Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Simulect® Pulver och vätska till injektions-/infusionsvätska, lösning Injektionsflaska 20mg + ampull 5ml

12242:-

Produkten kan inte skickas via Posten utan måste hämtas på apotek.

Läs mer
Snabbfakta
Verksamt ämne: Basiliximab Varunummer: 522706 Apotekets varuid: 10108
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. VAD SIMULECT ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

  Du får bara två doser Simulect. Dessa ges på sjukhus, i samband med transplantationen. Simulect ges för att förhindra att kroppen stöter bort det nya organet under de första 4 till 6 veckorna efter transplantationen, när risken för en avstötningsreaktion är som störst. Du kommer också att få andra läkemedel som bidrar till att skydda den nya njuren under denna period och efter det att du lämnat sjukhuset, t.ex. ciklosporin och kortikosteroider.

  Den första dosen ges omedelbart före transplantationsoperationen och den andra dosen 4 dagar efter operationen.

  Vanlig dos för vuxna

  Vanlig dos för vuxna är 20 mg i varje infusion eller injektion.

  Vanlig dos till barn och ungdomar (1–17 år)

  - Till barn och ungdomar som väger 35 kg eller mer ges 20 mg Simulect i varje infusion eller injektion.

  - Till barn och ungdomar som väger mindre än 35 kg ges 10 mg Simulect i varje infusion eller injektion.

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

  Simulect


   


  BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

  Simulect 20 mg pulver och vätska till injektions- eller infusionsvätska, lösning

  Basiliximab  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du får detta läkemedel.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal.

  - Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal.

   

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. VAD SIMULECT ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
  2. INNAN DU ANVÄNDER SIMULECT
  3. HUR SIMULECT GES
  4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
  5. HUR SIMULECT SKA FÖRVARAS
  6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  1. VAD SIMULECT ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

  Simulect tillhör en grupp läkemedel som benämns immunsuppressiva läkemedel. Det ges till vuxna, ungdomar och barn som njurtransplanteras och ligger på sjukhus. Immunsuppressiva läkemedel minskar kroppens reaktioner på sådant som den betraktar som ”främmande”, bl.a. transplanterade organ. Kroppens immunsystem uppfattar ett transplanterat organ som en främmande kropp och försöker därför stöta bort det. Simulect fungerar genom att stoppa immuncellerna som angriper transplanterade organ.

  Du får bara två doser Simulect. Dessa ges på sjukhus, i samband med transplantationen. Simulect ges för att förhindra att kroppen stöter bort det nya organet under de första 4 till 6 veckorna efter transplantationen, när risken för en avstötningsreaktion är som störst. Du kommer också att få andra läkemedel som bidrar till att skydda den nya njuren under denna period och efter det att du lämnat sjukhuset, t.ex. ciklosporin och kortikosteroider.

  2. INNAN DU ANVÄNDER SIMULECT

  Använd inte Simulect

  Följ din läkares anvisningar noggrant. Om du är osäker på något, fråga din läkare, sjuksköterska eller farmaceut.


  Du får inte ges Simulect

  - om du är allergisk (överkänslig) mot basiliximab eller mot något av övriga innehållsämnen i Simulect som anges i avsnitt 6 under ”Innehållsdeklaration”. Meddela din läkare om du tror att du har haft en allergisk reaktion mot något av dessa ämnen tidigare.

  - om du är gravid eller ammar.

  Var särskilt försiktig med Simulect

  - om du tidigare har genomgått en transplantation som misslyckades en kort tid efteråt, eller,

  - om du tidigare har varit i en operationssal för att genomgå en transplantation som i slutänden inte genomfördes.

  I dessa situationer kan du ha fått Simulect. Din läkare kommer att kontrollera detta och diskutera möjligheten av en upprepad behandling med Simulect med dig.


  Om du behöver vaccinera dig måste du först fråga din läkare om råd.


  Användning av andra läkemedel

  Tala om för läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.


  Äldre patienter (65 år och äldre)

  Simulect kan ges till äldre patienter, men tillgänglig information är begränsad. Din läkare kan komma att diskutera detta med dig innan du får Simulect.


  Barn och ungdomar (1–17 år)

  Simulect kan ges till barn och ungdomar. Dosen till barn som väger under 35 kg är lägre än den som vanligen ges till vuxna.

  Graviditet och amning

  Det är mycket viktigt att du meddelar din läkare före transplantationen om du är eller tror att du är gravid. Du får inte ges Simulect om du är gravid. Du måste använda adekvata preventivmedel för att förhindra graviditet under behandlingen och upp till 4 månader efter att du har fått den sista dosen Simulect. Om du blir gravid under den här tiden trots användning av preventivmedel skall du underrätta din läkare omedelbart.

  Du skall också meddela din läkare om du ammar. Simulect kan skada barnet. Du får inte amma efter att ha givits Simulect eller upp till 4 månader efter den andra dosen.


  Rådfråga läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel om du är gravid eller ammar.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Det finns inget som tyder på att Simulect skulle påverka din förmåga att köra bil eller använda maskiner.


  3. HUR SIMULECT GES

  Simulect ges endast till patienter som får en ny njure. Simulect ges två gånger på sjukhus. Behandlingen ges antingen som en långsam infusion i en ven under 20–30 minuter eller som en intravenös injektion med en injektionsspruta.

  Om du har fått en kraftig allergisk reaktion mot Simulect eller om du har fått komplikationer efter din operation t.ex. transplantatförlust, skall den andra Simulect-dosen inte ges till dig.

  Den första dosen ges omedelbart före transplantationsoperationen och den andra dosen 4 dagar efter operationen.


  Vanlig dos för vuxna

  Vanlig dos för vuxna är 20 mg i varje infusion eller injektion.


  Vanlig dos till barn och ungdomar (1–17 år)

  - Till barn och ungdomar som väger 35 kg eller mer ges 20 mg Simulect i varje infusion eller injektion.

  - Till barn och ungdomar som väger mindre än 35 kg ges 10 mg Simulect i varje infusion eller injektion.

  Om du får mer Simulect än vad du borde

  Överdosering med Simulect ger förmodligen inga omedelbara effekter, men kan försvaga ditt immunsystem under längre tid. Din läkare är vaksam på alla biverkningar på immunsystemet och behandlar dem vid behov.

  4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

  Liksom alla läkemedel kan Simulect orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Meddela din läkare eller sjuksköterska så snart som möjligt om du får oväntade symtom under behandling med Simulect eller under 8 veckor efteråt, även om du inte misstänker att de kan ha samband med Simulect.


  Plötsliga allvarliga allergiska reaktioner har rapporterats hos patienter som behandlats med Simulect. Om du märker plötsliga tecken på allergi såsom utslag, klåda eller nässelutslag på huden, svullnad av ansiktet, läppar, tunga eller andra delar av kroppen, snabb hjärtrytm, yrsel, berusningskänsla, andfåddhet, nysningar, pip i luftvägarna eller andningssvårigheter, kraftigt minskad urinproduktion eller feber och influensasymtom, tala omedelbart om det för din läkare eller sjuksköterska.


  Hos vuxna är de vanligaste biverkningarna förstoppning, illamående, diarré, viktökning, huvudvärk, smärta, svullnad i händerna, anklarna eller fötterna, högt blodtryck, blodbrist, förändringar av t.ex. kalium, kolesterol, fosfat eller kreatinin i blodet, sårkomplikationer efter operationen och olika typer av infektioner.


  Hos barn är de vanligaste biverkningarna förstoppning, kraftig hårväxt, rinnande eller täppt näsa, feber, högt blodtryck och olika typer av infektioner.


  Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller sjuksköterska.

  5. HUR SIMULECT SKA FÖRVARAS

  Förvaras i kylskåp (2ºC - 8ºC).

  Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

  6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  Innehållsdeklaration

  - Den aktiva substansen är basiliximab. Varje injektionsflaska innehåller 20 mg basiliximab.

  - Övriga innehållsämnen är kaliumdivätefosfat, vattenfritt dinatriumfosfat, natriumklorid, sackaros, mannitol (E421)och glycin.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Simulect levereras som ett vitt pulver i en färglös injektionsflaska av glas som innehåller 20 mg basiliximab. Det levereras i en förpackning tillsammans med en färglös glasampull som innehåller 5 ml sterilt vatten för injektioner. Denna spädningsvätska används för att lösa upp pulvret innan det ges.


  Simulect finns också i injektionsflaskor som innehåller 10 mg basiliximab.

  Innehavare av godkännande för försäljning

  Novartis Europharm Limited

  Frimley Business Park

  Camberley GU16 7SR

  Storbritannien


  Tillverkare

  Novartis Pharma GmbH

  Roonstrasse 25

  90429 Nürnberg

  Tyskland


  För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning:


  België/Belgique/Belgien

  Novartis Pharma N.V.

  Tél/Tel: +32 2 246 16 11

  Lietuva

  Novartis Pharma Services Inc.

  Tel: +370 5 269 16 50

  България

  Novartis Pharma Services Inc.

  Тел.: +359 2 489 98 28

  Luxembourg/Luxemburg

  Novartis Pharma N.V.

  Tél/Tel: +32 2 246 16 11

  Česká republika

  Novartis s.r.o.

  Tel: +420 225 775 111

  Magyarország

  Novartis Hungária Kft. Pharma

  Tel.: +36 1 457 65 00

  Danmark

  Novartis Healthcare A/S

  Tlf: +45 39 16 84 00

  Malta

  Novartis Pharma Services Inc.

  Tel: +356 2122 2872

  Deutschland

  Novartis Pharma GmbH

  Tel: +49 911 273 0

  Nederland

  Novartis Pharma B.V.

  Tel: +31 26 37 82 111

  Eesti

  Novartis Pharma Services Inc.

  Tel: +372 66 30 810

  Norge

  Novartis Norge AS

  Tlf: +47 23 05 20 00

  Ελλάδα

  Novartis (Hellas) A.E.B.E.

  Τηλ: +30 210 281 17 12

  Österreich

  Novartis Pharma GmbH

  Tel: +43 1 86 6570

  España

  Novartis Farmacéutica, S.A.

  Tel: +34 93 306 42 00

  Polska

  Novartis Poland Sp. z o.o.

  Tel.: +48 22 375 4888

  France

  Novartis Pharma S.A.S.

  Tél: +33 1 55 47 66 00

  Portugal

  Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

  Tel: +351 21 000 8600

  Hrvatska

  Novartis Hrvatska d.o.o.

  Tel. +385 1 6274 220

  România

  Novartis Pharma Services Romania SRL

  Tel: +40 21 31299 01

  Ireland

  Novartis Ireland Limited

  Tel: +353 1 260 12 55

  Slovenija

  Novartis Pharma Services Inc.

  Tel: +386 1 300 75 50

  Ísland

  Vistor hf.

  Sími: +354 535 7000

  Slovenská republika

  Novartis Slovakia s.r.o.

  Tel: +421 2 5542 5439

  Italia

  Novartis Farma S.p.A.

  Tel: +39 02 96 54 1

  Suomi/Finland

  Novartis Finland Oy

  Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

  Κύπρος

  Novartis Pharma Services Inc.

  Τηλ: +357 22 690 690

  Sverige

  Novartis Sverige AB

  Tel: +46 8 732 32 00

  Latvija

  Novartis Pharma Services Inc.

  Tel: +371 67 887 070

  United Kingdom

  Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

  Tel: +44 1276 698370  Denna bipacksedel godkändes senast den

  2014-11-28 Information om detta läkemedel finns tillgänglig på Europeiska läkemedelsmyndighetens hemsida http://www.ema.europa.eu

  INSTRUKTIONER FÖR BEREDNING OCH ADMINISTRERING


  Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:


  Simulect får endast ges om det är absolut säkert att patienten skall transplanteras och samtidigt få immunsuppressiv behandling.


  För beredning av lösning för infusion eller injektion, tillsätts 5 ml vatten aseptiskt för injektion från medföljande ampull till injektionsflaskan som innehåller Simulect-pulvret. Skaka injektionsflaskan försiktigt tills pulvret gått i lösning. Undvik skumbildning. Färdigberedd lösning, som är färglös och klar till skimrande halvgenomskinlig, bör användas omedelbart. Beredd lösning skall inspekteras visuellt avseende partiklar. Använd inte lösningen om främmande partiklar observeras. Efter beredning har kemisk och fysikalisk stabilitet visats vid 2°C - 8°C i 24 timmar eller i rumstemperatur i 4 timmar. Kassera färdigberedd lösning som inte använts inom angiven tid. Av mikrobiologiska skäl bör produkten användas direkt. Om den inte används omedelbart efter beredning är lagringstid och förvaringsförhållanden före administrering användarens ansvar.


  Färdigberedd Simulect administreras som intravenös infusion under 20 till 30 minuter eller som bolusinjektion. Den färdigberedda lösningen är isoton. För infusion skall den färdigberedda lösningen spädas till minst 50 ml med vanlig koksaltlösning eller dextros 50 mg/ml (5 %). Den första dosen skall ges inom 2 timmar före transplantation och den andra dosen 4 dagar efter transplantationen. Den andra dosen skall inte ges om kraftiga överkänslighetsreaktioner mot Simulect eller transplantatförlust uppträder.


  Eftersom inga data finns tillgängliga om Simulects blandbarhet med andra intravenösa substanser, skall Simulect inte blandas med andra läkemedel/ämnen och skall alltid ges via separat infusionsväg.


  Kompatibilitet med följande infusionsset har kontrollerats:


  Infusionspåse

  - Baxter minibag NaCl 0,9%


  Infusionsset

  - Luer LockTM, H. Noolens

  - Sterile vented i.v. set, Abbott

  - Infusion set, Codan

  - InfusomatTM, Braun

  - Infusionsgerät R 87 plus, Ohmeda

  - - Lifecare 5000TM Plumset Microdrip, Abbott

  - Vented basic set, Baxter

  - Flashball device, Baxter

  - Vented primary administration set, Imed  Får ej användas efter utgångsdatum som anges på förpackningen.  Förvaras i kylskåp (2°C - 8°C).  Ej använt läkemedel och avfall skall kasseras enligt gällande anvisningar.

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.