvit ska förvaras

  Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
  Förvaras vid högst 25 °C. Förvaras i ytterkartongen. Ljuskänsligt.
  Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

  Använd inte detta läkemedel om förpackningen är skadad.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  De aktiva substanserna i 1 flaska är:

  Motsvarande:

  Tiaminnitrat

  3,1 mg

  Tiamin (vitamin B1)

  2,5 mg

  Riboflavin­natrium­fosfat

  4,9 mg

  Riboflavin (vitamin B2)

  3,6 mg

  Nikotinamid

  40 mg

  Pyridoxin­hydroklorid

  4,9 mg

  Pyridoxin (vitamin B6)

  4 mg

  Nartium­pantotenat

  16,5 mg

  Pantotensyra

  15 mg

  Natrium­askorbat

  113 mg

  Askorbinsyra (vitamin C)

  100 mg

  Biotin

  60 μg

  Folsyra

  0,4 mg

  Cyanoko­balamin

  5,0 μg

  Övriga innehållsämnen är glycin, natriumedetat, metylparahydroxibensoat (E 218).

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Gult pulver.


  Förpackningar:
  10 x 1 injektionsflaska av glas med klorobutylpropp.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Fresenius Kabi AB
  751 74 Uppsala, Sverige


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2016-09-19


  Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

  Anvisningar för användning och hantering
  Soluvit skall upplösas före användning.
  Den upplösta Soluvitlösningen tillsätts aseptiskt i infusionslösningen tidigast en timme före infusionens början. Infusionen bör vara avslutad inom 24 timmar efter tillsats av Soluvit.
  Överbliven lösning skall kasseras och får inte sparas för senare bruk.


  Beredning och dosering

  Vuxna och barn 11 år och däröver:

  Innehållet i en Soluvitflaska löses upp genom aseptisk tillsats av 10 ml av någon av följande lösningar:

  1. Vitalipid Adult

  2. Intralipid

  3. Vatten för injektionsvätskor

  4. Glukos (50-500 mg/ml)


  Barn under 11 år:

  Innehållet i en Soluvitflaska upplöses genom aseptisk tillsats av 10 ml av någon av följande lösningar:

  1. Vitalipid Infant (för barn som väger över 10 kg)

  2. Intralipid

  3. Vatten för injektionsvätskor

  4. Glukos (50-500 mg/ml)

  Barn som väger under 10 kg skall ges 1 ml per kg kroppsvikt per dygn av blandning 2, 3, eller 4.

  Barn som väger 10 kg eller mer skall ges en flaska (10 ml) per dygn av blandning 1, 2, 3 eller 4.

  P.g.a. skillnader i doseringen för Soluvit och Vitalipid Infant kan inte blandning 1 rekommenderas för barn som väger under 10 kg.


  Hantering

  För att undvika att proppen går sönder vid perforering rekommenderas att inte trycka nålen snett igenom proppen vid perforering samt att använda en nål med mindre diameter än 0,8 mm (21G).


  Blandbarhet
  Den upplösta Soluvitblandningen kan tillsättas i parenterala nutritionslösningar som innehåller kolhydrater, fett, aminosyror, elektrolyter och spårelement förutsatt att blandbarhet för lösningarna har visats.
  Blandbarhetsdata och uppgifter om fysikalisk stabilitet för ett antal blandningar finns tillgängliga hos tillverkaren på förfrågan.


  Förvaring
  Förvaras vid högst 25 °C. Förvaras i ytterkartongen. Ljuskänsligt.
  Vissa vitaminer är ljuskänsliga. Om Soluvit löses i en fettemulsion behöver blandningen ej skyddas från ljus då fettemulsionen har en ljusskyddande effekt. Om Soluvit däremot löses i en vattenbaserad infusionsvätska måste blandningen skyddas mot ljus (ljusfiltrerande plastpåsar kan rekvireras från Fresenius Kabi).

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.