Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Skinoren® Kräm 20% Aluminiumtub, 30g

Snabbfakta
Verksamt ämne: Azelainsyra Varunummer: 416883 Apotekets varuid: 24289
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Skinoren är och vad det används för

  Skinoren kräm innehåller azelainsyra, som förekommer naturligt i människokroppen och som förhindrar tillväxten av de bakterier som är aktiva vid uppkomsten av akne. Dessutom normaliserar Skinoren bildningen av det översta hudlagret på så sätt att pormaskar inte bildas.

  Skinoren används för behandling av mild till måttlig akne.

  Azelainsyra som finns i Skinoren kräm kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Skinoren

  20% kräm
  azelainsyra
  bensoesyra och propylenglykol

   

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.


  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Skinoren är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Skinoren
  3. Hur du använder Skinoren
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Skinoren ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Skinoren är och vad det används för

  Skinoren kräm innehåller azelainsyra, som förekommer naturligt i människokroppen och som förhindrar tillväxten av de bakterier som är aktiva vid uppkomsten av akne. Dessutom normaliserar Skinoren bildningen av det översta hudlagret på så sätt att pormaskar inte bildas.


  Skinoren används för behandling av mild till måttlig akne.


  Azelainsyra som finns i Skinoren kräm kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Skinoren

  Använd inte Skinoren

  • om du är allergisk mot azelainsyra eller något annat innehållsämne (speciellt propylenglykol) i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Skinoren.

  • Om du har astma. Förvärrad astma hos patienter som behandlas med azelainsyra har rapporterats i sällsynta fall.

  • Skinoren kräm ska endast användas utvärtes.

  • Krämen ska inte komma i kontakt med ögon, mun eller slemhinnor.

  • Om preparatet av misstag kommer i kontakt med ögon, mun eller slemhinnor, skölj med en riklig mängd vatten. Om ögonirritation kvarstår ska kontakt med läkare tas.

  • Vid ömtålig, tunn eller skadad hud bör Skinoren kräm användas med försiktighet.

  • Händerna ska tvättas efter varje behandling med Skinoren kräm.

  Barn

  Skinoren kräm rekommenderas inte till barn under 12 år eftersom data på effekt och säkerhet saknas för dessa.

  Andra läkemedel och Skinoren

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit, eller kan tänkas ta andra läkemedel.


  Uppgifter saknas om Skinoren påverkar effekten eller säkerheten för andra läkemedel som ges samtidigt eller att Skinorenpåverkas av andra läkemedel.

  Graviditet och amning

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.
  Det finns begränsad erfarenhet av användning av den aktiva substansen azelainsyra under graviditet och amning.


  Barn ska inte komma i kontakt med hud som är behandlad.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Skinoren har ingen effekt på förmågan att köra bil eller använda maskiner.

  Skinoren innehåller bensoesyra och propylenglykol

  Propylenglykol kan orsaka hudirritation. Bensoesyra kan orsaka mild irritation på hud, ögon och slemhinnor.


  3. Hur du använder Skinoren

  Använd alltid detta läkemedelenligt läkarens anvisningar och anvisningarna på apoteksetiketten. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Vuxna
  Skinoren ska endast användas utvärtes.
  Innan Skinoren används ska huden rengöras grundligt med vatten eller med ett milt hudrengöringsmedel och torkas.


  Skinoren stryks ut på de hudområden som ska behandlas enligt läkarens ordination, vanligtvis 2 gånger om dagen (morgon och kväll). Krämen ska försiktigt masseras in i huden. Cirka 2,5 cm kräm är tillräckligt till hela ansiktet.


  Om hudirritation uppstår (se avsnitt 4. Eventuella biverkningar) kan du använda en mindre mängd av Skinoren eller också kan du nöja dig med att behandla huden 1 gång dagligen, tills irritationen upphör. Du kan eventuellt behöva göra ett uppehåll i behandlingen några dagar.


  Det är viktigt att använda Skinoren kräm regelbundet under hela behandlingstiden. Denna behandlingstid varierar från person till person och beror även på hur svåra hudproblemen är.
  Normalt ses en förbättring efter ungefär 4 veckor, men för att nå bästa möjliga resultat bör behandlingen fortsätta under flera månader beroende på hur du reagerar på behandlingen.

  Användning för barn och ungdomar

  Dosjustering är inte nödvändig när Skinoren kräm ges till ungdomar mellan 12 och 18 år.

  Om du använt för stor mängd av Skinoren

  Om du använt för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


  Det är osannolikt att för stor mängd Skinoren kräm leder till förgiftningsbesvär.

  Om du har glömt att använda Skinoren

  Ta inte dubbel dos för att kompensera glömd dos. Fortsätt behandlingen så som din läkare ordinerat.

  Om du slutar att använda Skinoren

  Om du avbryter behandlingen kan dina hudbesvär förvärras. Rådfråga din läkare innan du avbryter behandlingen.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Lokal hudirritation (oftast med en svidande/stickande känsla) förekommer speciellt i början av behandlingen men minskar i regel under behandlingen.


  Mycket vanliga (förekommer hos fler än 1 av 10 användare):
  Vid applikationsstället: Svidande/stickande känsla, klåda, hudrodnad.


  Vanliga biverkningar (förekommer hos fler än 1 av 100 användare):
  Vid applikationsstället: Fjällning, smärta, torr hud, missfärgning av huden, hudirritation.


  Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare):
  Seborré (ökad talgbildning, som ger huden ett oljigt utseende), akne, förlust av hudens pigment.
  Vid applikationsstället: Domning, hudinflammation, obehagskänsla, ödem (onormal ansamling av vätska i kroppen).


  Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare):
  Allergiska reaktioner (överkänslighet), inflammation i läpparna, förvärrad astma.
  Vid applikationsstället: blåsor, eksem, värmekänsla, sår, hudutslag.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Skinoren ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn. Förvaras vid högst 30°C.


  Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter ”Utg.dat”.
  Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Öppnad förpackning är hållbar i 6 månader.


  Läkemedlet ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Det aktiva innehållsämnet är azelainsyra. 1 g kräm innehåller 200 mg azelainsyra.

  • Övriga innehållsämnen är propylenglykol, Cutina CBS, stearoylmakrogolglycerider, cetearyloktanoat, glycerol, bensoesyra (E210) (konserveringsmedel) och vatten.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Skinoren är en vit, ogenomskinlig kräm.
  Salvtub: 30 g och 50 g.


  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning:

  Bayer AB

  Box 606

  SE-169 26 Solna


  Tillverkare:
  Bayer HealthCare Manufacturing S.r.l.
  Via E. Schering 21
  I-20090 Segrate
  Milano
  Italien


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2014-12-22


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.