Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

SMOFlipid Infusionsvätska, emulsion 200mg/ml Infusionsflaska 10x250ml

Snabbfakta
Verksamt ämne: Olivolja raffinerad, Sojaolja raffinerad, Triglycerider medellångkedjiga, Fiskolja (högrenad) Varunummer: 019282 Apotekets varuid: 14388
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad SMOFlipid är och vad det används för

  SMOFlipid innehåller fyra olika typer av fett; sojaolja, medellångkedjiga triglycerider, olivolja samt fiskolja som är rik på omega-3-fettsyror. Vätskan är en fettemulsion, det vill säga en blandning av fett och vatten.

  Du får SMOFlipid av sjukvårdspersonal när andra former av näringstillförsel inte är tillräckligt eller inte fungerar.

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  SMOFlipid

  200 mg/ml infusionsvätska, emulsion
  sojaolja, medellångkedjiga triglycerider, olivolja, fiskolja
  natrium

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Om du har ytterligare frågor, vänd dig till läkare eller sjuksköterska.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad SMOFlipid är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du ges SMOFlipid
  3. Hur SMOFlipid ges
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur SMOFlipid ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad SMOFlipid är och vad det används för

  SMOFlipid innehåller fyra olika typer av fett; sojaolja, medellångkedjiga triglycerider, olivolja samt fiskolja som är rik på omega-3-fettsyror. Vätskan är en fettemulsion, det vill säga en blandning av fett och vatten.

  • Den fungerar genom att tillföra energi och fettsyror till din kropp

  • Den ges direkt till blodet som dropp eller med hjälp av en infusionspump

  Du får SMOFlipid av sjukvårdspersonal när andra former av näringstillförsel inte är tillräckligt eller inte fungerar.

  2. Vad du behöver veta innan du ges SMOFlipid

  Du ska inte ges SMOFlipid:

  • om du är allergisk mot sojaolja, medellånga triglycerider, olivolja, fiskolja eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

  • om du är allergisk (överkänslig) mot andra produkter som innehåller fisk-, ägg-, sojaprotein eller jordnötter

  • om du har onormalt höga nivåer av fetter i blodet (svår hyperlipidemi)

  • om du har allvarliga problem med njurar eller lever

  • om du har problem som kraftigt påverkar blodets levring

  • vid akut chock

  • om du har vätska i lungorna (lungödem), för mycket vätska i kroppen (hyperhydrering) eller hjärtsvikt beroende på för mycket vätska i kroppen.

  • vid instabila tillstånd i samband med allvarliga skador, hjärtinfarkt, stroke, blodpropp, metabolisk acidos (rubbning i ämnesomsättningen som ger för mycket syra i blodet), eller obehandlad diabetes, blodförgiftning och vätskebrist.

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare eller sjuksköterska innan du får detta läkemedel om du har problem med höga fetthalter i blodet beroende på bristande förmåga att bryta ner fett (nedsatt lipidmetabolism)


  Allergiska reaktioner
  Om du får en allergisk reaktion när du ges SMOFlipid måste tillförseln omedelbart stoppas. Informera genast läkare eller sjuksköterska om du upplever något av följande när du får infusionen:

  • feber

  • frossa

  • hudutslag

  • andningssvårigheter

  Barn

  Tala med läkare eller sköterska när detta läkemedel ges till ditt nyfödda barn om barnet har:

  • för hög halt bilirubin i blodet (hyperbilirubinemi)

  • för högt tryck i lungorna (pulmonell hypertoni)

  Om ditt nyfödda barn ges SMOFlipid under en längre tidsperiod kommer läkaren att ta blodprov för att kontrollera behandlingen.

  Andra läkemedel och SMOFlipid

  Tala om för läkare om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


  Var särskilt noga med att informera din läkare om du använder, eller nyligen använt, blodförtunnande läkemedel som warfarin och heparin.

  • SMOFlipid har ett naturligt innehåll av vitamin K1, vilket kan påverka warfarin. Mängden vitamin K1 är dock så liten att det inte är troligt att detta problem uppstår.

  • Heparin som ges i verksam dos kan först ge högre nivåer av fettsyror i blodet beroende på frisättning av fettsyror från kroppsvävnad till blodet och sedan för att mindre mängd fettsyror försvinner från blodet (minskad eliminering av triglycerider).

  Graviditet och amning

  Säkerheten vid användning under graviditet och amning har inte undersökts. Ibland kan det dock vara nödvändigt att få näring intravenöst och om din läkare ger dig SMOFlipid sker det först efter noggrant övervägande.
  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Ej relevant eftersom läkemedlet ges på sjukhus.

  SMOFlipid innehåller natrium

  Detta läkemedel innehåller 5 mmol (eller 115 mg) natrium per 1000 ml. Detta bör beaktas av patienter som ordinerats saltfattig kost.


  3. Hur SMOFlipid ges

  SMOFlipid ges direkt i blodet som dropp eller med en infusionspump. Din läkare beslutar din dos utifrån din kroppsvikt och förmåga att tillgodogöra dig det fett som finns i infusionsvätskan.


  För vårdpersonal, se ’Administreringssätt’ i slutet av denna bipacksedel för mer detaljerad information rörande dosering och administrering.

  Om du har ges för stor mängd av SMOFlipid:

  Om den mängd SMOFlipid du fått är för stor är det risk för att du fått mer fett än din kropp kan ta hand om. Detta kallas för ”fettöverbelastningssyndrom”. Se avsnitt 4, Eventuella biverkningar, för ytterligare information.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Fettöverbelastningssyndrom
  Detta kan inträffa när din kropp har problem att ta hand om fett när du fått för mycket SMOFlipid. Det kan också inträffa på grund av en plötslig förändring i ditt tillstånd (som njurproblem eller en infektion). Fettöverbelastningssyndrom kännetecknas av höga fettnivåer i blodet (hyperlipidemi), feber, mer fett i din kroppsvävnad än normalt (fettinfiltrering) och funktionsstörningar hos olika organ samt medvetslöshet. Alla symtom försvinner vanligtvis när infusionen stoppas.


  Vanliga(kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

  • liten ökning av kroppstemperaturen.

  Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

  • frossa,

  • aptitlöshet,

  • illamående,

  • kräkningar.

  Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

  • allergiska reaktioner (t ex feber, svullnad, blodtrycksfall, hudutslag, rodnad, huvudvärk),

  • upplevelse av värme eller kyla,

  • blekhet,

  • blåaktig missfärgning av hud och slemhinnor (p.g.a. sänkt syreinnehåll i blodet),

  • smärtor i nacke, rygg, skelett, bröstkorg och ländrygg,

  • ökat eller sänkt blodtryck,

  • andnöd.

  Mycket sällsynta(kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

  • långvarig och krampaktig erektion.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur SMOFlipid ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

  Förvaras vid högst 25°C. Får inte frysas.

  Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

  Använd inte detta läkemedel om förpackningen är skadad. Använd endast om lösningen är vit och homogen. Endast för engångsbruk. Eventuellt kvarvarande infusionsvätska ska kasseras. Får ej återanvändas.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  - De aktiva substanserna är:

  Sojaolja, raffinerad 60 mg/ml

  Triglycerider, medellånga 60 mg/ml

  Olivolja, raffinerad 50 mg/ml

  Fiskolja, rik på omega-3-fettsyror 30 mg/ml


  - Övriga innehållsämnen är:

  Glycerol,

  Ägglecitin,

  All-rac-α-Tokoferol (vitamin E),

  Vatten för injektionsvätskor,

  Natriumhydroxid (pH-justering),

  Natriumoleat.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  SMOFlipid är en vit, homogen emulsion som är förpackad i glasflaska eller plastpåse.

  Förpackningsstorlekar

  Glasflaska

  Excelpåse

  100 ml

  100 ml

  10x100 ml

  10x100 ml

  250 ml

  250 ml

  10x250 ml

  10x250 ml

  500 ml

  500 ml

  10x500 ml

  12x500 ml

  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Innehavare av godkännande för försäljning:

  Fresenius Kabi AB, 751 74 Uppsala


  Tillverkare:

  Fresenius Kabi AB, 751 74 Uppsala (plastpåse)

  Fresenius Kabi Austria GmbH, 8055 Graz, Österrike (glasflaska)


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2015-04-24


  Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

  Varningar och försiktighet
  Serumkoncentrationen av triglycerider bör inte överstiga 3 mmol/l under infusionen. Överdosering kan leda till ”Fat overload syndrome”. Särskild försiktighet ska iakttas för patienter med högre risk för hyperlipidemi (t ex patienter som får lipider i hög dos, svår sepsis och spädbarn med extremt låg födelsevikt).


  Energitillförsel med fett bestående av enbart medellånga fettsyror kan leda till metabolisk acidos. Denna risk elimineras till största delen genom samtidig tillförsel av de långa fettsyror som ingår i SMOFlipid. Samtidig administrering av kolhydrater minskar denna risk ytterligare. Därför rekommenderas att tillräcklig mängd kolhydrater eller kolhydrathaltiga aminosyralösningar ges samtidigt med lipidemulsionen. Laboratorietest som generellt används vid övervakning av intravenös nutrition ska utföras regelbundet. Dessa test omfattar blodglukosnivåer, leverfunktionstest, syra-basbalans, vätskebalans, fullständig blodstatus och elektrolyter.


  Vid varje tecken på anafylaktisk reaktion (såsom feber, frossa, utslag eller andnöd) ska infusionen omedelbart avbrytas.


  SMOFlipid ska ges med försiktighet till nyfödda och för tidigt födda med hyperbilirubinemi eller pulmonell hypertoni. Hos nyfödda, och speciellt prematurer, som står på parenteral nutrition under en längre period ska blodplättar, leverfunktion och serumtriglycerider kontrolleras regelbundet.


  SMOFlipid innehåller upp till 5 mmol natrium per 1000 ml. Detta bör beaktas av patienter som ordinerats saltfattig kost.


  Tillsats av andra läkemedel eller substanser till SMOFlipid ska generellt undvikas, om inte kompatibilitet är visad.


  Administreringssätt
  För intravenös infusion i en perifer eller central ven.


  Anvisningar för användning och hantering
  Användes endast om emulsionen är homogen. Plastpåse (Excel): Integritetsindikatorn (OxalertTM) skall inspekteras innan ytterpåsen avlägsnas. Om indikatorn är svart har syre trängt igenom ytterpåsen, då ska produkten kasseras.
  Inspektera emulsionen visuellt med avseende på fasseparation före administrering. Säkerställ att den slutgiltiga emulsionen inte visar något tecken på fasseparation.
  Endast för engångsbruk. Eventuell överbliven emulsion ska kasseras.


  Tillsatser: SMOFlipid kan blandas aseptiskt med aminosyror, glukos och elektrolytlösningar för att producera ”All-In-One” total parenteral nutritions-blandningar (TPN). Blandbarhetsdata för ett antal tillsatser och förvaringstider för olika blandningar tillhandahålles på förfrågan från innehavaren av försäljningstillståndet. Tillsatser ska utföras aseptiskt. Efter avslutad infusion ska eventuellt kvarvarande infusionsvätska kasseras.


  Förvaras vid högst 25ºC. Får inte frysas.


  Förvaring efter tillsatser:
  Om tillsatser görs till SMOFlipid, ska blandningen av mikrobiologiska skäl användas direkt. Om blandningen inte används omedelbart efter beredning är lagringstid och förvaringsförhållanden före administrering användarens ansvar. Förvaringstiden ska normalt ej överskrida 24 timmar vid 2-8°C, såvida inte tillsatserna har gjorts under kontrollerade och validerade aseptiska förhållanden.

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.