Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

SIFROL® Depottablett 2,1mg Blister, 100tabletter

Snabbfakta
Verksamt ämne: Pramipexol Varunummer: 044752 Apotekets varuid: 23358
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad SIFROL är och vad det används för

  SIFROL innehåller den aktiva substansen pramipexol och hör till en grupp läkemedel som kallas dopaminagonister, som stimulerar dopaminreceptorerna i hjärnan. Genom stimulering av dopaminreceptorer utlöses nervimpulser i hjärnan som kan hjälpa till att kontrollera kroppens rörelser.

  SIFROL används för att behandla symtom på Parkinsons sjukdom hos vuxna. Det kan användas enbart eller i kombination med levodopa (en annan medicin mot Parkinsons sjukdom).

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  SIFROL

  0,26 mg; 0,52 mg; 1,05 mg; 1,57 mg; 2,1 mg; 2,62 mg respektive 3,15 mg depottabletter
  pramipexol

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.Den innehåller information som är viktig för dig.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad SIFROL är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du tar SIFROL
  3. Hur du tar SIFROL
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur SIFROL ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad SIFROL är och vad det används för

  SIFROL innehåller den aktiva substansen pramipexol och hör till en grupp läkemedel som kallas dopaminagonister, som stimulerar dopaminreceptorerna i hjärnan. Genom stimulering av dopaminreceptorer utlöses nervimpulser i hjärnan som kan hjälpa till att kontrollera kroppens rörelser.


  SIFROL används för att behandla symtom på Parkinsons sjukdom hos vuxna. Det kan användas enbart eller i kombination med levodopa (en annan medicin mot Parkinsons sjukdom).

  2. Vad du behöver veta innan du tar SIFROL

  Ta inte SIFROL

  - om du är allergisk mot pramipexol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare innan du tar SIFROL. Tala om för din läkare om du har (har haft) eller fått några symtom, speciellt något av följande:

  • njursjukdom

  • hallucinationer (ser, hör eller förnimmer saker som inte finns). De flesta hallucinationer är synhallucinationer.

  • dyskinesi (t ex onormala, okontrollerade rörelser i armar och ben). Om du har avancerad Parkinsons sjukdom och även tar levodopa, kan du utveckla dyskinesi under upptitreringsperioden med SIFROL

  • sömnighet och episoder av plötsligt insomnande

  • psykos (t ex jämförbart med symtom på schizofreni).

  • synstörning. Dina ögon ska undersökas regelbundet under behandlingen med SIFROL.

  • svår hjärt- eller blodkärlssjukdom. Du kommer att behöva kontrollera blodtrycket regelbundet, särskilt i början av behandlingen. Skälet är att man vill undvika blodtrycksfall när man ställer sig upp.

  Tala om för läkare om du eller din familj/vårdgivare uppmärksammar att du utvecklar drifter eller begär att uppträda på ett för dig ovanligt sätt och att du inte kan motstå impulsen, driften eller lockelsen att utföra aktiviteter som kan skada dig själv eller andra. Detta kallas störd impulskontroll och kan omfatta beteende som spelberoende, överdrivet ätande eller köpbeteende, onormalt hög sexualdrift eller ökad upptagenhet av ständiga tankar på sex eller sexuella känslor. Din läkare kan behöva justera dosen eller avsluta medicineringen.


  Tala om för läkare om du eller din familj/vårdgivare uppmärksammar att du utvecklar mani (känner upprördhet, upprymdhet eller blir överexalterad) eller delirium (sänkt medvetenhet, förvirring, verklighetsförlust). Din läkare kan behöva justera dosen eller avsluta medicineringen.


  SIFROL depottablett är en specialutformad tablett från vilken den aktiva substansen frisätts gradvis när tabletten har svalts ned. Delar av tabletterna kan ibland passera och ses i avföringen (feces) och kan se ut som hela tabletter. Informera din läkare om du hittar delar av tabletter i din avföring.

  Barn och ungdomar

  SIFROL rekommenderas inte till barn och ungdomar under 18 år.

  Andra läkemedel och SIFROL

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Detta gäller även läkemedel, naturläkemedel, hälsokost eller kosttillskott som du fått utan recept.


  Undvik att ta SIFROL tillsammans med antipsykotiska läkemedel.


  Var försiktig om du tar något av följande läkemedel:

  • cimetidin (för behandling av överskott av magsyra och magsår).

  • amantadin (som kan användas för att behandla Parkinsons sjukdom).

  • mexiletin (för behandling av oregelbundna hjärtslag, ett tillstånd som kallas ventrikelarytmi)

  • zidovudin (som kan användas för att behandla HIV, en immunbrist sjukdom)

  • cisplatin (för behandling av olika sorters cancer)

  • kinin (som kan användas för att förebygga smärtsamma nattliga vadkramper och för behandling av en typ av malaria känd som falciparummalaria)

  • prokainamid (för behandling av oregelbundna hjärtslag)

  Om du tar levodopa bör dosen av levodopa reduceras när du påbörjar behandling med SIFROL. Var försiktig med användning av läkemedel som har lugnande effekt eller vid intag av alkoholdrycker.

  I dessa fall kan SIFROL påverka din förmåga att köra bil och använda maskiner.

  SIFROL med mat, dryck och alkohol

  Var försiktig med alkoholdrycker under behandling med SIFROL.

  SIFROL kan tas med eller utan föda.

  Graviditet och amning

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel. Din läkare kommer då att diskutera med dig huruvida du ska fortsätta använda SIFROL.

  Effekten av SIFROL på det ofödda barnet är okänd. Därför ska du inte ta SIFROL om du är gravid, om inte din läkare råder dig att göra det.


  SIFROL ska inte användas under amning. SIFROL kan minska produktionen av bröstmjölk. Det kan också passera till bröstmjölken och nå ditt barn. Om användning av SIFROL är nödvändig, ska amningen avslutas.


  Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

  Körförmåga och användning av maskiner

  SIFROL kan orsaka hallucinationer (att man ser, hör eller förnimmer saker som inte finns). Om du råkar ut för detta ska du inte köra bil eller använda verktyg eller maskiner.

  SIFROL har samband med sömnighet och episoder av plötsligt insomnande, särskilt hos patienter med Parkinsons sjukdom. Om du råkar ut för dessa biverkningar, ska du inte köra bil eller använda verktyg eller maskiner. Du ska berätta för din läkare om detta händer.


  3. Hur du tar SIFROL

  Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare om du är osäker. Läkaren kommer att informera dig om den rätta doseringen.


  Ta SIFROL depottabletter endast en gång dagligen vid ungefär samma tidpunkt

  varje dag.


  Du kan ta SIFROL med eller utan föda. Tabletterna ska sväljas hela med vatten.

  Depottabletten får inte tuggas, delas eller krossas. Om detta ändå skulle inträffa så finns risk för överdosering eftersom läkemedlet kan frisättas för snabbt i din kropp.

  Bilden beskriver att man inte ska dela tabletterna

  Under första veckan är normal dygnsdos 0,26 mg pramipexol. Din läkare ökar dosen var femte till sjunde dag tills dina symtom är under kontroll (underhållsdos).

  Dosökningsschema för SIFROL depottabletter

  Vecka

  Dygnsdos (mg)

  Antal tabletter

  1

  0,26

  En SIFROL 0,26 mg depottablett

  2

  0,52

  En SIFROL 0,52 mg depottablett

  eller

  två Sifrol 0,26 mg depottabletter

  3

  1,05

  En SIFROL 1,05 mg depottablett

  eller

  två SIFROL 0,52 mg depottabletter

  eller

  fyra SIFROL 0,26 mg depottabletter.

  Den normala underhållsdosen är 1,05 mg dagligen. Dosen kan dock behöva ökas ytterligare. Din läkare kan öka dosen upp till maximalt 3,15 mg pramipexol per dag, om det är nödvändigt. En lägre underhållsdos på en SIFROL 0,26 mg depottablett per dag är också möjlig.


  Patienter med njursjukdom

  Om du har någon njursjukdom kan din läkare rekommendera dig att ta den normala startdosen 0,26 mg depottablett, endast varannan dag den första veckan. Efter det kan din läkare öka doseringsfrekvensen till en 0,26 mg depottablett varje dag. Om ytterligare dosökning behövs, kan din läkare justera dosen stegvis med 0,26 mg pramipexol vid varje ökning.

  Vid svår njursjukdom kan din läkare behöva byta till ett annat läkemedel med pramipexol. Om dina njurproblem förvärras under behandlingen bör du kontakta läkare så snabbt som möjligt.


  Om du byter från SIFROL tabletter (med omedelbar frisättning)

  Din läkare baserar din dos av SIFROL depottabletter på den dos du tog av SIFROL tabletter (med omedelbar frisättning).


  Ta dina SIFROL tabletter (med omedelbar frisättning) som vanligt dagen innan du byter. Sedan tar du dina SIFROL depottabletter nästa morgon men inga fler SIFROL tabletter (med omedelbar frisättning).

  Om du har tagit för stor mängd av SIFROL

  Om du av misstag tar för många tabletter,

  • kontakta din läkare eller närmaste akutmottagning omedelbart för rådgivning.

  • du kan uppleva kräkningar, oförmåga att vara stilla, eller någon av de biverkningar som beskrivs i avsnitt 4 (Eventuella biverkningar).

  Om du har glömt att ta SIFROL

  Om du har glömt att ta en dos SIFROL, men kommer ihåg inom 12 timmar, ta din tablett på en gång och ta sedan nästa vid den vanliga tidpunkten.

  Om du glömmer bort dosen i mer än 12 timmar, ta nästa dos vid den vanliga tidpunkten. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

  Om du slutar att ta SIFROL

  Sluta inte ta SIFROL utan att först tala med din läkare. Om du måste avsluta behandlingen, kommer din läkare att minska dosen gradvis. Detta minskar risken för försämring av symtomen.


  Om du har Parkinsons sjukdom ska du inte avbryta behandlingen med SIFROL abrupt. Ett plötsligt avbrott kan göra att du utvecklar ett sjukdomstillstånd som kallas malignt neuroleptikasyndrom, detta tillstånd kan innebära en stor hälsorisk. Symtomen omfattar:

  • akinesi (bortfall av muskelrörlighet)

  • stel muskulatur

  • feber

  • varierande blodtryck

  • takykardi (ökad hjärtklappning)

  • förvirring

  • sänkt medvetandenivå (t ex koma)

  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Utvärdering av dessa biverkningar baseras på följande frekvenser:

  Biverkningsfrekvenser

  Frekvens

  Förklaring

  Mycket vanliga

  kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare

  Vanliga

  kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare

  Mindre vanliga

  kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare

  Sällsynta

  kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare

  Mycket sällsynta

  kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare

  Du kan uppleva följande biverkningar:


  Mycket vanliga:

  • Dyskinesi (onormala ofrivilliga rörelser)

  • Sömnighet

  • Yrsel

  • Illamående

  Vanliga:

  • Starkt behov att bete sig på ett ovanligt sätt

  • Hallucinationer (onormala syner, ljud eller förnimmelser)

  • Förvirring

  • Trötthet

  • Sömnlöshet (insomnia),

  • Överskott av vätska, vanligen i benen (perifert ödem)

  • Huvudvärk

  • Lågt blodtryck (hypotension)

  • Onormala drömmar

  • Förstoppning

  • Synförsämring

  • Kräkningar

  • Viktförlust inklusive minskad aptit

  Mindre vanliga:

  • Paranoia (t ex överdriven oro för sin hälsa)

  • Onormal verklighetsuppfattning

  • Överdriven sömnighet under dagtid och plötsligt insomnande

  • Minnesförlust (amnesi)

  • Hyperkinesi (oförmåga att vara stilla)

  • Viktökning

  • Allergiska reaktioner (t ex utslag, klåda, överkänslighet)

  • Svimning

  • Hjärtsvikt (hjärtproblem som kan orsaka andfåddhet och svullna anklar)*

  • Förändrad utsöndring av antidiuretiskt hormon*

  • Rastlöshet

  • Dyspné (andningssvårigheter)

  • Hicka

  • Pneumoni (lunginflammation)

  • Oförmåga att motstå impulsen, driften eller begäret att utföra en handling som kan vara skadlig för dig själv och andra, vilket kan inkludera:

   • Stark impuls att spela överdrivet trots allvarliga personliga konsekvenser eller konsekvenser för familjen.

   • Förändrat eller ökat sexuellt intresse och beteende, av betydande besvär för dig eller andra, till exempel ökad sexualdrift.

   • Okontrollerbart överdrivet köpbeteende eller slösande med pengar.

   • Hetsätning (ätande av stora mängder mat under kort tid) eller tvångsmässigt ätande (ätande större mängder mat än normalt och mer än vad som behövs för att stilla hungern).*

  • Delirium (sänkt medvetenhet, förvirring, verklighetsförlust)

  Sällsynta:

  • Mani (känna upprördhet, upprymdhet eller bli överexalterad)

  Berätta för din läkare om du upplever något av ovanstående beteenden, han kommer diskutera hur man kan hantera eller reducera symtomen.


  För biverkningar som markeras med * är en exakt frekvensuppskattning inte möjlig eftersom dessa biverkningar inte sågs i kliniska studier med 2762 patienter som behandlades med pramipexol. Frekvensen är sannolikt inte högre än ”mindre vanliga”.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur SIFROL ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

  Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

  Inga särskilda temperaturanvisningar.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  Den aktiva substansen är pramipexol.


  Varje tablett innehåller 0,26 mg, 0,52 mg, 1,05 mg, 1,57 mg, 2,1 mg, 2,62 mg eller 3,15 mg pramipexol i form av 0,375 mg, 0,75 mg, 1,5 mg, 2,25 mg, 3 mg, 3,75 mg respektive 4,5 mg pramipexoldihydrokloridmonohydrat.


  Övriga innehållsämnen är: hypromellos 2208, majsstärkelse, karbomer 941, vattenfri kolloidal kiseldioxid, magnesiumstearat.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  SIFROL 0,26 mg och 0,52 mg depottabletter är vita till benvita, runda, och har fasade kanter.


  SIFROL 1,05 mg, 1,57 mg, 2,1 mg, 2,62 mg och 3,15 mg depottabletter är vita till benvita och ovala.


  Alla tabletter är märkta med företagssymbolen för Boehringer Ingelheim på ena sidan och koderna P1, P2, P3, P12, P4, P13 eller P5 på andra sidan, vilka representerar tablettstyrkorna 0,26 mg, 0,52 mg, 1,05 mg, 1,57 mg, 2,1 mg, 2,62 mg respektive 3,15 mg.


  Alla styrkor av SIFROL finns tillgängliga i aluminium-blisterkartor med 10 tabletter i varje karta, i kartonger som innehåller 1, 3 eller 10 blisterkartor (10, 30 eller 100 depottabletter). Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning

  Boehringer Ingelheim International GmbH

  D-55216 Ingelheim am Rhein

  Tyskland


  Tillverkare

  Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

  D-55216 Ingelheim am Rhein

  Tyskland


  Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

  België/Belgique/Belgien

  SCS Boehringer Ingelheim Comm.V

  Tél/Tel: +32 2 773 33 11

  Lietuva

  Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG KG

  Lietuvos filialas

  Tel: +370 37 473922

  България

  Бьорингер Ингелхайм РЦВ ГмбХ

  и Ко. КГ - клон България

  Тел: +359 2 958 79 98

  Luxembourg/Luxemburg

  SCS Boehringer Ingelheim Comm.V

  Tél/Tel: +32 2 773 33 11

  Česká republika

  Boehringer Ingelheim spol. s r.o.

  Tel: +420 234 655 111

  Magyarország

  Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

  Magyarországi Fióktelepe

  Tel: +36 1 229 89 00

  Danmark

  Boehringer Ingelheim Danmark A/S

  Tlf: +45 39 15 88 88

  Malta

  Boehringer Ingelheim Ltd.

  Tel: +44 1344 424 600

  Deutschland

  Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

  Tel: +49 (0) 800 77 90 900

  Nederland

  Boehringer Ingelheim b.v.

  Tel: +31 (0) 800 22 55889

  Eesti

  Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

  Eesti filiaal

  Tel: +372 612 8000

  Norge

  Boehringer Ingelheim Norway KS

  Tlf: +47 66 76 13 00

  Eλλάδα

  Boehringer Ingelheim Ellas A.E.

  Tηλ: +30 2 10 89 06 300

  Österreich

  Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

  Tel: +43 1 80 105-0

  España

  Boehringer Ingelheim España, S.A.

  Tel: +34 93 404 51 00

  Polska

  Boehringer Ingelheim Sp.zo.o.

  Tel: +48 22 699 0 699

  France

  Boehringer Ingelheim France S.A.S.

  Tél: +33 3 26 50 45 33

  Portugal

  Boehringer Ingelheim, Unipessoal, Lda.

  Tel: +351 21 313 53 00

  Hrvatska

  Boehringer Ingelheim Zagreb d.o.o.

  Tel: +385 1 2444 600

  România

  Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

  Viena – Sucursala Bucureşti

  Tel: +40 21 302 28 00

  Ireland

  Boehringer Ingelheim Ireland Ltd.

  Tel: +353 1 295 9620

  Slovenija

  Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

  Podružnica Ljubljana

  Tel: +386 1 586 40 00

  Ísland

  Vistor hf.

  Sími: +354 535 7000

  Slovenská republika

  Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

  organizačná zložka

  Tel: +421 2 5810 1211

  Italia

  Boehringer Ingelheim Italia S.p.A.

  Tel: +39 02 5355 1

  Suomi/Finland

  Boehringer Ingelheim Finland Ky

  Puh/Tel: +358 10 3102 800

  Κύπρος

  Boehringer Ingelheim Ellas A.E.

  Tηλ: +30 2 10 89 06 300

  Sverige

  Boehringer Ingelheim AB

  Tel: +46 8 721 21 00

  Latvija

  Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

  Latvijas filiāle

  Tel: +371 67 240 011

  United Kingdom

  Boehringer Ingelheim Ltd.

  Tel: +44 1344 424 600


  Denna bipacksedel ändrades senast

  04/2016


  Övriga informationskällor

  Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu/.

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.